16.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/156


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2148

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad dotyczących zwalniania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 64 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 64 rozporządzenia (UE) 2016/2031 ustanowiono ogólne zasady dotyczące zwalniania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację oraz upoważniono Komisję do ustanowienia szczegółowych zasad w tym zakresie.

(2)

Na podstawie tego rozporządzenia rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 lub wymienione w wykazie na podstawie art. 40 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia („określony materiał”) mogą stanowić zagrożenie fitosanitarne w Unii. W niniejszym rozporządzeniu wykonawczym należy zatem ustanowić wymogi dotyczące bezpiecznego zwalniania określonego materiału ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację.

(3)

Należy zapewnić, aby określony materiał mógł być zwalniany ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację wyłącznie pod warunkiem że był nieprzerwanie utrzymywany w zatwierdzonych stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację zgodnie z wymogami określonymi w art. 61 i 62 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz że stwierdzono, iż jest on wolny od agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i agrofagów objętych środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia. Należy również sprecyzować, że w tym celu zastosowano odpowiednie metody w rozumieniu art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (2), aby zapewnić jak najskuteczniejsze wdrożenie tego wymogu.

(4)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/2031 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., a także w celu zapewnienia spójnego stosowania wszystkich przepisów dotyczących agrofagów roślin, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze powinno zatem wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady dotyczące zwalniania określonego materiału ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„określony materiał” oznacza rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 lub wymienione w wykazie na podstawie jego art. 40 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ust. 2 i 3;

b)

„określone agrofagi” oznaczają agrofagi, na które podatność stwierdzono w przypadku określonego materiału i które należą do jednej z następujących kategorii:

(i)

agrofagi kwarantannowe dla Unii, umieszczone w wykazie na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(ii)

agrofagi objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

(iii)

agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, umieszczone w wykazie na podstawie art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia;

c)

„metody” oznaczają wszystkie metody w rozumieniu art. 34 rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące zwalniania określonego materiału

Określony materiał może być zwalniany ze stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację wyznaczonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 60 rozporządzenia (UE) 2016/2031 wyłącznie wówczas, gdy spełnia następujące warunki:

a)

był utrzymywany wyłącznie w zatwierdzonych stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację zgodnie z wymogami określonymi w art. 61 i 62 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

b)

został uznany za wolny od określonych agrofagów zgodnie z przepisami art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Metody wykrywania określonych agrofagów na określonym materiale

1.   Przeprowadza się kontrolę wzrokową określonego materiału oraz, przy uwzględnieniu biologii materiału i agrofagów, pobiera się z niego próbki, które bada się z zastosowaniem metod odpowiednich do wykrycia obecności określonych agrofagów. Kontrolę, pobieranie próbek i badania przeprowadza się w odpowiednich momentach i przez okres niezbędny do wykrycia tych agrofagów.

2.   W uzupełnieniu do wymogów określonych w ust. 1 rośliny przeznaczone do sadzenia są utrzymywane pod urzędowym nadzorem właściwych organów przez cały, określony na podstawie biologii roślin, niezbędny czas w warunkach umożliwiających wykrycie obecności określonych agrofagów lub ewentualnych utajonych lub bezobjawowych zakażeń wywoływanych przez te agrofagi, oraz z zastosowaniem w tym celu odpowiednich metod.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli 13 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).