4.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/34


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2028

z dnia29 listopada 2019 r

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (1), w szczególności jego art. 136 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1799 (2) określono związek między odpowiednimi ocenami kredytowymi wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej („ECAI”) a stopniami jakości kredytowej określonymi w części trzeciej tytuł II rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 („przyporządkowanie”).

(2)

W następstwie ostatnich zmian, które zostały wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/634 (3) do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799, uległy zmianie czynniki ilościowe i jakościowe stanowiące podstawę ocen kredytowych niektórych przyporządkowań w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799. Ponadto niektóre ECAI rozszerzyły swoje oceny kredytowe na nowe segmenty rynku, co doprowadziło do powstania nowych skali ratingowych i nowych rodzajów ratingów kredytowych. Należy zatem zaktualizować przyporządkowania przedmiotowych ECAI.

(3)

Od daty przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/634 zarejestrowano inną agencję ratingową zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 (4). Ponieważ art. 136 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wymaga określenia przyporządkowań w odniesieniu do wszystkich ECAI, konieczne jest przedstawienie przyporządkowania dla tej nowo zarejestrowanej ECAI. Oceny kredytowe stosowane przez nowo zarejestrowaną ECAI opierają się na tej samej metodyce, którą stosuje jej spółka dominująca, tj. ECAI z państwa trzeciego, w przypadku której w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799 określono już przyporządkowanie. W związku z tym właściwe jest w tym konkretnym przypadku, aby przyporządkowanie dla nowo zarejestrowanej ECAI było tożsame z przyporządkowaniem określonym już dla tej ECAI z państwa trzeciego.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Europejskie Urzędy Nadzoru).

(5)

Europejskie Urzędy Nadzoru przeprowadziły otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu wykonawczych standardów technicznych, dokonały analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnęły opinii Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (5), opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6) oraz opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (7).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1799

Załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Przewodniczący

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1799 z dnia 7 października 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny jakości kredytowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z art. 136 ust. 1 oraz art. 136 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/634 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 105 z 25.4.2018, s. 14).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Tabele przyporządkowania do celów art. 16

Stopień jakości kredytowej

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (dawniej European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, e, f, s

Skala długoterminowego ratingu emisji

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, s

Skala ratingowa kondycji finansowej

A++, A+

A, A–

B++, B+

B, B–

C++, C+

C, C–, D, E, F, S

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB– 4, d, e, f, s

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB– 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala krótkoterminowego ratingu korporacyjnego

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego globalnego ratingu kredytowego emitenta

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu funduszy emerytalnych

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala długoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala krótkoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu korporacyjnego

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

A–1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu zobowiązań

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu papierów dłużnych i krótkoterminowego ratingu zadłużenia

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Skala ratingowa kondycji finansowej

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

A–1+

A–1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Korporacyjne zobowiązania finansowe – skala ratingu długoterminowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala ratingowa kontrahentów instrumentów pochodnych

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Skala ratingu krótkoterminowego

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (wcześniej Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala międzynarodowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Skala międzynarodowego ratingu wiarygodności

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingowa kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Skala ratingowa oceny średnich przedsiębiorstw

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emitenta

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

A–1+

A–1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu państw

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D