4.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/595

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego oraz ustalające z góry kwotę tych dopłat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2 i art. 223 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (3), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na daleko idące ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w państwach członkowskich w celu zaradzenia obecnej pandemii COVID-19 poważnie ucierpiała sprzedaż niektórych kategorii produktów z mięsa baraniego i koziego, takich jak tusze jagnięce i kozie pochodzące ze zwierząt w wieku poniżej dwunastu miesięcy, których odbiorcą jest branża hotelarsko-gastronomiczna.

(2)

W rezultacie odnotowano gwałtowny spadek popytu na niektóre produkty z mięsa baraniego i koziego. W związku z tym branża hodowli owiec i kóz stoi w obliczu zakłóceń na rynku ze względu na zaburzenie równowagi między podażą a popytem. Ma to znaczny negatywny wpływ na marże w tym sektorze i zagraża rentowności unijnych gospodarstw rolnych. Przewiduje się, że bez środków przeciwdziałających zakłóceniom na rynku, ceny produktów z mięsa baraniego i koziego w Unii ulegną obniżeniu i prawdopodobnie ta tendencja spadkowa będzie się utrzymywać.

(3)

Obecna nierównowaga między podażą a popytem na rynkach mięsa baraniego i koziego może zostać złagodzona poprzez przechowywanie tusz owiec i kóz w wieku poniżej dwunastu miesięcy, które w innym przypadku byłyby w większości przeznaczone dla branży hotelarsko-gastronomicznej.

(4)

Daleko idące ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzone w państwach członkowskich w celu zaradzenia obecnej pandemii COVID-19 wpłynęły również na dostępność siły roboczej w rzeźniach i w przetwórstwie spożywczym oraz zmniejszyły zdolności transportowe i logistyczne.

(5)

W celu zmniejszenia obecnych trudności, a w szczególności obecnej nierównowagi między podażą a popytem, która z kolei wywołuje spadek cen wszystkich produktów z mięsa baraniego i koziego, oraz w celu poprawy tych trudnych warunków rynkowych, należy przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z owiec i kóz w wieku poniżej dwunastu miesięcy.

(6)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1238 (4) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1240 (5) ustanowiono przepisy dotyczące realizacji dopłat do prywatnego przechowywania. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 powinny mieć zastosowanie do dopłat do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z owiec i kóz w wieku poniżej dwunastu miesięcy.

(7)

Kwotę dopłaty należy ustalić z góry, aby możliwe było utworzenie szybkiego i elastycznego systemu operacyjnego. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 dopłatę do prywatnego przechowywania ustalaną z wyprzedzeniem należy określać na podstawie kosztów przechowywania i innych odpowiednich czynników rynkowych. Należy ustalić dopłatę na cały okres przechowywania w oparciu o koszty wprowadzenia do przechowywania i wydania z magazynu, koszty za dzień przechowywania w chłodni oraz częściową rekompensatę za utratę wartości produktu ze świeżego lub schłodzonego mięsa baraniego i koziego, w przypadku gdy zostanie zamrożone.

(8)

Aby dopłata do prywatnego przechowywania była skuteczna i wywierała rzeczywisty wpływ na rynek, powinna być przyznawana wyłącznie w odniesieniu do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone do przechowywania. W związku z tym należy ustalić okres przechowywania.

(9)

Ze względu na skuteczność administracyjną i uproszczenie procedury należy ustalić minimalną ilość produktów, którą musi obejmować każdy wniosek.

(10)

Należy ustalić zabezpieczenie w celu uzyskania gwarancji intencji wnioskodawcy oraz zapewnienia, by środek wywarł pożądany wpływ na rynek.

(11)

Środki wprowadzone w celu zaradzenia pandemii COVID-19 mogą mieć wpływ na zgodność z wymogami dotyczącymi kontroli na miejscu w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania zgodnie z art. 60 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240. Należy zapewnić elastyczność państwom członkowskim, których dotyczą te środki, poprzez przedłużenie okresu kontroli wprowadzenia do przechowywania lub zastąpienie ich wykorzystaniem innych istotnych dowodów, a także poprzez niestosowanie wymogu przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Do celów niniejszego rozporządzenia należy zatem odstąpić od niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240.

(12)

Art. 42 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 stanowi, że państwa członkowskie powinny powiadamiać Komisję o ważnych wnioskach raz w tygodniu. W celu zapewnienia przejrzystości, monitorowania kwot dostępnych do celów pomocy i właściwego zarządzania nimi, częstsze powiadomienia są niezbędne do skutecznego zarządzania programem.

(13)

Aby niniejsze rozporządzenie wywarło natychmiastowy wpływ na rynek i przyczyniło się do ustabilizowania cen, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa baraniego i koziego pochodzącego ze zwierząt w wieku poniżej dwunastu miesięcy, o których mowa w art. 17 akapit pierwszy lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, zwane dalej „dopłatami”.

2.   O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej, stosuje się rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1238 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1240.

Artykuł 2

Kwalifikujące się produkty

1.   Wykaz produktów kwalifikujących się do objęcia dopłatami jest określony w załączniku.

2.   Aby kwalifikować się do objęcia dopłatami, mięso musi być solidnej i właściwej jakości handlowej i pochodzić z Unii. Produkt spełnia wymogi określone w sekcji III załącznika VI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238.

3.   Dopłaty przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do ilości świeżego lub schłodzonego mięsa, które nie zostały jeszcze wprowadzone do przechowywania.

Artykuł 3

Składanie wniosków i ich dopuszczalność

1.   Wnioski o dopłaty można składać od dnia 7 maja 2020 r.

2.   Każdy wniosek odnosi się do produktów wymienionych w załączniku, ze wskazaniem odpowiedniego kodu CN.

3.   Minimalna kwalifikująca się ilość dla jednego wniosku wynosi 5 ton.

Artykuł 4

Kwota dopłaty i okres przechowywania

1.   Odpowiednie kwoty dopłat za okres przechowywania są określone w załączniku.

2.   Przechowywanie objęte umową kończy się w dniu poprzedzającym wydanie z magazynu.

3.   Dopłaty mogą być przyznane tylko w przypadku, gdy okres przechowywania wynosi 90, 120 lub 150 dni.

Artykuł 5

Zabezpieczenie

Przy składaniu wniosku o przyznanie dopłaty na produkty kwalifikujące się do objęcia dopłatami, wysokość zabezpieczenia wymaganego zgodnie z art. 4 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1238 wynosi 100 EUR za tonę.

Artykuł 6

Kontrole

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, jeżeli w wyniku środków wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, zwanych dalej „środkami”, agencja płatnicza nie ma możliwości przeprowadzenia w odpowiednim czasie kontroli, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, zainteresowane państwo członkowskie może:

a)

przedłużyć okres, o którym mowa w art. 60 ust. 1 akapit pierwszy, w celu przeprowadzenia tych kontroli najpóźniej 30 dni po zakończeniu stosowania środków; lub

b)

w zastępstwie kontroli przeprowadzanych w okresie, w którym środki mają zastosowanie, wykorzystać stosowne dowody, w tym zdjęcia geotagowane lub inne dowody w postaci elektronicznej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 60 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240, jeżeli ze względu na wprowadzone środki agencja płatnicza nie ma możliwości przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli na miejscu, nie jest ona zobowiązana do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w okresie stosowania środków.

Artykuł 7

Powiadomienia o ilościach, w odniesieniu do których złożono wnioski

Na zasadzie odstępstwa od art. 42 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1240 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów, które zostały objęte ważnym wnioskiem, oraz przekazują stosowne informacje w następujący sposób:

a)

w każdy poniedziałek nie później niż do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) - ilości produktów objętych ważnym wnioskiem złożonym w czwartek i piątek poprzedniego tygodnia;

b)

w każdy czwartek nie później niż do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) - ilości produktów objętych ważnym wnioskiem złożonym w poniedziałek, wtorek i środę tego samego tygodnia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 15).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz produktów kwalifikujących się do objęcia dopłatami, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz odpowiednich kwot dopłat za okres przechowywania, o których mowa w art. 4 ust. 1

Kod nomenklatury celnej (kod CN) produktu

Opis produktu

Kwota dopłaty za okres przechowywania

(EUR/t)

90 dni

120 dni

150 dni

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Tusze i półtusze z jagniąt, w wieku poniżej dwunastu miesięcy, świeże lub schłodzone

866

890

915

ex 0204 50 11

Tusze i półtusze z koźląt, w wieku poniżej dwunastu miesięcy, świeże lub schłodzone