5.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/313


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2024

z dnia 1 października 2019 r.

ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie dyrektywy 2009/125/WE Komisja powinna określić wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią, których wielkość sprzedaży i obrotu handlowego w Unii są znaczące, które mają istotny wpływ na środowisko i które wykazują znaczny potencjał w zakresie zmniejszenia tego wpływu poprzez ulepszenie ich projektu bez powodowania nadmiernych kosztów.

(2)

W komunikacie Komisji COM(2016) 773 (2) (plan prac dotyczący ekoprojektu) ustanowionym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej należą do grup produktów związanych z energią, które traktuje się priorytetowo w kontekście przeprowadzania badań przygotowawczych i ewentualnego przyjęcia środków.

(3)

Środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej są jedną z grup produktów wymienionych w planie prac; szacuje się, że w przypadku tych urządzeń poziom rocznych oszczędności energii końcowej wyniesie 48 TWh w 2030 r.

(4)

Komisja przeprowadziła dwa badania przygotowawcze obejmujące charakterystykę techniczną, ekologiczną i ekonomiczną urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zazwyczaj stosowanych w Unii. Badania te przeprowadzono w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z Unii i państw trzecich. Wyniki badań zostały opublikowane i przedstawione Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu powołanemu na podstawie art. 18 dyrektywy 2009/125/WE.

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do następujących urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej: szaf chłodniczych (zamrażarek lub chłodziarek) stosowanych w supermarketach, chłodziarek napojów, zamrażarek do lodów, witryn do lodów gałkowych i chłodniczych automatów sprzedających.

(6)

Do celów niniejszego rozporządzenia za najważniejszy aspekt środowiskowy związany z urządzeniami chłodniczymi z funkcją sprzedaży bezpośredniej uznano zużycie energii w fazie użytkowania. Wspomniane zużycie energii można obniżyć bez zwiększania łącznego kosztu zakupu i eksploatacji tych produktów, korzystając z opłacalnych, niezastrzeżonych prawnie technologii. Za istotne uznano również emisje bezpośrednie z czynników chłodniczych oraz dostępność części zamiennych.

(7)

Ponieważ czynniki chłodnicze podlegają rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 (3), w niniejszym rozporządzeniu nie określono żadnych konkretnych wymogów dotyczących czynników chłodniczych. Ponadto rosnące w ostatnim dziesięcioleciu wykorzystanie czynników chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego na rynku unijnym pokazuje, że producenci rozpoczęli już stopniowe przechodzenie na czynniki chłodnicze o ograniczonym wpływie na środowisko, bez konieczności podejmowania dodatkowej interwencji politycznej w postaci ekoprojektu.

(8)

Roczne zużycie energii przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem w Unii oszacowano w 2015 r. na poziomie 65 TWh, co stanowi ekwiwalent 26 mln ton CO2. Przewiduje się, że zużycie energii przez urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przy zachowaniu dotychczasowego scenariusza postępowania zmniejszy się do 2030 r. Przewidywane jest jednak wyhamowanie tego spadku, o ile wymogi dotyczące ekoprojektu nie zostaną ustanowione.

(9)

Minibarów i urządzeń do przechowywania wina z funkcją sprzedaży nie należy uznawać za urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, a zatem należy wyłączyć je z zakresu niniejszego rozporządzenia; są one natomiast objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019 (4).

(10)

Pionowe szafy ze statycznym układem chłodzenia stanowią profesjonalne urządzenia chłodnicze, a ich definicje znajdują się w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 (5), dlatego też należy wyłączyć je z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(11)

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do produktów o różnych parametrach technicznych i funkcjach. Z tego powodu wymogi dotyczące efektywności energetycznej określa się na podstawie funkcji urządzeń. W tym podejściu funkcjonalnym proponuje się minimalny podział kategorii urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, co będzie jasnym sygnałem dla rynków sugerującym istnienie bardziej/mniej energooszczędnych rodzajów urządzeń chłodniczych z taką samą funkcją sprzedaży bezpośredniej. W przypadku niewydajnych rodzajów urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej trudniejsze będzie uzyskanie określonej klasy efektywności energetycznej lub mogą one wręcz nie spełniać minimalnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej.

(12)

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 614 final (6) (plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym), oraz w planie prac dotyczącym ekoprojektu podkreślono znaczenie wykorzystania struktury ekoprojektu na potrzeby wspierania bardziej zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE (7) odnosi się do dyrektywy 2009/125/WE, w której wskazano, że wymogi dotyczące ekoprojektu powinny ułatwiać ponowne użycie, demontaż i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) poprzez rozwiązywanie problemów na wcześniejszym etapie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem określać odpowiednie do tego celu wymogi.

(13)

Odpowiednie parametry produktów należy mierzyć wiarygodnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami. Metody te powinny uwzględniać uznane najnowocześniejsze metody pomiarów, w tym, jeśli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (8).

(14)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu należy określić mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(15)

W celu ułatwienia kontroli zgodności producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele powinni dostarczać informacje w dokumentacji technicznej, o której mowa w załącznikach IV i V do dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim informacje te odnoszą się do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(16)

Do celów nadzoru rynku producenci powinni mieć możliwość odwołania się do bazy danych o produktach, jeżeli dokumentacja techniczna, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2018 (9) zawiera te same informacje.

(17)

W celu poprawy skuteczności niniejszego rozporządzenia oraz w celu ochrony konsumentów produkty, których wydajność zmienia się automatycznie w warunkach testowych, aby poprawić deklarowane parametry, powinny być zakazane.

(18)

Oprócz prawnie wiążących wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu należy określić poziomy referencyjne dla najlepszych dostępnych technologii, aby informacje o efektywności ekologicznej na przestrzeni cyklu życia produktów, które podlegają niniejszemu rozporządzeniu, były powszechnie i łatwo dostępne, zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE załącznik I pkt 3 ppkt 2.

(19)

Przegląd niniejszego rozporządzenia powinien obejmować ocenę celowości i skuteczności jego przepisów w osiąganiu założonych celów. Harmonogram przeglądu powinien umożliwiać wdrożenie wszystkich przepisów.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub do użytkowania urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zasilanych z sieci elektrycznej, w tym urządzeń przeznaczonych do chłodzenia artykułów innych niż środki spożywcze.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które są zasilane wyłącznie ze źródeł energii innych niż energia elektryczna;

b)

części zewnętrznych, takich jak urządzenie skraplające, sprężarki lub urządzenie skraplające wodę, do których szafa zasilana przez agregat zewnętrzny musi zostać podłączona, aby mogła działać;

c)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzających żywność;

d)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadanych i zatwierdzonych pod kątem ich zdatności do przechowywania leków lub próbek pobieranych do celów naukowych;

e)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które nie są wyposażone w zintegrowany układ chłodzący i których działanie opiera się na pobieraniu schłodzonego powietrza wytwarzanego przez zewnętrzny agregat do oziębiania powietrza; nie obejmuje to szaf zasilanych przez agregat zewnętrzny ani chłodniczych automatów sprzedających kategorii 6, jak określono w załączniku III tabela 5;

f)

szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

g)

urządzeń do przechowywania wina i minibarów.

3.   Wymogi określone w załączniku II pkt 1 i pkt 3 lit. k) nie mają zastosowania do:

a)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej niewykorzystujących cyklu sprężania par do chłodzenia;

b)

urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczonych do sprzedaży i wystawiania żywych środków spożywczych, takich jak urządzenia chłodnicze przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji żywych ryb oraz skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, chłodzone akwaria i zbiorniki z wodą;

c)

lad sałatkowych;

d)

poziomych lad do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem przeznaczonym do pracy w temperaturach roboczych chłodzenia;

e)

szaf narożnych;

f)

automatów sprzedających, które są przeznaczone do pracy w temperaturach roboczych mrożenia;

g)

lada do wydawania ryb z kruszonym lodem.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.

„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej” oznacza szafę izolowaną z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję przy wykorzystaniu co najmniej jednego sposobu zużycia energii i która jest przeznaczona do prezentowania i sprzedaży klientom – z opcją wspomaganego wydawania lub bez takiej opcji – środków spożywczych i innych artykułów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, bezpośrednio przez otwarte boki lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, uwzględniając urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania środków spożywczych i innych artykułów niedostępnych dla klientów, oraz wyłączając minibary i urządzenia do przechowywania wina;

2.

„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

3.

„urządzenie skraplające” oznacza produkt, który łączy przynajmniej jedną sprężarkę napędzaną elektrycznie i jeden skraplacz i który jest zdolny do schładzania i stałego utrzymywania niskiej lub średniej temperatury we wnętrzu urządzenia lub układu chłodniczego przy wykorzystaniu – po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego – cyklu sprężania pary, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

4.

„szafa zasilana przez agregat zewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej fabrycznie zmontowane z komponentów, które do pełnienia funkcji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej musi być dodatkowo podłączone do komponentów zewnętrznych (urządzenia skraplającego, sprężarki lub urządzenia skraplającego wodę), które nie stanowią integralnej części szafy;

5.

„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzające żywność” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadane i zatwierdzone pod kątem przetwarzania żywności, takie jak maszyny do produkcji lodów, chłodnicze automaty sprzedające wyposażone w mikrofalówki lub maszyny do produkcji lodu; zakres tej definicji nie obejmuje urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyposażonych w jedną komorę zaprojektowaną specjalnie do przetwarzania żywności, której pojemność stanowi mniej niż 20 % pojemności netto urządzenia;

6.

„pojemność netto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm3) lub litrach (l), część pojemności brutto dowolnej komory, która pozostaje po odjęciu pojemności komponentów i przestrzeni nienadających się do przechowywania lub ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów;

7.

„pojemność brutto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm3) lub litrach (l), pojemność w obrębie wewnętrznej części komory, bez wyposażenia wewnętrznego oraz przy zamkniętych drzwiach lub wieku;

8.

„specjalnie zbadany i zatwierdzony” oznacza, że produkt spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a)

został specjalnie zaprojektowany i zbadany pod względem wspomnianych warunków użytkowania lub zastosowań, zgodnie ze wspomnianym prawodawstwem Unii lub powiązanymi aktami prawnymi, odpowiednimi przepisami państwa członkowskiego lub odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi;

b)

posiada dołączony dowód, który należy dołączyć do dokumentacji technicznej w postaci certyfikatu, znaku homologacji typu lub sprawozdania z badania, potwierdzający, że dany produkt został zatwierdzony specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach;

c)

jest wprowadzany do obrotu specjalnie z myślą o danym warunku operacyjnym lub zastosowaniu, czego dowodzą co najmniej dokumentacja techniczna, informacje dotyczące produktu oraz wszelkie materiały reklamowe, informacyjne lub marketingowe;

9.

„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze posiadające jedynie jeden rodzaj komory do przechowywania wina, pozwalające na precyzyjną regulację temperatury przechowywania i temperatury docelowej oraz wyposażone w rozwiązania antywibracyjne, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/2019;

10.

„komora” oznacza zamkniętą przestrzeń w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która jest oddzielona od innych komór ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą, i która jest bezpośrednio dostępna przez co najmniej jedne drzwi zewnętrzne i może być podzielona na podkomory. Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „komora” odnosi się zarówno do komór, jak i podkomór, o ile nie wskazano inaczej;

11.

„drzwi zewnętrzne” są częścią urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która może być przesunięta lub usunięta, aby umożliwić przynajmniej przełożenie ładunku z zewnątrz do wnętrza urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub z wnętrza na zewnątrz;

12.

„podkomora” oznacza wydzieloną w komorze przestrzeń, w której panuje inny zakres temperatur roboczych niż w komorze, w której się ona znajduje;

13.

„minibar” oznacza urządzenie chłodnicze o pojemności całkowitej nieprzekraczającej 60 l przeznaczone głównie do przechowywania i sprzedaży środków spożywczych w pokojach hotelowych i podobnych miejscach, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/2019;

14.

„chłodniczy bębnowy automat sprzedający” oznacza chłodniczy automat sprzedający wyposażony w obrotowe bębny podzielone na przedziały, w których znajdują się środki spożywcze lub inne artykuły umieszczone na poziomej powierzchni, których odbiór następuje poprzez indywidualną kieszeń wydawania produktu;

15.

„chłodniczy automat sprzedający” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do przyjmowania płatności lub żetonów od klientów, a następnie wydawania schłodzonych środków spożywczych lub innych artykułów bez pomocy obsługi na miejscu;

16.

„lada sałatkowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przynajmniej jednymi drzwiami lub jedną szufladą o froncie ustawionym w płaszczyźnie pionowej, posiadające w górnej powierzchni wycięcia, w które można włożyć pojemniki do przechowywania tymczasowego umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych środków spożywczych, takich jak dodatki do pizzy lub składniki sałatek;

17.

„chłodzona pozioma lada do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem” oznacza szafę poziomą przeznaczoną do wspomaganego wydawania, która posiada zasobnik chłodu, którego pojemność wynosi co najmniej 100 litrów (l) na metr (m) długości i który jest zwykle umieszczany u podstawy lady do wydawania żywności;

18.

„szafa pozioma” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada poziomą przestrzeń ekspozycyjną otwieraną i dostępną od góry;

19.

„temperatura robocza chłodzenia” oznacza temperaturę między -3,5 °C a 15 °C w przypadku urządzeń wyposażonych w systemy zarządzania energią w celu oszczędzania energii oraz między -3,5 °C a 10 °C w przypadku urządzeń, które nie są wyposażone w te systemy;

20.

„temperatura robocza” oznacza temperaturę znamionową wewnątrz komory w trakcie badania;

21.

„szafa narożna” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej stosowane w celu osiągnięcia geometrycznej ciągłości między dwiema szafami podłużnymi, które są ustawione względem siebie pod kątem lub które tworzą krzywą. Szafa narożna nie posiada widocznej osi wzdłużnej ani długości, ponieważ ma jedynie kształt wypełnienia (tj. kształt klina lub podobny) i z założenia nie ma funkcjonować jako samodzielne urządzenie chłodzące. Oba brzegi szafy narożnej są nachylone pod kątem od 30 ° do 90 °;

22.

„temperatura robocza mrożenia” oznacza temperaturę poniżej -12 stopni Celsjusza (°C);

23.

„lada do wydawania ryb z kruszonym lodem” oznacza szafę do poziomego wspomaganego wydawania, zaprojektowaną i sprzedawaną specjalnie do ekspozycji świeżych ryb. Lada ta charakteryzuje się umieszczoną w jej wierzchniej części warstwą kruszonego lodu, która służy utrzymaniu temperatury eksponowanych świeżych ryb; lada posiada także wbudowany odpływ;

24.

„model równoważny” oznacza model, który ma takie same właściwości techniczne istotne w kontekście informacji technicznych, które należy przekazać, ale który został wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku przez tego samego producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako inny model z innym identyfikatorem modelu;

25.

„identyfikator modelu” oznacza kod, zwykle alfanumeryczny, który odróżnia dany model produktu od innych modeli objętych tym samym znakiem towarowym lub tą samą nazwą producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

26.

„baza danych o produktach” oznacza zbiór danych dotyczących produktów, który jest uporządkowany w sposób systematyczny i składa się z części publicznej zorientowanej na konsumentów, w której informacje dotyczące parametrów poszczególnych produktów są dostępne w formie elektronicznej, z portalu internetowego zapewniającego dostępność oraz z części dotyczącej zgodności, która zawiera jasno określone wymogi dotyczące dostępności i bezpieczeństwa, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 (10);

27.

„chłodziarka napojów” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej zaprojektowane w celu schładzania w określonym tempie zapakowanych niepsujących się napojów, z wykluczeniem win, ładowanych w temperaturze otoczenia w celu ich sprzedaży w określonych temperaturach niższych od temperatury otoczenia. Chłodziarka napojów umożliwia uzyskania bezpośredni dostęp do napojów przez otwarte boki urządzenia lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę. Temperatura wewnątrz chłodziarki może wzrastać w okresach braku popytu w celu zaoszczędzenia energii, biorąc pod uwagę fakt, że napoje się nie psują;

28.

„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza, wyrażony w procentach, wskaźnik liczbowy względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, wyrażony w wartościach procentowych i obliczony zgodnie z załącznikiem III pkt 2.

Na potrzeby załączników dodatkowe definicje określono w załączniku I.

Artykuł 3

Wymogi ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku II mają zastosowanie, począwszy od dat w nim wskazanych.

Artykuł 4

Ocena zgodności

1.   Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy.

2.   Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera kopię informacji o produkcie przekazaną zgodnie z załącznikiem II pkt 3 oraz szczegółowe informacje i wyniki obliczeń określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu otrzymano:

a)

na podstawie modelu, który ma taką samą charakterystykę techniczną istotną dla informacji technicznych, które należy przedstawić, ale który został wyprodukowany przez innego producenta; lub

b)

na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego bądź innego producenta; lub na podstawie obu tych metod,

dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez producenta w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych producentów.

Dokumentacja techniczna musi zawierać wykaz wszystkich modeli równoważnych, w tym ich identyfikatory modelu.

4.   Dokumentacja techniczna musi zawierać informacje uporządkowane w kolejności oraz w sposób określony w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2019/2018. Z wyjątkiem produktów, o których mowa w art. 1 ust. 3, do celów nadzoru rynku producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą, nie naruszając przepisów pkt 2 lit. g) załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE, skorzystać z dokumentacji technicznej wprowadzonej do bazy danych o produktach, która zawiera te same informacje określone w rozporządzeniu (UE) 2019/2018.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku IV.

Artykuł 6

Obejście i aktualizacje oprogramowania

Producent, importer lub upoważniony przedstawiciel nie może wprowadzać do obrotu produktów zaprojektowanych tak, aby miały możliwość wykrywania, że są testowane (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testów) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów podanych przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela w dokumentacji technicznej lub ujętych w jakiejkolwiek przekazanej dokumentacji.

Zużycie energii przez produkt ani żaden inny z deklarowanych parametrów, nie może ulec pogorszeniu po aktualizacji oprogramowania komputerowego lub oprogramowania układowego, jeśli pomiar jest dokonywany na podstawie tej samej normy badania, co użyta przy deklaracji zgodności, chyba że użytkownik końcowy wyraził na to wyraźną zgodę przed aktualizacją. W wyniku odrzucenia aktualizacji nie może dojść do zmiany parametrów działania.

Aktualizacja oprogramowania nie może nigdy skutkować zmianą parametrów działania produktu w sposób, który powoduje jego niezgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu mającymi zastosowanie do deklaracji zgodności.

Artykuł 7

Poziomy referencyjne

Poziomy referencyjne dla najlepszych produktów i technologii dostępnych na rynku w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia określono w załączniku V.

Artykuł 8

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tej oceny, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku w sprawie zmiany, Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu nie później niż do dnia 25 grudnia 2023 r.

W powyższym przeglądzie dokonuje się oceny, m.in.:

a)

wymogów dotyczących poziomu wskaźnika efektywności energetycznej;

b)

celowości modyfikacji wzoru wskaźnika efektywności energetycznej, w tym parametrów modelowania i współczynników korygujących;

c)

celowości dalszej segmentacji kategorii produktów;

d)

celowości ustanowienia dodatkowych wymogów dotyczących zasobooszczędności, zgodnie z celami gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym uwzględnienia większej liczby części zamiennych;

e)

celowości określenia wymogów dotyczących efektywności energetycznej i wymogów dotyczących udzielenia dodatkowych informacji na temat lad sałatkowych, poziomych lad do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem przeznaczonych do pracy w temperaturach roboczych chłodzenia, szaf narożnych, automatów sprzedających przeznaczonych do pracy w temperaturze roboczej mrożenia oraz lad do wydawania ryb z kruszonym lodem;

f)

celowości oparcia [równoważnej pojemności] chłodziarki napojów na pojemności netto zamiast pojemności brutto;

g)

celowości wprowadzenia wzoru dotyczącego wskaźnika efektywności energetycznej dla szaf stosowanych w supermarketach opartego na pojemności netto zamiast całkowitej powierzchni ekspozycji;

h)

poziomu tolerancji.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2019 r.

W imieniu Komisji,

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komunikat Komisji: Plan pracy dotyczący ekoprojektu 2016–2019, COM(2016) 773 final z 30.11.2016 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 (zob. s. 187 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 19).

(6)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, z 2.12.2015.

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (zob. s. 155 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)

„część zamienna” oznacza oddzielną część, którą można zastąpić część pełniącą tę samą lub podobną funkcję w produkcie;

2)

„profesjonalny serwis naprawczy” oznacza podmiot lub przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie napraw i profesjonalnej konserwacji urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej;

3)

„uszczelka drzwiowa” oznacza uszczelkę mechaniczną, która wypełnia przestrzeń pomiędzy drzwiami a szafą w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej i zapobiega przeciekowi powietrza z szafy;

4)

„próżniowy panel izolacyjny” (VIP) oznacza panel izolacyjny składający się ze sztywnego materiału o dużej porowatości pokrytego cienką, gazoszczelną powłoką, z której odprowadzane są gazy i która jest uszczelniona, aby zapobiegać przedostawaniu się gazów do wnętrza panelu;

5)

„zamrażarka do lodów” oznacza szafę poziomą służącą do przechowywania lub ekspozycji i sprzedaży opakowanych lodów, w przypadku której konsumenci uzyskują dostęp do opakowanych lodów przez otwieranie nieprzezroczystej lub przezroczystej pokrywy od góry, o pojemności netto ≤ 600 litrów (l) oraz – wyłącznie w przypadku chłodziarek do lodów o przezroczystej pokrywie – o wartości współczynnika pojemności netto podzielonej przez całkowitą powierzchnię ekspozycji ≥ 0,35 metra (m);

6)

„przezroczysta pokrywa” oznacza drzwi wykonane z przezroczystego materiału obejmującego co najmniej 75 % powierzchni drzwi, przez które użytkownik końcowy może zobaczyć artykuły znajdujące się wewnątrz;

7)

„całkowita powierzchnia ekspozycji” (TDA) oznacza, wyrażaną w m2, całkowitą widoczną powierzchnię obszaru, na którym wyeksponowano środki spożywcze i inne artykuły, uwzględniając obszar widoczny przez przeszklenie, określaną jako suma rzutu powierzchni poziomych i pionowych pojemności netto;

8)

„gwarancja” oznacza każde zobowiązanie sprzedawcy detalicznego lub importera bądź upoważnionego przedstawiciela producenta wobec konsumenta do:

a)

zwrotu zapłaconej ceny; lub

b)

wymiany, naprawy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub zajęcia się nimi w inny sposób, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacjami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie;

9)

„witryna do lodów gałkowych” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej umożliwiające przechowywanie lodów, ich eksponowanie i nabieranie za pomocą łyżki do lodów w ustalonych granicach temperatur określonych w tabeli 5 w załączniku III;

10)

„roczne zużycie energii” (AE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), średnie dzienne zużycie energii pomnożone przez 365 (dni w roku), obliczane zgodnie z załącznikiem III pkt 2 lit. b);

11)

„dzienne zużycie energii” (Edaily ) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na dzień (kWh/24h), energię elektryczną zużywaną przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez 24 godziny w warunkach odniesienia;

12)

„standardowe roczne zużycie energii” (SAE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), referencyjne roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, obliczane zgodnie z załącznikiem III pkt 2 lit. c);

13)

„M” i „N” oznaczają parametry modelowania uwzględniające całkowitą powierzchnię ekspozycji lub zależność zużycia energii od pojemności, których wartości określono w załączniku III tabela 4;

14)

„współczynnik temperatury” (C) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę pod względem temperatury roboczej;

15)

„współczynnik klasy klimatycznej” (CC) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę w warunkach otoczenia, dla których zaprojektowano dane urządzenie chłodnicze;

16)

„P” oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnice między szafą zasilaną przez agregat wewnętrzny a szafą zasilaną przez agregat zewnętrzny;

17)

„szafa zasilana przez agregat wewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada wbudowany układ chłodniczy zawierający sprężarkę i urządzenie skraplające;

18)

„chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej chłodzenia;

19)

„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej mrożenia;

20)

„szafa pionowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada pionową lub pochyloną otwieraną z przodu witrynę;

21)

„szafa kombinowana” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej łączące kierunki ekspozycji i otwierania typowe dla szaf pionowych i poziomych;

22)

„szafa stosowana w supermarketach” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów w zastosowaniach obecnych w handlu detalicznym, np. w supermarketach. Chłodziarki napojów, chłodnicze automaty sprzedające, witryny do lodów gałkowych i zamrażarki do lodów nie są uznawane za szafy stosowane w supermarketach;

23)

„szafa rolkowa” oznacza szafę stosowaną w supermarketach umożliwiającą eksponowanie towarów bezpośrednio na paletach lub rolkach, które mogą być umieszczane w szafie poprzez ich podnoszenie, obracanie lub usunięcie dolnej przedniej części, jeżeli ją zainstalowano;

24)

„pakiet M” oznacza pakiet badawczy wyposażony w urządzenie do pomiaru temperatury;

25)

„automat sprzedający wielotemperaturowy” oznacza chłodniczy automat sprzedający składający się z co najmniej dwóch komór o różnej temperaturze roboczej.


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi ekoprojektu

1.   Wymogi dotyczące efektywności energetycznej:

a)

Od dnia 1 marca 2021 r. wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie może przekraczać wartości określonych w tabeli 1.

Tabela 1

Maksymalna wartość EEI dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyrażona w %

 

EEI

Zamrażarki do lodów

80

Wszystkie inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

100

b)

Od dnia 1 września 2023 r. wskaźnik efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem chłodniczych bębnowych automatów sprzedających, nie może przekraczać wartości wskazanych w tabeli 2.

Tabela 2

Maksymalna wartość EEI dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyrażona w %

 

EEI

Zamrażarki do lodów

50

Wszystkie inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem chłodniczych bębnowych automatów sprzedających

80

2.   Wymogi dotyczące zasobooszczędności:

Od dnia 1 marca 2021 r. urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej muszą spełniać następujące wymogi:

a)

Dostępność części zamiennych

1)

Producenci, importerzy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym co najmniej następujące części zamienne:

termostaty,

startery lodówek,

bezszronowe rezystory grzejne,

czujniki temperatury,

oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie służące do resetowania,

płytki obwodów drukowanych, oraz

źródła światła,

przez okres co najmniej ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu.

2)

Producenci, importerzy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub upoważnieni przedstawiciele udostępniają profesjonalnym serwisom naprawczym i użytkownikom końcowym co najmniej następujące części zamienne:

klamki i zawiasy do drzwi,

gałki, pokrętła i przyciski,

uszczelki drzwiowe, oraz

dodatkowe tace, kosze i półki do przechowywania;

przez okres co najmniej ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu.

3)

Producenci lub importerzy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub upoważnieni przedstawiciele zapewniają możliwość wymiany części zamiennych wymienionych w ppkt 1 i 2 przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, bez trwałego uszkodzenia urządzenia.

4)

Wykaz części zamiennych, do których odnosi się ppkt 1), i procedura ich zamawiania są powszechnie dostępne na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela najpóźniej dwa lata po wprowadzeniu do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych.

5)

Wykaz części zamiennych, do których odnosi się ppkt 2), i procedura ich zamawiana, a także instrukcje naprawy są powszechnie dostępne na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela z chwilą wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu oraz do końca okresu dostępności tych części zamiennych.

b)

Maksymalny czas dostawy części zamiennych

W okresie, o którym mowa w lit. a), producent, importer lub upoważniony przedstawiciel zapewniają dostawę części zamiennych dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

W przypadku dostępnych części zamiennych, o których mowa w lit. a) ppkt 1, dostępność części zamiennych może zostać ograniczona do profesjonalnych serwisów naprawczych zarejestrowanych zgodnie z lit. c) ppkt 1 i 2.

c)

Dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji

Po upływie okresu dwóch lat od wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza danego modelu lub modelu równoważnego oraz do końca okresu, o którym mowa w lit. a), producent, importer lub upoważniony przedstawiciel zapewniają profesjonalnym serwisom naprawczym dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji zgodnie z poniższymi warunkami:

1)

na stronie internetowej producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela należy podać proces dla profesjonalnych serwisów naprawczych w celu zarejestrowania się, aby uzyskać dostęp do informacji; w celu zaakceptowania takiego wniosku producenci, importerzy lub upoważniony przedstawiciel mogą zażądać od profesjonalnego serwisu naprawczego wykazania, że:

(i)

profesjonalny serwis naprawczy ma kompetencje techniczne w zakresie naprawy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej i spełnia wymogi stosownych przepisów dotyczących serwisów sprzętu elektrycznego w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność. Odniesienie do urzędowego systemu rejestracji profesjonalnego serwisu naprawczego, jeżeli taki system funkcjonuje w danym państwie członkowskim, uznaje się za dowód zgodności z niniejszym punktem;

(ii)

profesjonalny serwis naprawczy posiada ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przez państwo członkowskie;

2)

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele przyjmują lub odrzucają rejestrację w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku;

3)

producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele mogą żądać opłat w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji dotyczących napraw i konserwacji lub za regularne aktualizacje. Opłata jest w uzasadnionej wysokości, jeśli nie utrudnia dostępu poprzez brak uwzględnienia zakresu, w jakim profesjonalny serwis naprawczy wykorzystuje te informacje.

Po zarejestrowaniu profesjonalny serwis naprawczy uzyskuje w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku dostęp do żądanych informacji dotyczących napraw i konserwacji. W stosownych przypadkach mogą zostać dostarczone informacje dotyczące modelu równoważnego lub modelu z tej samej rodziny produktów.

Dostępne informacje dotyczące napraw i konserwacji obejmują:

jednoznaczną identyfikację urządzenia,

plan demontażu lub widok w rozłożeniu na części,

dokumentację techniczną instrukcji naprawy,

wykaz urządzeń niezbędnych do napraw i badań,

informacje dotyczące komponentu i diagnostyki (takie jak minimalne i maksymalne teoretyczne wartości pomiarów),

schematy okablowania i połączeń,

diagnostyczne kody błędów i usterek (w tym kody własne producenta, w stosownych przypadkach),

instrukcje instalacji odpowiedniego oprogramowania i oprogramowania układowego, w tym oprogramowania służącego do resetowania, oraz

informacje dotyczące sposobu dostępu do zarejestrowanych danych zgłoszonych awarii przechowywanych w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej (w stosownych przypadkach).

d)

Wymogi dotyczące rozebrania na części w celu odzyskania i recyklingu materiałów przy jednoczesnym uniknięciu zanieczyszczeń

1)

Producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele zapewniają, aby urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej były zaprojektowane w taki sposób, aby materiały i komponenty, o których mowa w załączniku VII do dyrektywy 2012/19/UE, można było usunąć przy użyciu łatwo dostępnych narzędzi.

2)

Producenci, importerzy i upoważnieni przedstawiciele muszą spełniać obowiązki określone w art. 15 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE.

3)

Jeżeli urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawierają próżniowe panele izolacyjne, urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej musi być oznaczone literami „VIP”.

3.   Wymogi dotyczące informacji:

Od dnia 1 marca 2021 r. instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz ogólnodostępne strony internetowe producentów, importerów i upoważnionych przedstawicieli zawierają następujące informacje:

a)

zalecane ustawienia temperatur w każdej komorze w celu zapewnienia optymalnej konserwacji żywności;

b)

szacowany wpływ ustawień temperatury na marnowanie żywności;

c)

w przypadku chłodziarek napojów: „To urządzenie jest przeznaczone do pracy w klimacie, w którym temperatura maksymalna i wilgotność wynoszą odpowiednio [należy podać odpowiednią najwyższą temperaturę chłodziarki napojów oraz odpowiednią wilgotność względną chłodziarki napojów, zgodnie z tabelą 7]”;

d)

w przypadku zamrażarek do lodów: „To urządzenie jest przeznaczone do pracy w klimacie, w którym temperatura i wilgotność mieszczą się w zakresie od [należy wstawić odpowiednią temperaturę minimalną z tabeli 9] do [należy wstawić odpowiednią temperaturę maksymalną z tabeli 9] oraz odpowiednio od [należy wstawić odpowiednią minimalną wilgotność względną z tabeli 9] do [należy wstawić odpowiednią maksymalną wilgotność względną z tabeli 9]”;

e)

instrukcje dotyczącego prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem czyszczenia;

f)

w przypadku szaf zasilanych przez agregat wewnętrzny: „W przypadku zabrudzenia cewki skraplacza [zalecana częstotliwość czyszczenia cewki skraplacza, wyrażona w cyklach czyszczenia na rok], wydajność urządzenia znacznie spadnie”;

g)

dostęp do profesjonalnych napraw, np. stron internetowych, adresów, danych kontaktowych;

h)

istotne informacje dotyczące zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych kanałów zapewnionych przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela, takich jak strony internetowe, adresy, dane kontaktowe;

i)

minimalny okres dostępności części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej;

j)

minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej oferowanej przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela;

k)

instrukcje dotyczące sposobu znalezienia informacji o modelu w bazie danych o produktach, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/2018, za pośrednictwem linków internetowych do informacji dotyczących modelu znajdujących się w bazie danych o produktach lub linku do bazy danych o produktach i informacji, jak znaleźć identyfikator modelu dla danego produktu.


ZAŁĄCZNIK III

Metody pomiarów i obliczeń

Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody i zgodnych z następującymi określonymi poniżej przepisami. Numery referencyjne tych zharmonizowanych norm zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.   Ogólne warunki badań:

a)

warunki otoczenia muszą odpowiadać zestawowi 1, z wyjątkiem zamrażarek do lodów i witryn do lodów gałkowych, które należy badać w warunkach otoczenia odpowiadających zestawowi 2 przedstawionemu w tabeli 3;

b)

w przypadku możliwości ustawienia różnych temperatur w komorze należy ją badać w najniższej temperaturze roboczej;

c)

chłodnicze automaty sprzedające z komorami o zmiennej pojemności muszą być badane w warunkach, w których pojemność netto komory z najwyższą temperaturą roboczą została dostosowana do minimalnej pojemności netto tej komory;

d)

w przypadku chłodziarek napojów prędkość chłodzenia jest podana dla czasu przywrócenia połowy zawartości.

Tabela 3

Warunki otoczenia

 

Temperatura termometru suchego, °C

Wilgotność względna, %

Punkt rosy, °C

Masa pary wodnej w suchym powietrzu, g/kg

Zestaw 1

25

60

16,7

12,0

Zestaw 2

30

55

20,0

14,8

2.   Określenie wartości EEI:

a)

w przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej EEI, wyrażony w % i zaokrąglony do pierwszego miejsca po przecinku, stanowi stosunek rocznego zużycia energii (AE) (w kWh/rok) do referencyjnego standardowego rocznego zużycia energii (SAE) (w kWh/rok) i oblicza się go w następujący sposób:

EEI = AE/SAE;

b)

wartość AE, wyrażoną w kWh/rok i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, oblicza się w następujący sposób:

AE = 365 × Edaily ;

gdzie:

Edaily oznacza zużycie energii przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej w ciągu 24 godzin, wyrażone w kWh/24h i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku;

c)

wartość SAE, jest wyrażona w kWh/rok i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o tej samej klasie temperatury i chłodniczych automatów sprzedających SAE oblicza się w następujący sposób:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

W przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyposażonych w więcej niż jedną komorę o różnych klasach temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających, SAE oblicza się w następujący sposób:

Formula;

gdzie:

1)

c jest oznaczeniem rodzaju komory w urządzeniu przyjmującym wartości od 1 do n; gdzie n oznacza całkowitą liczbę rodzajów komory.

2)

Wartości M i N podano w tabeli 4.

Tabela 4

Wartości M i N

Kategoria

Wartość M

Wartość N

Chłodziarki napojów

2,1

0,006

Zamrażarki do lodów

2,0

0,009

Chłodnicze automaty sprzedające

4,1

0,004

Witryny do lodów gałkowych

25,0

30,400

Pionowe i kombinowane szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

9,1

9,100

Poziome szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

3,7

3,500

Pionowe i kombinowane szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

7,5

19,300

Poziome szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

4,0

10,300

Szafy rolkowe (od 1 marca 2021 r.)

9,2

11,600

Szafy rolkowe (od 1 września 2023 r.)

9,1

9,100

3)

W tabeli 5 podano wartości C, współczynnika temperatury.

Tabela 5

Warunki temperaturowe i odpowiadające im wartości współczynnika temperatury, C

nd. = nie dotyczy

a)

Szafy stosowane w supermarketach

Kategoria

Klasa temperatury

Najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M (°C)

Najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M (°C)

Najwyższa temperatura minimalna wszystkich pakietów M (°C)

Wartość C

Pionowe i kombinowane szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

M2

≤ +7

≥ -1

nd.

1,00

H1 i H2

≤ +10

≥ -1

nd.

0,82

M1

≤ +5

≥ -1

nd.

1,15

Poziome szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

M2

≤ +7

≥ -1

nd.

1,00

H1 i H2

≤ +10

≥ -1

nd.

0,92

M1

≤ +5

≥ -1

nd.

1,08

Pionowe i kombinowane szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

L1

≤ -15

nd.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

nd.

≤ -18

0,90

L3

≤ -12

nd.

≤ -15

0,90

Poziome szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

L1

≤ -15

nd.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

nd.

≤ -18

0,92

L3

≤ -12

nd.

≤ -15

0,92


b)

Witryny do lodów gałkowych

Klasa temperatury

Najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M (°C)

Najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M (°C)

Najwyższa temperatura minimalna wszystkich pakietów M (°C)

Wartość C

G1

-10

-14

nd.

1,00

G2

-10

-16

nd.

1,00

G3

-10

-18

nd.

1,00

L1

-15

nd.

-18

1,00

L2

-12

nd.

-18

1,00

L3

-12

nd.

-15

1,00

S

Klasyfikacja specjalna

1,00


c)

Chłodnicze automaty sprzedające

Klasa temperatury (*2)

Maksymalna zmierzona temperatura produktu (TV ) (°C)

Wartość C

Kategoria 1

7

1 + (12-TV)/25

Kategoria 2

12

Kategoria 3

3

Kategoria 4

(TV1 + TV2)/2 (*1)

Kategoria 6

(TV1 + TV2)/2 (*1)


d)

Inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

Kategoria

Wartość C

Inne urządzenia

1,00

4)

Współczynnik Y oblicza się w następujący sposób:

a)

w przypadku chłodziarek napojów:

Yc stanowi równoważną pojemność komór chłodziarki napojów o temperaturze docelowej Tc (Veqc ) obliczoną w następujący sposób:

Yc = Veq c = PojemnośćBruttoc × ((25 – Tc)/20) × CC;

gdzie Tc stanowi średnią temperaturę komory, a CC oznacza współczynnik klasy klimatycznej. Wartości Tc przedstawiono w tabeli 6. Wartości CC przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 6

Klasy temperatury i odpowiadające im średnie temperatury komór (Tc) chłodziarek napojów

Klasa temperatury (*)

Tc (°C)

K1

+ 3,5

K2

+ 2,5

K3

-1,0

K4

+ 5,0


Tabela 7

Warunki pracy i odpowiadające wartości CC dla chłodziarek napojów

Najwyższa temperatura otoczenia (°C)

Wilgotność względna otoczenia (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+ 40

75

1,10

b)

w przypadku zamrażarek do lodów:

Yc stanowi równoważną pojemność komór zamrażarki do lodów o temperaturze docelowej Tc, (Veqc ), obliczoną na podstawie następującego wzoru:

Yc = Veq c = PojemnośćNettoc × ((12 – Tc)/30) × CC;

gdzie Tc stanowi średnią temperaturę komory, a CC oznacza współczynnik klasy klimatycznej. Wartości Tc przedstawiono w tabeli 8. Wartości CC przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 8

Klasy temperatury i odpowiadające im średnie temperatury komór (Tc) zamrażarek do lodów

Klasa temperatury

Tc (°C)

Temperatura najcieplejszego pakietu M niższa lub równa we wszystkich badaniach (poza badaniem otwierania pokrywy) (°C)

Maksymalny wzrost temperatury najcieplejszego pakietu M dopuszczalny w trakcie badania otwierania pokrywy (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0


Tabela 9

Warunki pracy i odpowiadające im wartości CC dla zamrażarek do lodów

 

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

CC

Temperatura otoczenia (°C)

Wilgotność względna otoczenia (%)

Temperatura otoczenia (°C)

Wilgotność względna otoczenia (%)

Zamrażarka do lodów z przezroczystą pokrywą

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Zamrażarka do lodów z nieprzezroczystą pokrywą

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c)

w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:

Y oznacza pojemność netto chłodniczego automatu sprzedającego stanowiącą sumę pojemności wszystkich komór, w których przechowywane są produkty bezpośrednio dostępne do sprzedaży, oraz pojemność elementów, przez które produkty są przemieszczane podczas procesu wydawania, wyrażoną w litrach (l) i zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej;

d)

w przypadku wszystkich innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Yc oznacza sumę TDA wszystkich komór o tej same klasie temperatury urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyrażoną w metrach kwadratowych (m2) i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

5)

Wartości P przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10

Wartości P

Rodzaj szafy

P

Szafy zasilane przez agregat wewnętrzny stosowane w supermarketach

1,10

Inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

1,00


(*1)  W przypadku automatów sprzedających wielotemperaturowych wartość TV odpowiada uśrednionej wartości TV1 (maksymalna zmierzona temperatura produktu w najcieplejszej komorze) i TV2 (maksymalna zmierzona temperatura produktu w najzimniejszej komorze).

(*2)  Kategoria 1 = chłodnicze automaty z zamkniętą częścią przednią z puszkami i butelkami ułożonymi w stosach, kategoria 2 = chłodnicze automaty z przednim przeszkleniem do sprzedaży puszek i butelek, wyrobów cukierniczych i przekąsek, kategoria 3 = chłodnicze automaty z przednim przeszkleniem do sprzedaży wyłącznie szybko psujących się środków spożywczych, kategoria 4 = wielotemperaturowe chłodnicze automaty sprzedające z przednim przeszkleniem, kategoria 6 = urządzenia kombinowane należące do różnych kategorii automatów w pojedynczej obudowie i zasilane jednym agregatem chłodniczym.

nd. = nie dotyczy


ZAŁĄCZNIK IV

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Zdefiniowane w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji zadeklarowanych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej ani do interpretowania tych wartości w celu osiągnięcia zgodności, ani do podawania, w jakikolwiek sposób, informacji o lepszej charakterystyce produktu.

W przypadku gdy model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego), i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ujętych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przedstawionej dokumentacji, model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niespełniające wymogów.

Weryfikując zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE zgodność modelu produktu z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, organy państw członkowskich stosują do celów wymogów, o których mowa w niniejszym załączniku, procedurę opisaną poniżej.

1.

Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu.

2.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)

wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z pkt 2 załącznika IV do dyrektywy 2009/125/WE (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wyniki odpowiadających im pomiarów wykonanych zgodnie z lit. g) wspomnianego przepisu; oraz

b)

wartości deklarowane spełniają wszelkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, a żadne wymagane informacje dotyczące produktu publikowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela nie zawierają wartości, które są bardziej korzystne dla producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela niż wartości deklarowane; oraz

c)

gdy organy państw członkowskich kontrolują egzemplarz danego modelu, sprawdzają, czy producent, importer lub upoważniony przedstawiciel wdrożyli system, który spełnia wymogi określone w art. 6 akapit drugi; oraz

d)

gdy organy państw członkowskich kontrolują egzemplarz danego modelu, jest on zgodny z wymogami określonymi w art. 6 akapit trzeci oraz wymogami dotyczącymi zasobooszczędności określonymi w załączniku II pkt 2; oraz

e)

gdy organy państwa członkowskiego badają egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości odpowiednich parametrów zmierzone w ramach testów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 11.

3.

W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a), b), c) lub d), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4.

W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. e), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Alternatywnie trzy wybrane dodatkowe egzemplarze mogą być egzemplarzami jednego modelu równoważnego lub kilku modeli równoważnych.

5.

Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 11.

6.

Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7.

Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 lub 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku III.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 11 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. Odnośnie do parametrów w tabeli 11 nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 11

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Parametry

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Pojemność netto, a w stosownych przypadkach również pojemność komór netto

Wartość ustalona (1) nie może być niższa o więcej niż 3 % lub 1 litr – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa – od wartości deklarowanej.

Pojemność brutto, a w stosownych przypadkach również pojemność komór brutto

Wartość ustalona (1) nie może być niższa o więcej niż 3 % lub 1 litr – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa – od wartości deklarowanej.

TDA, a w stosownych przypadkach również TDA komór

Wartość ustalona (1) nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 %.

Edaily

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

AE

Wartość ustalona (1) nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.


(1)  W przypadku trzech dodatkowych egzemplarzy badanych, jak określono w pkt 4, wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości wyznaczonych dla tych trzech dodatkowych urządzeń.


ZAŁĄCZNIK V

Poziomy referencyjne

W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia najlepszą dostępną na rynku technologię urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej pod względem wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) określono tak jak poniżej.

 

TDA (m2), pojemność netto (l) lub, w stosownych przypadkach, pojemność brutto (l)

T1 lub TV

AE (kWh/rok)

Szafy stosowane w supermarketach

(Pionowa chłodziarka stosowana w supermarketach)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Szafy stosowane w supermarketach

(Pozioma chłodziarka stosowana w supermarketach)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Szafy stosowane w supermarketach

(Pionowa zamrażarka stosowana w supermarketach)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Szafy stosowane w supermarketach

(Pozioma zamrażarka stosowana w supermarketach)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Chłodniczy automat sprzedający napoje w puszkach i butelkach

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Sprężynowy chłodniczy automat sprzedający

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Chłodziarka napojów

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Zamrażarka do lodów

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Witryna do lodów gałkowych

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)