26.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 356/5


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1544

z dnia 21 października 2020 r.

zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2003/17/WE (3) przewiduje, że pod pewnymi warunkami inspekcje polowe przeprowadzane w odniesieniu do określonych upraw nasiennych roślin uprawnych w państwach trzecich wymienionych w załączniku I do tej decyzji uznaje się za równoważne z inspekcjami polowymi przeprowadzanymi zgodnie z prawem Unii, oraz że pod pewnymi warunkami materiał siewny niektórych gatunków roślin zbożowych produkowany w tych państwach trzecich uznaje się za równoważny z materiałem siewnym produkowanym zgodnie z prawem Unii.

(2)

Ukraina złożyła wniosek do Komisji o przyznanie równoważności jej systemu inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego i certyfikowanego na Ukrainie.

(3)

Komisja przeanalizowała odpowiednie prawodawstwo Ukrainy i w oparciu o przeprowadzony w 2015 r. audyt dotyczący systemu urzędowych kontroli i certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych na Ukrainie oraz równoważności tego systemu z wymogami Unii opublikowała swoje ustalenia w sprawozdaniu zatytułowanym „Sprawozdanie końcowe z audytu przeprowadzonego na Ukrainie w dniach 26 maja 2015 r. – 4 czerwca 2015 r. w celu oceny systemu urzędowych kontroli i certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych i ich równoważności z wymogami Unii Europejskiej”.

(4)

W wyniku audytu stwierdzono, że inspekcje polowe upraw nasiennych roślin uprawnych oraz pobieranie próbek, badania i urzędowe badania pokontrolne materiału siewnego roślin zbożowych są wykonywane właściwie i spełniają warunki określone w załączniku II do decyzji 2003/17/WE oraz odpowiednie wymogi określone w dyrektywie Rady 66/402/EWG (4). Ponadto stwierdzono, że organy krajowe odpowiedzialne za wdrażanie certyfikacji materiału siewnego na Ukrainie są kompetentne i funkcjonują w odpowiedni sposób.

(5)

W związku z tym należy przyznać równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego na Ukrainie i urzędowo certyfikowanego przez organy tego państwa.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/17/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w decyzji 2003/17/WE

W załączniku I do decyzji 2003/17/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli między pozycjami „TR” a „US” dodaje się następujący rząd:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EWG”

b)

w przypisie do tabeli między pozycjami „TR – Turcja” a „US – Stany Zjednoczone” dodaje się następujące wyrazy:

„UA – Ukraina,”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2020 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D. M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 18 września 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 8 października 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 października 2020 r.

(3)  Decyzja Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 10).

(4)  Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309).