12.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/11


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1188

z dnia 14 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Norma europejska EN 13561 dotycząca zasłon zewnętrznych i markiz została pierwotnie przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w 2004 r., a następnie zmieniona w 2008 r. Obejmuje ona cztery klasy właściwości użytkowych zasłon zewnętrznych i markiz, w szczególności w odniesieniu do odporności tych wyrobów na obciążenie wiatrem.

(2)

Klasy ustanowione w normie EN 13561 nie są wystarczające dla wszystkich wyrobów aktualnie dostępnych na rynku. Najnowsze wyroby posiadają większą niż poprzednio odporność na obciążenie wiatrem. Stosowanie istniejących klas może w niektórych przypadkach rodzić problemy w zakresie bezpieczeństwa związane z mocowaniem wyrobów.

(3)

Konieczne jest zatem dodanie do klasyfikacji zawartej w normie EN 13561 trzech nowych klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem. Konieczne jest również zróżnicowanie stosowania klas w odniesieniu do podrodzin wyrobów objętych tą normą, w szczególności w przypadku markiz z ramionami składanymi, zasłon zewnętrznych z tkaniną biegnącą w bocznych prowadnicach oraz markiz pergolowych.

(4)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobów budowlanych może ustanowić Komisja albo europejska organizacja normalizacyjna na podstawie zmienionego zlecenia udzielonego przez Komisję. Biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszego ustanowienia dodatkowych klas właściwości użytkowych, Komisja powinna ustanowić nowe klasy właściwości użytkowych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia klasy te mają być stosowane w normach zharmonizowanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanawia się określone w załączniku klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych z tkaniną biegnącą w bocznych prowadnicach i dla markiz pergolowych

Klasy

0

1

2

3

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110 – < 170

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132 – < 204


Klasy

4

5

6

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

≥ 170 – < 270

≥ 270 – < 400

≥ 400

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

≥ 204 – < 324

≥ 324 – < 480

≥ 480

Tabela 2

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla markiz z ramionami nożycowymi, markiz z ramionami odchylanymi, markiz z ramionami wodzonymi, zasłon zwijanych pionowych, markizolet, markiz fasadowych, markiz do okien dachowych, markiz szklarniowych i moskitier

Klasy

0

1

2

3

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70 – < 110

≥ 110

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84 – < 132

≥ 132


Tabela 3

Klasy właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla markiz z ramionami składanymi

Klasy

0

1

2

Nominalne ciśnienie wiatru pN (N/m2)

< 40

≥ 40 – < 70

≥ 70

Bezpieczne ciśnienie wiatru pS (N/m2)

< 48

≥ 48 – < 84

≥ 84