27.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/43


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/263

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi

(wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1152/2003/WE (3) wprowadzony ma być szereg zmian. Dla zachowania przejrzystości decyzja ta powinna zostać przekształcona.

(2)

Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 (4) stanowi, że towarom przewożonym między terytoriami państw członkowskich w ramach systemu zawieszenia podatku akcyzowego towarzyszyć musi dokument wypełniony przez nadawcę.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 (5) określa strukturę i treść dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w dyrektywie (UE) 2020/262 , oraz procedurę jego stosowania.

(4)

Aby poprawić kontrole i umożliwić uproszczenie przemieszczania wyrobów akcyzowych w Unii, decyzją nr 1152/2003/WE wprowadzono system skomputeryzowany.

(5)

Niezbędne jest dalsze utrzymywanie i rozwijanie skomputeryzowanego systemu monitorowania przepływu wyrobów akcyzowych, aby umożliwić państwom członkowskim uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym dotyczących takiego przepływu i przeprowadzanie wymaganych ręcznych i zautomatyzowanych kontroli, łącznie z kontrolami podczas przepływu wyrobów akcyzowych w rozumieniu rozdziałów IV i V dyrektywy (UE) 2020/262 oraz rozdziału IV rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 (6).

(6)

Modyfikacja, rozszerzenie i funkcjonowanie systemu skomputeryzowanego powinny umożliwić wewnątrzunijny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach zawieszenia poboru akcyzy oraz przepływ wyrobów akcyzowych, które zostały już dopuszczone do konsumpcji na obszarze jednego państwa członkowskiego i są przemieszczane na obszar innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia do celów handlowych.

(7)

Modyfikacja i rozszerzenie skomputeryzowanego systemu służą uwydatnieniu aspektów przepływu wyrobów akcyzowych związanych z rynkiem wewnętrznym. Wszelkie aspekty fiskalne odnoszące się do przepływu wyrobów akcyzowych powinny być rozwiązane zmianą dyrektywy (UE) 2020/262 lub rozporządzenia (UE) nr 389/2012. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla podstawy prawnej wszelkich dalszych zmian dyrektywy (UE) 2020/262 lub rozporządzenia (UE) nr 389/2012.

(8)

Niezbędne jest określenie podziału na unijne i nieunijne części składowe skomputeryzowanego systemu, jak również odpowiednich obowiązków Komisji i państw członkowskich w odniesieniu do rozwoju i wprowadzenia systemu. W tym kontekście Komisja, wspomagana przez stosowny komitet, powinna spełniać istotną rolę w koordynowaniu, organizowaniu i zarządzaniu systemem.

(9)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania środków niezbędnych dla modyfikacji, rozszerzenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (7).

(10)

Należy dokonać uzgodnień dotyczących oceny wdrażania skomputeryzowanego systemu monitorowania wyrobów akcyzowych.

(11)

Zanim nowe rozszerzenie skomputeryzowanego systemu zacznie funkcjonować i z uwzględnieniem problemów, których doświadczono, Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i z uwzględnieniem poglądów zainteresowanych sektorów handlu, powinna sprawdzić, czy obecne systemy oparte na dokumentach papierowych są wciąż odpowiednie.

(12)

Koszty skomputeryzowanego systemu powinny być rozdzielone między Unię i państwa członkowskie.

(13)

Z powodu rozmiaru i złożoności skomputeryzowanego systemu konieczne jest, aby zarówno Unia, jak i państwa członkowskie zapewniły zasoby ludzkie i finansowe w celu rozwijania i wprowadzenia systemu. Rozwijając krajowe części składowe, państwa członkowskie powinny stosować zasady ustanowione w odniesieniu do rządowych systemów elektronicznych i traktować podmioty gospodarcze w taki sam sposób jak w innych dziedzinach, w których utworzone są systemy komputerowe. W szczególności, powinny one umożliwiać podmiotom gospodarczym, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w tym sektorze, użytkowanie krajowych części składowych przy możliwie najniższym koszcie oraz powinny wspierać wszystkie środki mające na celu zachowanie ich konkurencyjności.

(14)

Ponieważ cel niniejszej decyzji, a mianowicie zapewnienie podstawy dla zarządzania dalszą automatyzacją procesów określonych w przepisach unijnych dotyczących podatku akcyzowego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   W niniejszej decyzji określa się przepisy dotyczące zarządzania modyfikacją, rozszerzeniem i funkcjonowaniem skomputeryzowanego systemu wykorzystywanego do przepływu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262, i nadzoru nad takimi wyrobami (zwanego dalej „skomputeryzowanym systemem”).

2.   Skomputeryzowany system ma na celu:

a)

umożliwienie elektronicznego przesyłania dokumentów administracyjnych, przewidzianych w dyrektywie (UE) 2020/262 i rozporządzeniu (UE) nr 389/2012, oraz usprawnienia kontroli;

b)

poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez uproszczenie wewnątrzunijnego przepływu wyrobów akcyzowych oraz poprzez przyznanie państwom członkowskim możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym przepływów i przeprowadzania, tam gdzie jest to konieczne, wymaganych kontroli.

Artykuł 2

Działania odnoszące się do rozpoczęcia rozszerzania skomputeryzowanego systemu rozpoczną się do dnia 10 lutego 2021 r.

Artykuł 3

1.   Skomputeryzowany system składa się z unijnych i nieunijnych części składowych.

2.   Komisja zapewnia, aby w pracy nad unijnymi częściami składowymi skomputeryzowanego systemu zwracano szczególną uwagę na powtórne wykorzystanie w jak najszerszym zakresie istniejących systemów oraz na zapewnienie, aby skomputeryzowany system był zgodny z innymi odpowiednimi skomputeryzowanymi systemami Komisji i państw członkowskich, w celu stworzenia zintegrowanego zespołu systemów komputerowych do nadzorowania zarówno wewnątrzunijnego przepływu wyrobów akcyzowych, jak i przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym i towarów objętych innymi podatkami i opłatami, przywożonych z państw trzecich lub wywożonych do nich.

3.   Unijnymi częściami składowymi skomputeryzowanego systemu są wspólne specyfikacje, produkty techniczne, usługi wspólnej sieci łączności i sieci wspólnego systemu połączeń oraz usługi w zakresie koordynacji wykorzystywane przez wszystkie państwa członkowskie do wyłączenia wszelkich wariantów lub szczególnych właściwości tych usług, które mają na celu spełnianie wymogów krajowych.

4.   Nieunijnymi częściami składowymi skomputeryzowanego systemu są krajowe specyfikacje, krajowe bazy danych stanowiące część skomputeryzowanego systemu, połączenia sieciowe między unijnymi i nieunijnymi częściami składowymi oraz oprogramowanie lub sprzęt, które państwo członkowskie uznaje za niezbędne do zapewnienia pełnego wykorzystania skomputeryzowanego systemu w całej swej administracji.

Artykuł 4

1.   Komisja koordynuje modyfikację, rozszerzenie i funkcjonowanie unijnych i nieunijnych części składowych skomputeryzowanego systemu, w szczególności:

a)

infrastrukturę i narzędzia niezbędne do zapewnienia powiązań wewnętrznych skomputeryzowanego systemu oraz jego ogólnej interoperacyjności;

b)

rozwój polityki bezpieczeństwa o możliwie wysokim standardzie w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych oraz zapewnienia integralności skomputeryzowanego systemu;

c)

instrumenty wykorzystywania danych w celu zwalczania nadużyć finansowych.

2.   Aby osiągnąć cele określone w ust. 1, Komisja zawiera niezbędne umowy dotyczące modyfikacji i rozszerzenia unijnych części składowych skomputeryzowanego systemu i, we współpracy z państwami członkowskimi zebranymi w Komitecie określonym w art. 7 ust. 1, sporządza plan ogólny i plany zarządzania wymagane do modyfikacji, rozszerzenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

Plan ogólny i plany zarządzania określają wstępne i bieżące zadania, które Komisja i każde państwo członkowskie ma wykonać. Plany zarządzania określają daty zakończenia zadań wymaganych do zrealizowania każdego z projektów wskazanych w planie ogólnym.

Artykuł 5

1.   Państwa członkowskie kończą wykonanie przydzielonych im wstępnych i bieżących zadań w terminie określonym w planach zarządzania, o których mowa w art. 4 ust. 2.

Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania dotyczące wyników wykonania każdego zadania i termin jego zakończenia. Komisja z kolei powiadamia komitet określony w art. 7 ust. 1 niniejszej decyzji.

2.   Państwa członkowskie nie podejmują żadnych działań odnoszących się do modyfikacji, rozszerzenia lub funkcjonowania skomputeryzowanego systemu, które mogłoby wpłynąć na jego wewnętrzne powiązania i jego ogólną interoperacyjność lub na jego funkcjonowanie jako całości.

Wszelkie środki, które państwo członkowskie zamierza podjąć, a które mogą wpłynąć na wewnętrzne powiązania i ogólną interoperacyjność systemu lub jego funkcjonowanie jako całości, podejmowane są za uprzednią zgodą Komisji.

3.   Państwa członkowskie regularnie powiadamiają Komisję o wszelkich podjętych środkach umożliwiających swoim odpowiednim administracjom pełne wykorzystanie skomputeryzowanego systemu. Komisja z kolei powiadamia komitet określony w art. 7 ust. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające środki niezbędne do modyfikacji, rozszerzenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu w odniesieniu do spraw określonych w art. 4 ust. 1 i w art. 5 ust. 2 akapit drugi. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 2. Te akty wykonawcze nie naruszają przepisów unijnych w odniesieniu do nakładania i kontroli podatków pośrednich lub administracyjnej współpracy oraz wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących opodatkowania pośredniego.

Artykuł 7

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Podatku Akcyzowego. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku gdy jest dokonane odniesienie do niniejszego ustępu, zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 8

1.   Komisja sprawdza, czy środki finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej realizowane są prawidłowo i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

We współpracy z państwami członkowskimi, zebranymi w komitecie określonym w art. 7 ust. 1, Komisja regularnie monitoruje różne etapy rozwoju i wprowadzania skomputeryzowanego systemu w celu ustalenia, czy osiągnięte zostały pożądane cele, oraz wydawania wytycznych w sprawie sposobu podnoszenia skuteczności działań składających się na wdrażanie skomputeryzowanego systemu.

2.   Do dnia 10 lutego 2025 r., a następnie co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

Sprawozdanie określa, między innymi, metody i kryteria, które mają być zastosowane w późniejszej ocenie funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

Artykuł 9

Państwa ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej są powiadamiane przez Komisję o rozwoju i wprowadzaniu skomputeryzowanego systemu i mogą, jeśli wyrażają takie życzenie, brać udział w testach, które mają być przeprowadzone.

Artykuł 10

1.   Koszty modyfikacji i rozszerzenia skomputeryzowanego systemu zostają podzielone między Unię i państwa członkowskie zgodnie z ust. 2 i 3.

2.   Unia ponosi koszty zaprojektowania, nabycia, instalacji i obsługi unijnych części składowych skomputeryzowanego systemu oraz bieżące koszty operacyjne unijnych części składowych zainstalowanych w pomieszczeniach Komisji lub pomieszczeniach podwykonawcy wyznaczonego przez Komisję.

3.   Państwa członkowskie ponoszą koszt modyfikacji, rozszerzenia i funkcjonowania nieunijnych części składowych skomputeryzowanego systemu oraz bieżące koszty operacyjne unijnych części składowych zainstalowanych w ich pomieszczeniach lub pomieszczeniach podwykonawcy wyznaczonego przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 11

1.   Roczne środki, w tym środki przeznaczone na używanie i funkcjonowanie skomputeryzowanego systemu po okresie wdrażania, zatwierdza organ budżetowy w ramach ograniczeń perspektywy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013 (8).

2.   Państwa członkowskie szacują i udostępniają budżety i zasoby ludzkie niezbędne do spełnienia swoich obowiązków opisanych w art. 5. Komisja oraz państwa członkowskie dostarczają zasoby ludzkie, budżetowe i techniczne niezbędne do modyfikacji, rozszerzenia, funkcjonowania i dalszego rozwoju skomputeryzowanego systemu.

Artykuł 12

Decyzja 1152/2003/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku.

Artykuł 13

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 14

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 stycznia 2020 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. BRNJAC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 108.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2019 r.

(3)  Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).

(4)  Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).

(6)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działań na rzecz poprawy skuteczności systemów podatkowych w Unii Europejskiej na okres 2014–2020 (Fiscalis 2020) i uchylające decyzję nr 1482/2007/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

TABELA KORELACJI

Decyzja nr 1152/2003/WE

Niniejsza decyzja

art. 1

art. 1

art. 2 akapit pierwszy

art. 2 akapit drugi

art. 2

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 5

art. 5

art. 6

art. 6

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 2

art. 7 ust. 2

art. 7 ust. 3

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2

art. 8 ust. 3

art. 8 ust. 2

art. 9

art. 9

art. 10

art. 10

art. 11 ust. 1 akapit pierwszy

art. 11 ust. 1 akapit drugi

art. 11 ust. 1

art. 11 ust. 2

art. 11 ust. 2

art. 12

art. 12

art. 13

art. 13

art. 14

załącznik