27.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/36


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1089

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2008 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 241/2008 (1) dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (zwanej dalej „Umową”) (2). Umowa weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2008 r., była automatycznie przedłużana i pozostaje w mocy.

(2)

Poprzedni protokół do Umowy wygasł w dniu 23 listopada 2017 r.

(3)

Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, nowy protokół. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 15 listopada 2018 r.

(4)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2019/1088 (3) Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) (zwany dalej „Protokołem”) został podpisany w dniu 15 czerwca 2019 r.

(5)

Należy przydzielić państwom członkowskim uprawnienia do połowów, o których mowa w Protokole, na okres jego stosowania.

(6)

Protokół będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej przez statki unijne. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować począwszy od tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia „gatunki daleko migrujące” oznaczają gatunki wymienione w załączniku I do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., z wyjątkiem gatunków z rodziny Alopiidae, gatunków z rodziny Sphyrnidae i następujących gatunków: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Artykuł 2

Uprawnienia do połowów

Uprawnienia do połowów określone na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) są przydzielane państwom członkowskim zgodnie z art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Gatunki denne i małe gatunki pelagiczne.

Uprawnienia do połowów w odniesieniu do gatunków dennych i małych gatunków pelagicznych rozdziela się między państwa członkowskie w następujący sposób:

1)

w pierwszym i drugim roku stosowania protokołu na podstawie nakładu połowowego (pojemność rejestrowa brutto, GRT):

a)

trawlery krewetkowe zamrażalnie;

Hiszpania

2 500 GRT;

Grecja

140 GRT;

Portugalia

1 060 GRT;

b)

trawlery zamrażalnie do połowów ryb i głowonogów:

Hiszpania

2 900 GRT;

Grecja

225 GRT;

Włochy

375 GRT;

c)

trawlery do połowów małych gatunków pelagicznych:

Hiszpania

3 500 GRT;

Portugalia

500 GRT;

Litwa

5 000 GRT;

Łotwa

5 000 GRT;

Polska

1 000 GRT;

2)

począwszy od trzeciego roku stosowania protokołu na podstawie systemu określającego limity połowowe według gatunków (całkowity dopuszczalny połów, TAC):

a)

trawlery krewetkowe zamrażalnie;

Hiszpania

1 650 ton;

Grecja

100 ton;

Portugalia

750 ton;

b)

trawlery zamrażalnie, trawlery do połowów ryb:

Hiszpania

9 500 ton;

Grecja

500 ton;

Włochy

1 000 ton;

c)

trawlery zamrażalnie, trawlery do połowów głowonogów:

Hiszpania

1 200 ton;

Grecja

150 ton;

Włochy

150 ton;

d)

trawlery do połowów małych gatunków pelagicznych;

Hiszpania

3 900 ton;

Portugalia

700 ton;

Litwa

6 000 ton;

Łotwa

6 000 ton;

Polska

1 400 ton.

Artykuł 4

Gatunki daleko migrujące

Uprawnienia do połowów gatunków masowo migrujących przydziela się w następujący sposób:

a)

sejnery-zamrażalnie do połowu tuńczyka i taklowce powierzchniowe:

Hiszpania

14 statków;

Francja

12 statków;

Portugalia

2 statki;

b)

klipry tuńczykowe:

Hiszpania

10 statków;

Francja

3 statki.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.

W imieniu Rady

A. BIRCHALL

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (Dz.U. L 75 z 18.3.2008, s. 49).

(2)  Dz.U. L 342 z 27.12.2007, s. 5.

(3)  Decyzja Rady (UE) 2019/1088 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).