25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/140


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1787

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano możliwość wprowadzenia odpowiednich unijnych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do żywności i paszy, które przywozi się z państwa trzeciego, w celu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkowskie.

(2)

W następstwie awarii w elektrowni jądrowej Fukushima, która miała miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii przekroczyły mające zastosowanie w Japonii progi podejmowania działań w odniesieniu do żywności. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 (2). Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 961/2011 (3), które następnie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 284/2012 (4). To ostatnie rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 996/2012 (5), które następnie zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 322/2014 (6), które z kolei zastąpiono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/6 (7).

(3)

Ponieważ rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6, zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2058 (8), stanowi, że przewidziane w nim środki mają zostać poddane przeglądowi do dnia 30 czerwca 2019 r., a także aby uwzględnić dalszy rozwój sytuacji i dane o występowaniu promieniotwórczości w paszy i żywności za 2017 i 2018 r., należy zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6.

(4)

Dokonano przeglądu obowiązujących środków z uwzględnieniem ponad 100 000 danych o występowaniu promieniotwórczości w paszy i żywności innej niż wołowina i ponad 534 000 danych o występowaniu promieniotwórczości w wołowinie przekazanych przez władze Japonii w odniesieniu do siódmego i ósmego sezonu wegetacyjnego (od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.) po wypadku.

(5)

Dane za lata 2017–2018 przekazane przez władze Japonii dowodzą, że nie doszło do przekroczenia maksymalnych poziomów promieniotwórczości w paszy i żywności pochodzących z prefektur Chiba, Tochigi oraz Iwate podczas ósmego sezonu wegetacyjnego po wypadku i nie jest już konieczny wymóg pobierania i analizy – przed wywozem do Unii – próbek paszy i żywności pochodzących z prefektur Chiba, Tochigi oraz Iwate pod kątem promieniotwórczości.

(6)

Uwzględniając dane o występowaniu promieniotwórczości przekazane przez władze Japonii za lata 2017–2018, w odniesieniu do paszy i żywności pochodzących z prefektury Fukushima należy znieść wymóg pobierania i analizy – przed wywozem do Unii – próbek nasion soi, lepiężnika olbrzymiego, orlicy, japońskiego długosza królewskiego i pióropusznika strusiego oraz ich produktów pochodnych. W odniesieniu do innej paszy i żywności pochodzących z tej prefektury należy utrzymać wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii.

(7)

Jeżeli chodzi o prefektury Miyagi, Ibaraki oraz Gunma, obecnie obowiązuje wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii w przypadku grzybów, produktów rybołówstwa i niektórych dziko rosnących roślin jadalnych oraz ich produktów pochodnych. Dane o występowaniu promieniotwórczości za ósmy sezon wegetacyjny dowodzą, że nie jest już konieczny wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii w przypadku ryb i produktów rybołówstwa i niektórych dziko rosnących roślin jadalnych oraz ich produktów pochodnych pochodzących z prefektur Miyagi, Ibaraki oraz Gunma, a także w przypadku grzybów z prefektury Ibaraki. W odniesieniu do dziko rosnących roślin jadalnych oraz ich produktów pochodnych wymóg pobierania i analizy próbek nie powinien już obowiązywać w przypadku pędów bambusa z prefektur Ibaraki oraz Gunma, ale należy go utrzymać w przypadku prefektury Miyagi; wymóg pobierania i analizy próbek nie powinien już obowiązywać w przypadku pióropusznika strusiego i japońskiego długosza królewskiego z prefektury Miyagi. Z drugiej strony stwierdzono niezgodności w odniesieniu do Aralia spp. z prefektury Gunma w trakcie ósmego sezonu wegetacyjnego, w związku z czym należy wprowadzić wymóg pobierania próbek i analizy w odniesieniu do Aralia spp. i ich produktów pochodnych z prefektur Gunma przed wywozem do Unii.

(8)

Jeżeli chodzi o prefektury Nagano oraz Niigata, obecnie obowiązuje wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii w przypadku grzybów i niektórych dziko rosnących roślin jadalnych oraz produktów z nich przetworzonych i produktów pochodnych. Dane o występowaniu promieniotwórczości za ósmy sezon wegetacyjny dowodzą, że nie jest już konieczny wymóg pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii w przypadku grzybów z obu tych prefektur ani w przypadku dziko rosnących roślin jadalnych pióropusznika strusiego, japońskiego długosza królewskiego i Aralia spp. oraz ich produktów pochodnych z prefektury Nagano.

(9)

Dane o występowaniu promieniotwórczości za siódmy i ósmy sezon wegetacyjny dowodzą, że należy utrzymać wymóg dotyczący pobierania i analizy próbek przed wywozem do Unii w przypadku grzybów oraz koshiabury i ich produktów pochodnych podchodzących z prefektur Shizuoka, Yamanashi oraz Yamagata.

(10)

Biorąc pod uwagę dane o występowaniu promieniotwórczości za siódmy i ósmy sezon wegetacyjny, należy ustrukturyzować przepisy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 w taki sposób, aby prefektury, w których przed wywozem do Unii trzeba pobrać i przeanalizować próbki tej samej paszy i żywności, były pogrupowane.

(11)

Kontrole przeprowadzane przy przywozie pokazują, że warunki specjalne przewidziane prawem unijnym zostały prawidłowo wdrożone przez władze Japonii, a od ponad siedmiu lat przy kontrolach przywozowych nie stwierdzono przypadków niezgodności. W związku z tym należy utrzymać niską częstotliwość kontroli przywozu.

(12)

Należy zaplanować przeprowadzenie przeglądu przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, gdy dostępne będą wyniki pobierania i analizy próbek pod kątem występowania promieniotwórczości w paszach i żywności w dziewiątym i dziesiątym sezonie wegetacyjnym (2019 r. i 2020 r.) po wypadku, tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/6 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Rybom i produktom rybołówstwa, o których mowa w załączniku II, złowionym lub zebranym w wodach przybrzeżnych prefektury Fukushima, towarzyszy oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz sprawozdanie analityczne zawierające wyniki pobierania i analizy próbek, bez względu na to, gdzie takie produkty zostały wyładowane na ląd.”;

2)

art. 14 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 14

Przegląd

Niniejsze rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi przed dniem 30 czerwca 2021 r.”;

3)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepis przejściowy

Przesyłki paszy i żywności objętych zakresem rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6, które opuściły Japonię przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być przywożone do Unii na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/6 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2011 z dnia 25 marca 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 80 z 26.3.2011, s. 5).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 961/2011 z dnia 27 września 2011 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie (UE) nr 297/2011

(Dz.U. L 252 z 28.9.2011, s. 10).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 284/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 961/2011 (Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 16).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2012 z dnia 26 października 2012 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 284/2012 (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 31).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 322/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 (Dz.U. L 3 z 6.1.2016, s. 5).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2058 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima (Dz.U. L 294 z 11.11.2017, s. 29).


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Żywność i pasza, w odniesieniu do których wymagane jest pobieranie i analiza próbek na obecność cezu-134 i cezu-137 przed wywozem do Unii

a)   produkty pochodzące z prefektury Fukushima:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

ryby i produkty rybołówstwa, objęte kodami CN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, z wyłączeniem:

serioli japońskiej (Seriola quinqueradiata) i serioli lalandy (Seriola lalandi), objętych kodami CN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

serioli olbrzymiej (Seriola dumerili) objętej kodami CN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

dorady japońskiej (Pagrus major) objętej kodami CN 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

karanksa nowozelandzkiego (Pseudocaranx dentex) objętego kodami CN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 i ex 1604 20 90;

tuńczyka pacyficznego błękitnopłetwego (Thunnus orientalis) objętego kodami CN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 i ex 1604 20 70;

pacyficznej makreli japońskiej (Scomber japonicus) objętej kodami CN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 i ex 1604 20 50;

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

pędy bambusa (Phyllostacys pubescens) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00;

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

persymon japoński (Diospyros sp.) i jego produkty pochodne, objęte kodami CN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 i ex 0813 50;

b)   produkty pochodzące z prefektury Miyagi:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

pędy bambusa (Phyllostacys pubescens) i ich produkty pochodne, objęte kodami CN ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 i 2005 91 00;

orlica (Pteridium aquilinum) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

c)   produkty pochodzące z prefektury Gunma:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

Aralia spp. i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

d)   produkty pochodzące z prefektur Yamanashi, Yamagata lub Shizuoka:

grzyby i ich produkty pochodne, objęte kodami CN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 i ex 2005 99 80;

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

e)   produkty pochodzące z prefektur Ibaraki, Nagano lub Niigata:

koshiabura (pęd Eleuterococcus sciadophylloides) i jej produkty pochodne, objęte kodami CN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 i ex 0712 90;

f)   produkty złożone zawierające ponad 50 % produktów wymienionych w lit. a)–e) niniejszego załącznika.

”.

ZAŁĄCZNIK II

Załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Oświadczenie dotyczące przywozu do Unii Europejskiej

…(produkt i państwo pochodzenia)

Kod identyfikacyjny partii Numer oświadczenia

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/6 wprowadzającym specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii po wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima

(upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6)

OŚWIADCZA, że … …(produkty, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6) w niniejszej przesyłce składającej się z: … … …(opis przesyłki i produktu, liczba i rodzaj opakowań, masa brutto lub netto) załadowanej w …(miejsce załadunku) w dniu …(data załadunku) przez …(dane przewoźnika) przeznaczonej do …(miejsce i państwo przeznaczenia) pochodzącej z zakładu … …(nazwa i adres zakładu)

są zgodne z obowiązującym prawodawstwem Japonii w odniesieniu do maksymalnych poziomów dla sumy cezu-134 i cezu-137.

OŚWIADCZA, że przesyłka dotyczy:

produktów, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, które zostały zebrane lub przetworzone przed dniem 11 marca 2011 r.;

produktów, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, które nie pochodzą ani nie są wysyłane z żadnej z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek produktu;

produktów, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, które są wysyłane, ale nie pochodzą z żadnej z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek produktu i które nie były narażone na promieniowanie radioaktywne w czasie tranzytu;

produktów, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, które pochodzą z jednej z prefektur wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, w przypadku których wymagane są pobieranie i analiza próbek produktu, których próbki pobrano w dniu …(data) i poddano analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w …(nazwa laboratorium) w celu określenia poziomu radionuklidów: cezu-134 i cezu-137. Sprawozdanie analityczne znajduje się w załączeniu;

produktów, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1787, nieznanego pochodzenia, ich produktów pochodnych lub mieszanek paszowych lub żywności zawierających ponad 50 % tych produktów jako składnika (składników) nieznanego pochodzenia, których próbki pobrano w dniu …(data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu …(data) w …(nazwa laboratorium), w celu określenia poziomu radionuklidów: cezu-134 i cezu-137. Sprawozdanie analityczne znajduje się w załączeniu.

Sporządzono w …w dniu …

Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/6.