21.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/3


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/546

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie jasno określonych wydatków, które nie mogą zostać pokryte w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu.

(2)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2)pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 600 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.); kwotę tę powiększa się w stosownych przypadkach o niewykorzystane kwoty udostępnione zgodnie z ust. 1 akapit drugi tego artykułu.

(3)

Aby sprostać wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, należy w trybie pilnym uruchomić środki finansowe umożliwiające sfinansowanie stosownych działań.

(4)

Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach pułapu wydatków w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) konieczne jest uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu w dziale 3 o kwotę 243 039 699 EUR, aby sfinansować natychmiastowe działania w kontekście pandemii COVID-19. Kwota ta uzupełnia finansowanie z instrumentu elastyczności uruchomionego w ramach budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego Unii na 2020 r.

(5)

W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności powinny zostać rozłożone na kilka lat budżetowych.

(6)

Niniejsza decyzja jest związana z finansowaniem objętym budżetem korygującym nr 2 do budżetu ogólnego Unii na rok 2020. W związku z koniecznością zapewnienia spójności ze wspomnianym budżetem korygującym niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Na potrzeby budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 uruchamia się instrument elastyczności, aby udostępnić kwotę 243 039 699 EUR w postaci środków na zobowiązania w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo).

Kwota ta zostanie wykorzystana na sfinansowanie natychmiastowych działań w celu zajęcia się obecnym kryzysem zdrowotnym w Unii Europejskiej związanym z pandemią COVID-19.

2.   W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności szacowane są w następujący sposób:

a)

123 950 247 EUR w 2020 r.;

b)

71 453 672 EUR w 2021 r.;

c)

23 817 890 EUR w 2022 r.;

d)

23 817 890 EUR w 2023 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 kwietnia 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 kwietnia 2020 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. GRLIĆ RADMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).