31.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/18


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/1132

z dnia 30 lipca 2020 r.

aktualizująca listę osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/20

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB (1).

(2)

W dniu 13 stycznia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/20 (2) aktualizującą listę osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (zwaną dalej „listą”).

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonywanie, w regularnych odstępach czasu, przeglądu nazwisk osób oraz nazw grup i podmiotów na liście w celu zapewnienia, aby istniały podstawy do utrzymania ich na tej liście.

(4)

W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu przeprowadzonego przez Radę w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

(5)

Rada sprawdziła, czy właściwe władze, o których mowa w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, podjęły decyzje w odniesieniu do wszystkich osób, grup i podmiotów umieszczonych na liście, w których to decyzjach stwierdza się ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Ponadto Rada uznała, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi we wspólnym stanowisku 2001/931/WPZiB.

(6)

Rada uznała, że nie ma już podstaw, by jedna z osób nadal figurowała na liście.

(7)

Należy odpowiednio zaktualizować przedmiotową listę oraz uchylić decyzję (WPZiB) 2020/20,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Lista osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, zamieszczona jest w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się decyzję (WPZiB) 2020/20.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. aktualizująca listę osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1341 (Dz.U. L 8I z 14.1.2020, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

LISTA OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 1

I.   OSOBY

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6.3.1955 r. lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); Nr paszportu: 477845448 (USA). Numer krajowego dokumentu tożsamości: 07442833, ważny do 15.3.2016 r. (prawo jazdy USA).

5.

ASSADI, Assadollah, ur. 22.12.1971 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Nr irańskiego paszportu dyplomatycznego: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, ur. 22.3.1988 r. w Zaghdraiya, Sidon, Liban, obywatel Kanady. Nr paszportu: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM, Saeid, ur. 6.8.1962 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Nr paszportu: D9016290, ważny do 4.2.2019 r.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.

10.

MELIAD, Farah, ur. 5.11.1980 r. w Sydney (Australia), obywatel Australii. Nr paszportu: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie. Nr paszportu: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), ur. 13.10.1976 r. w Pülümür (Turcja).

13.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala’i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla’i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran, 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.

II.   GRUPY I PODMIOTY

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” („Organizacja Abu Nidala”) [inne nazwy: „Fatah Revolutionary Council” („Rewolucyjna Rada Fatah”); „Arab Revolutionary Brigades” („Rewolucyjne Brygady Arabskie”); „Black September” („Czarny Wrzesień”); „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów”)].

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” („Brygady Męczenników Al-Aksy”).

3.

„Al Aqsa e.V” („Stowarzyszenie Al-Aksa”).

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Komunistyczna Partia Filipin”) wraz z „New People’s Army” – „NPA” („Nowa Armia Ludowa”), Filipiny.

6.

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego irańskiego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa.

7.

„Gama’a al-Islamiyya” („Dżama’a al Islamija”) [inna nazwa „Al-Gama’a al-Islamiyya” („Al. Dżama’a al Islamija”)] („Grupa Islamska” – „GI”).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód”).

9.

„Hamas” wraz z „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizballah”) [inne nazwy: „Hezbollah MilitaryWing” („Wojskowe Skrzydło Hezbollah”), „Hizbullah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbullah”), „Hizbollah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbollah”), „Hezballah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hezballah”), „Hisbollah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hisbollah”), „Hizbu’llah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizbu’llah”), „Hizb Allah Military Wing” („Wojskowe Skrzydło Hizb Allah”), „Jihad Council” („Rada Dżihadu”) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym „External Security Organisation” – „Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego”)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM” („Hizbul Mudżahedin”).

12.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” („Siły Chalistan Zindabad”).

13.

„Kurdistan Workers’ Party” – „PKK” („Partia Pracujących Kurdystanu”) [inne nazwy: „KADEK”; „KONGRA-GEL”].

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE” („Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu”).

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Narodowa Armia Wyzwolenia”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ” („Palestyński Islamski Dżihad”).

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny”).

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Naczelne Dowództwo”) [inna nazwa: „PFLP – Naczelne Dowództwo”].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” („Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia”) [inne nazwy: „Devrimci Sol” („Lewica Rewolucyjna”), Dev Sol].

20.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Świetlisty Szlak”).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [inne nazwy: „Kurdistan Freedom Falcons” („Sokoły Wolności Kurdystanu”), „Kurdistan Freedom Hawks” („Jastrzębie Wolności Kurdystanu”)].