20.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/50


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1504

z dnia 7 października 2020 r.

zmieniająca dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Finansowanie społecznościowe jest rozwiązaniem z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), a w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up i przedsiębiorstwom scale-up, alternatywny dostęp do finansowania, aby wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w Unii, a tym samym wzmacniać unię rynków kapitałowych. To z kolei przyczynia się do większego zróżnicowania systemu finansowego, który w mniejszym stopniu uzależniony jest od finansowania przez banki, a zatem ogranicza ryzyko systemowe i ryzyko koncentracji. Innymi korzyściami płynącymi ze wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości za pośrednictwem finansowania społecznościowego są: uwolnienie zamrożonego kapitału na inwestycje w nowe i innowacyjne projekty, przyspieszenie efektywnej alokacji zasobów oraz dywersyfikacja aktywów.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 (3) określa jednolite, proporcjonalne i mające bezpośrednie zastosowanie wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, organizacji dostawców usług finansowania społecznościowego, udzielania im zezwoleń oraz nadzoru nad nimi, dotyczące funkcjonowania platform finansowania społecznościowego, a także dotyczące przejrzystości i komunikatów marketingowych w odniesieniu do świadczenia usług finansowania społecznościowego w Unii.

(3)

W celu zapewnienia pewności prawa w odniesieniu do osób i rodzajów działalności objętych zakresem stosowania, odpowiednio, rozporządzenia (UE) 2020/1503 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4), a także aby uniknąć sytuacji, w której ten sam rodzaj działalności jest objęty w Unii różnymi zezwoleniami, osoby prawne posiadające zezwolenie jako dostawcy usług finansowania społecznościowego wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/1503 powinny zostać wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2014/65/UE.

(4)

Ponieważ zmiana przewidziana w niniejszej dyrektywie jest bezpośrednio powiązana z rozporządzeniem (UE) 2020/1503, datę, od której państwa członkowskie powinny stosować krajowe środki transponujące niniejszą dyrektywę, należy odroczyć, aby była ona zbieżna z określoną w tym rozporządzeniu datą rozpoczęcia jego stosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE dodaje się literę w brzmieniu:

„p)

dostawców usług finansowania społecznościowego zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 (*1) .

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 10 maja 2021 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1 niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 10 listopada 2021 r.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2020 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 65.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 20 lipca 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (zob. s. … niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).