17.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/60


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280 z dnia 31 października 2019 r. )

Strona 10, spis treści, pozycja dotycząca załącznika 7:

zamiast:

„(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu)”,

powinno być:

„(Zarezerwowany do ewentualnego przyszłego użytku)”.