11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1395

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Bośni i Hercegowiny oraz Izraela i nazwy Republiki Macedonii Północnej w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Unii niektórych produktów drobiowych, oraz zmieniające wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu i produktów drobiowych („towary”). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanowiono także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(3)

Bośnia i Hercegowina jest wymieniona w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego całego terytorium dozwolony jest przywóz mięsa drobiowego do Unii i jego tranzyt przez terytorium Unii.

(4)

Bośnia i Hercegowina zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie na przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium również jaj i przetworów jajecznych. Na podstawie informacji zebranych podczas audytu Komisji w Bośni i Hercegowinie w celu dokonania oceny przeprowadzanych kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do mięsa drobiowego przeznaczonego na wywóz do Unii oraz w świetle pozytywnego wyniku tego audytu Komisja stwierdziła, że Bośnia i Hercegowina spełnia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych. Należy zatem zmienić wpis dotyczący Bośni i Hercegowiny w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w celu upoważnienia tego państwa trzeciego do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium jaj i przetworów jajecznych.

(5)

Ponadto Bośnia i Hercegowina przedłożyła Komisji swój krajowy program zwalczania salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus. Stwierdzono jednak, że program ten nie zapewnia gwarancji równoważnych gwarancjom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), a zatwierdzenie tego programu nie zostało sfinalizowane. Zezwala się zatem jedynie na przywóz z Bośni i Hercegowiny rodzaju jaj z gatunku Gallus gallus, których dotyczy oznaczenie „S4” w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(6)

Izrael jest wymieniony w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, w przypadku którego z niektórych części jego terytorium, w zależności od wdrożenia polityki likwidacji stad w związku z rzekomym pomorem drobiu, dozwolony jest przywóz niektórych towarów drobiowych do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii. Wspomnianą regionalizację ustanowiono w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(7)

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Izrael potwierdził obecność HPAI podtypu H5N8 w gospodarstwie drobiarskim na swoim terytorium. Ze względu na wspomniane potwierdzone wystąpienie ogniska HPAI od kwietnia 2019 r. terytorium Izraela nie można już uznawać za wolne od tej choroby, a zatem organy weterynaryjne Izraela nie mogą już wystawiać świadectw dla przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek mięsa drobiowego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

(8)

Organy weterynaryjne Izraela przedłożyły Komisji wstępne informacje dotyczące ogniska HPAI i potwierdziły, że od dnia potwierdzenia wystąpienia ogniska HPAI zawiesiły wystawianie świadectw weterynaryjnych dla przywozu do Unii lub tranzytu przez jej terytorium przesyłek mięsa drobiowego.

(9)

Od tego dnia żadne przesyłki takich produktów pochodzących z Izraela nie zostały zatem wprowadzone do Unii. W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy udokumentować tę sytuację i umieścić w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odpowiednią datę zakończenia. Dzięki temu zapewnione będzie również, że w przypadku gdy Izrael będzie ponownie wolny od HPAI i gdy zostanie ustalona data rozpoczęcia, przesyłki zawierające takie produkty wyprodukowane po dacie zakończenia, a przed wspomnianą datą rozpoczęcia, nie będą kwalifikowały się do wprowadzenia do Unii.

(10)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący Izraela w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, tak aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w tym państwie trzecim.

(11)

W wyniku wysiłków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz ułatwienia dialogu Ateny i Skopje zawarły w czerwcu 2018 r. porozumienie dwustronne („porozumienie znad Prespy”) w celu zmiany stosowanego tymczasowo przez ONZ odniesienia do byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Porozumienie to zostało obecnie ratyfikowane przez oba państwa, a Republika Macedonii Północnej oficjalnie powiadomiła UE o jego wejściu w życie. Należy zatem zmienić nazwę tego państwa trzeciego w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(12)

W części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 ustanowiono wzór świadectwa weterynaryjnego dotyczącego przetworów jajecznych (EP). W tym wzorze świadectwa weterynaryjnego w części I uwag zawarte jest odesłanie do kodów systemu zharmonizowanego (HS), które należy podać w rubryce I.19 części I tegoż świadectwa.

(13)

Enzymy pochodzące z jaj, takie jak lizozym, uznaje się za przetwory jajeczne, a odpowiednie kody HS dotyczące tych enzymów należy dodać do kodów HS, które powinny zostać wskazane w rubryce I.19 w części I wzoru świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych. Należy zatem odpowiednio zmienić wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (PE).

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(15)

Należy wyznaczyć rozsądny okres przejściowy trwający dwa miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązkowego stosowania zmienionego wzoru świadectwa weterynaryjnego, aby umożliwić państwom członkowskim i sektorowi dostosowanie się do nowych wymogów określonych w zmienionym wzorze świadectwa weterynaryjnego.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W okresie przejściowym do dnia 11 listopada 2019 r. państwa członkowskie w dalszym ciągu zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek towarów objętych wzorem świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP), określonym w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, w jego brzmieniu przed zmianą wprowadzoną do tego modelu niniejszym rozporządzeniem, pod warunkiem że zostanie ono podpisane przed dniem 11 października 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący Bośni i Hercegowiny otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bośnia i Hercegowina

BA-0

Cały kraj

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

wpis dotyczący Izraela otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

Cały kraj

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Obszar na południe od drogi nr 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Obszar na północ od drogi nr 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

wpis dotyczący Republiki Macedonii Północnej otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli (6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia (1)

Data rozpoczęcia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK – Republika Macedonii Północnej

MK-0

Cały kraj

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

skreśla się przypis w brzmieniu:

„(4)

Była jugosłowiańska republika Macedonii: ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.”;

2)

w części 2 wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP) zastępuje się wzorem:

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP)

Image 1 Tekst z obrazka Image 2 Tekst z obrazka Image 3 Tekst z obrazka Image 4 Tekst z obrazka