30.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 362/20


DECYZJA RADY (UE) 2020/1582

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (zwana dalej „umową”) została zawarta przez Unię na mocy decyzji Rady (UE) 2019/407 (1). Oczekuje się, że umowa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

(2)

Posiedzenie stron jest odpowiedzialne za przyjmowanie środków służących zapewnieniu wdrożenia umowy, aby osiągnąć cel dotyczący zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego poprzez zastosowanie zapobiegawczych środków ochrony i zarządzania w ramach długoterminowej strategii na rzecz zachowania zdrowych ekosystemów morskich i zapewnienia ochrony oraz zrównoważonego użytkowania zasobów rybnych. Takie środki mogą stać się wiążące dla Unii.

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (2) stanowi, że Unia musi zapewnić, by działalność w zakresie połowów i akwakultury była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej oraz zarządzana w sposób spójny z celami w zakresie osiągania korzyści ekonomicznych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz przyczyniania się do dostępności dostaw żywności. Rozporządzenie stanowi również, że Unia ma stosować podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem i dążyć do zapewnienia, by eksploatacja zasobów morza umożliwiała odbudowę populacji poławianych gatunków i utrzymywanie ich powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Rozporządzenie stanowi także, że Unia ma stosować środki zarządzania i ochrony oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, wspierać rozwój doradztwa naukowego i wiedzy, stopniowo eliminować odrzuty, propagować metody połowów, które przyczyniają się do bardziej selektywnych połowów, oraz eliminować i ograniczać w miarę możliwości przypadkowe połowyoraz dążyć do prowadzenia połowów o niskim stopniu oddziaływania na ekosystem morski i zasoby rybne. Ponadto rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie stanowi, że te cele i zasady mają być stosowane przez Unię w ramach zewnętrznych stosunków w zakresie rybołówstwa.

(4)

Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oceanów i mórz, w tym Arktyki, wspólnym komunikatem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej zatytułowanym „Zintegrowana polityka Unii Europejskiej w sprawie Arktyki”, a także konkluzjami Rady z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie „Międzynarodowego zarządzania oceanami – planu w sprawie przyszłości naszych oceanów” jednym z istotnych celów Unii jest wsparcie umowy i ewentualne utworzenie regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem lub ustalenia w odniesieniu do morza pełnego w Arktyce, aby chronić środowisko Arktyki i zapewnić zrównoważony rozwój w regionie Arktyki i wokół niego w oparciu o współpracę międzynarodową.

(5)

Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniach stron umowy w latach 2020–2024, ponieważ środki w ramach umowy dotyczące ochrony i zarządzania będą wiążące dla Unii i mogą mieć decydujący wpływ na treść prawa Unii, a mianowicie na rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (3), (WE) nr 1224/2009 (4) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (5).

(6)

Ze względu na ograniczoną wiedzę na temat zasobów rybnych w obszarze objętym umową, ich charakter i w konsekwencji konieczność ustalenia stanowiska unijnego, które uwzględniłoby nową sytuację, w tym nowe informacje naukowe i inne istotne informacje przedstawione przed posiedzeniami stron lub w ich trakcie, należy ustanowić procedury, zgodnie z zasadą lojalnej współpracy między instytucjami Unii zawartą w art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w celu corocznego doprecyzowania stanowiska Unii na lata 2020-2024.

(7)

Niniejsza decyzja może zostać podjęta na późniejszym etapie w drodze kolejnej, odrębnej decyzji Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji w celu ustanowienia co najmniej jednego dodatkowego regionalnego lub podregionalnego systemu zarządzania rybołówstwem na morzu pełnym Arktyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na posiedzeniach stron Umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (zwanej dalej „umową”), jest zgodne z zasadami i kierunkami działania w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniach stron umowy (6).

Artykuł 2

Przed każdym posiedzeniem stron umowy, kiedy organ ten ma przyjąć decyzje mające skutki prawne dla Unii, należy podjąć niezbędne kroki, aby stanowisko wyrażone w imieniu Unii uwzględniało najnowsze informacje naukowe i inne istotne informacje przekazane Komisji, zgodnie z zasadami i kierunkami działania, o których mowa w załączniku I.

W tym celu i w oparciu o te informacje Komisja przekazuje Radzie z odpowiednim wyprzedzeniem przed każdym posiedzeniem stron umowy dokument zawierający proponowane elementy określające stanowisko Unii do dyskusji i w celu zatwierdzenia szczegółów stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii.

Jeżeli podczas posiedzenia stron umowy, w tym na miejscu, nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia, kwestię tę przekazuje się Radzie lub jej organom przygotowawczym, tak aby stanowisko Unii uwzględniało nowe elementy.

Artykuł 3

Stanowisko Unii, o którym mowa w art. 1, podlega ocenie i w stosownych przypadkach modyfikacji dokonywanej przez Radę na wniosek Komisji, najpóźniej do dnia posiedzenia stron umowy w 2025 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2020 r.

W imieniu Rady

S. SCHULZE

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (UE) 2019/407 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (Dz.U. L 73 z 15.3.2019, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) NR 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 81).

(6)  Zob dok. ST 11439/20, na stronie http://register.consilium.europa.eu.