29.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/3


DECYZJA RADY (UE) 2020/1109

z dnia 20 lipca 2020 r.

zmieniająca dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2), stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze,

co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 2006/112/WE (3) została zmieniona dyrektywami Rady (UE) 2017/2455 (4) i (UE) 2019/1995 (5) w celu modernizacji uregulowań dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT) w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Większość tych nowych przepisów ma być stosowana od dnia 1 stycznia 2021 r.

(2)

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała epidemię COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W dniu 11 marca 2020 r. WHO uznała epidemię COVID-19 za pandemię. Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkie państwa członkowskie. W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków i brakiem skutecznych natychmiastowo dostępnych środków służących zwalczaniu pandemii COVID-19 wiele państw członkowskich ogłosiło stan wyjątkowy.

(3)

Pandemia COVID-19 doprowadziła do nieoczekiwanej i bezprecedensowej sytuacji wyjątkowej, która ma głęboki wpływ na wszystkie państwa członkowskie i wymaga od nich podejmowania natychmiastowych działań na szczeblu krajowym w celu uporania się z trwającym kryzysem w trybie priorytetowym, poprzez realokację zasobów zarezerwowanych na inne kwestie. W wyniku tego kryzysu szereg państw członkowskich ma trudności z ukończeniem do dnia 31 grudnia 2020 r. opracowywania systemów informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia stosowania przepisów dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 od dnia 1 stycznia 2021 r. W związku z tym kilka państw członkowskich, jak również operatorów pocztowych i podmiotów świadczących usługi kurierskie, zwróciło się o odroczenie dat rozpoczęcia stosowania obu dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995.

(4)

Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie w obliczu kryzysu związanego z COVID-19, oraz fakt, że nowe przepisy opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie muszą zaktualizować swoje systemy informatyczne, aby móc stosować przepisy dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 oraz zapewnić gromadzenie i przekazywanie informacji i płatności w ramach zmienionych procedur, konieczne jest odroczenie terminów transpozycji i rozpoczęcia stosowania tych dyrektyw o sześć miesięcy. Odroczenie o sześć miesięcy jest właściwe, ponieważ należy zapewnić jak najkrótsze opóźnienie, aby zminimalizować dodatkowe straty budżetowe dla państw członkowskich.

(5)

Ze względu na znaczny wpływ zakłóceń gospodarczych i możliwe dodatkowe trudności wynikające z pandemii COVID-19 oraz aby wspierać prawidłowe i terminowe stosowanie nowych przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym, Komisja mogłaby ściśle współpracować z zainteresowanymi państwami członkowskimi w celu monitorowania dostosowywania krajowych systemów informatycznych oraz udzielania pomocy technicznej w razie potrzeby.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie (UE) 2017/2455

W dyrektywie (UE) 2017/2455 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

Zmiany w dyrektywie 2006/112/WE ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r.”;

b)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r. w dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:”;

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 2009/132/WE

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r. w dyrektywie 2009/132/WE uchyla się tytuł IV.”;

3)

w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy do dnia 30 czerwca 2021 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.”;

b)

akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy od dnia 1 lipca 2021 r.”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie (UE) 2019/1995

W art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/1995 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2021 r.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 20 lipca 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 10 lipca 2020 r. [dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

(2)  Opinia z dnia 10 lipca 2020 r. [dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

(3)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz.U. L 348 z 29.12.2017, s. 7).

(5)  Dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz.U. L 310 z 2.12.2019, s. 1).