17.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/15


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/533

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów przekazywania informacji statystycznych (EBC/2020/23)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obowiązki sprawozdawczości statystycznej określone w odpowiednich rozporządzeniach Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odzwierciedlają potrzeby Eurosystemu w zakresie danych statystycznych, jednak panująca obecnie pandemia koronawirusa (choroba COVID-19) może stanowić poważne wyzwanie dla podmiotów sprawozdających.

(2)

Dlatego też może zaistnieć potrzeba przedłużenia terminów przekazywania niektórych informacji statystycznych na określony czas. Aby odnieść zamierzony skutek, decyzja o przedłużenia terminów powinna zostać podjęta szybko i sprawnie.

(3)

Szybka reakcja na sytuację pandemiczną wymaga wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przekazanie uprawnień w zakresie przedłużania terminów przekazywania informacji statystycznych

1.   Rada Prezesów niniejszym przekazuje Zarządowi EBC uprawnienie do przedłużania terminów przekazywania informacji statystycznych wymaganych na podstawie rozporządzeń Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Podejmując decyzję o przedłużeniu terminu przekazywania informacji statystycznych, Zarząd EBC bierze pod uwagę:

a)

częstotliwość przekazywania sprawozdawczości w ramach poszczególnych rozporządzeń EBC wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

b)

wpływ rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na zdolność podmiotów sprawozdających do przekazywania informacji i zapewnienia odpowiedniej jakości danych, a także na zdolność krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (zwanych dalej „KBC”) oraz EBC do przeprowadzania niezbędnej weryfikacji informacji statystycznych;

c)

pilność gromadzenia poszczególnych danych dla wykonywania przez EBC i KBC zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);

d)

potrzebę skoncentrowania zasobów EBC i KBC na gromadzeniu tych danych, które są najpilniej potrzebne do wykonywania przez EBC i KBC zadań ESBC.

3.   Zarząd EBC podejmuje decyzje na podstawie ust. 1 po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Statystyki ESBC w standardowym składzie. Wydając opinię na wniosek Zarządu EBC, Komitet ds. Statystyki bierze pod uwagę potrzeby użytkowników danych.

4.   Przedłużenie terminów przekazywania informacji statystycznych może odnosić się jedynie do terminów przypadających najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

5.   Terminy przekazywania sprawozdawczości statystycznej mogą zostać przedłużone maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.

6.   Zarząd EBC zawiadamia Radę Prezesów regularnie, z częstotliwością kwartalną, o decyzjach podejmowanych na podstawie ust. 1.

7.   O decyzjach podejmowanych przez Zarząd EBC na podstawie ust. 1 informuje się zainteresowane podmioty sprawozdające.

8.   Rada Prezesów przekazuje również Zarządowi EBC uprawnienie do przedłużania terminów przekazywania przez KBC do EBC informacji statystycznych, o których mowa w ust. 1. Decyzje podejmowane przez Zarząd EBC na podstawie niniejszego ustępu muszą być zgodne z decyzjami podejmowanymi na podstawie ustępu 1.

Artykuł 2

Przepis końcowy

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 kwietnia 2020 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.


ZAŁĄCZNIK

Lista rozporządzeń EBC

1.   

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 18).

2.   

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/231 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do funduszy emerytalno-rentowych (EBC/2018/2) (Dz.U. L 45 z 17.2.2018, s. 3).

3.   

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50) (Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 36).