27.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1374

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

dotyczące wznowienia dochodzenia w następstwie wyroku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie C-644/17 Eurobolt, w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 266,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

(1)

W dniu 9 listopada 2007 r. Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2) zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (3) („rozporządzenie podstawowe”).

(2)

W dniu 31 stycznia 2009 r. rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 (4) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(3)

W następstwie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego Komisja otrzymała dowody na to, że środki te były obchodzone poprzez wysyłkę z przeładunkiem w Malezji.

(4)

Z tego powodu w dniu 28 listopada 2010 r. Komisja, rozporządzeniem (UE) nr 966/2010 (5), wszczęła dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 91/2009.

(5)

W dniu 26 lipca 2011 r. rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. (rozporządzenie w sprawie obejścia środków) (6) Rada rozszerzyła cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 na niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali wysyłane z Malezji, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Malezji.

(6)

W dniu 27 lutego 2016 r. Komisja uchyliła ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 i rozszerzone rozporządzeniem (UE) nr 723/2011 (7).

(7)

W dniu 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy Niderlandów zwrócił się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w kontekście postępowania krajowego wytoczonego przez niderlandzkiego importera elementów złącznych z Malezji, Eurobolt BV (Eurobolt). Eurobolt zakwestionował ważność środków przeciwdziałających obejściu ceł, podając jako powód fakt, że Komisja nie przesłała Komitetowi wszystkich istotnych informacji w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed jego posiedzeniem, jak przewidziano w obowiązującym wówczas art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (8).

(8)

W tym kontekście sąd odsyłający zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o ustalenie, czy rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 723/2011 jest nieważne w świetle art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr1225/2009 ze względu na to, że uwagi przedstawione przez Eurobolt w odpowiedzi na dokonane przez Komisję ustalenia – jako istotne informacje w rozumieniu tego przepisu – nie zostały przekazane Komitetowi Doradczemu, o którym mowa w tym przepisie, na co najmniej 10 dni roboczych przed jego posiedzeniem (9).

(9)

W swoim wyroku Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że uwagi będące przedmiotem postępowania głównego zostały przedstawione przez Eurobolt jako stronę zainteresowaną w ramach dochodzenia wszczętego przez Komisję na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009. Uwagi te miały na celu ustosunkowanie się do tymczasowych ustaleń przyjętych przez Komisję (10). W związku z tym powinny one być traktowane jako istotne informacje do celów art. 15 ust. 2 of rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (11), co oznacza, że przepis ten został naruszony w zakresie, w jakim wspomniane uwagi nie zostały przekazane państwom członkowskim najpóźniej na 10 dni roboczych przed posiedzeniem Komitetu Doradczego (12).

(10)

Dla Trybunału Sprawiedliwości wymóg przekazania wszystkich istotnych informacji Komitetowi Doradczemu nie później niż na dziesięć dni roboczych przed jego posiedzeniem, ustanowiony w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, należy do istotnych wymogów proceduralnych prawidłowości postępowania, których naruszenie skutkuje nieważnością danego aktu (13).

(11)

Zgodnie z art. 266 TFUE instytucje Unii muszą podjąć działania niezbędne do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(12)

Z orzecznictwa wynika, że w sytuacji gdy Trybunał w wyroku stwierdza nieważność rozporządzenia nakładającego cła antydumpingowe, instytucja, która ma zastosować środki zapewniające wykonanie tego wyroku, może podjąć postępowanie prowadzące do przyjęcia tego rozporządzenia, nawet jeżeli możliwość ta nie jest wyraźnie przewidziana w obowiązujących uregulowaniach (14).

(13)

Ponadto, o ile stwierdzona nieprawidłowość nie spowodowała nieważności całego postępowania, odnośna instytucja może, aby wydać akt mający na celu zastąpienie wcześniejszego unieważnionego aktu, wznowić postępowanie na etapie, na którym doszło do tej nieprawidłowości (15). Oznacza to w szczególności, że w sytuacji, w której stwierdza się nieważność aktu kończącego procedurę administracyjną, unieważnienie to niekoniecznie wpływa na akty przygotowawcze, takie jak wszczęcie postępowania w sprawie obejścia środków rozporządzeniem (UE) nr 966/2010.

(14)

W niniejszej sprawie Trybunał Sprawiedliwości unieważnił rozporządzenie (UE) nr 723/2011 w zakresie, w jakim zostało ono przyjęte z naruszeniem procedury konsultacji zawartej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009. W związku z tym Komisja ma możliwość skorygowania tych aspektów rozporządzenia (UE) nr 723/2011, które doprowadziły do jego unieważnienia, pozostawiając bez zmian te części, których nie dotyczy wyrok Trybunału (16).

(15)

Komisja postanowiła zatem wznowić dochodzenie w sprawie obejścia środków w celu skorygowania stwierdzonej przez Trybunał Sprawiedliwości niezgodności z prawem.

2.   WZNOWIENIE DOCHODZENIA

2.1.   Wznowienie dochodzenia

(16)

W związku z powyższym Komisja wznawia dochodzenie w sprawie obejścia środków w odniesieniu do przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Malezji, które doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009.

(17)

Zakres wznowionego dochodzenia jest ograniczony do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-644/17Eurobolt. W wyroku tym stwierdzona przez Trybunał Sprawiedliwości niezgodność z prawem dotyczy zobowiązań wynikających z procedury Komitetu Doradczego zawartych w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 w chwili przyjęcia rozporządzenia przez Radę. Procedura ta została w międzyczasie zastąpiona przez procedurę komitetu odwoławczego, zawartą w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 (17) (18).

(18)

W tym względzie Komisja stwierdza, że zasadniczo akty prawne Unii Europejskiej przyjmowane są zgodnie z regułami proceduralnymi obowiązującymi w momencie ich przyjmowania. Jednakże właśnie z powodu uchylenia art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 w brzmieniu, jakie miał on w czasie przedmiotowego dochodzenia, takie postępowanie, jak obecne wznowienie dochodzenia w sprawie obejścia środków na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, może, z chwilą uchylenia art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 w brzmieniu, jakie miało zastosowanie w czasie przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 723/2011, zostać przeprowadzone jedynie w oparciu o procedurę komitetową mającą obecnie zastosowanie do wprowadzenia środków przeciwdziałających obejściu ceł (19). Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, zmienionego i ujednoliconego rozporządzeniem (UE) 2016/1036 (20), procedurą mającą zastosowanie do celów niniejszego wznowienia jest procedura zawarta w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

(19)

Ponieważ w tej konkretnej sprawie uwagi przedsiębiorstwa Eurobolt jako strony zainteresowanej w ramach dochodzenia wszczętego przez Komisję na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, nie zostały odpowiednio przedstawione Komitetowi Doradczemu, Komisja zamierza poddać te uwagi analizie (wraz z wszelkimi innymi dodatkowymi informacjami, jak to wskazano w sekcji 2.2) i zawrzeć wyniki tej analizy we wniosku, który ma zostać przedstawiony Komitetowi.

(20)

Komisja skonsultuje się następnie z Komitetem zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, o czym mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036, nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem Komitetu. Ma to umożliwić rządom państw członkowskich zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi uwag, tak aby rządy te mogły, w drodze wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji, określić stanowisko służące ochronie konkretnych interesów każdego z nich.

2.2.   Oświadczenia pisemne

(21)

Zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji i dowodów potwierdzających w kwestiach dotyczących wznowienia dochodzenia, w terminie 20 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.3.   Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

(22)

Zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących ponownego otwarcia dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze wspomnianymi stronami.

2.4.   Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania korespondencji

(23)

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwiającego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

(24)

Wszystkie pisemne zgłoszenia i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (21).

(25)

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (22), zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać pominięte.

(26)

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23). Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy TRON.tdi, zainteresowane strony wyrażają zgodę na stosowanie zasad dotyczących oświadczeń w formie elektronicznej, zawartych w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźnie zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji dla zainteresowanych stron.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Brak współpracy

(27)

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania potwierdzających lub zaprzeczających ustaleń na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(28)

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, mogą one zostać pominięte, a ustaleń można dokonywać na podstawie dostępnych faktów.

(29)

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

(30)

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie będzie traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się z Komisją.

2.6.   Rzecznik praw stron

(31)

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

(32)

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem wniosków. Przesłuchania powinny mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w należytym czasie nie rozstrzygnięto przedmiotowych kwestii ze służbami Komisji.

(33)

Wszelkie wnioski należy przedkładać terminowo i szybko, tak aby nie zakłócać dobrze zorganizowanego przebiegu procedury. W tym celu zainteresowane strony powinny zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron możliwie jak najwcześniej po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego taką interwencję. W przypadku wniosków o przesłuchanie przedłożonych po terminie rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem również takich wniosków, charakterem poruszonych w nich kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończenie dochodzenia.

(34)

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Przetwarzanie danych osobowych

(35)

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (24).

(36)

Nota na temat ochrony danych, za pośrednictwem której informuje się wszystkie osoby fizyczne o przetwarzaniu danych osobowych w ramach działań Komisji w zakresie ochrony handlu, jest dostępna na stronie internetowej DG ds. Handlu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Instrukcje dla organów celnych

(37)

Krajowe organy celne poinstruowano, aby czekały na publikację wyników wznowionego dochodzenia przed podjęciem decyzji w sprawie wszelkich wniosków o zwrot i umorzenie należności celnych, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Taka publikacja powinna zwykle nastąpić w ciągu 9 miesięcy od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia.

2.9.   Ujawnianie informacji

(38)

Zainteresowane strony zostaną następnie poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się wykonać odnośny wyrok, i będą miały możliwość przedstawienia uwag,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Komisja wznawia dochodzenie w sprawie obejścia środków w odniesieniu do przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone jako pochodzące z Malezji, które doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009.

Artykuł 2

Krajowe organy celne czekają na publikację wyników wznowionego dochodzenia przed podjęciem decyzji w sprawie wszelkich wniosków o zwrot i umorzenie należności celnych, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 267 z 9.11.2007, s. 31).

(3)  Rozporządzenie rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Najnowsza wersja skonsolidowana rozporządzenia podstawowego znajduje się obecnie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji (Dz.U. L 282 z 28.10.2010, s. 29).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 723/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 6).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/278 z dnia 26 lutego 2016 r. uchylające ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 24).

(8)  Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(9)  Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r., sprawa C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, pkt 33.

(10)  Ibid., pkt 40.

(11)  Ibid., pkt 42.

(12)  Ibid., pkt 43.

(13)  Ibid., pkt 51.

(14)  Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2018 r., sprawa C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, pkt 73. zob. również wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 2019 r., sprawa C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, pkt 43.

(15)  Ibid., pkt 74. zob. również wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 2019 r., sprawa C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, pkt 43.

(16)  Wyrok z dnia 3 października 2000 r., sprawa C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques v Council, ECLI:EU:C:2000:531, pkt 80–85.

(17)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(18)  Zob. w związku z tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków (Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1).

(19)  Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2018 r., sprawa C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, pkt 44–55.

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(21)  Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(22)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(23)  Aby uzyskać dostęp do platformy TRON.tdi, zainteresowane strony muszą posiadać konto EU Login. Pełne instrukcje dotyczące rejestracji oraz stosowania platformy TRON.tdi są dostępne na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

(24)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).