19.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/29


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1513

z dnia 15 października 2020 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7014)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą populacje świń domowych i zdziczałych, która może mieć duży wpływ na rentowność chowu trzody chlewnej, powodując zakłócenia w handlu wewnątrz Unii i wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w populacji zdziczałych świń istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne populacje zdziczałych świń i na gospodarstwa, w których utrzymuje się trzodę chlewną.

(3)

Dyrektywą Rady 2002/60/WE (3) wprowadzono minimalne środki, które mają być stosowane w Unii w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W szczególności w art. 15 dyrektywy 2002/60/WE przewiduje się wprowadzenie określonych środków w następstwie potwierdzenia przynajmniej jednego przypadku afrykańskiego pomoru świń u zdziczałych świń.

(4)

Niemcy poinformowały Komisję o bieżącej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium po stwierdzeniu przypadku tej choroby w kraju związkowym Brandenburgia tego federalnego państwa członkowskiego i zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/60/WE wprowadziła szereg środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, w tym ustanowiła obszar zakażony, na którym stosowane są środki, o których mowa w art. 15 tej dyrektywy.

(5)

Po ustanowieniu obszaru zakażonego w Niemczech przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/1270 (4) zgodnie z art. 15 dyrektywy 2002/60/WE.

(6)

Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest wskazanie na poziomie Unii obszaru zakażonego w związku z afrykańskim pomorem świń w Niemczech we współpracy z tymże państwem członkowskim.

(7)

W związku z powyższym w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszar zakażony w Niemczech oraz ustalić czas trwania tej regionalizacji.

(8)

Ponadto decyzję wykonawczą (UE) 2020/1270 należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przypadku gdy mają zastosowanie środki przewidziane w art. 15 dyrektywy 2002/60/WE, Niemcy zapewniają ustanowienie obszaru zakażonego co najmniej na obszarach wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2020/1270 traci moc.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2020 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2020 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1270 z dnia 11 września 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (Dz.U. L 297I z 11.9.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Ustanowiony w Niemczech obszar zakażony, o którym mowa w art. 1

Data zakończenia stosowania środków

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen

30 listopada 2020 r.

Landkreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz

30 listopada 2020 r.

Landkreis Spree-Neiße

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack

Gemeinde Tauer

Gemeinde Schenkendöbern

Gemeinde Guben

Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz

Gemeinde Peitz

30 listopada 2020 r.