5.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/139


DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/369

z dnia 4 marca 2020 r.

przyznająca uprawnienia podmiotom reprezentującym interesy konsumentów i przedsiębiorców na szczeblu unijnym do zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/2394 określono przepisy dotyczące współpracy między właściwymi organami, które zostały wskazane przez państwa członkowskie jako odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów prawa Unii w zakresie ochrony interesów konsumentów.

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2394 Komisja przyznaje stowarzyszeniom reprezentującym interesy konsumentów oraz, w odpowiednich przypadkach, interesy przedsiębiorców na szczeblu unijnym, uprawnienia do zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych dotyczących podejrzeń, że doszło do naruszeń objętych zakresem tego rozporządzenia.

(3)

Podmioty objęte niniejszą decyzją prowadzą działalność na szczeblu unijnym i wyraziły zainteresowanie udziałem w mechanizmie ostrzeżeń zewnętrznych. Podmioty te zarejestrowały się w rejestrze służącym przejrzystości, a tym samym zobowiązały się do stosowania kodeksu postępowania zawartego w załączniku III do porozumienia między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (2).

(4)

Rozporządzenie (UE) 2017/2394 stosuje się od dnia 17 stycznia 2020 r. Niniejszą decyzję należy stosować od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić zainteresowanym organizacjom jak najszybsze uczestnictwo w mechanizmie ostrzeżeń zewnętrznych.

(5)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2394 Komisja skonsultowała się z państwami członkowskimi na temat podmiotów objętych niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uprawnienia do zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2394 przyznaje się następującym podmiotom:

a)

Europejska Organizacja Konsumentów (European Consumer Organisation – BEUC), numer identyfikacyjny w rejestrze służącym przejrzystości: 9505781573-45;

b)

Konfederacja Organizacji na rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (Confederation of Family Organisations in the European Union – COFACE), numer identyfikacyjny w rejestrze służącym przejrzystości: 93283396780-85;

c)

Europejski Związek Spółdzielni Konsumentów (European Community of Consumer Co-operatives – EURO COOP), numer identyfikacyjny w rejestrze służącym przejrzystości: 3819438251-87.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1.

(2)  Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11.