14.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 261/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1700

z dnia 10 października 2019 r.

ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dane i wskaźniki statystyczne stanowią podstawę odpowiedzialnych polityk opartych na dowodach. Wskaźniki społeczne odgrywają istotną rolę w kontekście strategii „Europa 2020” i wzmacniania zarządzania gospodarczego poprzez dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie najważniejszych priorytetów Unii. Priorytety te dotyczą w szczególności trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc pracy; spójności społecznej; ograniczania ubóstwa, nierówności i wykluczenia społecznego; integracji osób niepełnosprawnych i równego traktowania; oraz umiejętności, mobilności i gospodarki cyfrowej. Wskaźniki społeczne są w szczególności potrzebne, aby zapewniać solidną podstawę statystyczną do opracowywania i monitorowania polityk wprowadzanych przez Unię i państwa członkowskie w celu osiągnięcia tych priorytetów. Wysokiej jakości statystyki społeczne są niezbędne do poprawy odporności Unii i realizacji jej celów w zakresie spójności oraz do utrzymania poziomu dobrobytu w Unii. Solidne dane mają też ogromne znaczenie, ponieważ są narzędziem chroniącym przed informacjami wprowadzającymi w błąd.

(2)

Statystyki społeczne mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia celów społecznych w ramach europejskiego semestru; bardzo ważne jest też zwiększenie dostępności wskaźników społecznych po to, by zapewnić ich dostarczanie we właściwym czasie na potrzeby odpowiednich ram politycznych. Wzmocnienie społecznego wymiaru europejskiego semestru przyczyniłoby się do poprawy odporności Unii i realizacji jej celów w zakresie spójności oraz zapewniłoby utrzymanie poziomu dobrobytu.

(3)

Zgodnie z inicjatywą „Wyjść poza PKB” istotne jest zajęcie się społecznymi aspektami postępu przy pomocy solidnych wskaźników koncentrujących się na sytuacji obywateli, opisujących rozkład materialnych warunków życia i nierówności, a także lepiej badających różne aspekty jakości życia.

(4)

Europejskie statystyki społeczne powinny być dostarczane zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kategorii użytkowników, takich jak decydenci, organy administracji publicznej, naukowcy, związki zawodowe, studenci, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarządowe, i obywatele, którzy powinni mieć możliwość swobodnego i łatwego dostępu do statystyk za pośrednictwem baz danych Komisji (Eurostatu) na jej stronie internetowej oraz w jej publikacjach. W związku z tym należy uczynić stronę internetową Komisji (Eurostatu) jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika i zwiększyć aktualność zamieszczanych na niej informacji.

(5)

Dlatego też bardzo ważne jest, by wskaźniki społeczne cechowała niezbędna wysoka jakość, w szczególności pod względem dokładności, aktualności, użyteczności i dostępności, przydatności, możliwości dostosowywania do nowych potrzeb użytkowników, jak również porównywalności, spójności i efektywności. Szczególnie istotne jest zwiększenie aktualności wskaźników społecznych, tak aby były one dostępne we właściwym czasie na potrzeby odpowiednich ram politycznych, w tym europejskiego semestru. Ponadto dokładniejsze i bardziej aktualne wskaźniki mogłyby przynieść znaczące korzyści w kontekście monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(6)

Aby ocenić sytuację gospodarstw domowych i osób, należy zmierzyć wysokość dochodów i oszacować minimalny poziom zasobów wymaganych do tego, by móc odpowiednio uczestniczyć w życiu społecznym. Należy zatem usprawnić zbieranie danych i metodologię zestandaryzowanych wskaźników w celu zapewniania szacunków dotyczących budżetu referencyjnego na poziomie regionalnym, a także dążyć do zapewnienia lepszego uwzględnienia rozważanych populacji. Dane statystyczne powinny stanowić solidną podstawę tworzenia wskaźników dostosowanych do różnych potencjalnych użytkowników.

(7)

Do oceny sytuacji gospodarstw domowych powszechnie stosuje się dochód. Jednak zarówno z perspektywy gospodarstwa domowego, jak i z perspektywy makroekonomicznej ważny jest też pomiar spożycia, zasobności i zadłużenia, w tym ewentualnego zadłużenia w walucie obcej. Ponadto ubóstwo, w szczególności ubóstwo dzieci, jest zjawiskiem wielowymiarowym, które obejmuje nie tylko materialne warunki życia, takie jak poziom dochodu, spożycia, zasobności i zadłużenia, ale także zdrowie, edukację, dostęp do usług i korzystanie z usług. Ponadto, aby odpowiednio zająć się problemem bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, oraz uwzględniać nowe trendy w zatrudnieniu, w szczególności w kontekście gospodarki cyfrowej, należy dysponować obszernymi, solidnymi i porównywalnymi danymi statystycznymi.

(8)

Statystyki europejskie dotyczące osób i gospodarstw domowych są obecnie zbierane na podstawie szeregu aktów prawnych obejmujących badania osób i gospodarstw domowych, statystyki w dziedzinie demografii, spisy powszechne ludności i mieszkań oraz dane zbierane głównie ze źródeł administracyjnych. Niektóre dane są pozyskiwane również z badań przedsiębiorstw. Pomimo znaczącej poprawy w ostatnich latach wciąż istnieje potrzeba większej konsolidacji i usprawnienia zbierania danych na potrzeby statystyk, by następowało to w bardziej kompletny sposób, w oparciu o badania dotyczące osób i gospodarstw domowych w całej Unii. Uzyskanie solidnych danych na potrzeby badań i kształtowania polityki wymaga większych inwestycji w dokładniejsze, bardziej kompletne i wysokiej jakości zbieranie danych, ponieważ solidne dane są podstawowym warunkiem odpowiedzialnego kształtowania polityki.

(9)

Aby poprawić jakość i efektywność danych, należy zachęcać do korzystania, na ile to możliwe, z rejestrów administracyjnych. Możliwości korzystania ze źródeł administracyjnych do celów statystycznych już znacznie się rozszerzyły dzięki postępowi technologicznemu. W dalszym ciągu należy aktywnie popierać korzystanie ze źródeł administracyjnych w obszarze statystyk społecznych, zapewniając jednocześnie niezmienną jakość, w szczególności dokładność, aktualność i porównywalność takich statystyk. Należy jednak utrzymać także inne źródła danych dostosowane do osób lub odpowiednich podmiotów, do których nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem rejestrów administracyjnych, a jednocześnie należy szanować prawo do ochrony danych osobowych.

(10)

W komunikacie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę położono nacisk na korzystanie w szerszym zakresie z różnych źródeł i innowacyjnych metod zbierania danych, a także na rosnące znaczenie harmonizacji pojęć i metod statystycznych we wszystkich dziedzinach. Wezwano w nim do opracowania nowej generacji prawa dotyczącego statystyki, które dotyczyłoby większej liczby dziedzin.

(11)

W 2011 r. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (2) zatwierdził memorandum z Wiesbaden w sprawie nowego projektu koncepcyjnego statystyk dotyczących gospodarstw domowych i statystyk społecznych, w myśl którego europejskie badania dostarczające danych dotyczących osób i gospodarstw domowych powinny zostać ulepszone, a dodatkowo, ale z mniejszą częstotliwością, należy zbierać dane jednostkowe uzupełniające podstawowe badania społeczne. Należy również zapewnić lepszy dostęp do danych administracyjnych, a na poziomie unijnym i krajowym należy opracować system wielokrotnego wykorzystywania istniejących źródeł danych i dostęp do nowych źródeł danych.

(12)

Europejski System Statystyczny (ESS) jest zobowiązany do proaktywnego angażowania wszystkich użytkowników poprzez zaspokajanie ich potrzeb w adekwatny sposób i do wzmocnienia współpracy między Komisją (Eurostatem), krajowymi urzędami statystycznymi, krajowymi bankami centralnymi, Europejskim Komitetem Doradczym ds. Statystyki i agencjami Unii. W związku z tym niezwykle ważne jest, by przy dostosowywaniu i unowocześnianiu badań społecznych brać należycie pod uwagę wkład wszystkich zainteresowanych stron, w tym decydentów, naukowców i przedstawicieli środowisk akademickich, producentów danych, społeczeństwa obywatelskiego i innych grup interesu.

(13)

Konieczne jest stopniowe zoptymalizowanie tych zmian oraz unowocześnienie prawa w dziedzinie statystyk społecznych, aby zapewnić tworzenie wysokiej jakości wskaźników społecznych w bardziej zintegrowany, umożliwiający dostosowanie, elastyczny, efektywny i terminowy sposób, aby reagować na przemiany w społeczeństwie. Należy jednocześnie uwzględnić odpowiednio potrzeby użytkowników, obciążenie respondentów, zdolności i zasoby państw członkowskich, wiarygodność i dokładność stosowanych metod, techniczną wykonalność tworzenia statystyk, ramy czasowe, w których statystyki mogą zostać udostępnione, a także wiarygodność wyników.

(14)

W szczególności środki podejmowane w celu stosowania niniejszego rozporządzenia nie powinny nakładać znacznych dodatkowych kosztów, których wynikiem byłoby niewspółmierne lub nieuzasadnione obciążenie respondentów i państw członkowskich.

(15)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 określa ogólne ramy prawne dla statystyki europejskiej, a jego art. 13 ustanawia Europejski program statystyczny. Niniejsze rozporządzenie ustanawia konkretne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby. Określono w nim dane i informacje, które mają być zbierane przez państwa członkowskie i przekazywane Komisji (Eurostatowi), oraz podstawowe wymogi jakości, które dane te muszą spełniać. Rozporządzenie przewiduje, że bardziej szczegółowe specyfikacje techniczne powinny zostać ustanowione w aktach delegowanych i wykonawczych. Umożliwia ono wzajemne zintegrowanie rozmaitego zbierania danych z wykorzystywaniem rejestrów administracyjnych, a jednocześnie konsoliduje i upraszcza obowiązujące przepisy, zgodnie z Europejskim programem statystycznym.

(16)

Prawo Unii dotyczące statystyk społecznych opartych na danych na poziomie indywidualnym zostało przyjęte w celu zaspokojenia pewnych potrzeb politycznych istniejących w czasie jego przyjmowania. Sferę społeczną cechują jednak nowe i szybko zmieniające się realia. Obecnie powstają nowe okoliczności i zjawiska społeczne, które rodzą potrzebę aktualizacji istniejących ram prawnych na poziomie Unii. Dlatego niniejsze rozporządzenie powinno zapewnić bogatą podstawę statystyczną, która odpowiednio uwzględni i odzwierciedli bieżące potrzeby oraz umożliwi opracowywanie i tworzenie danych statystycznych adekwatnych do przyszłych potrzeb decydentów, użytkowników i ogółu społeczeństwa przy uwzględnieniu porównywalności statystycznej na poziomie międzynarodowym. Niniejsze rozporządzenie powinno w szczególności zapewnić znaczną elastyczność dla dalszego rozwoju w dziedzinie statystyk dotyczących osób i gospodarstw domowych. Istotne jest również, by dane były zbierane przy użyciu najnowszych zmian technologicznych.

(17)

W celu ulepszenia i większego zracjonalizowania ram odniesienia dla europejskich statystyk społecznych, opartych na danych zbieranych metodą doboru próby, istniejące statystyki europejskie dotyczące osób i gospodarstw domowych oparte na danych na poziomie indywidualnym powinny zostać ujęte w jednych ramach. Zapewniłoby to bardziej konsekwentne i skoordynowane tworzenie europejskich statystyk społecznych, opartych na danych zbieranych metodą doboru próby, w tym w odniesieniu do dziedzin „zasoby pracy”, „dochody i warunki życia”, „zdrowie”, „kształcenie i szkolenie”, „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych”, „budżet czasu” oraz „spożycie”.

(18)

Zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przedsięwziąć studia wykonalności i badania pilotażowe służące poprawie jakości zbiorów danych i wskaźników społecznych. Powinny one obejmować kwestie porównywalności danych, opracowywania nowych metod, unowocześnienia sposobu zbierania danych oraz zaspokajania nowych potrzeb użytkowników, zwłaszcza w odniesieniu do populacji, do których trudno dotrzeć, danych na temat konkretnych subpopulacji, w szczególności tych, które są najsłabsze, udostępniania statystyk na poziomie terytorialnym NUTS 2 oraz tworzenia szczegółowych danych na poziomie lokalnym w opłacalny i adekwatny sposób. Państwa członkowskie powinny współpracować przy realizacji studiów wykonalności i badań pilotażowych, a Komisja powinna być zdolna do zapewnienia wsparcia finansowego na ich realizację.

(19)

W dziedzinach „zasoby pracy” oraz „dochody i warunki życia”, z myślą o uwzględnianiu potrzeb i nowych oczekiwań użytkowników, powinno być możliwe zbieranie danych dotyczących tematów ad hoc w konkretnym momencie w celu umożliwienia uzupełnienia zmiennych zbieranych regularnie zmiennymi uzupełniającymi, uwydatniając tym samym niezbadane aspekty dotyczące zasobów pracy oraz dochodów i warunków życia. W uzasadnionych przypadkach dane te powinny móc dotyczyć także tematów nieujętych w niniejszym rozporządzeniu.

(20)

Z myślą o lepszym wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu danych, którymi dysponuje Komisja (Eurostat), należy zapewnić dla każdej dziedziny podstawowy zbiór zharmonizowanych zmiennych, co jest w szczególności niezbędne w celu umożliwienia porównywania danych i dokonywania analiz przekrojowych. Praktyka ta może pomóc w zwiększeniu potencjału analitycznego zbiorów danych poprzez stosowanie technik modelowania i w osiągnięciu korzyści skali.

21)

Zbieranie danych w dziedzinach „budżet czasu” i „spożycie” na poziomie Unii dostarcza ważnych, wielofunkcyjnych danych na potrzeby polityk Unii wpływających na życie obywateli. Dane dotyczące budżetu czasu okazały się niezwykle istotne przy przeprowadzaniu oceny między innymi równości płci pod względem dzielenia się obowiązkami związanymi z pracą i opieką lub dokonywaniu pomiaru pracy niezarobkowej. Spożycie to także jeden z istotnych elementów materialnych warunków życia obywateli. Wiele państw członkowskich zbiera dane w obu tych dziedzinach na zasadzie dobrowolności, na podstawie porozumień i ogólnych wytycznych; działania te należy dalej rozwijać i unowocześniać. Zbieranie danych w odniesieniu do dziedziny „spożycie” powinno być obowiązkowe, natomiast w odniesieniu do dziedziny „budżet czasu” – opcjonalne. Zbierając takie dane, należy to czynić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tak by zapewnić ich porównywalność. W dłuższej perspektywie wszystkie państwa członkowskie powinny dążyć do uczestnictwa w zbieraniu danych dotyczących dziedziny „budżet czasu”. O ile to możliwe, należy zapewnić wsparcie finansowe Unii na unowocześnienie i wdrażanie zbierania danych w dziedzinach „budżet czasu” i „spożycie”.

(22)

Ze względu na swoją specyfikę, statystyki w dziedzinie demografii w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 (3), spisy powszechne ludności i mieszkań w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 (4), badania przedsiębiorstw oraz statystyki oparte głównie na źródłach administracyjnych nie są objęte niniejszym rozporządzeniem i powinny być uregulowane w odrębnych instrumentach ramowych dostosowanych do ich specyfiki.

(23)

Statystyki przestały być traktowane jako jedno z wielu źródeł informacji do celów kształtowania polityki – obecnie odgrywają one główną rolę w procesie decyzyjnym. Podejmowanie decyzji w oparciu o dowody wymaga statystyk spełniających kryteria wysokiej jakości, które określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009, zgodnie z celami, jakim służą.

(24)

Wysokiej jakości dane społeczne są konieczne nie tylko do celów kształtowania polityki, ale również na potrzeby badań naukowych oraz jako element solidnej infrastruktury informacyjnej. Naukowcy, którzy uzyskują dostęp do danych jednostkowych do celów naukowych na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 557/2013 (5) w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych bez bezpośrednich identyfikatorów, odnieśliby duże korzyści dzięki lepszemu powiązaniu zbiorów danych statystycznych.

(25)

Dochody, spożycie i zasobność to trzy aspekty określające dobrobyt materialny gospodarstw domowych. Ważne jest, by wykorzystując istniejące źródła danych, starać się lepiej opisać te aspekty, rozkład każdego z nich oraz ich łączny rozkład wśród gospodarstw domowych, z bardziej precyzyjnym uwzględnieniem istnienia wielu źródeł danych i w dążeniu do lepszego ich łącznego wykorzystania. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem uwzględnić dziedzinę „spożycie” i powiązania między tymi trzema aspektami oraz podkreślić ich wagę.

(26)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakości określonych w jego przepisach. Raporty jakości są niezbędne do oceny i poprawy jakości statystyki europejskiej oraz informowania o niej. Komitet ds. ESS zatwierdził standard ESS odnoszący się do struktury raportów jakości, zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia. Europejski kodeks praktyk statystycznych stanowi podstawę wspólnych ram jakości ESS, określając standardy opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej. Powinno się to przyczynić do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(27)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 zawiera przepisy dotyczące przekazywania danych przez państwa członkowskie Komisji (Eurostatowi) i wykorzystywania tych danych, w tym dotyczące przekazywania i ochrony danych poufnych. Środki podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny zapewnić, by dane poufne były przekazywane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych zgodnie z art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

(28)

Do danych osobowych objętych niniejszym rozporządzeniem zastosowanie mają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (6) i (UE) 2018/1725 (7) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE (8). W szczególności, dane statystyczne wymagane do celów opracowywania i monitorowania unijnych i krajowych działań i strategii w obszarze zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy należy traktować jako dane przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny.

(29)

Wiarygodne statystyki są potrzebne na poziomie krajowym, jak również regionalnym, w przypadku gdy konieczna jest większa porównywalność. Istotne jest, by zagregowane dane były udostępniane w odniesieniu do porównywalnych jednostek terytorialnych, takich jak NUTS 2, przy uwzględnieniu kosztów i zapewnieniu państwom członkowskim odpowiednich zasobów finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 (9) we wszystkich statystykach państw członkowskich przekazywanych Komisji (Eurostatowi) w podziale na jednostki terytorialne należy stosować klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych statystyk dane dotyczące jednostek terytorialnych powinny być dostarczane zgodnie z klasyfikacją NUTS. W dłuższej perspektywie należy poczynić starania na rzecz uzyskiwania bardziej szczegółowych danych lokalnych z wykorzystaniem infrastruktury ustanowionej na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE (10).

(30)

W celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych i technicznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu zmiany tematów szczegółowych określonych w załączniku I, ustanowienia lub dostosowania wieloletniego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z częstotliwością wskazaną w załączniku IV oraz ustalenia liczby i nazwy zmiennych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (11). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(31)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: opisu zmiennych, specyfikacji technicznych określonych zbiorów danych; informacji technicznych, które są wspólne dla większej liczby zbiorów danych; formatów technicznych służących ułatwieniu przekazywania Komisji (Eurostatowi) informacji przez państwa członkowskie; operatów losowania, w szczególności minimalnych wymogów dotyczących operatów losowania; uregulowań w zakresie raportów jakości i ich treści oraz ewentualnych odstępstw. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (12).

(32)

Gdyby wykonanie niniejszego rozporządzenia wymagało istotnych dostosowań w krajowym systemie statystycznym państwa członkowskiego, w należycie uzasadnionych przypadkach Komisja powinna mieć możliwość udzielenia danemu państwu członkowskiemu odstępstwa obowiązującego przez określony czas. Takie istotne dostosowania mogą wynikać w szczególności z konieczności poprawy aktualności, dostosowania struktury zbierania danych, łącznie z dostępem do źródeł administracyjnych, lub potrzeby opracowania nowych innowacyjnych narzędzi tworzenia danych. W stosownych przypadkach należy również przyznać państwom członkowskim środki finansowe Unii w formie dotacji, w szczególności w celu budowania potencjału, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (13).

(33)

W celu zapewnienia spójności i porównywalności europejskich statystyk społecznych tworzonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 338 ust. 2 TFUE należy wzmocnić współpracę i koordynację między organami w ramach ESS. Oprócz organów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zbieraniem danych zajmują się również inne organy Unii, w szczególności agencje Unii, a także środowisko akademickie. Dlatego należy wzmocnić współpracę między takimi podmiotami a organami uczestniczącymi w ESS w celu czerpania korzyści z synergii.

(34)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wspólnych ram statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą harmonizację, jakość i porównywalność danych możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii oraz ponieważ wysokiej jakości statystyki zbierane w zharmonizowany sposób wnoszą istotną wartość dodaną do kształtowania polityki na poziomie Unii i państw członkowskich, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(35)

Należy zwiększyć przydatność europejskich statystyk społecznych, opartych na danych zbieranych metodą doboru próby, i usprawnić zbieranie danych. Statystyki europejskie dotyczące osób i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, są obecnie uregulowane w kilku odrębnych aktach ustawodawczych, które należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 577/98 (14) i rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (15) oraz zmiana stosownych części rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004 (16), (WE) nr 452/2008 (17) oraz (WE) nr 1338/2008 (18).

(36)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (19) skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 1 marca 2017 r. (20).

(37)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. ESS,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby tych osób i gospodarstw domowych.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spisów powszechnych ludności i mieszkań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 763/2008.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„dane jednostkowe” oznaczają niezagregowane obserwacje lub pomiary cech poszczególnych jednostek, bez bezpośredniego identyfikatora;

2)

„wstępnie sprawdzone dane zagregowane” lub „wstępnie sprawdzone dane jednostkowe” oznaczają dane lub dane jednostkowe, bez bezpośrednich identyfikatorów, zweryfikowane przez państwa członkowskie na podstawie wspólnych zasad walidacji, o ile są dostępne;

3)

„dziedzina” oznacza co najmniej jeden zbiór danych, który obejmuje określone tematy;

4)

„jednostka objęta obserwacją” oznacza możliwą do zidentyfikowania jednostkę, w odniesieniu do której można uzyskać dane;

5)

„temat” oznacza treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek objętych obserwacją, przy czym każdy temat obejmuje pewną liczbę tematów szczegółowych;

6)

„temat szczegółowy” oznacza szczegółową treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek objętych obserwacją powiązanych z jednym z tematów, przy czym każdy temat szczegółowy obejmuje pewną liczbę zmiennych;

7)

„zmienna” oznacza cechę jednostki objętej obserwacją, która może obejmować więcej niż jeden zbiór wartości;

8)

„rejestry administracyjne” oznaczają dane generowane przez źródło niestatystyczne, zwykle organ publiczny, którego głównym celem nie jest dostarczanie statystyk;

9)

„tematy ad hoc” oznaczają kwestie będące przedmiotem szczególnego zainteresowania użytkowników w danym momencie, które nie są objęte standardowymi zbiorami danych;

10)

„wskaźnik podstawowy” oznacza powszechnie stosowane informacje, które służą do monitorowania jednego z głównych celów polityki Unii;

11)

„miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem lub pielgrzymkami religijnymi. Jedynie następujące osoby uważa się za osoby mające miejsce zamieszkania w danym obszarze geograficznym:

a)

osoby, które mieszkały w swoim miejscu zamieszkania nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed czasem odniesienia; lub

b)

osoby, które przybyły do swojego miejsca zamieszkania w ciągu 12 miesięcy przed czasem odniesienia z zamiarem przebywania tam przez co najmniej rok.

Jeżeli ustalenie okoliczności opisanych w lit. a) lub b) nie jest możliwe, wówczas za „miejsce zamieszkania” może być uznane miejsce formalnego zamieszkania lub miejsce zameldowania;

12)

„metadane” oznaczają informacje, które są potrzebne do wykorzystywania i interpretowania statystyk oraz które opisują dane w ustrukturyzowany sposób;

13)

„raport jakości” oznacza raport zawierający informacje o jakości produktu lub procesu statystycznego;

14)

„operaty losowania” oznaczają wykaz, mapę lub inną specyfikację jednostek określające populację, która ma zostać zbadana w całości lub która ma podlegać doborowi próby;

15)

„prywatne gospodarstwo domowe” oznacza osobę mieszkającą samotnie lub grupę osób mieszkających razem, która lub które zapewniają sobie niezbędne do życia warunki.

Artykuł 3

Dziedziny i zbiory danych

1.   Prowadzone przez państwa członkowskie zbieranie danych, o którym mowa w art. 1, jest zorganizowane z zachowaniem podziału na następujące dziedziny:

a)

zasoby pracy;

b)

dochody i warunki życia;

c)

zdrowie;

d)

kształcenie i szkolenie;

e)

korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

f)

budżet czasu;

g)

spożycie.

2.   W odniesieniu do dziedziny „budżet czasu”, prowadzone przez państwa członkowskie zbieranie danych, o którym mowa w art. 1, jest opcjonalne. Jeżeli państwo członkowskie zbiera dane dotyczące dziedziny „budżet czasu”, czyni to zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tak by zapewnić ich porównywalność. W dłuższej perspektywie wszystkie państwa członkowskie dążą do zbierania danych dotyczących dziedziny „budżet czasu”.

3.   W przypadku wszystkich dziedzin, o których mowa w ust. 1, zbiory danych obejmują następujące tematy wspólne, które szczegółowo określono w załączniku I:

a)

informacje techniczne;

b)

charakterystyka osoby i gospodarstwa domowego;

c)

zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z niej, uwarunkowania zdrowia;

d)

aktywność na rynku pracy;

e)

poziom i charakterystyka wykształcenia.

W przypadku niektórych dziedzin zbiory danych zawierają doprecyzowanie tych tematów wspólnych, zgodnie z załącznikiem I.

4.   Oprócz tematów wspólnych dla wszystkich dziedzin, o których mowa w ust. 3, zbiory danych obejmują następujące tematy, które szczegółowo określono w załączniku I:

a)

staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe;

b)

warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy;

c)

uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu;

d)

dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie;

e)

warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia i dostęp do usług;

f)

jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym, obywatelskim, ekonomicznym i kulturalnym, włączenie społeczne oraz dobrobyt;

g)

uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym; oraz

h)

wykorzystanie czasu (opcjonalnie).

5.   Wymogi precyzji i cechy charakterystyczne prób stosowanych w różnych dziedzinach są określone odpowiednio w załącznikach II i III.

6.   Dane zebrane na podstawie niniejszego artykułu zawierają informacje, które mogą być przedstawiane w rozbiciu w celu opisania subpopulacji będących przedmiotem zainteresowania i, w stosownych przypadkach, wskazują na istniejące nierówności.

Z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych względami jakości, państwa członkowskie i Komisja (Eurostat) dostarczają również informacji umożliwiających pozyskanie informacji ważnych na poziomie terytorialnym NUTS 2 w celu umożliwienia lepszej porównywalności danych pochodzących z różnych państw członkowskich, z uwzględnieniem kosztów.

7.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 17 na podstawie studium wykonalności w celu zmiany tematów szczegółowych wymienionych w załączniku I, tak aby odzwierciedlały one istotne zmiany legislacyjne, techniczne, społeczne, polityczne i gospodarcze oraz odpowiadały na nowe potrzeby użytkowników. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby:

a)

takie akty delegowane nie nakładały znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów;

b)

o ile nie jest to należycie uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku dziedzin „zasoby pracy” oraz „dochody i warunki życia” można było zmienić, w jakimkolwiek okresie czteroletnim, nie więcej niż 5 % tematów szczegółowych wymienionych w załączniku I w odniesieniu do każdej dziedziny;

c)

w przypadku dziedzin, o których mowa w ust. 1, ale nie w lit. b) niniejszego akapitu, można było zmienić, w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi procesami zbierania danych, nie więcej niż 10 % tematów szczegółowych wymienionych z załączniku I w odniesieniu do każdej dziedziny;

d)

wszelkie tematy szczegółowe niewymienione w załączniku I były należycie oceniane pod kątem ich wykonalności poprzez badania pilotażowe prowadzone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14;

e)

całkowita liczba zmiennych, które mają zostać dostarczone, nie przekraczała specyfikacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3.

W przypadku lit. b) i c) akapitu pierwszego liczba tematów szczegółowych, które mogą zostać zmienione, jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Artykuł 4

Wieloletnie planowanie kroczące

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 17 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie lub dostosowanie wieloletniego planowania kroczącego.

2.   Wieloletnie planowanie kroczące:

a)

przyjmuje się na okres ośmiu lat;

b)

ma zastosowanie do zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem;

c)

respektuje częstotliwość określoną w załączniku IV;

d)

precyzuje okres zbierania danych w odniesieniu do:

(i)

tematów szczegółowych związanych z dziedzinami wymienionymi w załączniku I;

(ii)

tematów ad hoc, o które wystąpili użytkownicy, należących do dziedzin „zasoby pracy” oraz „dochody i warunki życia”, jak przewidziano w załączniku IV.

W odniesieniu do lit. d) ppkt (ii) akapitu pierwszego te tematy ad hoc mogą, w uzasadnionych przypadkach, obejmować tematy szczegółowe inne niż wymienione w załączniku I.

3.   Dostosowania wieloletniego planowania kroczącego, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie nie później niż 24 miesiące przed datą początkową każdego okresu zbierania danych określoną w ramach tego planowania w przypadku danych zbieranych z częstotliwością roczną lub krótszą i nie później niż 36 miesięcy przed datą początkową okresu zbierania danych w przypadku innego zbierania danych. Dostosowania te mają na celu zapewnienie skuteczności planowania i jego zgodności z potrzebami użytkowników.

4.   Komisja zapewnia, by akty delegowane przyjmowane na podstawie niniejszego artykułu były zgodne z zasadą proporcjonalności i nie nakładały znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów.

Artykuł 5

Populacje statystyczne i jednostki objęte obserwacją

1.   Populacja statystyczna składa się z wszystkich osób mających swoje miejsce zamieszkania w prywatnych gospodarstwach domowych w każdym państwie członkowskim.

2.   W poszczególnych państwach członkowskich zbierane są dane w odniesieniu do próby jednostek objętych obserwacją składającej się z prywatnych gospodarstw domowych lub osób należących do prywatnych gospodarstw domowych i mających swoje miejsce zamieszkania w danym państwie członkowskim.

3.   Każde państwo członkowskie dąży do tego, by w ramach zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia rozszerzyć zakres zbierania danych na jednostki objęte obserwacją, które nie należą do prywatnych gospodarstw domowych, pod warunkiem że przekazywane dane pozwolą na identyfikację takich jednostek objętych obserwacją oraz rozważanych osób mających swoje miejsce zamieszkania w danym państwie członkowskim.

Artykuł 6

Specyfikacje zbiorów danych

1.   Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 17 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie następujących informacji dotyczących poszczególnych zbiorów danych, również wówczas gdy te informacje są wspólne dla różnych zbiorów danych, aby zapewnić uwzględnienie potrzeb wskazanych w ramach odpowiednich tematów szczegółowych:

a)

liczby zmiennych; oraz

b)

nazwy zmiennych.

2.   W odniesieniu do aktów delegowanych przyjętych na podstawie ust. 1 lit. a), liczba zmiennych nie może przekraczać o więcej niż 5 % liczby zmiennych dla każdej dziedziny, które są już obowiązkowo wymagane przez Komisję (Eurostat) w dniu 3 listopada 2019 r.

3.   W przypadku dziedziny „spożycie” liczba zmiennych nie może przekraczać o więcej niż 5 % liczby zmiennych określonej w pierwszym akcie delegowanym przyjętym w odniesieniu do tej dziedziny na podstawie ust. 1.

4.   Aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników i zapewnić pewien stopień elastyczności, Komisja może, gdy wymagane są nowe dane, zmienić maksymalnie 10 % zmiennych wymaganych zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w odniesieniu do każdej dziedziny wymienionej w art. 3 ust. 1.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego ustępu Komisja może w odniesieniu do dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” zmienić więcej niż 10 % zmiennych wymaganych zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem, że taka zmiana jest zgodna ze środkami wykonawczymi przyjętymi na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Maksymalna wartość procentowa, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, obowiązuje w każdym czteroletnim okresie w odniesieniu do dziedzin „zasoby pracy” i „dochody i warunki życia” oraz w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi procesami zbierania danych w odniesieniu do pozostałych dziedzin. W żadnym przypadku liczba zmiennych nie może przekraczać limitów, o których mowa w ust. 2 i 3.

Artykuł 7

Specyfikacje techniczne zbiorów danych

1.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające następujące informacje techniczne dotyczące poszczególnych zbiorów danych:

a)

opis zmiennych;

b)

klasyfikacje statystyczne;

c)

dokładna charakterystyka populacji statystycznych, jednostek objętych obserwacją i zasad dla respondentów;

d)

okresy i daty odniesienia;

e)

wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, szczegółowa charakterystyka próby, w tym losowanie podpróby, zgodnie z załącznikiem III, wspólne okresy zbierania danych, wspólne standardy redagowania i imputacji, ważenia, estymacji i szacowania wariancji;

f)

metodologia zapewniania porównywalności zbieranych danych, która w należycie uzasadnionych przypadkach może obejmować schematy dotyczące kolejności pytań, tak by w razie potrzeby osiągnąć wspólny cel, jakim jest zapewnienie wysokiego stopnia porównywalności danych dotyczących pracujących i bezrobocia w dziedzinie „zasoby pracy”.

2.   Jeżeli informacje są wspólne dla większej liczby zbiorów danych, Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające następujące cechy techniczne tych zbiorów danych:

a)

opis zmiennych;

b)

klasyfikacje statystyczne;

c)

dokładna charakterystyka populacji statystycznych i jednostek objętych obserwacją.

3.   W odniesieniu do zbiorów danych dotyczących miesięcznego bezrobocia związanych z dziedziną „zasoby pracy” Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu opisania zmiennych oraz długości, wymogów jakości i poziomu szczegółowości szeregów czasowych, które mają być przekazywane.

4.   Akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym artykule, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Muszą one zostać przyjęte co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych, z wyjątkiem dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych”, w odniesieniu do której akty wykonawcze muszą zostać przyjęte co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych.

Artykuł 8

Formaty stosowane do przekazywania informacji

1.   Aby ułatwić przekazywanie Komisji (Eurostatowi) informacji z państw członkowskich, wprowadza się formaty techniczne, w szczególności w celu wsparcia zarządzania jakością i dokumentacji procesów związanych ze statystykami objętymi niniejszym rozporządzeniem.

2.   Formaty techniczne dotyczą pojęć, procesów i produktów statystycznych, w tym danych i metadanych.

3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające formaty techniczne, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Te akty wykonawcze muszą zostać przyjęte co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych, z wyjątkiem dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych”, w odniesieniu do której akty wykonawcze muszą zostać przyjęte co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem okresu zbierania danych.

Artykuł 9

Źródła danych oraz metody

1.   Państwa członkowskie zbierają dane, o których mowa w art. 1, w celu dostarczenia ich Komisji (Eurostatowi),wykorzystując co najmniej jedno z następujących źródeł danych, pod warunkiem że spełniają one wymogi jakości ustanowione w art. 13:

a)

informacje udzielane bezpośrednio przez respondentów;

b)

rejestry administracyjne oraz inne źródła, metody lub innowacyjne podejścia, w zakresie, w jakim umożliwiają one tworzenie danych, które są porównywalne i zgodne z mającymi zastosowanie wymogami szczegółowymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

Metody, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b) niniejszego ustępu, mogą obejmować metody statystyki małych obszarów mające na celu uwzględnienie różnorodności terytorialnej, pod warunkiem, że spełniają one wymogi precyzji ustanowione w załączniku II.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) szczegółowe informacje na temat wykorzystanych źródeł i metod, zgodnie z art. 13 ust. 5.

Artykuł 10

Częstotliwość

Państwa członkowskie zbierają dane, o których mowa w art. 1, z częstotliwością określoną w załączniku IV.

Artykuł 11

Przekazywanie danych i terminy

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane, o których mowa w art. 1, zgodnie z załącznikiem V.

2.   W odniesieniu do każdego zbioru danych państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi), bezpiecznymi kanałami transmisyjnymi, wstępnie sprawdzone dane jednostkowe, które nie są bezpośrednio identyfikowalne.

3.   Na potrzeby zestawiania miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia przekazuje się wstępnie sprawdzone dane zagregowane.

4.   Państwa członkowskie zbierają i przekazują dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od 2021 r.

5.   We współpracy z państwami członkowskimi Komisja (Eurostat) publikuje w sposób przyjazny dla użytkownika dane zagregowane na stronie internetowej Komisji (Eurostatu); publikacji dokonuje się jak najszybciej i w ciągu 6 miesięcy od terminu przekazywania w odniesieniu do danych zbieranych z częstotliwością roczną lub krótszą oraz w ciągu 12 miesięcy od terminu przekazywania w odniesieniu do innego zbierania danych, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Artykuł 12

Operaty losowania

1.   Dane zbierane na podstawie niniejszego rozporządzenia są oparte na reprezentatywnych próbach losowanych z operatów losowania utworzonych na poziomie krajowym, które umożliwiają dobór losowy osób lub gospodarstw domowych przy znanym prawdopodobieństwie wyboru do próby. Należy dążyć do tego, aby operaty losowania identyfikowały i obejmowały, z uwzględnieniem zwykle akceptowanego błędu pokrycia, w sposób wyczerpujący populację docelową; operaty te są regularnie aktualizowane. Operaty losowania zawierają wszystkie informacje, które są konieczne do przygotowania projektu doboru próby, takie jak informacje potrzebne do celów stratyfikacji i do nawiązania kontaktu z osobami lub gospodarstwami domowymi. Operaty losowania zawierają również informacje niezbędne do powiązania osób z innymi rejestrami administracyjnymi w zakresie, w jakim powiązanie z takimi innymi rejestrami jest niezbędne i proporcjonalne oraz wyraźnie dozwolone na mocy mających zastosowanie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, którym podlega administrator zdefiniowany w rozporządzeniu (UE) 2016/679, i które ustanawiają również odpowiednie środki w celu ochrony praw i swobód osób, których dane dotyczą, oraz ich uzasadnionego interesu.

2.   Jeżeli takie operaty losowania są niedostępne w danym państwie członkowskim, stosuje się inne operaty losowania, które spełniają poniższe kryteria. Takie inne operaty losowania:

a)

identyfikują jednostki próby, którymi mogą być osoby, gospodarstwa domowe, mieszkania lub adresy;

b)

są w stanie zapewnić, aby prawdopodobieństwo wyboru do próby było znane;

c)

są regularnie aktualizowane.

W odniesieniu do dziedzin „budżet czasu” i „spożycie” można, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, ze względu na jakość, zastosować inne schematy losowania próby, takie jak kwotowy wybór próby.

3.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające jednolite warunki dotyczące operatów losowania, w szczególności minimalne wymogi, wraz ze zwykle akceptowanym błędem pokrycia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Artykuł 13

Jakość

1.   Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych i metadanych.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.   Komisja (Eurostat) ocenia jakość metadanych dotyczących specyfikacji, przekazywanych danych i operatów losowania w celu, między innymi, opublikowania ich w sposób przyjazny dla użytkownika na stronie internetowej Komisji (Eurostatu).

4.   Do celów ust. 3 niniejszego artykułu państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi), w odniesieniu do danych i danych jednostkowych, o których mowa w art. 11:

a)

metadane opisujące zastosowaną metodologię, w tym źródła danych oraz metody, o których mowa w art. 9, i sposób zapewnienia zgodności ze specyfikacjami technicznymi poprzez odniesienie do tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

b)

informacje na temat zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi zastosowanych operatów losowania, w tym w zakresie ich opracowywania i aktualizacji, jak określono w niniejszym rozporządzeniu;

c)

informacje na temat subpopulacji, których nie udało się uzyskać podczas zbierania danych.

5.   Państwa członkowskie przekazują metadane i informacje, o których mowa w ust. 4, w ciągu trzech miesięcy od terminu przekazywania danych i danych jednostkowych. Te dodatkowe informacje są przekazywane w formie raportów jakości, które wykazują w szczególności spełnienie wymogów jakości przez przekazywane dane i dane jednostkowe, a także metadane oraz informacje. Komisja (Eurostat) podaje te informacje do publicznej wiadomości zgodnie z unijnym i krajowym prawem dotyczycącym ochrony danych osobowych.

6.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające uregulowania w zakresie raportów jakości oraz ich treść, w tym wskazówki dotyczące metody oceny zgodności z wymogami precyzji. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2. Nie nakładają one znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów na państwa członkowskie.

7.   Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) jak najszybciej o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mają wpływ na jakość przekazywanych danych.

8.   Na należycie uzasadniony wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają dodatkowe wyjaśnienia niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

Artykuł 14

Studia wykonalności i badania pilotażowe

1.   Dążąc do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia oraz z myślą o udoskonalaniu zbiorów danych i wskaźników społecznych, Komisja (Eurostat), w razie potrzeby, inicjuje studia wykonalności i badania pilotażowe, w których mogą uczestniczyć państwa członkowskie.

Państwa członkowskie wraz z Komisją (Eurostatem) zapewniają reprezentatywność tych studiów i badań na poziomie Unii. Studia i badania mają służyć ocenie i opracowaniu alternatywnych metodologii, z uwzględnieniem postępu technologicznego, w szczególności w celu:

a)

poprawy jakości i porównywalności zbiorów danych;

b)

rozszerzenia zasięgu zbierania danych na osoby, które nie mieszkają w prywatnych gospodarstwach domowych lub na subpopulacje, do których trudno jest dotrzeć;

c)

opracowania, dokonania oceny i wdrożenia technik umożliwiających lepsze uwzględnienie różnorodności terytorialnej na poziomie NUTS 2 i na poziomie lokalnym;

d)

monitorowania statystyk pod kątem uwzględniania w nich migrujących obywateli, którzy zmieniają kraj zamieszkania;

e)

opracowania i przetestowania nowych tematów szczegółowych do celów zbierania danych;

f)

przyczynienia się do unowocześnienia dziedzin „budżet czasu” i „spożycie”, w tym danych dotyczących wielkości spożycia;

g)

zbadania i wdrożenia nowych sposobów lepszego uwzględnienia potrzeb użytkowników;

h)

lepszej integracji zbierania danych i korzystania z innych źródeł danych; oraz

i)

zwiększenia skuteczności zbierania danych w państwach członkowskich i udoskonalenia instrumentów zbierania danych w celu umożliwienia pełnego udziału osobom niepełnosprawnym.

Komisja (Eurostat) zapewnia państwom członkowskim, które przeprowadzają studia wykonalności lub badania pilotażowe, odpowiednie finansowanie zgodnie z art. 16.

2.   W stosownych przypadkach Komisja (Eurostat) zachęca agencje Unii, które przeprowadzają europejskie badania społeczne poza ESS, do udostępnienia swojej wiedzy fachowej na potrzeby opracowywania nowych wskaźników i zbierania pilotażowych danych dotyczących tematów ad hoc, o których mowa w załączniku IV, lub tematów, które mogą być przedmiotem zainteresowania ESS w przyszłości.

3.   Wyniki studiów wykonalności i badań pilotażowych, o których mowa w ust. 1, są oceniane przez Komisję (Eurostat) we współpracy z państwami członkowskimi i głównymi użytkownikami tych zbiorów danych.

Artykuł 15

Dostęp do poufnych danych do celów naukowych

Komisja (Eurostat) może udostępniać w swoich pomieszczeniach poufne dane oraz może wydawać zanonimizowane dane jednostkowe pochodzące ze zbiorów danych w odniesieniu do dziedzin, o których mowa w art. 3, do celów naukowych i na warunkach określonych w rozporządzeniu (UE) nr 557/2013.

Artykuł 16

Finansowanie

1.   W celu wykonania niniejszego rozporządzenia Unia przyznaje dotacje krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, przeznaczone na:

a)

opracowanie lub wdrożenie oraz poprawienie aktualności zbierania danych, metod zbierania danych, operatów losowania i przetwarzania danych do celów statystycznych na podstawie niniejszego rozporządzenia w ciągu pierwszych czterech lat zbierania danych w odniesieniu do każdej dziedziny objętej zakresem niniejszego rozporządzenia;

b)

opracowanie metodologii do celów statystycznych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym uczestnictwo państw członkowskich w reprezentatywnych studiach wykonalności i badaniach pilotażowych, o których mowa w art. 14;

c)

zbieranie i tworzenie statystyk dotyczących tematów ad hoc, o które wystąpili użytkownicy zgodnie z załącznikiem IV, stosowanych po raz pierwszy nowych lub zmienionych zbiorów zmiennych i cech.

W przypadku gdy niniejsze rozporządzenie przekazuje krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym zadania, których poprzednio nie wykonywały, te urzędy i organy powinny otrzymać z Unii dostateczne zasoby finansowe przeznaczone na ich realizację. Te zasoby finansowe poddaje się ponownej ocenie w świetle zmian w zakresie wykonywania niniejszego rozporządzenia.

2.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, na mocy wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, jest zapewniany zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 (21), art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 (22), art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (23), art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (24), art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 282/2014 (25) lub art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 (26).

3.   Ten wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 17

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 3 listopada 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 7, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 18

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. ESS. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 19

Odstępstwa i zezwolenia

1.   W przypadku gdy krajowy system statystyczny państwa członkowskiego wymagałby istotnych dostosowań na potrzeby stosowania niniejszego rozporządzenia lub aktów delegowanych lub wykonawczych przyjętych na jego podstawie, Komisja może przyznać – w drodze aktów wykonawczych – odstępstwo na okres nieprzekraczający trzech lat. Należy zapewnić porównywalność danych państw członkowskich oraz terminowe obliczanie reprezentatywnych i wiarygodnych agregatów europejskich, które są wymagane, w tym wskaźników podstawowych. Takich odstępstw nie można przyznać w oparciu o te same przesłanki co w przypadku udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4.

2.   Jeżeli odstępstwo, o którym o mowa w ust. 1, pozostaje uzasadnione na podstawie wystarczających dowodów po upływie okresu, na jaki zostało przyznane, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, przyznać kolejne odstępstwo na okres nieprzekraczający dwóch lat.

3.   W przypadku gdy państwo członkowskie jest w stanie dostarczać wymagane zbiory danych jedynie za pomocą innych metod niż określone w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach delegowanych lub wykonawczych przyjętych na jego podstawie, Komisja może wyjątkowo zezwolić, w drodze aktów wykonawczych, na stosowanie takich metod przez okres nieprzekraczający pięciu lat. Takich zezwoleń nie można udzielić w oparciu o te same przesłanki co w przypadku przyznawania odstępstw, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.   Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, pozostaje uzasadnione na podstawie wystarczających dowodów po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, udzielić kolejnego zezwolenia na okres nieprzekraczający trzech lat.

5.   Do celów odstępstwa lub zezwolenia, o których mowa w ust. 1–4, państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek do dnia 4 lutego 2020 r., w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie danego aktu delegowanego lub wykonawczego lub w terminie sześciu miesięcy przed upływem okresu, na który przyznano pierwotne odstępstwo lub udzielono pierwotnego zezwolenia. Występując o zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, zainteresowane państwo członkowskie musi opisać szczegółowo stosowane metody i wykazać, że prowadzą one do porównywalnych wyników.

6.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze, o których mowa w niniejszym artykule, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

Artykuł 20

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 808/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Statystyki są grupowane zgodnie z załącznikiem.”;

2)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4

Dziedzina

Niniejsze rozporządzenie obejmuje dziedzinę »przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne« określoną w załączniku.”;

3)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Środki konieczne w celu wdrożenia działań w dziedzinie określonej w załączniku dotyczą wyboru i specyfikacji, dostosowania i modyfikacji tematów i ich cech, zakresu, okresów odniesienia i rozkładu cech, okresowości i terminu dostarczania danych oraz terminów przekazania wyników.”;

4)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek „załącznik I” zastępuje się nagłówkiem „załącznik”, a tytuł „Moduł 1: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne” zastępuje się tytułem „Dziedzina: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne”;

b)

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.

Cele

Celem zbierania danych w ramach niniejszej dziedziny jest terminowe dostarczanie statystyk dotyczących przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego. Zbieranie takich danych stanowi ramy dla wymagań dotyczących zakresu, czasu trwania i okresowości, tematów badania, podziału i rodzaju dostarczonych danych oraz wszelkich niezbędnych badań pilotażowych lub studiów wykonalności.

2.

Zakres

Niniejsza dziedzina obejmuje działalność gospodarczą w ramach sekcji od C do N, sekcji R oraz działu 95 statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE REV. 2).”;

5)

uchyla się załącznik II.

Artykuł 21

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 452/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 452/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3

Dziedziny

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do tworzenia statystyk w dwóch dziedzinach:

a)

dziedzina 1 obejmuje statystyki dotyczące systemów kształcenia i szkolenia;

b)

dziedzina 2 obejmuje inne statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, na przykład statystyki dotyczące kapitału ludzkiego oraz społecznych i ekonomicznych korzyści z edukacji, które nie są objęte dziedziną 1 lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (*1).

Statystyki w tych dziedzinach są tworzone zgodnie z załącznikiem.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1).”;"

2)

art. 4 ust. 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

regularne dostarczanie statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie przez państwa członkowskie w określonych terminach w przypadku dziedziny 1;

b)

wykorzystanie innych systemów informacji statystycznej i badań statystycznych jako źródeł dodatkowych zmiennych i wskaźników statystycznych z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie związanych z dziedziną 2;”;

3)

art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Środki, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:

a)

w przypadku obu dziedzin – potencjalne obciążenie instytucji edukacyjnych i osób;

b)

w przypadku obu dziedzin – wyniki badań pilotażowych, o których mowa w art. 4 ust. 3;

c)

w przypadku dziedziny 1 – najnowsze uzgodnienia między UIS, OECD i Komisją (Eurostatem) dotyczące pojęć, definicji, formatu używanego do zbierania danych, przetwarzania danych, częstotliwości i terminów przekazywania wyników;

d)

w przypadku dziedziny 2 – dostępność, stosowność oraz kontekst prawny istniejących wspólnotowych źródeł danych po dokładnym zbadaniu wszelkich dostępnych źródeł danych.”;

4)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

uchyla się sekcję zatytułowaną: „Dziedzina 2: Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie”;

b)

w sekcji zatytułowanej: „Dziedzina 3: Inne statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Dziedzina 2: Inne statystyki z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie”;

(ii)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Cel

Celem zbierania danych z tej dziedziny jest uzyskanie dalszych porównywalnych danych z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, nieuwzględnionych w dziedzinie 1, które posłużą jako wsparcie dla polityk na poziomie Wspólnoty.”.

Artykuł 22

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 1338/2008

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Zakres

Dziedzina ta obejmuje statystyki dotyczące stanu zdrowia i uwarunkowań zdrowia, które opierają się na ocenie własnej i są sporządzane na podstawie badań statystycznych ludności, inne niż te sporządzane na podstawie zebranych danych w odniesieniu do gospodarstw domowych i osób, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 (*2), jak również inne statystyki pochodzące ze źródeł administracyjnych, jak na przykład statystyki dotyczące zachorowalności lub wypadków i urazów. Osoby przebywające w domach opieki, a także dzieci w wieku do 14 lat włącza się do badań – w stosownych przypadkach i w odpowiednich odstępach czasowych ustalanych ad hoc – pod warunkiem udanych wstępnych badań pilotażowych.

(*2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1).”;"

2)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Okresy odniesienia, odstępy czasu i terminy dostarczania danych

Środki dotyczące pierwszego roku odniesienia, odstępu czasu i terminu dostarczenia danych przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 2.”;

3)

w lit. d) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W ramach niniejszego rozporządzenia wdrożenie badań stanu zdrowia ludności jest dobrowolne. Średni czas wywiadu przypadający na jedno gospodarstwo domowe nie przekracza 20 minut w przypadku modułów do badań.”.

Artykuł 23

Przepisy przejściowe dotyczące środków wykonawczych

Środki wykonawcze przyjęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie rozporządzeń (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 nadal mają zastosowanie do momentu ich wygaśnięcia, zastąpienia lub uchylenia.

Określone w tych rozporządzeniach obowiązki dotyczące przekazywania danych i metadanych, w tym raporty jakości, w przypadku okresów odniesienia, które – w części lub całości – przypadają przed dniem 1 stycznia 2021 r., nadal mają zastosowanie.

Artykuł 24

Uchylenie

1.   Rozporządzenia (WE) nr 577/98 i (WE) nr 1177/2003 uchyla się ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2020 r. bez uszczerbku dla określonych w tych rozporządzeniach obowiązków dotyczących przekazywania danych i metadanych, w tym raportów jakości, w przypadku okresów odniesienia, które – w całości lub części – przypadają przed tym dniem.

2.   Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Natomiast w odniesieniu do dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 lit. f) i g) niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 października 2019 r.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 39).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (Dz.U. L 164 z 18.6.2013, s. 16).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(8)  Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(10)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

(11)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3).

(15)  Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1).

(16)  Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49).

(17)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227).

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).

(19)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(20)  Dz.U. C 87 z 21.3.2017, s. 1.

(21)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).

(22)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI” ) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

(23)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(24)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(25)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 1).

(26)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Tematy objęte zbieraniem danych

Dziedzina

Temat

Temat szczegółowy

Dla wszystkich dziedzin

Informacje techniczne

Informacje na temat zbierania danych

Identyfikacja

Wagi

Charakterystyka wywiadu

Lokalizacja

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

Skład gospodarstwa domowego

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z niej, uwarunkowania zdrowia

Niepełnosprawność i inne elementy minimalnego europejskiego modułu zdrowia

Aktywność na rynku pracy

Główny status na rynku pracy (samoocena)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

Poziom i charakterystyka wykształcenia

Poziom wykształcenia

Zasoby pracy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe informacje szczegółowe

Pobyt w kraju

Przyczyna migracji

Aktywność na rynku pracy

Status zatrudnienia

Czas trwania umowy

Informacje szczegółowe dotyczące umowy

Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – przyczyna

Samozatrudnienie ekonomicznie zależne

Obowiązki nadzorcze

Wielkość zakładu pracy

Miejsce pracy

Praca w domu

Poszukiwanie pracy

Chęć podjęcia pracy

Gotowość

Druga praca lub więcej miejsc pracy

Poszukiwanie innej pracy

Niepełne zatrudnienie

Praca a obowiązki rodzinne

Osoby młode na rynku pracy

Sytuacja migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy

Emerytury i renty oraz aktywność na rynku pracy

Potrzeby w zakresie opieki

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Sposób znalezienia pracy

Ciągłość kariery i przerwy w karierze

Podstawowe cechy ostatnio wykonywanej pracy

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

Organizacja czasu pracy

Organizacja pracy i organizacja czasu pracy

Poziom i charakterystyka j wykształcenia

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (4 tygodnie)

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z niej, uwarunkowania zdrowia

Wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z pracą

Elementy minimalnego europejskiego modułu zdrowia

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

Dochody z zasiłków dla bezrobotnych

Dochody i warunki życia

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe informacje szczegółowe

Czas pobytu w kraju

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Poziom i charakterystyka wykształcenia

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

Aktywność na rynku pracy

Charakterystyka miejsca pracy

Czas trwania umowy

Status zatrudnienia

Szczegółowa sytuacja na rynku pracy

Obowiązki nadzorcze

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Rozkład czynności

Godziny pracy

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z niej, uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Informacje szczegółowe na temat stanu zdrowia i niepełnosprawności

Zdrowie dzieci

Dostęp do opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej (dzieci)

Uwarunkowania zdrowia

Jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym, obywatelskim, ekonomicznym i kulturalnym, włączenie społeczne oraz dobrobyt

Jakość życia

Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym

Dobrobyt

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Deprywacja materialna

Deprywacja dotycząca dzieci

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Informacje szczegółowe dotyczące warunków mieszkaniowych, w tym deprywacja i czynsz imputowany

Koszty mieszkaniowe pomniejszone o koszty użytkowania

Środowisko życia

Trudności mieszkaniowe (w tym trudności z wynajmem) i ich przyczyny

Korzystanie z usług, w tym usług opiekuńczych oraz usług umożliwiających samodzielne życie

Przystępność cenowa usług

Niezaspokojone potrzeby i przyczyny

Opieka nad dziećmi

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

Dochody z transferów socjalnych

Dochody z emerytur i rent

Inne dochody, w tym dochody z tytułu własności i kapitału oraz transfery między gospodarstwami domowymi

Faktycznie zapłacone podatki i składki po odliczeniach

Roczne dochody na poziomie osób i gospodarstw domowych ogółem

Nadmierne zadłużenie, w tym jego przyczyny

Zaległości finansowe

Elementy zasobności, w tym własność mieszkania

Elementy spożycia

Międzypokoleniowe dziedziczenie korzystnych i niekorzystnych sytuacji życiowych

Ocena własnych potrzeb

Zdrowie

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z niej, uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Choroby i dolegliwości przewlekłe

Wypadki i urazy

Ból

Zdrowie psychiczne, w tym uzależnienia

Ograniczenia funkcjonowania

Trudności w wykonywaniu czynności związanych z opieką osobistą

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Czasowe ograniczenie aktywności (z powodu problemów zdrowotnych)

Przeszkody w uczestniczeniu w określonych dziedzinach życia

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej i długoterminowej

Przyjmowanie leków

Profilaktyka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej

Wzrost i waga

Aktywność fizyczna

––Nawyki żywieniowe

Palenie tytoniu

Spożycie alkoholu

Czynniki społeczne i środowiskowe

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

Kształcenie i szkolenie

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Czas pobytu w kraju

Staż pracy, historia pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Aktywność na rynku pracy

Wielkość zakładu pracy

Poziom i charakterystyka wykształcenia

Poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki

Rodzaj wykształcenia

Umiejętności (według respondenta)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

Informacje szczegółowe dotyczące ostatniego kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie ostatniego kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Powody uczestnictwa w ostatnim kształceniu formalnym (12 miesięcy)

Wydatki i liczba godzin nauki w ostatnim kształceniu formalnym (12 miesięcy)

Efekty i wykorzystanie umiejętności uzyskanych w trakcie ostatniego kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Informacje szczegółowe dotyczące kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Wydatki i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Efekty i wykorzystanie umiejętności uzyskanych w trakcie kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

Przeszkody w uczestniczeniu w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Uczenie się nieformalne

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym

Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych

Korzystanie i częstotliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przeszkody i problemy w korzystaniu

Wyniki korzystania

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

Umiejętności cyfrowe

Aktywność w internecie

Handel elektroniczny

Kontakty z organami publicznymi

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

Budżet czasu

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej oraz jej dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej, uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Posiadanie dóbr trwałego użytku

Opieka nad dziećmi

Opieka nad osobami chorymi i osobami w starszym wieku

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

Organizacja czasu pracy

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Produkcja na potrzeby spożycia własnego i sprzedaży, naprawy

Dochody z pracy

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

Wykorzystanie czasu

Budżet czasu, rodzaje czynności

Czynności towarzyszące

Miejsce wykonywania czynności

Obecność innych osób podczas wykonywania czynności

Ocena wykonywanych czynności

Spożycie

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe informacje szczegółowe

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Aktywność na rynku pracy

Czas trwania umowy

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie

Roczne dochody na poziomie osób i gospodarstw domowych ogółem

Główne składniki dochodów

Podatki i składki

Dochody w naturze z działalności niezarobkowej

Czynsz imputowany

Główne źródło dochodu

Elementy zasobności, w tym własność mieszkania

Zadłużenie

Zaległości finansowe

Spożycie według klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (COICOP)

Transgraniczne wydatki na spożycie według COICOP

Spożycie naturalne


ZAŁĄCZNIK II

Wymogi precyzji

1.

Wymogi precyzji dotyczące wszystkich zbiorów danych są wyrażone w błędach standardowych i zdefiniowane jako funkcje ciągłe faktycznych szacunków i wielkości populacji statystycznej w państwie lub regionie NUTS 2.

2.

Szacowany błąd standardowy danego oszacowania Image 1nie może przekraczać następującej wartości:

Image 2

3.

Funkcja f(N) ma postać f(N)=a√N+b

4.

Dla parametrów N, a oraz b stosuje się następujące wartości:

Image 3

N

a

b

Dziedzina „zasoby pracy” – wymogi precyzji

Szacowany (krajowy) stosunek kwartalnej liczby bezrobotnych do kwartalnej liczby ludności w wieku 15–74 lata

Ludność danego państwa, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

7800

-4500

Szacowany (krajowy) stosunek kwartalnej liczby pracujących do kwartalnej liczby ludności w wieku 15–74 lata

Ludność danego państwa, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

7800

-4500

Szacowany stosunek kwartalnej liczby bezrobotnych do kwartalnej liczby ludności w wieku 15–74 lata w każdym regionie NUTS 2

Ludność danego regionu NUTS 2, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

Zob. pkt 6

Dziedzina „dochody i warunki życia”

Stosunek liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do liczby ludności

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

900

2600

Stosunek liczby osób w stanie utrzymującego się zagrożenia ubóstwem w okresie czterech lat do liczby ludności

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

350

1000

Stosunek liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do liczby ludności w każdym regionie NUTS 2 (zob. pkt 7)

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w danym regionie NUTS 2, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

600

0

Dziedzina „zdrowie”

Odsetek ludności poważnie ograniczonej w wykonywaniu zwykłych czynności z powodu problemów zdrowotnych (wiek 15 lat lub więcej)

Ludność danego państwa, w wieku 15 lat lub więcej, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

1200

2800

Dziedzina „kształcenie i szkolenie”

Wskaźnik uczestnictwa w formalnym kształceniu i szkoleniu (wiek 18–24 lata)

Ludność danego państwa, w wieku 18-24 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

200

1500

Wskaźnik uczestnictwa w pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (wiek 25–69 lat)

Ludność danego państwa, w wieku 25–69 lat, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

400

2000

Dziedzina „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Odsetek osób zamawiających towary lub usługi przez internet do prywatnego użytku w ostatnim roku

Ludność danego państwa, w wieku 16–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

400

1300

Dziedzina „budżet czasu”

Odsetek ludności w wieku 15 lat lub więcej, która przeznacza codziennie średnio ponad 10 % czasu na pracę zarobkową

Ludność danego państwa, w wieku 15 lat lub więcej, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

900

3500

Dziedzina „spożycie”

Odsetek gospodarstw domowych, których wydatki na kategorie związane z mieszkaniem, w tym wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, wynoszą ponad 50 % wydatków ogółem (zob. pkt 8)

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

600

1600

5.

W przypadku gdy państwa uzyskają ujemne wartości f(N) przy użyciu wyrażonych powyżej parametrów, są zwolnione z odnośnego wymogu.

6.

W przypadku szacowanego stosunku liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku 15–74 lata w każdym regionie NUTS 2 funkcję f(N) definiuje się następująco:

Image 4

7.

W przypadku szacowanego stosunku liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do liczby ludności w każdym regionie NUTS 2 wymogi te nie są obowiązkowe dla regionów NUTS 2 o liczbie mieszkańców mniejszej niż 0,500 mln, pod warunkiem że odpowiadający im region NUTS 1 spełnia ten wymóg. Regiony NUTS 1 o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 000 są zwolnione z tego wymogu.

8.

W przypadku dziedzin „budżet czasu” i „spożycie” wymogi precyzji mogą być osiągnięte przez zsumowanie danych jednostkowych dotyczących maksymalnie trzech kolejnych lat obserwacji. W odniesieniu do tych dziedzin poziom precyzji może zostać oszacowany i oceniony przy użyciu stosownych metod alternatywnych.

ZAŁĄCZNIK III

Charakterystyka próby

1.

Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie „zasoby pracy” należą:

a)

krajowa próba dla kwartału odniesienia (agregacja kolejnych tygodni odniesienia) jest rozłożona równomiernie na wszystkie tygodnie kwartału. Próba dla kwartału odniesienia (w każdym regionie NUTS 2) jest rozłożona na 3 miesiące proporcjonalnie do liczby tygodni w każdym miesiącu;

b)

próba ma śródroczny schemat rotacji. W tych samych kwartałach w kolejnych latach próby muszą się pokrywać w co najmniej 20 %, natomiast w kolejnych kwartałach – w 50 %, bez uwzględniania czynnika wycierania się.

Bez uszczerbku dla art. 7 ust. 1 lit. e), dane muszą być dostarczane dla całej próby.

2.

Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie „dochody i warunki życia” należą:

a)

próba ma co najmniej czteroletni schemat rotacji. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że jest to możliwe, próba ma sześcioletni lub dłuższy schemat rotacji;

b)

nie uwzględniając czynnika wycierania się, próba jest równomiernie rozłożona na lata schematu rotacji, z wyjątkiem okresu zmian wielkości próby.

3.

Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie „budżet czasu” należą okresy sprawozdawcze przydzielone do jednostek próby, które:

a)

są rozłożone na okres kolejnych dwunastu miesięcy;

b)

obejmują dni wolne od pracy;

c)

są oparte na próbie losowej.

4.

Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie „spożycie” należą okresy sprawozdawcze przydzielone do jednostek próby, które są rozłożone na okres kolejnych dwunastu miesięcy.

ZAŁĄCZNIK IV

Częstotliwość

1.

W przypadku dziedziny „zasoby pracy” dane zbierane są co kwartał, co rok, co dwa lata i co osiem lat. Dane dotyczące zmiennych związanych z tematami ad hoc są zbierane co cztery lata.

2.

W przypadku dziedziny „dochody i warunki życia” dane zbierane są co rok, co trzy lata i co sześć lat. Dane dotyczące zmiennych związanych z tematami ad hoc są zbierane co dwa lata.

3.

W przypadku dziedziny „zdrowie” dane są zbierane co sześć lat.

4.

W przypadku dziedziny „kształcenie i szkolenie” dane są zbierane co sześć lat.

5.

W przypadku dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dane są zbierane co rok.

6.

W przypadku dziedziny „budżet czasu” dane są zbierane co dziesięć lat.

7.

W przypadku dziedziny „spożycie” dane są zbierane co pięć lat.

8.

W celu uniknięcia przeciążenia pewnych okresów zbierania danych, wieloletnie planowanie kroczące ustanowione w art. 4 w stosownych przypadkach uwzględnia odstępstwo o maksymalnie jeden rok od okresów zbierania danych w odniesieniu do dziedzin wspomnianych w pkt 3, 4, 6 i 7 niniejszego załącznika.

ZAŁĄCZNIK V

Terminy przekazywania danych

Państwa członkowskie przekazują wymagane dane Komisji (Eurostatowi) w terminach określonych w niniejszym załączniku.

1.

W przypadku dziedziny „zasoby pracy”:

1)

państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów, według następującej dwustopniowej procedury:

a)

podczas pierwszych trzech lat wykonywania niniejszego rozporządzenia, jak przewidziano w art. 11 ust. 4:

w przypadku danych kwartalnych: w terminie dziesięciu tygodni od końca okresu odniesienia,

w przypadku innych danych: do dnia 31 marca następnego roku;

b)

od czwartego roku wykonywania w następujący sposób:

w przypadku danych kwartalnych: w terminie ośmiu tygodni od końca okresu odniesienia,

w przypadku innych regularnie przekazywanych danych: do dnia 15 marca następnego roku,

w przypadku innych danych dotyczących tematów ad hoc: do dnia 31 marca następnego roku.

Jeżeli terminy te przypadają na sobotę lub niedzielę, faktycznym terminem jest najbliższy poniedziałek.

Dane dotyczące tematu szczegółowego dochody z pracy mogą być przekazywane Komisji (Eurostatowi) w terminie piętnastu miesięcy od końca okresu odniesienia;

2)

państwa członkowskie przekazują zagregowane wyniki na potrzeby zestawienia miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia – w terminie 25 dni od końca miesiąca odniesienia lub miesiąca kalendarzowego, stosownie do przypadku. Jeżeli dane są przekazywane zgodnie z definicją MOP, termin ten można przedłużyć do 27 dni.

2.

W przypadku dziedziny „dochody i warunki życia” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów w następujących terminach:

a)

dotyczące zmiennych odnoszących się do danych zebranych za rok N – do końca roku N, natomiast w przypadkach wyjątkowych tymczasowe dane jednostkowe dotyczące dochodów mogą być przekazane do końca roku N, a zweryfikowane dane do dnia 28 lutego roku N+1;

b)

dotyczące zmiennych odnoszących się do obserwacji obejmującej lata schematu rotacji kończącego się w roku N – do dnia 31 października roku N+1.

3.

W przypadku dziedziny „zdrowie” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów w terminie dziewięciu miesięcy od końca krajowego okresu zbierania danych.

4.

W przypadku dziedziny „kształcenie i szkolenie” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów w terminie sześciu miesięcy od końca krajowego okresu zbierania danych.

5.

W przypadku dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów do dnia 5 października roku sondażowego N.

6.

W przypadku dziedziny „budżet czasu” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów w terminie piętnastu miesięcy od zakończenia pracy w terenie.

7.

W przypadku dziedziny „spożycie” państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone dane jednostkowe bez bezpośrednich identyfikatorów w terminie piętnastu miesięcy od końca roku odniesienia.