10.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/386

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formuła wprowadzająca, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/777/WE (3) ustanowiono między innymi zasady dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu do Unii oraz tranzytu i składowania w Unii przesyłek niektórych produktów mięsnych oraz przesyłek przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, które zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych w części 4 załącznika II do wspomnianej decyzji („towary”). Ponadto w części 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE określono wykaz państw trzecich lub ich części, z których dopuszczony jest przywóz do Unii mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów mięsnych, pod warunkiem że towary te zostały poddane jednemu z procesów obróbki określonych w części 4 wspomnianego załącznika.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (4) ustanowiono między innymi wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych obowiązujące przy wprowadzaniu do Unii przesyłek świeżego mięsa zwierząt kopytnych. W części 1 załącznika II do tego rozporządzenia ustanawia się wykaz krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolony jest przywóz takich przesyłek do Unii, oraz określa się warunki szczegółowe dotyczące wprowadzania tych przesyłek z niektórych krajów trzecich.

(3)

Niektóre części Republiki Południowej Afryki zostały wymienione odpowiednio w częściach 1 i 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE jako dopuszczone do przywozu do Unii odpowiednio towarów i mięsa suszonego w paskach.

(4)

Niektóre części Republiki Południowej Afryki zostały również wymienione w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 jako dopuszczone do przywozu do Unii przesyłek świeżego mięsa niektórych gospodarskich i dzikich zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta koniowate. Jednakże przywóz świeżego mięsa ze zwierząt należących do tych gatunków jest od 2011 r. zawieszony ze względu na występowanie w tej strefie pryszczycy.

(5)

W decyzji 2007/777/WE i rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 uznano regionalizację państw trzecich. Opis części terytorium Republiki Południowej Afryki opatrzonej kodem „ZA-1”, w brzmieniu zmienionym przez władze Republiki Południowej Afryki w związku z wystąpieniem ogniska pryszczycy w 2011 r., o której to części mowa w obu wspomnianych aktach, nie jest już właściwy.

(6)

Załącznik do decyzji Komisji 2011/163/UE (5) zawiera wykaz państw trzecich, których plany w zakresie kontroli grup pozostałości i substancji występujących u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zostały zatwierdzone przez Komisję. Przywóz do Unii z Republiki Południowej Afryki produktów mięsnych ze wszystkich gatunków zwierząt, z wyjątkiem produktów z mięsa zwierząt łownych, nie jest dozwolony na mocy tej decyzji, ponieważ Republika Południowej Afryki nie posiada zatwierdzonego planu.

(7)

W lutym 2017 r. w Republice Południowej Afryki przeprowadzono audyt Komisji w celu oceny systemu kontroli zdrowia zwierząt stosowanego w tym państwie trzecim, w szczególności w odniesieniu do kontroli dotyczących pryszczycy („audyt Komisji z 2017 r.”). Komisja ustaliła, że chociaż system kontroli regulujący produkcję towarów objętych audytem mógłby zasadniczo dawać odpowiednie gwarancje, że towary te są produkowane zgodnie z odpowiednimi wymogami unijnymi, na jego skuteczność negatywny wpływ mają problemy odnotowane podczas jego wdrażania, w szczególności w odniesieniu do przeprowadzania kontroli urzędowych i problemów kadrowych. Ponadto gwarancje zapewniane przez reguły i zasady certyfikacji są ogólnie równoważne z gwarancjami ustanowionymi w prawie Unii, ale stwierdzone niedociągnięcia we wdrażaniu tych reguł i zasad negatywnie wpływają na ich wiarygodność oraz na gwarancje dotyczące niektórych oświadczeń zawartych w świadectwach na potrzeby przywozu do Unii.

(8)

Ponieważ przywóz świeżego mięsa i produktów mięsnych ze zwierząt kopytnych z Republiki Południowej Afryki nie jest dozwolony na mocy decyzji 2011/163/UE, a także biorąc pod uwagę ustalenia audytu Komisji z 2017 r., a w szczególności brak gwarancji dotyczących kontroli urzędowych w odniesieniu do pryszczycy, oraz w celu zachowania jasności i spójności prawodawstwa unijnego, wpis „ZA-1” obejmujący część terytorium Republiki Południowej Afryki powinien zostać usunięty z pozycji dotyczącej Republiki Południowej Afryki w częściach 1 i 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE oraz z wykazu krajów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz świeżego mięsa zwierząt kopytnych, ustanowionego w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(9)

W wyniku wysiłków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz ułatwienia dialogu Ateny i Skopje zawarły w czerwcu 2018 r. porozumienie dwustronne („porozumienie znad Prespy”) w celu zmiany stosowanego tymczasowo przez ONZ odniesienia do byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Porozumienie to zostało obecnie ratyfikowane przez oba państwa, a Republika Macedonii Północnej oficjalnie powiadomiła UE o jego wejściu w życie.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2007/777/WE oraz załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3)  Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do decyzji 2007/777/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 w pozycji dotyczącej Republiki Południowej Afryki skreśla się wiersz dotyczący terytorium ZA-1;

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycję dotyczącą Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zastępuje się pozycją dotyczącą Macedonii Północnej w brzmieniu:

„MK

Republika Macedonii Północnej

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX”

b)

skreśla się przypis (**) odpowiadający pozycji dotyczącej Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

3)

w części 3 w pozycji dotyczącej Republiki Południowej Afryki skreśla się wiersz dotyczący terytorium ZA-1.


ZAŁĄCZNIK II

W części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 wprowadza się następujące zmiany:

w pozycji dotyczącej Republiki Południowej Afryki skreśla się wiersz dotyczący terytorium ZA-1.