6.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/14


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/374

z dnia 5 marca 2020 r.

dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333.

(2)

W dniu 25 lutego 2020 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej „RB ONZ”), powołany na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1970 (2011) zaktualizował dane pięciu osób objętych środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i III do decyzji (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i III do decyzji (WPZiB) 2015/1333 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2020 r.

W imieniu Rady

T. ĆORIĆ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i III do decyzji (WPZiB) 2015/1333 pozycje 6, 9, 23, 25 i 27 otrzymują brzmienie:

„6.   Imię i nazwisko: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Tytuł: brak danych Funkcja: a) dyrektor – organizacja bezpieczeństwa zewnętrznego. b) szef agencji wywiadu zewnętrznego. Data urodzenia:4 kwietnia 1944 r.Miejsce urodzenia: Alrhaybat Potwierdzony alias: DORDA Abuzed OE Niepotwierdzony alias: brak danych Obywatelstwo: brak danych Numer paszportu: (libijski) FK117RK0, wydany 25 listopada 2018 r. w Trypolisie (termin upływu ważności:24 listopada 2026 r.) Krajowy numer identyfikacyjny: brak danych Adres: Libia (domniemany status / miejsce pobytu: Egipt) Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r. (wpis zmieniony 27 czerwca 2014 r., 1 kwietnia 2016 r., 25 lutego 2020 r.) Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania). Umieszczony w wykazie 17 marca 2011 r. na podstawie pkt 17 rezolucji nr 1970 (zamrożenie aktywów). Link do specjalnego ogłoszenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”

„9.   Imię i nazwisko: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Tytuł: brak danych Funkcja: brak danych Data urodzenia:1 stycznia 1978 r.Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia Potwierdzony alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (nr paszportu libijskiego: 215215) Niepotwierdzony alias: brak danych Obywatelstwo: brak danych Nr paszportu: a) (omański) 03824970, wydany 4 maja 2014 r. w Maskacie, Oman (termin upływu ważności: 3 maja 2024 r.) b) (libijski) 428720 c) B/011641 Krajowy numer identyfikacyjny: 98606612 Adres: Sułtanat Omanu (domniemany status/miejsce pobytu: Sułtanat Omanu Data umieszczenia w wykazie:26 lutego 2011 r. (wpis zmieniony 11 listopada 2016 r., 26 września 2014 r., 21 marca 2013 r., 2 kwietnia 2012 r., 25 lutego 2020 r.) Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów). Link do specjalnego ogłoszenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”

„23.   Imię i nazwisko: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Tytuł: brak danych Funkcja: dowódca bojówki Anas al-Dabbashi, przywódca międzynarodowej siatki handlu ludźmi Data urodzenia:7 maja 1988 r.Miejsce urodzenia: (prawdopodobnie Sabratha, okolica Talil) Potwierdzony alias: brak danych Niepotwierdzony alias: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Obywatelstwo: Libia Nr paszportu: (libijski) LY53FP76, wydany 29 września 2015 r. w Trypolisie Krajowy numer identyfikacyjny: 119880387067 Adres: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-Sabaratah Data umieszczenia w wykazie:7 czerwca 2018 r. (wpis zmieniony 17 września 2018 r., 25 lutego 2020 r.) Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 22 lit. a) rezolucji nr 1970 (2011); pkt 4 lit. a) rezolucji nr 2174 (2014); pkt 11 lit. a) rezolucji nr 2213 (2015). Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/.

Informacje dodatkowe

Ahmad Imhamad jest dowódcą bojówki Anas al-Dabbashi, która działała wcześniej na wybrzeżu między miejscowościami Sabratha i Melita. Imhamad jest ważnym przywódcą nielegalnej działalności związanej z handlem migrantami. Klan i bojówka al-Dabbashiego utrzymują także stosunki z grupami terrorystycznymi i stosującymi przemoc ugrupowaniami ekstremistycznymi. Imhamad działa obecnie wokół miejscowości Zawiya, po wybuchu w październiku 2017 r. gwałtownych starć z innymi bojówkami i rywalizującymi organizacjami przemytników w okolicach wybrzeża. W starciach tych zginęło ponad 30 osób, w tym cywilów. W reakcji na swoje usunięcie Ahmad Imhamad publicznie przyrzekł 4 grudnia 2017 r., że wróci doSabrathy wzmocniony i z bronią w ręku. Istnieje wiele dowodów na to, że bojówka Imhamada bierze bezpośredni udział w nielegalnym handlu migrantami i ich przemycie oraz że jego bojówka kontroluje miejsca wyjazdu migrantów, obozy, bezpieczne kryjówki i statki. Istnieją informacje potwierdzające ustalenia, że Imhamad narażał migrantów (w tym osoby małoletnie) na przebywanie w ciężkich warunkach i niejednokrotnie na śmiertelne niebezpieczeństwo na lądzie i na morzu. W wyniku gwałtownych starć między bojówką Imhamada i innymi bojówkami, do których doszło w miejscowości Sabratha, znaleziono tysiące migrantów (wielu w ciężkim stanie); większość z nich była przetrzymywana w ośrodkach kontrolowanych przez brygadę Martyrs Anas al-Dabbashi i bojówkę al-Ghul. Klan al-Dabbashiego i powiązana z nim bojówka Anas al-Dabbashi od dawna utrzymują kontakty z Islamskim Państwem w Lewancie (ISIL) i stowarzyszonymi z nim ugrupowaniami.

W szeregach oddziałów al-Dabbashiego znajduje się kilku członków ISIL, m.in. Abdallah al-Dabbashi, »kalif« ISIL z Sabrathy. Według doniesień Imhamad brał także udział w zorganizowaniu zabójstwa Sami Khalifa al-Gharabliego, któremu rada gminy Sabratha powierzyła w lipcu 2017 r. zadanie zwalczania przemytu migrantów. Działalność Imhamada w dużej mierze przyczynia się do intensyfikacji przemocy i zwiększenia poczucia braku bezpieczeństwa na zachodzie Libii oraz zagraża pokojowi i stabilności w Libii i krajach sąsiednich.”

„25.   Imię i nazwisko: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Tytuł: brak danych Funkcja: przywódca brygady Shuhada al-Nasr, dowódca straży rafinerii naftowej w miejscowości Zawiya Data urodzenia:2 grudnia 1985 r.Miejsce urodzenia: Zawiya, Libia Potwierdzony alias: brak danych Niepotwierdzony alias: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab Obywatelstwo: Libia Nr paszportu: C17HLRL3, wydany 30 grudnia 2015 r. w Zawiya Krajowy numer identyfikacyjny: brak danych Adres: Zawiya, Libia Data umieszczenia w wykazie:7 czerwca 2018 r. (wpis zmieniony 17 września 2018 r., 25 lutego 2020 r.) Pozostałe informacje: Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów).

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 22 lit. a) rezolucji nr 1970 (2011); pkt 4 lit. a) rezolucji nr 2174 (2014); pkt 11 lit. a) rezolucji nr 2213 (2015).

Informacje dodatkowe

Mohammed al-Hadi jest dowódcą brygady Shuhada al Nasr w miejscowości Zawiya w zachodniej Libii. Jego bojówka kontroluje rafinerię w miejscowości Zawiya, najważniejszy ośrodek operacji przemycania migrantów. Al-Hadi kontroluje również ośrodki detencyjne, w tym ośrodek Nasr – nominalnie będący pod kontrolą DCIM. Jak potwierdzają różne źródła, sieć al-Hadiego jest jedną z najbardziej dominujących w obszarze przemytu i wykorzystywania migrantów w Libii. Al-Hadi ma szerokie kontakty z przywódcą lokalnej jednostki straży przybrzeżnej w miejscowości Zawiya, al-Rahmanem al-Miladem; jednostki straży przechwytują łodzie z migrantami należące często do rywalizujących ze sobą sieci przemytniczych. Migranci są następnie przewożeni do ośrodków detencyjnych kontrolowanych przez bojówkę Al Nasra, gdzie według doniesień są przetrzymywani w strasznych warunkach. Panel ekspertów ds. Libii zgromadził dowody na temat migrantów, którzy często byli bici, a inni, w szczególności kobiety z państw subsaharyjskich i Maroka, były sprzedawane na lokalnym rynku jako »niewolnice seksualne«. Panel stwierdził również, że al-Hadi współpracuje z innymi grupami zbrojnymi i że w 2016 i 2017 roku wielokrotnie brał udział w gwałtownych starciach.”

„27.   Imię i nazwisko: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Tytuł: brak danych Funkcja: przywódca zbrojnych bojówek Data urodzenia:29 października 1982 r.Miejsce urodzenia: brak danych Potwierdzony alias: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Niepotwierdzony alias: brak danych Obywatelstwo: Libia Nr paszportu: S/263963, wydany 8 listopada 2012 r.Krajowy numer identyfikacyjny: a) 119820043341 b) Numer dowodu tożsamości: 137803 Adres: brak danych Data umieszczenia w wykazie:11 września 2018 r. (wpis zmieniony 25 lutego 2020 r.) Pozostałe informacje: nazwisko matki Salma Abdula Younis. Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 15 i 17 rezolucji nr 1970 (zakaz podróży, zamrożenie aktywów). Link do specjalnego ogłoszenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Interpolu: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Umieszczony w wykazie na podstawie pkt 11 lit. b), c) i d) rezolucji nr 2213 (2015); pkt 11 rezolucji nr 2362 (2017).

Informacje dodatkowe

Libijska Prokuratura Generalna wydała nakaz aresztowania powyższej osoby i wysunęła wobec niej oskarżenie o popełnienie szeregu przestępstw.

Powyższa osoba przeprowadziła działania zbrojne i ataki na instalacje naftowe w regionie »naftowego półksiężyca« skutkujące ich zniszczeniem, przy czym ostatni taki incydent miał miejsce w dniu 14 czerwca 2018 r.

Ataki w regionie »naftowego półksiężyca« spowodowały wiele ofiar śmiertelnych wśród jego mieszkańców i naraziły życie cywilów na niebezpieczeństwo.

Ataki w różnych okresach w latach 2013–2018 skutkowały zahamowaniem libijskiego eksportu ropy naftowej, co doprowadziło do znacznych strat dla libijskiej gospodarki.

Powyższa osoba podejmowała próby nielegalnego eksportu ropy naftowej.

W celu przeprowadzania powtarzających się ataków wymierzonych w region »naftowego półksiężyca« osoba ta werbuje zagranicznych bojowników.

Powyższa osoba, poprzez swoje czyny, podważa stabilność Libii oraz stanowi przeszkodę na drodze do rozwiązania kryzysu politycznego przez strony w tym kraju i do wdrożenia planu działania Organizacji Narodów Zjednoczonych.”.