8.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/18


DECYZJA RADY (UE) 2020/511

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 3 i art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów (1),

uwzględniając propozycje przedstawione przez rządy Belgii, Niemiec i Malty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów wchodzą przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2)

Art. 305 Traktatu stanowi, że członkowie Komitetu Regionów oraz w równej liczbie zastępcy członków są mianowani przez Radę na okres pięciu lat zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich.

(3)

Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów kończy się w dniu 25 stycznia 2020 r.; należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków.

(4)

W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 (2). Decyzją tą mianowano na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. członków i zastępców członków zaproponowanych przez rządy Czech, Danii, Estonii, Cypru, Łotwy, Luksemburga, Niderlandów, Austrii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Szwecji. Decyzją (UE) 2019/2157 mianowano również na ten sam okres trzech członków zaproponowanych przez rząd Belgii, 21 członków i 20 zastępców członków zaproponowanych przez rząd Niemiec, ośmiu członków i ośmiu zastępców członków zaproponowanych przez rząd Irlandii, 16 członków i 16 zastępców członków zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, 10 członków i 14 zastępców członków zaproponowanych przez rząd Włoch, czterech członków i czterech zastępców członków zaproponowanych przez rząd Malty oraz ośmiu członków i ośmiu zastępców członków zaproponowanych przez rząd Finlandii. Członkowie i zastępcy członków, w przypadku których właściwe państwo członkowskie nie przekazało Radzie propozycji przed dniem 15 listopada 2019 r., nie mogli zostać uwzględnieni w decyzji (UE) 2019/2157.

(5)

W dniu 20 stycznia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/102 (3). Decyzją tą mianowano na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. członków i zastępców członków zaproponowanych przez rządy: Grecji, Francji, Chorwacji, Litwy, Węgier i Portugalii oraz czterech członków i czterech zastępców członków zaproponowanych przez rząd Belgii, jednego członka zaproponowanego przez rząd Bułgarii, jednego członka i jednego zastępcę członka zaproponowanych przez rząd Irlandii, jednego członka i jednego zastępcę członka zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, 14 członków i 10 zastępców członków zaproponowanych przez rząd Włoch oraz 21 członków i 20 zastępców członków zaproponowanych przez rząd Polski. Członkowie i zastępcy członków, w przypadku których właściwe państwo członkowskie nie przekazało Radzie propozycji przed dniem 20 grudnia 2019 r., nie mogli zostać uwzględnieni w decyzji (UE) 2020/102.

(6)

W dniu 3 lutego 2020 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2020/144 (4). W drodze tej decyzji mianowano – na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. – czterech członków i czterech zastępców członków zaproponowanych przez rząd Hiszpanii oraz jednego członka i jednego zastępcę członka zaproponowanego przez rząd Finlandii. Członkowie i zastępcy członków, w przypadku których właściwe państwo członkowskie nie przekazało Radzie propozycji przed dniem 23 stycznia 2020 r., nie mogli zostać uwzględnieni w decyzji (UE) 2020/144.

(7)

Belgia zaproponowała swoich kandydatów na pozostałe stanowiska członków i zastępców członków, Niemcy zaproponowały swojego kandydata na jednego zastępcę członka, a Malta swojego kandydata na jednego członka. Tych członków i zastępców członków należy mianować na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. Niniejsza decyzja powinna mieć zatem zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 26 stycznia 2020 r.

(8)

Pozostali członkowie i zastępcy członków, w przypadku których propozycje nie zostały jeszcze przekazane Radzie, zostaną mianowani w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.:

na stanowiska członków – osoby wymienione w wykazie przedstawionym w podziale na państwa członkowskie, zawartym w załączniku I;

na stanowiska zastępców członków – osoby wymienione w wykazie przedstawionym w podziale na państwa członkowskie, zawartym w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 stycznia 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2020 r.

W imieniu Rady

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78).

(3)  Decyzja Rady (UE) 2020/102 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.(Dz.U. L 20 z 24.1.2020, s. 2).

(4)  Decyzja Rady (UE) 2020/144 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.(Dz.U. L 32 z 4.2.2020, s. 16).


ZAŁĄCZNIK I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/ Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/ Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


ZAŁĄCZNIK II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/ Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/ Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/ Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt