26.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1582

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) imazalilu określono w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP imazalilu zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do ziemniaków, pomidorów, ziaren jęczmienia, ziaren owsa zwyczajnego, ziaren żyta zwyczajnego i ziaren pszenicy zwyczajnej. W odniesieniu do niektórych innych produktów zalecił podwyższenie obecnych NDP.

(3)

Urząd stwierdził, że jeżeli chodzi o niektóre NDP, pewne informacje nie są dostępne, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ze względu na zarządzanie ryzykiem należy określić NDP w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd w odniesieniu do owoców cytrusowych, truskawek, jeżyn, malin, cukinii, melonów oraz mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki świń, bydła i koniowatych, a także mleka krowiego i końskiego, gdyż w odniesieniu do tych produktów dostępne były ograniczone informacje, a Urząd określił NDP, które nie budzą obaw co do ochrony konsumentów. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Ze względu na zarządzanie ryzykiem należy określić NDP w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w odniesieniu do owoców ziarnkowych, persymony, bananów i papryki rocznej, gdyż w odniesieniu do tych produktów nie były dostępne informacje, na podstawie których Urząd mógłby określić NDP, które nie budzą obaw co do ochrony konsumentów.

(4)

Urząd zaznaczył, że NDP imazalilu określone w odniesieniu do grejpfrutów, pomarańczy, jabłek, gruszek, bananów, ziemniaków i wątroby bydła, a także kodeksowy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (CXL) stanowiący podstawę dla unijnego NDP w odniesieniu do owoców nieszpułki zwyczajnej mogą budzić obawy związane z ochroną konsumentów. Uwzględniwszy dodatkowe dostępne informacje dotyczące grejpfrutów, pomarańczy i ziemniaków, urząd określił alternatywne NDP w odniesieniu do grejpfrutów, pomarańczy, ziemniaków i wątroby bydła, które nie budzą takich obaw. Jeżeli chodzi o NDP w odniesieniu do jabłek, gruszek, owoców nieszpułki zwyczajnej i bananów, Urząd zaznaczył, że osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć ich wyznaczenie na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(5)

Urząd zaproponował zmienione definicje pozostałości. Należy odpowiednio zmienić definicje pozostałości.

(6)

Niezależnie od przeglądu NDP przeprowadzonego zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia w celu zmiany obecnych NDP imazalilu w owocach cytrusowych, jabłkach, gruszkach, bananach i ziemniakach oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego.

(7)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wniosek ten został poddany ocenie przez państwo członkowskie, którego dotyczył, a sprawozdanie z oceny przekazano Komisji.

(8)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Urząd ocenił wniosek i sprawozdanie z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnioną opinię (3) dotyczącą proponowanych NDP. Przekazał tę opinię wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości.

(9)

W uzasadnionej opinii wydanej zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Urząd stwierdził, że nie można zmienić NDP w odniesieniu do zamierzonych zastosowań do czasu zakończenia oceny ryzyka dotyczącej metabolitów roślinnych R014821, FK-772 i FK-284 w odniesieniu do genotoksyczności i toksyczności ogólnej. Urząd stwierdził ponadto, że niektóre informacje określone jako niedostępne w przeglądzie NDP przeprowadzonym zgodnie z art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia zostały przedłożone wraz z wnioskiem zgodnie z art. 6 rozporządzenia.

(10)

W związku z przyjęciem uzasadnionej opinii na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 po przyjęciu uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia oraz ze względu na horyzontalny charakter stwierdzonych obaw dotyczących toksyczności metabolitów imazalilu R014821, FK-772 i FK-284 Komisja zwróciła się do Urzędu o aktualizację uzasadnionej opinii w sprawie obecnych NDP imazalilu zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11)

Urząd przedłożył uzasadnioną opinię (4) dotyczącą aktualizacji przeglądu obecnych NDP imazalilu w oparciu o nowe informacje toksykologiczne.

(12)

We wspomnianej uzasadnionej opinii Urząd określił te same NDP co w uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, z wyjątkiem NDP w odniesieniu do owoców cytrusowych, melonów i towarów pochodzenia zwierzęcego. W odniesieniu do tych towarów Urząd nie zaproponował NDP, ponieważ nie mógł zakończyć oceny właściwości toksykologicznych metabolitu R014821.

(13)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 705/2011 (5) odnowiono zatwierdzenie imazalilu zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (6). Chociaż w ocenie ryzyka poprzedzającej przyjęcie tego rozporządzenia Urząd stwierdził wątpliwości dotyczące właściwości toksykologicznych metabolitu R014821 (7), warunki zatwierdzenia nie zostały w tym względzie ograniczone na etapie zarządzania ryzykiem. Dodatkowe informacje dotyczące właściwości toksykologicznych metabolitu R014821, przedłożone wraz z wnioskiem zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, nie rozwiały całkowicie tych wątpliwości, lecz nie doprowadziły także do zwiększenia poziomu obaw. Ze względu na zarządzanie ryzykiem spójne i właściwe będzie wyznaczenie NDP dla tych produktów, w odniesieniu do których Urząd w swojej uzasadnionej opinii zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 określił NDP, które nie budzą obaw co do ochrony konsumentów, w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd.

(14)

W uzasadnionych opiniach Urzędu uwzględniono obecne CXL. Przy wyznaczaniu NDP uwzględniono CXL, które są bezpieczne dla konsumentów w Unii.

(15)

W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje przywozowe ani CXL, NDP należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(16)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(17)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(18)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(19)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(20)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepis przejściowy dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(21)

Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 16 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem grejpfrutów, pomarańczy, jabłek, gruszek, owoców nieszpułki zwyczajnej, bananów, ziemniaków i wątroby bydła.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 kwietnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017; 15(9):4977.

(3)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities” (Zmiana obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu w różnych towarach). Dziennik EFSA 2018; 16(6):5329.

(4)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information” (Uzasadniona opinia w sprawie zaktualizowanego przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z nowymi informacjami toksykologicznymi). Dziennik EFSA 2018; 16(10):5453.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 705/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej imazalil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 190 z 21.7.2011, s. 43).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej imazalil). Dziennik EFSA 2010; 8(3):1526.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumna dotycząca imazalilu otrzymuje brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

 

0110010

Grejpfruty

4 (+)

0110020

Pomarańcze

4 (+)

0110030

Cytryny

5 (+)

0110040

Limy/limonki

5 (+)

0110050

Mandarynki

5 (+)

0110990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01 (*1)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe (2)

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01 (*1)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe (2)

 

0140000

Owoce pestkowe

0,01 (*1)

0140010

Morele

 

0140020

Czereśnie

 

0140030

Brzoskwinie

 

0140040

Śliwki

 

0140990

Pozostałe (2)

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0151000

a)

winogrona

0,01 (*1)

0151010

Winogrona stołowe

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

0152000

b)

truskawki

2

0153000

c)

owoce leśne

 

0153010

Jeżyny

2

0153020

Jeżyny popielice

0,01 (*1)

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

2

0153990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01 (*1)

0154010

Borówki amerykańskie

 

0154020

Żurawiny

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0154050

Róża dzika

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0154070

Głóg włoski

 

0154080

Bez czarny

 

0154990

Pozostałe (2)

 

0160000

Owoce różne z

0,01 (*1)

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

 

0161020

Figi

 

0161030

Oliwki stołowe

 

0161040

Kumkwat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

0161990

Pozostałe (2)

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe (2)

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe (2)

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01 (*1)

0211000

a)

ziemniaki

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe (2)

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

 

0213020

Marchew

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213060

Pasternak

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213990

Pozostałe (2)

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01 (*1)

0220010

Czosnek

 

0220020

Cebula

 

0220030

Szalotka

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0220990

Pozostałe (2)

 

0230000

Warzywa owocowe

 

0231000

a)

Solanaceae i Malvaceae

 

0231010

Pomidory

0,3

0231020

Papryka roczna

0,01 (*1)

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0,01 (*1)

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,01 (*1)

0231990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

0,5

0232020

Korniszony

0,5

0232030

Cukinie

0,1 (+)

0232990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

0233010

Melony

2 (+)

0233020

Dynie olbrzymie

0,01 (*1)

0233030

Arbuzy

0,01 (*1)

0233990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01 (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01 (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

0241010

Brokuły

 

0241020

Kalafiory

 

0241990

Pozostałe (2)

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0242990

Pozostałe (2)

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe (2)

 

0244000

d)

kalarepa

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01 (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe (2)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01 (*1)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe (2)

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe (2)

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01 (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

0260050

Soczewica

 

0260990

Pozostałe (2)

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01 (*1)

0270010

Szparagi

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe (2)

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01 (*1)

0300010

Fasola

 

0300020

Soczewica

 

0300030

Groch

 

0300040

Łubin biały

 

0300990

Pozostałe (2)

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01 (*1)

0401000

Nasiona oleiste

 

0401010

Siemię lniane

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0401030

Nasiona maku

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0401100

Nasiona dyni

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0401990

Pozostałe (2)

 

0402000

Owoce oleiste

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0402990

Pozostałe (2)

 

0500000

ZBOŻA

0,01 (*1)

0500010

Jęczmień

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0500030

Kukurydza

 

0500040

Proso zwyczajne

 

0500050

Owies zwyczajny

 

0500060

Ryż siewny

 

0500070

Żyto zwyczajne

 

0500080

Sorgo japońskie

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0500990

Pozostałe (2)

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05 (*1)

0610000

Herbaty

 

0620000

Ziarna kawy

 

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe (2)

 

0632000

b)

liści i ziół

 

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe (2)

 

0633000

c)

korzeni

 

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe (2)

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

0700000

CHMIEL

0,05 (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05 (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe (2)

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05 (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe (2)

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05 (*1)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe (2)

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05 (*1)

0840020

Imbir lekarski (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

0840990

Pozostałe (2)

0,05 (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05 (*1)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe (2)

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05 (*1)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe (2)

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05 (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe (2)

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01 (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

0900990

Pozostałe (2)

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Towary z

 

1011000

a)

świń

0,02 (*1)

1011010

Mięśnie

(+)

1011020

Tłuszcz

(+)

1011030

Wątroba

(+)

1011040

Nerka

(+)

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe (2)

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

0,02 (*1) (+)

1012020

Tłuszcz

0,02 (*1) (+)

1012030

Wątroba

0,03 (+)

1012040

Nerka

0,02 (*1) (+)

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,02 (*1)

1012990

Pozostałe (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

owiec

0,01 (*1)

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tłuszcz

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe (2)

 

1014000

d)

kóz

0,01 (*1)

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tłuszcz

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe (2)

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

0,02 (*1) (+)

1015020

Tłuszcz

0,02 (*1) (+)

1015030

Wątroba

0,03 (+)

1015040

Nerka

0,02 (*1) (+)

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,02 (*1)

1015990

Pozostałe (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

drobiu

0,01 (*1)

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tłuszcz

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe (2)

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

0,01 (*1)

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tłuszcz

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe (2)

 

1020000

Mleko

 

1020010

Bydło

0,02 (*1) (+)

1020020

Owce

0,01 (*1)

1020030

Kozy

0,01 (*1)

1020040

Konie

0,02 (*1) (+)

1020990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

1030000

Jaja ptasie

0,01 (*1)

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe (2)

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05 (*1)

1050000

Płazy i gady

0,01 (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,01 (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

(**)

Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

Imazalil (wszelkie proporcje izomerów składowych) (R)

R

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: imazalil – kod 1000000 , z wyjątkiem 1040000 : suma imazalilu i metabolitu FK-772 (wszelkie proporcje izomerów składowych), wyrażona jako imazalil

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232030

Cukinie

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0233010

Melony

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 26 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010

Mięśnie

1011020

Tłuszcz

1011030

Wątroba

1011040

Nerka

1012010

Mięśnie

1012020

Tłuszcz

1012030

Wątroba

1012040

Nerka

1015010

Mięśnie

1015020

Tłuszcz

1015030

Wątroba

1015040

Nerka

1020010

Bydło

1020040

Konie

2)

w załączniku III część B skreśla się kolumnę dotyczącą imazalilu.


(*1)  Granica oznaczalności

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.