28.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1102

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 oraz art. 31 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Producent izomerycznej mieszaniny kwasu 2-(3,4-dimetylopirazol-1-ylo) bursztynowego oraz kwasu 2-(4,5-dimetylopirazol-1-ylo) bursztynowego („DMPSA”) wystąpił do Komisji – za pośrednictwem organów Republiki Czeskiej – z wnioskiem o dodanie DMPSA jako nowej pozycji w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003. DMPSA jest inhibitorem nitryfikacji, który stosowany łącznie z mineralnymi nawozami azotowymi ogranicza ryzyko strat azotu w postaci emisji N2O, co skutkuje wyższą wydajnością azotu w nawozach zawierających DMPSA.

(2)

DMPSA spełnia wymogi określone w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003. Należy go zatem uwzględnić w wykazie typów nawozów w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zawierają wymóg poddawania nawozu WE kontroli zgodnie z metodami pobierania próbek i analizy opisanymi w załączniku IV do tego rozporządzenia. Uwzględnienie DMPSA w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 wymaga uzupełnienia załącznika IV do tego rozporządzenia o metodę analityczną, która ma być stosowana do celów kontroli urzędowych tego typu nawozu.

(4)

Ponadto metodę 1 dotyczącą przygotowania próbki do analizy należy dalej rozwinąć poprzez uwzględnienie dodatkowych europejskich norm w zakresie pobierania próbek ogółem, jak również pobierania próbek z hałd. Obecne metody 9 dotyczące mikroskładników pokarmowych o zawartości nie większej niż 10 % oraz metody 10 dotyczące mikroskładników pokarmowych o zawartości większej niż 10 %, które to metody określono w załączniku IV, nie są uznawane na szczeblu międzynarodowym i powinny zostać zastąpione przez normy europejskie opracowane w ostatnim czasie przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 32 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

W tabeli F.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 dodaje się wiersz 5 w brzmieniu:

„5

Izomeryczna mieszanina kwasu 2-(3,4-dimetylopirazol-1-ylo) bursztynowego oraz kwasu 2-(4,5-dimetylopirazol-1-ylo) bursztynowego (DMPSA)

nr WE 940-877-5

Minimum: 0,8

Maksimum: 1,6”

 

 


ZAŁĄCZNIK II

W sekcji B w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

metoda 1 otrzymuje brzmienie:

„Metody 1

Pobieranie i przygotowanie próbek

Metoda 1.1

Pobieranie próbek do analizy

EN 1482-1, Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek

Metoda 1.2

Przygotowanie próbki do analizy

EN 1482-2, Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbki

Metoda 1.3

Pobieranie próbek do analizy z hałd

EN 1482-3, Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 3: Pobieranie próbek z hałd”;

2)

metody 9 otrzymują brzmienie:

„Metody 9

Mikroskładniki pokarmowe o zawartości nie większej niż 10 %

Metoda 9.1

Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską

EN 16964: Nawozy – Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 9.2

Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych

EN 16962: Nawozy – Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 9.3

Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS)

EN 16965: Nawozy – Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS)

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 9.4

Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES

EN 16963: Nawozy – Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 9.5

Oznaczanie boru metodą spektrometryczną z azometyną-H

EN 17041: Nawozy – Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 9.6

Oznaczanie molibdenu metodą spektrometryczną kompleksu z tiocyjanianem amonu

EN 17043: Nawozy – Oznaczanie molibdenu o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną kompleksu z tiocyjanianem amonu

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.”;

3)

metody 10 otrzymują brzmienie:

Metody 10

Mikroskładniki pokarmowe o zawartości powyżej 10 %

Metoda 10.1

Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską

EN 16964: Nawozy – Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 10.2

Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych

EN 16962: Nawozy – Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 10.3

Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS)

EN 16965: Nawozy – Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS)

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 10.4

Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES

EN 16963: Nawozy – Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 10.5

Oznaczanie boru metodą miareczkowania acydymetrycznego

EN 17042: Nawozy – Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego

Niniejsza metoda analizy nie została poddana badaniu międzylaboratoryjnemu.

Metoda 10.6

Oznaczanie molibdenu metodą grawimetryczną z użyciem 8-hydroksychinoliny

CEN/TS 17060: Nawozy – Oznaczanie molibdenu o zawartości > 10 % metodą grawimetryczną z użyciem 8-hydroksychinoliny

Niniejsza metoda analizy nie została poddana badaniu międzylaboratoryjnemu.”;

4)

w metodach 12 dodaje się metodę 12.8 w brzmieniu:

„Metoda 12.8

Oznaczanie DMPSA

EN 17090: Nawozy – Oznaczanie inhibitora nitryfikacji DMPSA w nawozach – Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Niniejsza metoda analizy poddana została badaniu międzylaboratoryjnemu.”.