24.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/18


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 5 grudnia 2019 r. )

Strona 12, załącznik II, pkt B „Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI label )”, równanie otrzymuje brzmienie:

Image 1