24.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/21


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2016 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r. )

Strona 122, załącznik IV pkt 4 lit. a), równanie otrzymuje brzmienie:

„SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc × [Vc/V] × (Nc + V × rc ×Mc)”