5.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/912

z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 650/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu, struktury, spisu treści i daty corocznej publikacji informacji ujawnianych przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (1), w szczególność jej art. 143 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 650/2014 (2) określono format, strukturę, spis treści i datę corocznej publikacji informacji publikowanych przez właściwe organy zgodnie z art. 143 dyrektywy 2013/36/UE. Informacje, które muszą być publikowane przez właściwe organy zgodnie z tym rozporządzeniem wykonawczym, powinny obecnie zostać uaktualnione w celu zapewnienia spójności ze zmianami wprowadzonymi do ram nadzoru ostrożnościowego instytucji.

(2)

Ważne jest, aby informacje publikowane przez właściwe organy były wysokiej jakości i łatwo porównywalne. Należy zatem zmienić art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014, aby doprecyzować, że właściwe organy powinny wyłącznie zbierać zbiorcze dane statystyczne od instytucji, które podlegają ich nadzorowi, oraz sprecyzować okres w odniesieniu do którego należy zgłaszać dane.

(3)

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014 określono wzory do celów publikowania informacji na temat przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz ogólnych wytycznych przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich. Załącznik ten powinien zostać zmieniony w celu zapewnienia bardziej użytecznych i istotnych informacji na temat tego, w jaki sposób właściwe organy sprawują nadzór w swoich jurysdykcjach.

(4)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014 określono wzory do celów publikowania informacji na temat opcji i swobody uznania dostępnych w prawie Unii. Załącznik ten powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia dodatkowych opcji i swobód uznania wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 (3). Należy go również zmienić, aby umożliwić rozróżnienie między przejściowym i stałym charakterem tych opcji i swobód uznania oraz umożliwić rozróżnienie między zastosowaniem tych opcji i swobód uznania do instytucji kredytowych, z jednej strony, oraz do firm inwestycyjnych, z drugiej strony.

(5)

Należy zwiększyć przejrzystość wdrożenia wytycznych EUNB dotyczących procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) (4). Należy zatem zmienić załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014, aby uwzględnić opis metod nadzorczych do procesu oceny adekwatności płynności wewnętrznej (ILAAP).

(6)

Należy unikać powielania działań i poprawić porównywalność zbiorczych danych statystycznych publikowanych przez właściwe organy. Należy zatem zmienić załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014 w celu uwzględnienia poziomu konsolidacji ostrożnościowej stosowanej przez instytucje zgodnie z częścią pierwszą tytuł II rozdział 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (5).

(7)

W celu poprawy jakości publikowanych informacji i umożliwienia bardziej miarodajnego porównywania tych informacji wzory zawarte w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 650/2014 powinny zawierać szczegółowe wytyczne i instrukcje.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

(9)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (6).

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 650/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 650/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Właściwe organy aktualizują informacje, o których mowa w art. 143 ust. 1 lit. d) tej dyrektywy do dnia 31 lipca każdego roku. Informacje te obejmują poprzedni rok kalendarzowy.

W odniesieniu do instytucji objętych nadzorem ostrożnościowym właściwych organów organy te aktualizują informacje, o których mowa w art. 143 ust. 1 lit. a)–c) tej dyrektywy, regularnie, a w każdym razie nie później niż do dnia 31 lipca każdego roku, chyba że opublikowane informacje nie uległy zmianie.”;

2)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik IV zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 650/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu, struktury, spisu treści i daty corocznej publikacji informacji ujawnianych przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz.U. L 185 z 25.6.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).

(4)  Wytyczne w sprawie wspólnych procedur i metod dotyczących procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) z dnia 19 grudnia 2014 r., EBA/GL/2014/13.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12)


ZAŁĄCZNIK I

PRZEPISY I WYTYCZNE

Wykaz wzorów

Część 1

Transpozycja dyrektywy 2013/36/UE

Część 2

Zatwierdzenie modelu

Część 3

Ekspozycje związane z kredytowaniem specjalistycznym

Część 4

Ograniczenie ryzyka kredytowego

Część 5

Szczegółowe wymogi dotyczące ujawniania informacji mające zastosowanie względem instytucji

Część 6

Odstępstwo od stosowania wymogów ostrożnościowych

Część 7

Znaczny pakiet akcji w instytucji kredytowej

Część 8

Sprawozdawczość finansowa i regulacyjna

Ogólne uwagi dotyczące wypełniania wzorów w załączniku I

Publikując informacje na temat ogólnych kryteriów i metod, właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych podjętych w stosunku do konkretnych instytucji, niezależnie od tego, czy zostały one podjęte w stosunku do jednej instytucji czy do ich grupy.

CZĘŚĆ 1

Transpozycja dyrektywy 2013/36/UE

 

Transpozycja przepisów dyrektywy 2013/36/UE

Przepisy dyrektywy 2013/36/UE

Linki do tekstu krajowego (1)

Odniesienie(a) do przepisów krajowych (2)

Tekst dostępny w języku ang. (tak/nie)

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

 

(dd/mm/rrrr)

020

I.

Przedmiot, zakres stosowania i definicje

art. 1–3

 

 

 

030

II.

Właściwe organy

art. 4–7

 

 

 

040

III.

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe

art. 8–27

 

 

 

050

1.

Ogólne warunki podejmowania działalności przez instytucje kredytowe

art. 8–21

 

 

 

060

2.

Znaczny pakiet akcji instytucji kredytowej

art. 22–27

 

 

 

070

IV.

Kapitał założycielski firm inwestycyjnych

art. 28–32

 

 

 

080

V.

Przepisy dotyczące swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

art. 33–46

 

 

 

090

1.

Zasady ogólne

art. 33–34

 

 

 

100

2.

Swoboda przedsiębiorczości przysługująca instytucjom kredytowym

art. 35–38

 

 

 

110

3.

Korzystanie ze swobody świadczenia usług

art. 39

 

 

 

120

4.

Uprawnienia właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego

art. 40–46

 

 

 

130

VI.

Stosunki z państwami trzecimi

art. 47–48

 

 

 

140

VII.

Nadzór ostrożnościowy

art. 49–142

 

 

 

150

1.

Zasady nadzoru ostrożnościowego

art. 49–72

 

 

 

160

1.1.

Uprawnienia i obowiązki państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego

art. 49–52

 

 

 

170

1.2.

Wymiana informacji i tajemnica zawodowa lub służbowa

art. 53–62

 

 

 

180

1.3.

Obowiązki osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie ustawowego badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

art. 63

 

 

 

190

1.4.

Uprawnienia nadzorcze, uprawnienie do nakładania sankcji oraz prawo do odwołania

art. 64–72

 

 

 

200

2.

Procedury przeglądu

art. 73–110

 

 

 

210

2.1.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego

art. 73

 

 

 

220

2.2.

Zasady, procedury i mechanizmy obowiązujące w instytucjach

art. 74–96

 

 

 

230

2.3.

Proces przeglądu i oceny nadzorczej

art. 97–101

 

 

 

240

2.4.

Środki i uprawnienia nadzorcze

art. 102–107

 

 

 

250

2.5.

Poziom stosowania

art. 108–110

 

 

 

260

3.

Nadzór skonsolidowany

art. 111–127

 

 

 

270

3.1.

Zasady prowadzenia nadzoru skonsolidowanego

art. 111–118

 

 

 

280

3.2.

Finansowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej oraz holdingi mieszane

art. 119–127

 

 

 

290

4.

Bufory kapitałowe

art. 128–142

 

 

 

300

4.1.

Bufory

art. 128–134

 

 

 

310

4.2.

Ustalanie i obliczanie buforów antycyklicznych

art. 135–140

 

 

 

320

4.3.

Środki chroniące kapitał

art. 141–142

 

 

 

330

VIII.

Ujawnianie informacji przez właściwe organy

art. 143–144

 

 

 

340

IX.

Zmiany w dyrektywie 2002/87/WE

art. 150

 

 

 

350

X.

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 151–165

 

 

 

360

1.

Przepisy przejściowe dotyczące nadzoru nad instytucjami korzystającymi ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

art. 151–159

 

 

 

370

2.

Przepisy przejściowe dotyczące buforów kapitałowych

art. 160

 

 

 

380

3.

Przepisy końcowe

art. 161–165

 

 

 


CZĘŚĆ 2

Zatwierdzenie modelu

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

 

Opis podejścia

 

Metody nadzorcze wykorzystywane do zatwierdzenia stosowania metody wewnętrznych ratingów (IRB) do obliczania minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

020

Minimalne wymogi dotyczące dokumentacji dostarczanej przez instytucje wnioskujące o stosowanie metody IRB

[tekst dowolny]

030

Opis procesu oceny przeprowadzonego przez właściwy organ (wykorzystanie samooceny, poleganie na zewnętrznych audytorach oraz kontrole na miejscu), a także główne kryteria oceny

[tekst dowolny]

040

Forma decyzji podejmowanych przez właściwe organy oraz informowanie wnioskodawców o decyzji

[tekst dowolny]

 

Metody nadzorcze wykorzystywane do zatwierdzenia stosowania metody modeli wewnętrznych (IMA) do obliczania minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego

050

Minimalne wymogi dotyczące dokumentacji dostarczanej przez instytucje wnioskujące o stosowanie metody IMA

[tekst dowolny]

060

Opis procesu oceny przeprowadzonego przez właściwy organ (wykorzystanie samooceny, poleganie na zewnętrznych audytorach oraz kontrole na miejscu), a także główne kryteria oceny

[tekst dowolny]

070

Forma decyzji podejmowanych przez właściwe organy oraz informowanie wnioskodawców o decyzji

[tekst dowolny]

 

Metody nadzorcze wykorzystywane do zatwierdzenia stosowania metody modeli wewnętrznych (IMM) do obliczania minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

080

Minimalne wymogi dotyczące dokumentacji dostarczanej przez instytucje wnioskujące o stosowanie metody IMM

[tekst dowolny]

090

Opis procesu oceny przeprowadzonego przez właściwy organ (wykorzystanie samooceny, poleganie na zewnętrznych audytorach oraz kontrole na miejscu), a także główne kryteria oceny

[tekst dowolny]

100

Forma decyzji podejmowanych przez właściwe organy oraz informowanie wnioskodawców o decyzji

[tekst dowolny]

 

Metody nadzorcze wykorzystywane do zatwierdzenia stosowania metody zaawansowanego pomiaru (AMA) do obliczania minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego

110

Minimalne wymogi dotyczące dokumentacji dostarczanej przez instytucje wnioskujące o zastosowanie metody AMA

[tekst dowolny]

120

Opis procesu oceny przeprowadzonego przez właściwy organ (wykorzystanie samooceny, poleganie na zewnętrznych audytorach oraz kontrole na miejscu), a także główne kryteria oceny

[tekst dowolny]

130

Forma decyzji podejmowanych przez właściwe organy oraz informowanie wnioskodawców o decyzji

[tekst dowolny]


CZĘŚĆ 3

Ekspozycje związane z kredytowaniem specjalistycznym

 

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Środki tymczasowe

Informacje przekazywane przez właściwy organ

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

art. 153 ust. 5

Czy właściwy organ opublikował wytyczne dotyczące sposobu, w jaki instytucje powinny uwzględniać czynniki, o których mowa w art. 153 ust. 5, przy przypisywaniu wag ryzyka ekspozycjom związanym z kredytowaniem specjalistycznym?

[tak/nie]

030

Jeśli tak, proszę podać odniesienie do krajowych wytycznych

[odniesienie do tekstu krajowego]

040

Czy wytyczne krajowe są dostępne w języku angielskim?

[tak/nie]


CZĘŚĆ 4

Ograniczenie ryzyka kredytowego

 

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Środki tymczasowe

Opis

Informacje przekazywane przez właściwy organ

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

art. 201 ust. 2

Publikacja wykazu instytucji finansowych, które są uznanymi dostawcami ochrony kredytowej nierzeczywistej lub ustanawiają przewodnie kryteria w zakresie identyfikowania takich instytucji finansowych

Właściwe organy publikują i prowadzą wykaz tych instytucji finansowych, które są uznanymi dostawcami ochrony kredytowej nierzeczywistej zgodnie z art. 201 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub ustanawiają przewodnie kryteria w zakresie identyfikowania takich uznanych dostawców

Wykaz instytucji finansowych lub przewodnich kryteriów w zakresie ich identyfikowania

[tekst dowolny – można zamieścić link do tego wykazu lub przewodnich kryteriów na stronie internetowej właściwego organu]

030

Opis mających zastosowanie wymogów ostrożnościowych

Właściwe organy publikują opis mających zastosowanie wymogów ostrożnościowych wraz z wykazem uznanych instytucji finansowych lub przewodnimi kryteriami identyfikowania takich instytucji finansowych

Opis wymogów ostrożnościowych stosowanych przez właściwy organ

[tekst dowolny]

040

art. 227 ust. 2 lit. e)

Warunki stosowania korekty z tytułu zmienności równej 0 %

Według kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych instytucje mogą stosować korektę z tytułu zmienności równą 0 %, pod warunkiem że transakcję rozlicza się w ramach systemu rozrachunku sprawdzonego w odniesieniu do danego typu transakcji

Szczegółowy opis, w jaki sposób właściwy organ uznaje system rozrachunku za sprawdzony

[tekst dowolny]

050

art. 227 ust. 2 lit. f)

Warunki stosowania korekty z tytułu zmienności równej 0 %

Według kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych instytucje mogą stosować korektę z tytułu zmienności równą 0 %, pod warunkiem że dokumentacja dotycząca umowy lub transakcji jest standardową dokumentacją stosowaną na rynku w odniesieniu do transakcji odkupu lub transakcji udzielania lub zaciągania pożyczek danego rodzaju papierów wartościowych

Wyszczególnienie dokumentacji uznawanej za standardową dokumentację stosowaną na rynku

[tekst dowolny]

060

art. 229 ust. 1

Zasady wyceny dotyczące zabezpieczenia w formie nieruchomości według metody IRB

Nieruchomość może być wyceniona przez niezależnego rzeczoznawcę na poziomie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości lub poniżej tej wartości w państwach członkowskich, które w przepisach ustawowych lub wykonawczych ustanowiły rygorystyczne kryteria oceny bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Kryteria oceny bankowo-hipotecznej wartości określone w przepisach krajowych

[tekst dowolny]


CZĘŚĆ 5

Szczegółowe wymogi dotyczące ujawniania informacji mające zastosowanie względem instytucji

 

Dyrektywa 2013/36/UE

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Przepis

Informacje przekazywane przez właściwy organ

 

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

art. 106 ust. 1 lit. a)

 

Właściwe organy mogą nałożyć na instytucje wymóg publikowania informacji, o których mowa w części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013, częściej niż raz do roku oraz do ustalania terminów tej publikacji

Częstotliwość oraz terminy publikacji obowiązujące dla instytucji

[tekst dowolny]

030

art. 106 ust. 1 lit. b)

 

Właściwe organy mogą nałożyć na instytucje wymóg korzystania z określonych środków przekazu i miejsc do celów publikacji innych niż sprawozdania finansowe

Rodzaje środków przekazu, z których mają korzystać instytucje

[tekst dowolny]

040

 

art. 13 ust. 1 i 2

Istotne jednostki zależne oraz jednostki zależne, które mają istotne znaczenie dla swojego rynku lokalnego, ujawniają informacje określone w części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej lub subskonsolidowanej.

Kryteria stosowane przez właściwy organ do oceny znaczenia jednostki zależnej

[tekst dowolny]


CZĘŚĆ 6

Odstępstwo od stosowania wymogów ostrożnościowych

 

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Środki tymczasowe

Opis

Informacje przekazywane przez właściwy organ

 

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

art. 7 ust. 1 i 2

(Indywidualne odstępstwa w odniesieniu do jednostek zależnych)

Odstępstwo na zasadzie indywidualnej od stosowania wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do piątej oraz w części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Odstępstwo może zostać przyznane w odniesieniu do każdej jednostki zależnej, pod warunkiem że nie istnieją obecnie ani nie są przewidywane w przyszłości istotne przeszkody praktyczne lub prawne dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań przez jednostkę dominującą zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a).

Kryteria stosowane przez właściwy organ do stwierdzenia, że nie ma przeszkód dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań

[tekst dowolny]

030

art. 7 ust. 3

(Indywidualne odstępstwa w odniesieniu do instytucji dominujących)

Odstępstwo na zasadzie indywidualnej od stosowania wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do piątej oraz w części ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Odstępstwo może zostać przyznane w odniesieniu do instytucji dominującej, pod warunkiem że nie istnieją obecnie ani nie są przewidywane w przyszłości istotne przeszkody praktyczne lub prawne dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań wobec instytucji dominującej zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a).

Kryteria stosowane przez właściwy organ do stwierdzenia, że nie ma przeszkód dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań

[tekst dowolny]

040

art. 8

(Odstępstwo od wymogów dotyczących płynności wobec jednostek zależnych)

Odstępstwo od stosowania na zasadzie indywidualnej wymogów dotyczących płynności określonych w części szóstej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Odstępstwo może zostać przyznane w odniesieniu do instytucji w ramach podgrupy, pod warunkiem że instytucje te zawarły umowy, które są zadowalające dla właściwych organów i które przewidują swobodny przepływ środków między tymi instytucjami, aby umożliwić im wywiązywanie się z indywidualnych i wspólnych zobowiązań w terminie ich wymagalności, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c).

Kryteria stosowane przez właściwy organ do oceny, czy umowy przewidują swobodny przepływ środków między instytucjami w podgrupie płynnościowej

[tekst dowolny]

050

art. 9 ust. 1

(Metoda konsolidacji indywidualnej)

Zezwolenia udzielone instytucjom dominującym na uwzględnienie jednostek zależnych w obliczeniach ich wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do piątej oraz ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Zgodnie z art. 9 ust. 2 zezwolenie jest udzielane wyłącznie w przypadku, gdy instytucja dominująca wykaże wobec właściwych organów, że nie istnieją obecnie i nie są przewidywane w przyszłości istotne przeszkody praktyczne lub prawne dla szybkiego transferu funduszy własnych lub terminowej spłaty zobowiązań wobec jednostki dominującej przez jej jednostkę zależną, która została uwzględniona w obliczeniach wymogów.

Kryteria stosowane przez właściwy organ do stwierdzenia, że nie ma przeszkód dla szybkiego transferu funduszy własnych lub spłaty zobowiązań

[tekst dowolny]

060

art. 10

(Instytucje kredytowe trwale powiązane z organem centralnym)

Odstępstwo od stosowania na zasadzie indywidualnej wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Państwa członkowskie mogą zachować i stosować obowiązujące ustawodawstwo krajowe w zakresie stosowania odstępstwa, o ile ustawodawstwo to nie jest sprzeczne z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 lub dyrektywą 2013/36/UE.

Mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące stosowania odstępstwa

[odniesienie do tekstu krajowego]


CZĘŚĆ 7

Znaczny pakiet akcji w instytucji kredytowej

 

Dyrektywa 2013/36/UE

Kryteria oceny i informacje niezbędne do oceny odpowiedniości potencjalnego nabywcy instytucji kredytowej oraz bezpieczeństwa finansowego planowanego nabycia

Informacje przekazywane przez właściwy organ

 

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

art. 23 ust. 1 lit. a)

Reputacja potencjalnego nabywcy

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia etyczność potencjalnego nabywcy

[tekst dowolny]

030

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia kwalifikacje potencjalnego nabywcy

[tekst dowolny]

040

Praktyczne informacje dotyczące procesu współpracy między właściwymi organami zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/36/UE

[tekst dowolny]

050

art. 23 ust. 1 lit. b)

Reputacja, wiedza, umiejętności i doświadczenie wszelkich członków organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy będą kierować działalnością instytucji kredytowej

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia reputację, wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków organu zarządzającego i kadry kierowniczej wyższego szczebla

[tekst dowolny]

060

art. 23 ust. 1 lit. c)

Solidność finansowa potencjalnego nabywcy

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia solidność finansową potencjalnego nabywcy

[tekst dowolny]

070

Praktyczne informacje dotyczące procesu współpracy między właściwymi organami zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/36/UE

[tekst dowolny]

080

art. 23 ust. 1 lit. d)

Spełnienie przez instytucję kredytową wymogów ostrożnościowych

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia, czy instytucja kredytowa będzie w stanie spełnić wymogi ostrożnościowe

[tekst dowolny]

090

art. 23 ust. 1 lit. e)

Podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Opis, w jaki sposób właściwy organ ocenia, czy istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

[tekst dowolny]

100

Praktyczne informacje dotyczące procesu współpracy między właściwymi organami zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/36/UE

[tekst dowolny]

110

art. 23 ust. 4

Wykaz informacji, które muszą zostać przekazane właściwym organom w chwili powiadomienia

Wykaz informacji, które muszą zostać przekazane przez potencjalnego nabywcę w chwili powiadomienia, aby właściwy organ mógł przeprowadzić ocenę potencjalnego nabywcy i planowanego nabycia

[tekst dowolny]


CZĘŚĆ 8

Sprawozdawczość finansowa i regulacyjna

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

Wdrożenie sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014

030

Czy stosowanie wymogu określonego w art. 99 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 jest rozszerzone na instytucje, które nie stosują międzynarodowych standardów księgowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002?

[tak/nie]

040

Jeśli tak, jakie standardy rachunkowości mają zastosowanie wobec tych instytucji?

[tekst dowolny]

050

Jeśli tak, jaki jest poziom stosowania sprawozdawczości (na zasadzie indywidualnej/skonsolidowanej/subskonsolidowanej)?

[tekst dowolny]

060

Czy stosowanie wymogu określonego w art. 99 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 jest rozszerzone na podmioty finansowe inne niż instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne?

[tak/nie]

070

Jeśli tak, jakie typy podmiotów finansowych (np. firmy finansowe) podlegają tym wymogom sprawozdawczym?

[tekst dowolny]

080

Jeśli tak, jaka jest wielkość tych podmiotów finansowych pod względem ich sumy bilansowej (w ujęciu indywidualnym)?

[tekst dowolny]

090

Czy do przekazywania sprawozdań właściwym organom stosuje się standardy XBRL?

[tak/nie]

100

Wdrożenie sprawozdawczości w zakresie funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014

110

Czy stosowanie wymogu określonego w art. 99 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 jest rozszerzone na podmioty finansowe inne niż instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne?

[tak/nie]

120

Jeśli tak, jakie standardy rachunkowości mają zastosowanie wobec tych podmiotów finansowych?

[tekst dowolny]

130

Jeśli tak, jakie typy podmiotów finansowych (np. firmy finansowe) podlegają tym wymogom sprawozdawczym?

[tekst dowolny]

140

Jeśli tak, jaka jest wielkość tych podmiotów finansowych pod względem ich sumy bilansowej (w ujęciu indywidualnym)?

[tekst dowolny]

150

Czy do przekazywania sprawozdań właściwym organom stosuje się standardy XBRL?

[tak/nie]


(1)  Link do strony internetowej zawierającej krajowe teksty transponujące przepisy Unii, o których mowa.

(2)  Szczegółowe odniesienia do przepisów krajowych, w tym odpowiedni tytuł, rozdział, ustęp itp.


ZAŁĄCZNIK II

MOŻLIWOŚCI I SWOBODY UZNANIA

Wykaz wzorów

Część 1

Możliwości i swobody uznania określone w dyrektywie 2013/36/UE, rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/61 w sprawie wskaźnika pokrycia wypływów netto (LCR)

Część 2

Stosowane w okresie przejściowym możliwości i swobody uznania określone w dyrektywie 2013/36/UE i rozporządzeniu (UE) nr 575/2013

Część 3

Zmienne składniki wynagrodzenia (art. 94 dyrektywy 2013/36/UE)

Właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych podjętych w stosunku do konkretnych instytucji. Publikując informacje na temat ogólnych kryteriów i metod, właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych podjętych w stosunku do konkretnych instytucji, niezależnie od tego, czy zostały one podjęte w stosunku do jednej instytucji czy do ich grupy.

CZĘŚĆ 1

Możliwości i swobody uznania określone w dyrektywie 2013/36/UE, rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 i rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/61 LCR

 

Dyrektywa 2013/36/UE

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/61 LCR

Adresaci

Zakres

Nazwa

Opis możliwości lub swobody uznania

Została wykorzystana (T/N/Nd) (1)

Tekst krajowy (2)

Odniesienie(a) (3)

Tekst dostępny w języku ang. (T/N)

Szczegóły / komentarze

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

 

020

art. 9 ust. 2

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wyjątek od zakazu przyjmowania od ludności depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi w stosunku do osób lub przedsiębiorstw niebędących instytucjami kredytowymi

Zakaz prowadzenia przez osoby lub przedsiębiorstwa inne niż instytucje kredytowe działalności polegającej na przyjmowaniu od ludności depozytów lub innych środków podlegających zwrotowi nie ma zastosowania wobec państwa członkowskiego, władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego, międzynarodowych instytucji publicznych, których członkiem jest co najmniej jedno państwo członkowskie, ani w przypadkach wyraźnie objętych przepisami krajowymi lub unijnymi, pod warunkiem jednak, iż działalność ta podlega regulacjom i mechanizmom kontroli mającym na celu ochronę deponentów i inwestorów.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

030

art. 12 ust. 3

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Kapitał założycielski

Państwa członkowskie mogą postanowić, że instytucje kredytowe, które nie spełniają wymogu posiadania wydzielonych funduszy własnych, a które istniały już w dniu 15 grudnia 1979 r., mogą nadal prowadzić swoją działalność.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

040

art. 12 ust. 3

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Kapitał założycielski

Instytucje kredytowe, w odniesieniu do których państwa członkowskie zdecydowały, że mogą one nadal prowadzić swoją działalność zgodnie z art. 12 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE, mogą zostać zwolnione przez państwo członkowskie z obowiązku spełniania wymogów określonych w art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2013/36/UE.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

050

art. 12 ust. 4

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Kapitał założycielski

Państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia poszczególnym kategoriom instytucji kredytowych, których kapitał założycielski wynosi mniej niż 5 milionów EUR, pod warunkiem, że kapitał założycielski wynosi nie mniej niż 1 milion EUR, a zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję i EUNB o powodach skorzystania z tej możliwości.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

060

art. 21 ust. 1

 

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Zwolnienia dotyczące instytucji kredytowych trwale powiązanych z organem centralnym

Właściwe organy mogą zwolnić instytucje kredytowe trwale powiązane z organem centralnym z wymogów określonych w art. 10, 12 i 13 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

070

art. 29 ust. 3

 

 

Państwa członkowskie

Firmy inwestycyjne

Kapitał założycielski w przypadku szczególnych typów firm inwestycyjnych

Państwa członkowskie mogą obniżyć kwotę kapitału założycielskiego ze 125 000 EUR do 50 000 EUR, jeśli dana firma nie posiada zezwolenia na przechowywanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych klientów, ani na zawieranie transakcji na własny rachunek, ani na gwarantowanie emisji z gwarancją przejęcia emisji.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

080

art. 32 ust. 1

 

 

Państwa członkowskie

Firmy inwestycyjne

Zasada praw nabytych w odniesieniu do kapitału założycielskiego firm inwestycyjnych

Państwa członkowskie mogą utrzymać ważność zezwoleń udzielonych firmom inwestycyjnym i przedsiębiorstwom objętym przepisami art. 30 dyrektywy 2013/36/UE, które już istniały przed dniem 31 grudnia 1995 r., a których fundusze własne nie osiągają poziomu kapitału założycielskiego określonego dla nich w art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 1 lub 3 lub w art. 30 tej dyrektywy.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

090

art. 40

 

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Wymogi sprawozdawczości wobec właściwych organów przyjmujących

Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich mogą wymagać do celów informacyjnych, statystycznych lub do celów nadzoru, aby wszystkie instytucje kredytowe posiadające oddziały na ich terytorium przekazywały im okresowo sprawozdania dotyczące działalności prowadzonej przez te instytucje w tych przyjmujących państwach członkowskich, w szczególności w celu umożliwienia właściwym organom oceny tego, czy dany oddział jest istotny w rozumieniu art. 51 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

100

art. 129 ust. 2

 

 

Państwa członkowskie

Firmy inwestycyjne

Zwolnienie małych i średnich firm inwestycyjnych z wymogu utrzymywania bufora zabezpieczającego

Na zasadzie odstępstwa od art. 129 ust. 1 państwo członkowskie może zwolnić małe lub średnie firmy inwestycyjne z wymogów ustanowionych w tym ustępie, jeśli takie zwolnienie nie zagraża stabilności systemu finansowego tego państwa członkowskiego.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

110

art. 130 ust. 2

 

 

Państwa członkowskie

Firmy inwestycyjne

Zwolnienie małych i średnich firm inwestycyjnych z wymogu utrzymywania bufora antycyklicznego

Na zasadzie odstępstwa od art. 130 ust. 1 państwo członkowskie może zwolnić małe lub średnie firmy inwestycyjne z wymogów ustanowionych w tym ustępie, jeśli takie zwolnienie nie zagraża stabilności systemu finansowego tego państwa członkowskiego.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

120

art. 133 ust. 18

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego

Państwa członkowskie mogą stosować bufor ryzyka systemowego do wszystkich ekspozycji.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

130

art. 134 ust. 1

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Uznawanie wskaźnika bufora ryzyka systemowego

Inne państwa członkowskie mogą uznać wskaźnik bufora ryzyka systemowego ustalony zgodnie z art. 133 i mogą stosować ten wskaźnik bufora wobec instytucji działających na podstawie zezwolenia udzielonego w tym państwie w przypadku ekspozycji w państwie członkowskim, które ustaliło ten wskaźnik bufora.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

140

art. 152 akapit pierwszy

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymogi sprawozdawczości wobec właściwych organów przyjmujących

Właściwe organy przyjmujących państw członkowskich mogą do celów statystycznych wymagać, aby wszystkie instytucje kredytowe posiadające oddziały na ich terytoriach przekazywały właściwym organom tych państw okresowe sprawozdania dotyczące działalności prowadzonej przez nie w tych przyjmujących państwach członkowskich.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

150

art. 152 akapit drugi

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymogi sprawozdawczości wobec właściwych organów przyjmujących

Przyjmujące państwa członkowskie mogą wymagać, aby oddziały instytucji kredytowych z innych państw członkowskich przedstawiały te same informacje, jakich wymagają one w tym celu od krajowych instytucji kredytowych.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

160

art. 160 ust. 6

 

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Przepisy przejściowe dotyczące buforów kapitałowych

Państwa członkowskie mogą zastosować w odniesieniu do buforów kapitałowych okres przejściowy krótszy niż określono w art. 160 ust. 1–4. Taki krótszy okres przejściowy może zostać uznany przez inne państwa członkowskie.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

170

 

art. 4 ust. 2

 

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Postępowanie z pośrednimi udziałami kapitałowymi w nieruchomości

Państwa członkowskie lub ich właściwe organy mogą zezwolić na to, by udziały będące równoważnymi pośrednimi udziałami kapitałowymi w nieruchomości były traktowane jak bezpośrednie udziały kapitałowe w nieruchomości, pod warunkiem że tego rodzaju pośrednie udziały kapitałowe są szczegółowo uregulowane w prawie krajowym danego państwa członkowskiego oraz, w przypadku gdy stanowią zabezpieczenie, zapewniają równoważną ochronę wierzycieli.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

180

 

art. 6 ust. 4

 

Właściwe organy

Firmy inwestycyjne

Stosowanie wymogów na zasadzie indywidualnej

W oczekiwaniu na sprawozdanie Komisji zgodnie z art. 508 ust. 3 właściwe organy mogą zwolnić firmy inwestycyjne z wymogu wypełniania obowiązków określonych w części szóstej (Płynność), uwzględniając charakter, skalę oraz stopień złożoności działalności danej firmy inwestycyjnej.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

190

 

art. 24 ust. 2

 

 

 

Sprawozdawczość i obowiązkowe stosowanie MSSF

Właściwe organy mogą zobowiązać instytucje do przeprowadzania wyceny aktywów i pozycji pozabilansowych oraz do ustalenia funduszy własnych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

200

 

art. 89 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Ważenie ryzyka i zakaz posiadania znacznych pakietów akcji poza sektorem finansowym

Właściwe organy stosują następujące wymogi do znacznych pakietów akcji instytucji, o których mowa w ust. 1 i 2:

do celów obliczania wymogów kapitałowych zgodnie z częścią trzecią tego rozporządzenia instytucje stosują wagę ryzyka równą 1 250 % wobec większej z poniższych wartości:

(i)

wartości znacznych pakietów akcji, o których mowa w ust. 1, przekraczającej 15 % uznanego kapitału;

(ii)

łącznej wartości znacznych pakietów akcji, o których mowa w ust. 2, przekraczającej 60 % uznanego kapitału danej instytucji;

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

201

 

art. 89 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Ważenie ryzyka i zakaz posiadania znacznych pakietów akcji poza sektorem finansowym

Właściwe organy stosują następujące wymogi do znacznych pakietów akcji instytucji, o których mowa w ust. 1 i 2:

właściwe organy zakazują instytucjom posiadania znacznych pakietów akcji, o których mowa w ust. 1 i 2, których wartość przekracza wielkości procentowe uznanego kapitału określone w tych ustępach.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

210

 

art. 95 ust. 2

 

Właściwe organy

Firmy inwestycyjne

Wymogi wobec firm inwestycyjnych posiadających ograniczone zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych

Właściwe organy mogą wyznaczyć wymogi w zakresie funduszy własnych dla firm posiadających ograniczone zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych jako wymogi w zakresie funduszy własnych, które byłyby wiążące dla tych firm zgodnie z krajowymi środkami transpozycji obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do dyrektywy 2006/49/WE i dyrektywy 2006/48/WE.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

220

 

art. 99 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Sprawozdawczość dotycząca wymogów w zakresie funduszy własnych i informacje finansowe

Właściwe władze mogą wymagać, by instytucje kredytowe, które stosują międzynarodowe standardy rachunkowości stosownie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 na potrzeby przedstawiania informacji dotyczących funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej a mocy art. 24 ust. 2 tego rozporządzenia, przedstawiały również informacje finansowe zgodnie z ust. 2 tego artykułu.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

230

 

art. 124 ust. 2

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wagi ryzyka i kryteria stosowane w odniesieniu do ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

Właściwe organy mogą ustanawiać wyższą wagę ryzyka oraz surowsze kryteria niż wagi i kryteria ustanowione w art. 125 ust. 2 i 126 ust. 2, w stosownych przypadkach, kierując się względami stabilności finansowej.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

240

 

art. 129 ust. 1

 

 

 

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

Właściwe organy mogą, po konsultacjach z EUNB, częściowo odstąpić od stosowania lit. c) akapitu pierwszego i dopuścić stopień 2. jakości kredytowej w odniesieniu do maksymalnie 10 % całkowitej wartości ekspozycji dotyczącej kwoty nominalnej otwartych pozycji w obligacjach zabezpieczonych instytucji emitującej, pod warunkiem że w rezultacie zastosowania wymogu stopnia 1. jakości kredytowej, o którym mowa w tej literze, można udokumentować znaczne potencjalne problemy z koncentracją w zainteresowanych państwach członkowskich.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

250

 

art. 164 ust. 5

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wartości minimalne średniej wartości straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) ważonej ekspozycją dla ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami

W oparciu o dane zebrane na podst. art. 101 i z uwzględnieniem przyszłych trendów na rynkach nieruchomości oraz wszelkich innych stosownych wskaźników, właściwe organy okresowo i co najmniej raz w roku oceniają, czy minimalne wartości LGD określone w ust. 4 tego artykułu są odpowiednie dla ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi znajdującymi się na terytorium objętym ich kompetencją. Właściwe organy mogą, w stosownych przypadkach ze względów dotyczących stabilności finansowej, ustanowić wyższe wartości minimalne średniej wartości LGD ważonej ekspozycją w przypadku ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami znajdujących się na terytorium objętym ich kompetencją.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

260

 

art. 178 ust. 1 lit. b)

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Niewykonanie zobowiązania przez dłużnika

Właściwe organy mogą zastąpić okres 90 dni okresem wynoszącym 180 dni w przypadku ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi lub nieruchomościami komercyjnymi MŚP należących do kategorii ekspozycji detalicznych, a także ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

270

 

art. 284 ust. 4

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wartość ekspozycji

Właściwe organy mogą nałożyć wymóg, aby współczynnik α był wyższy niż 1,4 lub zezwolić instytucjom na stosowanie ich własnych oszacowań zgodnie z art. 284 ust. 9.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

280

 

art. 284 ust. 9

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wartość ekspozycji

Właściwe organy mogą zezwolić instytucjom na stosowanie ich własnych oszacowań współczynnika alfa

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

290

 

art. 327 ust. 2

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Kompensowanie pozycji w zamiennych papierach wartościowych z pozycją przeciwstawną w instrumencie bazowym

Właściwe organy mogą przyjąć podejście, w którym uwzględnia się prawdopodobieństwo zamiany danego papieru zamiennego, lub ustanawiają wymóg w zakresie funduszy własnych na pokrycie ewentualnej straty, którą taka zamiana może spowodować.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

300

 

art. 395 ust. 1

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Limity dużych ekspozycji w przypadku ekspozycji wobec instytucji

Właściwe organy mogą wyznaczyć limit dużych ekspozycji niższy niż 150 000 000 EUR w odniesieniu do ekspozycji wobec instytucji.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

310

 

art. 400 ust. 2 lit. a) i art. 493 ust. 3 lit. a)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć obligacje zabezpieczone wchodzące w zakres stosowania art. 129 ust. 1, 3 i 6.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

320

 

art. 400 ust. 2 lit. b) i art. 493 ust. 3 lit. b)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć składniki aktywów stanowiące należności od samorządów regionalnych lub władz lokalnych państw członkowskich.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

330

 

art. 400 ust. 2 lit. c) i art. 493 ust. 3 lit. c)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje instytucji wobec jej jednostki dominującej lub jednostek zależnych.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

340

 

art. 400 ust. 2 lit. d) i art. 493 ust. 3 lit. d)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec regionalnych lub centralnych instytucji kredytowych z którymi dana instytucja kredytowa jest stowarzyszona w sieci zgodnie z przepisami prawnymi lub ustawowymi i które na mocy tych przepisów mają obowiązek przeprowadzać rozliczenia środków pieniężnych wewnątrz sieci.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

350

 

art. 400 ust. 2 lit. e) i art. 493 ust. 3 lit. e)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec instytucji kredytowych ustanowione przez instytucje kredytowe, z których jedna działa na zasadach niekonkurencyjnych i udziela kredytów lub je gwarantuje w ramach programów ustawodawczych lub swoich statutów, do celów wspierania określonych sektorów gospodarki przy pewnej formie nadzoru ze strony rządu i ograniczeń w odniesieniu do wykorzystania tych kredytów, pod warunkiem że odpowiednie ekspozycje wynikają z tych kredytów, które są przekazywane beneficjentom za pośrednictwem instytucji kredytowych, lub z gwarancji tych kredytów.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

360

 

art. 400 ust. 2 lit. f) i art. 493 ust. 3 lit. f)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec instytucji, pod warunkiem że te ekspozycje nie stanowią funduszy własnych takich instytucji, ich termin zapadalności nie przekracza następnego dnia roboczego i nie są denominowane w jednej z głównych walut handlowych.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

370

 

art. 400 ust. 2 lit. g) i art. 493 ust. 3 lit. g)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec banków centralnych w postaci minimalnej rezerwy obowiązkowej przetrzymywanej w tych bankach centralnych, denominowane w ich walutach krajowych.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

380

 

art. 400 ust. 2 lit. h) i art. 493 ust. 3 lit. h)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić ekspozycje wobec rządów centralnych w postaci ustawowych wymogów w zakresie płynności, przetrzymywane w postaci rządowych papierów wartościowych, denominowane i finansowane w ich walutach krajowych, pod warunkiem że za zgodą właściwego organu ocena kredytowa tych rządów wystawiona przez wyznaczoną ECAI jest ratingiem na poziomie inwestycyjnym.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

390

 

art. 400 ust. 2 lit. i) i art. 493 ust. 3 lit. i)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić 50 % pozabilansowych akredytyw dokumentowych średniego/niskiego ryzyka i pozabilansowych niewykorzystanych zobowiązań kredytowych średniego/niskiego ryzyka, o których mowa w załączniku I, i pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów, 80 % gwarancji innych niż gwarancje kredytowe, które wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych i które są udzielane ich członkom przez fundusze gwarancji wzajemnych posiadające status instytucji kredytowej.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

400

 

art. 400 ust. 2 lit. j) i art. 493 ust. 3 lit. j)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić prawnie wymagane gwarancje stosowane przy wypłacaniu kredytobiorcy hipotecznemu kredytu hipotecznego finansowanego poprzez emisję obligacji zabezpieczonych hipoteką przed ostatecznym wpisem hipoteki do księgi wieczystej, pod warunkiem że gwarancji nie wykorzystuje się do ograniczenia ryzyka przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

410

 

art. 400 ust. 2 lit. k) i art. 493 ust. 3 lit. k)

 

Właściwe organy

Właściwe organy

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić składnik aktywów stanowiący wierzytelności i inne ekspozycje wobec uznanych giełd.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

420

 

art. 412 ust. 5

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymóg pokrycia wypływów netto

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe przepisy w zakresie wymogów dotyczących płynności, zanim wiążące minimalne standardy w zakresie wymogów pokrycia wypływów netto zostaną określone i w pełni wprowadzone w Unii zgodnie z art. 460.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

430

 

art. 412 ust. 5

 

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe

Wymóg pokrycia wypływów netto

Państwa członkowskie lub właściwe organy mogą wymagać, by instytucje działające na podstawie zezwolenia udzielonego w danym państwie lub podgrupa takich instytucji utrzymywały wyższy wymóg pokrycia wypływów netto wynoszący do 100 % dopóty, dopóki wiążący minimalny standard wynoszący 100 % nie zostanie w pełni wprowadzony zgodnie z art. 460.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

440

 

art. 413 ust. 3

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymóg dotyczący stabilnego finansowania

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe przepisy w zakresie wymogów dotyczących stabilnego finansowania, zanim wiążące minimalne standardy w zakresie wymogów dotyczących stabilnego finansowania netto zostaną określone i wprowadzone w Unii zgodnie z art. 510.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

450

 

art. 415 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Wymogi sprawozdawcze dotyczące płynności

Właściwe organy mogą nadal gromadzić informacje poprzez narzędzia monitorowania w celu monitorowania zgodności z obowiązującymi krajowymi normami płynności.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

460

 

art. 420 ust. 2

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Stopa wypływu płynności

Właściwe organy mogą zastosować stopę wypływu wynoszącą do 5 % w odniesieniu do produktów związanych z pozabilansowym finansowaniem handlu, o których mowa w art. 429 i w załączniku I.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

470

 

art. 467 ust. 2

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych strat wycenianych według wartości godziwej

Na zasadzie odstępstwa od art. 467 ust. 1, właściwe organy mogą – w przypadkach, w których traktowanie takie było stosowane przed 1 stycznia 2014 r. – zezwolić instytucjom, by nie uwzględniały w żadnym elemencie środków własnych niezrealizowanych zysków lub strat z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, które to zyski lub straty są ujęte w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w ramach zatwierdzonych przez UE MSR 39.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

480

 

art. 467 ust. 3 akapit drugi

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych strat wycenianych według wartości godziwej

Właściwe organy ustalają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 467 ust. 2 lit. a)–d).

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

490

 

art. 468 ust. 2

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej

Właściwe organy mogą zezwolić na to, by w obliczeniach kapitału podstawowego Tier I instytucje uwzględniły 100 % ich niezrealizowanych zysków według wartości godziwej, gdy na mocy art. 467 instytucje mają obowiązek uwzględniać w obliczeniach kapitału podstawowego Tier I ich niezrealizowane straty wyceniane według wartości godziwej.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

500

 

art. 468 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej

Właściwe organy ustalają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową niezrealizowanych zysków mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 468 ust. 2 lit. a)–c), która jest usuwana z kapitału podstawowego Tier I.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

510

 

art. 471 ust. 1

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia z odliczeń udziałów kapitałowych w zakładach ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

Na zasadzie odstępstwa od art. 49 ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. właściwe organy mogą zezwolić instytucjom, by nie odliczały udziałów kapitałowych w zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji i ubezpieczeniowych spółkach holdingowych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 471 ust. 1.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

520

 

art. 473 ust. 1

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wprowadzenie zmian w MSR 19

Na zasadzie odstępstwa od art. 481 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. właściwe organy mogą zezwolić instytucjom, które przygotowują swoje sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 na dodawanie do swojego kapitału podstawowego Tier I mającą zastosowanie kwotę zgodnie z art. 473 ust. 2 lub 3, stosownie do przypadku, pomnożoną przez współczynnik stosowany zgodnie z art. 473 ust. 4.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

530

 

art. 478 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym potrącenia od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, kapitale dodatkowym Tier I oraz kapitale Tier II

Właściwe organy określają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 1 i 2 w odniesieniu do wszystkich następujących odliczeń:

a)

poszczególnych odliczeń wymaganych zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a)–h), z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uzależnionych od przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych;

b)

łącznej kwoty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uzależnionych od przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych oraz pozycji, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. i), które należy odliczyć zgodnie z art. 48;

c)

każdego odliczenia wymaganego zgodnie z art. 56 lit. b)–d);

d)

każdego odliczenia wymaganego zgodnie z art. 66 lit. b)–d).

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

540

 

art. 479 ust. 4

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym uznanie w ramach skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I instrumentów i pozycji niekwalifikujących się jako udziały mniejszości

Właściwe organy ustalają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 479 ust. 3.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

550

 

art. 480 ust. 3

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym uznanie udziałów mniejszości i kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I i Tier II

Właściwe organy ustalają i publikują wartość mającego zastosowanie współczynnika mieszczącego się w przedziałach określonych w art. 480 ust. 2.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

560

 

art. 481 ust. 5

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym dodatkowe filtry i odliczenia

W odniesieniu do każdego filtra lub odliczenia, o którym mowa w art. 481 ust. 1 i 2, właściwe organy ustalają i publikują mające zastosowanie wartości procentowe mieszczące się w przedziałach określonych w ust. 3 i 4 tego artykułu.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

570

 

art. 486 ust. 6

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych wobec pozycji zaliczających się do pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych w Tier I i w Tier II

Właściwe organy ustalają i publikują mające zastosowanie wartości procentowe mieszczące się w przedziałach określonych w art. 486 ust. 5.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

580

 

art. 495 ust. 1

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym ujmowanie ekspozycji kapitałowych według metody IRB

Na zasadzie odstępstwa od części trzeciej rozdział 3 do dnia 31 grudnia 2017 r. właściwe organy mogą znieść stosowanie metody IRB w stosunku do niektórych kategorii ekspozycji kapitałowych utrzymywanych przez instytucje i unijne jednostki zależne instytucji w danym państwie członkowskim na dzień 31 grudnia 2007 r.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

590

 

art. 496 ust. 1

 

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Przepis przejściowy dotyczący obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

Do dnia 31 grudnia 2017 r. właściwe organy mogą w całości lub częściowo odstąpić od utrzymania limitu 10 % wobec jednostek uprzywilejowanych emitowanych przez francuskie Fonds Communs de Créances lub przez podmioty sekurytyzacyjne równoważne francuskim Fonds Communs de Créances, zgodnie z art. 129 ust. 1 lit. d) i f), jeżeli spełnione są warunki określone w art. 496 ust. 1 lit. a) i b).

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

600

 

 

art. 10 ust. 1 lit. b) ppkt (iii)

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

LCR – wskaźnik pokrycia wypływów netto płynnych aktywów finansowych

Rezerwę płynności posiadaną przez instytucję kredytową w banku centralnym można uznawać za aktywa poziomu 1, pod warunkiem że możliwe jest jej wycofanie w warunkach skrajnych. Cele, do których można wycofać rezerwy z banku centralnego w rozumieniu niniejszego artykułu, muszą zostać określone w porozumieniu między właściwymi organami z EBC lub odpowiednim bankiem centralnym.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

610

 

 

art. 10 ust. 2

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

LCR – wskaźnik pokrycia wypływów netto płynnych aktywów finansowych

Wartość rynkowa obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, o których mowa w ust. 1 lit. f), podlega redukcji wartości równej co najmniej 7 %. Z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 lit. a) i b) w odniesieniu do udziałów i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania żadna redukcja wartości nie jest wymagana w odniesieniu do wartości pozostałych aktywów poziomu 1.

Przypadki, w których ustalono większe redukcje wartości w odniesieniu do całej klasy aktywów (wszystkie aktywa podlegające konkretnej i zróżnicowanej redukcji wartości w rozporządzeniu delegowanym w sprawie wskaźnika pokrycia wypływów netto) (np. w odniesieniu do wszystkich obligacji zabezpieczonych poziomu 1 itp.).

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

620

 

 

art. 12 ust. 1 lit. c) ppkt (i)

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

LCR – aktywa poziomu 2B

Udziały mogą być aktywami poziomu 2B, pod warunkiem że są one notowane w ramach jednego z głównych indeksów giełdowych w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, określanego jako taki przez właściwy organ państwa członkowskiego lub odpowiedni organ publiczny w państwie trzecim.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

630

 

 

art. 12 ust. 3

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

LCR – aktywa poziomu 2B

W przypadku instytucji kredytowych, które zgodnie ze swoim aktem założycielskim nie mogą, ze względów religijnych, posiadać aktywów oprocentowanych, właściwy organ może zezwolić na zastosowanie odstępstwa od przepisów ust. 1 lit. b) ppkt (ii) i (iii) niniejszego artykułu, pod warunkiem że istnieją dowody na niewystarczającą dostępność aktywów nieoprocentowanych spełniających te wymagania, a aktywa nieoprocentowane wykazują odpowiednią płynność na rynkach prywatnych.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 

640

 

 

art. 24 ust. 6

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

LCR – wypływy z pozycji stabilne depozyty w państwie trzecim kwalifikującym się do stawki 3 %

Instytucje kredytowe mogą otrzymać zgodę od ich właściwego organu na pomnożenie przez 3 % kwoty depozytów detalicznych objętych systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim odpowiadającym systemowi, o którym mowa w ust. 1, jeżeli państwo trzecie zezwoli na taki sposób traktowania.

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

 


CZĘŚĆ 2

Stosowane w okresie przejściowym możliwości i swobody uznania określone w dyrektywie 2013/36/UE i rozporządzeniu (UE) nr 575/2013

 

Dyrektywa 2013/36/UE

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013

Adresaci

Zakres

Nazwa

Opis możliwości lub swobody uznania

Rok (lata) stosowania i wartość w % (w zależności od przypadku)

Została wykorzystana (T/N/Nd)

Tekst krajowy

Odniesienia

Tekst dostępny w języku ang. (T/N)

Szczegóły / komentarze

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

 

011

art. 160 ust. 6

 

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Przepisy przejściowe dotyczące buforów kapitałowych

Państwa członkowskie mogą zastosować w odniesieniu do buforów kapitałowych okres przejściowy krótszy niż określono w art. 160 ust. 1–4. Taki krótszy okres przejściowy może zostać uznany przez inne państwa członkowskie.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

012

 

art. 493 ust. 3 ust. a)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć obligacje zabezpieczone wchodzące w zakres stosowania art. 129 ust. 1, 3 i 6.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

013

 

art. 493 ust. 3 lit. b)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć składniki aktywów stanowiące należności od samorządów regionalnych lub władz lokalnych państw członkowskich.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

014

 

art. 493 ust. 3 lit. c)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje instytucji wobec jej jednostki dominującej lub jednostek zależnych.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

015

 

art. 493 ust. 3 lit. d)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec regionalnych lub centralnych instytucji kredytowych z którymi dana instytucja kredytowa jest stowarzyszona w sieci zgodnie z przepisami prawnymi lub ustawowymi i które na mocy tych przepisów mają obowiązek przeprowadzać rozliczenia środków pieniężnych wewnątrz sieci.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

016

 

art. 493 ust. 3 lit. e)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec instytucji kredytowych ustanowione przez instytucje kredytowe, z których jedna działa na zasadach niekonkurencyjnych i udziela kredytów lub je gwarantuje w ramach programów ustawodawczych lub swoich statutów, do celów wspierania określonych sektorów gospodarki przy pewnej formie nadzoru ze strony rządu i ograniczeń w odniesieniu do wykorzystania tych kredytów, pod warunkiem że odpowiednie ekspozycje wynikają z tych kredytów, które są przekazywane beneficjentom za pośrednictwem instytucji kredytowych, lub z gwarancji tych kredytów.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

017

 

art. 493 ust. 3 lit. f)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec instytucji, pod warunkiem że te ekspozycje nie stanowią funduszy własnych takich instytucji, ich termin zapadalności nie przekracza następnego dnia roboczego i nie są denominowane w jednej z głównych walut handlowych.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

018

 

art. 493 ust. 3 lit. g)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć ekspozycje wobec banków centralnych w postaci minimalnej rezerwy obowiązkowej przetrzymywanej w tych bankach centralnych, denominowane w ich walutach krajowych.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

019

 

art. 493 ust. 3 lit. h)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić ekspozycje wobec rządów centralnych w postaci ustawowych wymogów w zakresie płynności, przetrzymywane w postaci rządowych papierów wartościowych, denominowane i finansowane w ich walutach krajowych, pod warunkiem że za zgodą właściwego organu ocena kredytowa tych rządów wystawiona przez wyznaczoną ECAI jest ratingiem na poziomie inwestycyjnym.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

020

 

art. 493 ust. 3 lit. i)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić 50 % pozabilansowych akredytyw dokumentowych średniego/niskiego ryzyka i pozabilansowych niewykorzystanych zobowiązań kredytowych średniego/niskiego ryzyka, o których mowa w załączniku I, i pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów, 80 % gwarancji innych niż gwarancje kredytowe, które wynikają z przepisów ustawowych lub wykonawczych i które są udzielane ich członkom przez fundusze gwarancji wzajemnych posiadające status instytucji kredytowej.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

021

 

art. 493 ust. 3 lit. j)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić prawnie wymagane gwarancje stosowane przy wypłacaniu kredytobiorcy hipotecznemu kredytu hipotecznego finansowanego poprzez emisję obligacji zabezpieczonych hipoteką przed ostatecznym wpisem hipoteki do księgi wieczystej, pod warunkiem że gwarancji nie wykorzystuje się do ograniczenia ryzyka przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

022

 

art. 493 ust. 3 lit. k)

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia lub częściowe wyłączenia w odniesieniu do limitów dużych ekspozycji

Właściwe organy mogą całkowicie lub częściowo zwolnić składnik aktywów stanowiący wierzytelności i inne ekspozycje wobec uznanych giełd.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

023

 

art. 412 ust. 5

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymóg pokrycia wypływów netto

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe przepisy w zakresie wymogów dotyczących płynności, zanim wiążące minimalne standardy w zakresie wymogów pokrycia wypływów netto zostaną określone i w pełni wprowadzone w Unii zgodnie z art. 460.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

024

 

art. 412 ust. 5

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe

Wymóg pokrycia wypływów netto

Państwa członkowskie lub właściwe organy mogą wymagać, by instytucje działające na podstawie zezwolenia udzielonego w danym państwie lub podgrupa takich instytucji utrzymywały wyższy wymóg pokrycia wypływów netto wynoszący do 100 % dopóty, dopóki wiążący minimalny standard wynoszący 100 % nie zostanie w pełni wprowadzony zgodnie z art. 460.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

025

 

art. 413 ust. 3

Państwa członkowskie

Instytucje kredytowe

Wymóg dotyczący stabilnego finansowania

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić krajowe przepisy w zakresie wymogów dotyczących stabilnego finansowania, zanim wiążące minimalne standardy w zakresie wymogów dotyczących stabilnego finansowania netto zostaną określone i wprowadzone w Unii zgodnie z art. 510.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

026

 

art. 415 ust. 3

Właściwe organy

Instytucje kredytowe

Wymogi sprawozdawcze dotyczące płynności

Właściwe organy mogą nadal gromadzić informacje poprzez narzędzia monitorowania w celu monitorowania zgodności z obowiązującymi krajowymi normami płynności.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

027

 

art. 467 ust. 2

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych strat wycenianych według wartości godziwej

Na zasadzie odstępstwa od art. 467 ust. 1, właściwe organy mogą – w przypadkach, w których traktowanie takie było stosowane przed 1 stycznia 2014 r. – zezwolić instytucjom, by nie uwzględniały w żadnym elemencie środków własnych niezrealizowanych zysków lub strat z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, które to zyski lub straty są ujęte w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w ramach zatwierdzonych przez UE MSR 39.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

028

 

art. 467 ust. 3

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych strat wycenianych według wartości godziwej

Mająca zastosowanie zgodnie z art. 467 ust. 1 wartość procentowa niezrealizowanych strat, które są uwzględniane w obliczeniach pozycji kapitału podstawowego Tier I (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w ust. 2 tego artykułu)

2014 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

029

2015 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

030

2016 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

031

2017 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

032

 

art. 468 ust. 2 akapit drugi

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej

Właściwe organy mogą zezwolić na to, by w obliczeniach kapitału podstawowego Tier I instytucje uwzględniły 100 % ich niezrealizowanych zysków według wartości godziwej, gdy na mocy art. 467 instytucje mają obowiązek uwzględniać w obliczeniach kapitału podstawowego Tier I ich niezrealizowane straty wyceniane według wartości godziwej.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

033

 

art. 468 ust. 3

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym podejście do niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej

Właściwe organy ustalają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową niezrealizowanych zysków mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 468 ust. 2 lit. a)–c), która jest usuwana z kapitału podstawowego Tier I.

2015 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

034

2016 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

035

2017 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

036

 

art. 471 ust. 1

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wyłączenia z odliczeń udziałów kapitałowych w zakładach ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

Na zasadzie odstępstwa od art. 49 ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. właściwe organy mogą zezwolić instytucjom, by nie odliczały udziałów kapitałowych w zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji i ubezpieczeniowych spółkach holdingowych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 471 ust. 1.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

037

 

art. 473 ust. 1

Właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Wprowadzenie zmian w MSR 19

Na zasadzie odstępstwa od art. 481 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. właściwe organy mogą zezwolić instytucjom, które przygotowują swoje sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 na dodawanie do swojego kapitału podstawowego Tier I mającą zastosowanie kwotę zgodnie z art. 473 ust. 2 lub 3, stosownie do przypadku, pomnożoną przez współczynnik stosowany zgodnie z art. 473 ust. 4.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

038

 

art. 478 ust. 2

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Odliczenie od pozycji kapitału podstawowego Tier I aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które istniały przed 1 stycznia 2014 r.

Wartość procentowa mająca zastosowanie w przypadku, gdy stosowana jest alternatywna wartość procentowa (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 2)

2014 r. (0 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

039

2015 r. (10 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

040

2016 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

041

2017 r. (30 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

042

2018 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

043

2019 r. (50 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

044

2020 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

045

2021 r. (70 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

046

2022 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

047

2023 r. (90 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

048

 

art. 478 ust. 3 lit. a)

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym potrącenia od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, kapitale dodatkowym Tier I oraz kapitale Tier II

Właściwe organy określają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 1 i 2 w odniesieniu do a) poszczególnych odliczeń wymaganych zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. a)–h), z wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uzależnionych od przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych;

2014 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

049

2015 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

050

2016 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

051

2017 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

052

 

art. 478 ust. 3 lit. b)

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym potrącenia od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, kapitale dodatkowym Tier I oraz kapitale Tier II

Właściwe organy określają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 1 i 2 w odniesieniu do b) łącznej kwoty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego uzależnionych od przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych oraz pozycji, o których mowa w art. 36 ust. 1 lit. i), które należy odliczyć zgodnie z art. 48;

2014 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

053

2015 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

054

2016 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

055

2017 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

056

 

art. 478 ust. 3 lit. c)

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym potrącenia od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, kapitale dodatkowym Tier I oraz kapitale Tier II

Właściwe organy określają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 1 i 2 w odniesieniu do c) każdego odliczenia wymaganego zgodnie z art. 56 lit. b)–d);

2014 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

057

2015 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

058

2016 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

059

2017 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

060

 

art. 478 ust. 3 lit. d)

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym potrącenia od pozycji w kapitale podstawowym Tier I, kapitale dodatkowym Tier I oraz kapitale Tier II

Właściwe organy określają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 478 ust. 1 i 2 w odniesieniu do d) każdego odliczenia wymaganego zgodnie z art. 66 lit. b)–d).

2014 r. (20 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

061

2015 r. (40 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

062

2016 r. (60 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

063

2017 r. (80 % do 100 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

064

 

art. 479 ust. 4

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym uznanie w ramach skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I instrumentów i pozycji niekwalifikujących się jako udziały mniejszości

Właściwe organy ustalają i publikują mającą zastosowanie wartość procentową mieszczącą się w przedziałach określonych w art. 479 ust. 3.

2014 r. (0 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

065

2015 r. (0 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

066

2016 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

067

2017 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

068

 

art. 480 ust. 3

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym uznanie udziałów mniejszości i kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I i Tier II

Właściwe organy ustalają i publikują wartość mającego zastosowanie współczynnika mieszczącego się w przedziałach określonych w art. 480 ust. 2.

2014 r. (0,2 do 1,0)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

069

2015 r. (0,4 do 1,0)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

070

2016 r. (0,6 do 1,0)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

071

2017 r. (0,8 do 1,0)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

072

 

art. 481 ust. 1

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

 

Wartość procentowa mająca zastosowanie w przypadku, gdy stosowana jest jednolita wartość procentowa (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w art. 481 ust. 3)

2014 r. (0 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

073

2015 r. (0 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

074

2016 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

075

2017 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

076

 

art. 481 ust. 5

 

 

Stosowane w okresie przejściowym dodatkowe filtry i odliczenia

W odniesieniu do każdego filtra lub odliczenia, o którym mowa w art. 481 ust. 1 i 2, właściwe organy ustalają i publikują mające zastosowanie wartości procentowe mieszczące się w przedziałach określonych w ust. 3 i 4 tego artykułu.

2014 r. (0 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

077

2015 r. (0 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

078

2016 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

079

2017 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

080

 

art. 486 ust. 6

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych wobec pozycji zaliczających się do pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych w Tier I i w Tier II

Wartość procentowa mająca zastosowanie do celów określenia ograniczeń w zakresie stosowania zasady praw nabytych wobec pozycji zaliczających się do pozycji kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 486 ust. 2 (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w ust. 5 tego artykułu)

2014 r. (60 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

081

2015 r. (40 % do 70 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

082

2016 r. (20 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

083

2017 r. (0 % do 50 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

084

2018 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

085

2019 r. (0 % do 30 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

086

2020 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

087

2021 r. (0 % do 10 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

088

Wartość procentowa mająca zastosowanie do celów określenia ograniczeń w zakresie stosowania zasady praw nabytych wobec pozycji zaliczających się do pozycji dodatkowych w Tier I zgodnie z art. 486 ust. 3 (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w ust. 5 tego artykułu)

2014 r. (60 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

089

2015 r. (40 % do 70 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

090

2016 r. (20 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

091

2017 r. (0 % do 50 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

092

2018 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

093

2019 r. (0 % do 30 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

094

2020 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

095

2021 r. (0 % do 10 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

096

Wartość procentowa mająca zastosowanie do celów określenia ograniczeń w zakresie stosowania zasady praw nabytych wobec pozycji zaliczających się do pozycji w Tier II zgodnie z art. 486 ust. 4 (wartość procentowa mieszcząca się w przedziałach określonych w ust. 5 tego artykułu)

2014 r. (60 % do 80 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

097

2015 r. (40 % do 70 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

098

2016 r. (20 % do 60 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

099

2017 r. (0 % do 50 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

100

2018 r. (0 % do 40 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

101

2019 r. (0 % do 30 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

102

2020 r. (0 % do 20 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

103

2021 r. (0 % do 10 %)

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

104

 

art. 495 ust. 1

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Stosowane w okresie przejściowym ujmowanie ekspozycji kapitałowych według metody IRB

Na zasadzie odstępstwa od części trzeciej rozdział 3 do dnia 31 grudnia 2017 r. właściwe organy mogą znieść stosowanie metody IRB w stosunku do niektórych kategorii ekspozycji kapitałowych utrzymywanych przez instytucje i unijne jednostki zależne instytucji w danym państwie członkowskim na dzień 31 grudnia 2007 r.

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

105

 

art. 496 ust. 1

 

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Przepis przejściowy dotyczący obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych

Do dnia 31 grudnia 2017 r. właściwe organy mogą w całości lub częściowo odstąpić od utrzymania limitu 10 % wobec jednostek uprzywilejowanych emitowanych przez francuskie Fonds Communs de Créances lub przez podmioty sekurytyzacyjne równoważne francuskim Fonds Communs de Créances, zgodnie z art. 129 ust. 1 lit. d) i f), jeżeli spełnione są warunki określone w art. 496 ust. 1 lit. a) i b).

[Rok]

[T/N/Nd]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 


CZĘŚĆ 3

Zmienne składniki wynagrodzenia (art. 94 dyrektywy 2013/36/UE)

 

Dyrektywa 2013/36/UE

Adresaci

Zakres

Przepisy

Ujawniane informacje

Została wykorzystana (T/N/Nd)

Odniesienia

Tekst dostępny w języku ang. (T/N)

Szczegóły / komentarze

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

 

020

art. 94 ust. 1 lit. g) ppkt (i)

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Maksymalny stosunek zmiennych i stałych składników wynagrodzenia (% określony w prawie krajowym, obliczony jako składnik zmienny podzielony przez składnik stały wynagrodzenia)

[Wartość w %]

[T/N]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

030

art. 94 ust. 1 lit. g) ppkt (ii)

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Maksymalny stosunek zmiennych i stałych składników wynagrodzenia, który może być zatwierdzony przez akcjonariuszy, właścicieli lub udziałowców instytucji (% określony w prawie krajowym, obliczony jako składnik zmienny podzielony przez składnik stały wynagrodzenia)

[Wartość w %]

[T/N]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

040

art. 94 ust. 1 lit. g) ppkt (iii)

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Maksymalna część łącznej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, w odniesieniu do których można stosować stopę dyskontową (% łącznej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia)

[Wartość w %]

[T/N]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 

050

art. 94 ust. 1 lit. l)

Państwa członkowskie lub właściwe organy

Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne

Opis ograniczeń dotyczących rodzajów lub form instrumentów, bądź też zakazów w odniesieniu do instrumentów, które mogą być stosowane do celów wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia

[Tekst dowolny/wartość]

[T/N]

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

Obowiązkowe, jeżeli „T” (tak)

 


(1)  „T” („tak”) oznacza, że właściwy organ lub państwo członkowskie uprawnione do korzystania z odpowiedniej możliwości lub swobody uznania skorzystał(-o) z tej możliwości lub swobody uznania.

„N” („nie”) oznacza, że właściwy organ lub państwo członkowskie uprawnione do korzystania z odpowiedniej możliwości lub swobody uznania nie skorzystał(-o) z tej możliwości lub swobody uznania.

„Nd” („nie dotyczy”) oznacza, że korzystanie z możliwości jest niemożliwe lub nie istnieje swoboda uznania.

(2)  Tekst przepisów prawa krajowego.

(3)  Odniesienie do przepisów krajowych i link do strony internetowej zawierającej krajowe teksty transponujące przepisy Unii, o których mowa.


ZAŁĄCZNIK III

Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)  (1)

010

Data ostatniej aktualizacji informacji zawartych w niniejszym wzorze

(dd/mm/rrrr)

020

Zakres stosowania SREP

(art. 108–110 CRD)

Opis podejścia, którym kieruje się właściwy organ przy ustalaniu zakresu stosowania SREP, w tym:

jakie rodzaje instytucji objęte są SREP lub wyłączone z zakresu SREP, szczególnie jeżeli zakres ten jest inny od zakresów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 i dyrektywie 2013/36/UE;

ogólny opis sposobu, w jaki właściwy organ uwzględnia zasadę proporcjonalności podczas analizy zakresu stosowania SREP i częstotliwości przeprowadzania oceny różnych elementów SREP (2).

[tekst dowolny lub odniesienie lub hiperłącze do takich wytycznych]

030

Ocena elementów SREP

(art. 74–96 CRD)

Opis podejścia, którym kieruje się właściwy organ przy ocenie poszczególnych elementów SREP (zgodnie z Wytycznymi EUNB w sprawie wspólnych procedur i metod dotyczących SREP EBA/GL/2014/13), w tym:

ogólny opis procesu i metod przeprowadzania oceny mających zastosowanie podczas oceny elementów SREP, w tym: (1) analiza modelu biznesowego, (2) ocena zarządzania wewnętrznego i mechanizmów kontroli na poziomie instytucji, (3) ocena różnych rodzajów ryzyka dla kapitału oraz (4) ocena różnych rodzajów ryzyka dla płynności i finansowania;

ogólny opis sposobu, w jaki właściwy organ uwzględnia zasadę proporcjonalności podczas oceny poszczególnych elementów SREP, w tym sposobu stosowania kategoryzacji instytucji (3).

[tekst dowolny lub odniesienie lub hiperłącze do takich wytycznych]

040

Przegląd i ocena ICAAP i ILAAP

(art. 73, 86, 97, 98 i 103 CRD)

Opis podejścia, którym kieruje się właściwy organ przy przeglądzie i ocenie procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP) i procesu oceny adekwatności płynności wewnętrznej (ILAAP) w ramach SREP oraz, w szczególności, przy ocenie wiarygodności obliczeń kapitału i płynności ICAAP i ILAAP na potrzeby ustalenia dodatkowych funduszy własnych służących i ilościowych wymogów dotyczących płynności, w tym (4):

opis metod stosowanych przez właściwy organ do celów przeglądu ICAAP i ILAAP w instytucjach;

informacje ma temat lub odniesienia do wymogów właściwych organów w zakresie przedkładania informacji dotyczących ICAAP i ILAAP, w szczególności w odniesieniu do tego, jakie informacje mają zostać przedłożone;

informacja o ewentualnym wymogu przeprowadzenia niezależnego przeglądu ICAAP i ILAAP przez instytucję.

[tekst dowolny lub odniesienie lub hiperłącze do takich wytycznych]

050

Ogólna ocena SREP oraz środki nadzorcze

(art. 102 i 104 CRD)

Opis podejścia, którym kieruje się właściwy organ przy ogólnej ocenie SREP (podsumowanie) oraz przy stosowaniu środków nadzorczych na podstawie ogólnej oceny SREP (5).

Opis tego, w jaki sposób wyniki SREP są powiązane ze stosowaniem środków wczesnej interwencji zgodnie z art. 27 dyrektywy 2014/59/UE, oraz określenie warunków uznania – zgodnie z art. 32 tej dyrektywy – czy dana instytucja znajduje się na progu upadłości lub jest nią zagrożona (6).

[tekst dowolny lub odniesienie lub hiperłącze do takich wytycznych]


(1)  Właściwe organy ujawniają zastosowane kryteria i metody w wierszach od 020 do 040 oraz w wierszu 050 w odniesieniu do oceny ogólnej. Rodzaj informacji, które mają zostać ujawnione w formie noty wyjaśniającej, został opisany w kolumnie drugiej.

(2)  Zakres SREP, który ma zostać uwzględniony zarówno na poziomie instytucji, jak i w odniesieniu do jej środków własnych.

Właściwy organ wyjaśnia podejście zastosowane w celu klasyfikacji instytucji do różnych kategorii do celów SREP, opisując zastosowanie kryteriów ilościowych i jakościowych, a także sposób, w jaki taka kategoryzacja wpływa na stabilność finansową lub inne ogólne cele nadzorcze.

Właściwy organ wyjaśnia również, w jaki sposób kategoryzacja jest przeprowadzana w praktyce do celów zapewnienia co najmniej minimalnego zaangażowania w ocenę SREP, w tym opis częstotliwości oceny wszystkich elementów SREP w odniesieniu do różnych kategorii instytucji.

(3)  W tym narzędzia robocze, np. inspekcje na miejscu i badania w innej lokalizacji, kryteria jakościowe i ilościowe, dane statystyczne wykorzystane w ocenie. Zaleca się umieszczenie linków do wszelkich wytycznych na stronie internetowej.

(4)  Właściwe organy wyjaśniają również, w jaki sposób ocena ICAAP i ILAAP objęta jest modelami minimalnego zaangażowania zastosowanymi do celów proporcjonalności w oparciu o kategorie SREP, a także w jaki sposób zasada proporcjonalności jest stosowana do celów określenia oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do ICAAP i ILAAP, a w szczególności, wszelkie wytyczne lub minimalne wymogi dla ICAAP i ILAAP wydane przez właściwe organy.

(5)  Opis podejścia, którym kierują się właściwe organy w celu przeprowadzenia ogólnej oceny SREP oraz powiadomienia o niej instytucji. Ocena ogólna przeprowadzona przez właściwe organy opiera się na przeglądzie wszystkich elementów wymienionych w wierszach od 020 do 040, a także na wszelkich innych istotnych informacjach na temat instytucji, które właściwe organy mogą otrzymać.

(6)  Właściwe organy mogą również ujawnić polityki, którymi kierują się przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu środków nadzorczych (w rozumieniu art. 102 i 104 dyrektywy o wymogach kapitałowych) i środków wczesnej interwencji (w rozumieniu art. 27 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków), w przypadku gdy w wyniku oceny instytucji stwierdzą istnienie niedociągnięć lub nieprawidłowości, które wymagają interwencji nadzorczej. Takie ujawnienia mogą obejmować publikację wewnętrznych wytycznych lub innych dokumentów opisujących ogólne praktyki nadzorcze. Żadne ujawnienie nie jest jednak wymagane w odniesieniu do decyzji dotyczących poszczególnych instytucji w celu poszanowania zasady poufności.

Ponadto właściwe organy mogą przedstawić informacje dotyczące wpływu złamania przez instytucję odpowiednich przepisów prawnych lub niedostosowania się przez nią do środków nadzorczych lub środków wczesnej interwencji nałożonych na podstawie wyników SREP, przykładowo (w stosownych przypadkach) przedstawiają wykaz wprowadzonych procedur egzekwowania przepisów.


ZAŁĄCZNIK IV

ZBIORCZE DANE STATYSTYCZNE

Wykaz wzorów

Część 1

Dane skonsolidowane przypadające na właściwy organ

Część 2

Dane dotyczące ryzyka kredytowego

Część 3

Dane dotyczące ryzyka rynkowego

Część 4

Dane dotyczące ryzyka operacyjnego

Część 5

Dane dotyczące środków nadzorczych i sankcji administracyjnych

Część 6

Dane dotyczące odstępstw

Uwagi ogólne dotyczące wypełniania wzorów w załączniku IV

Właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych wprowadzonych w stosunku do konkretnych instytucji. Publikując informacje na temat ogólnych kryteriów i metod, właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych wprowadzonych w stosunku do konkretnych instytucji, niezależnie od tego, czy zostały one wprowadzone w stosunku do jednej instytucji czy do ich grupy.

Pola numeryczne zawierają tylko liczby. Nie należy w nich wpisywać symboli krajowych walut. Stosowaną walutą jest euro, a państwa członkowskie spoza strefy euro przeliczają swoje krajowe waluty na euro według kursu wymiany EBC (na wspólny dzień odniesienia, tj. ostatni dzień roku, którego dotyczy przegląd), z dokładnością do jednego miejsca po przecinku w przypadku ujawniania kwot w milionach.

Jednostką, w której ujawniane są zgłaszane kwoty pieniężne, jest milion euro (dalej – mln EUR).

Wartości procentowe ujawniane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli dane nie są ujawniane, należy przedstawić przyczyny nieujawniania z zastosowaniem nomenklatury EUNB, tj. N/A (niedostępne) lub C (poufne).

Dane ujawniane są w formie zagregowanej bez określenia poszczególnych instytucji, czy to kredytowych czy to firm inwestycyjnych.

Odniesienia do wzorów COREP zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 przedstawiane są w częściach od 1 do 4 w zależności od przypadku.

Właściwe organy zbierają dane dotyczące okresu od XXXX r. na zasadzie skonsolidowanej. Zapewni to spójność zebranych informacji.

Wzory zawarte w niniejszym załączniku należy rozumieć w związku z zakresem sprawozdawczości dotyczącej zdefiniowanej tu konsolidacji. Aby zapewnić skuteczne zbieranie danych, informacje dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgłaszane są oddzielnie, ale w obydwu przypadkach należy stosować ten sam poziom konsolidacji.

W celu zapewnienia spójności i porównywalności zgłaszanych danych EBC publikuje wyłącznie zbiorcze dane statystyczne dla nadzorowanych podmiotów, nad którymi prowadzi i sprawuje bezpośredni nadzór w dniu odniesienia dotyczącym ujawnienia informacji, natomiast krajowe właściwe organy publikują zbiorcze dane statystyczne wyłącznie dla instytucji kredytowych, które nie podlegają bezpośredniemu nadzorowi EBC.

Dane zbierane są wyłącznie dla firm inwestycyjnych podlegających dyrektywie o wymogach kapitałowych. Firmy inwestycyjne, które nie podlegają dyrektywie o wymogach kapitałowych są wyłączone z procesu gromadzenia danych.

CZĘŚĆ 1

Dane skonsolidowane przypadające na właściwy organ (XXXX r.)

 

Odniesienie do danych we wzorze COREP

Dane

 

Liczba i wielkość instytucji kredytowych

 

 

010

Liczba instytucji kredytowych

 

[Wartość]

020

Aktywa w jurysdykcji razem (w mln EUR) (1)

 

[Wartość]

030

Aktywa w jurysdykcji razem (1) jako % PKB (2)

 

[Wartość]

 

Liczba i wielkość zagranicznych instytucji kredytowych  (3)

 

 

040

Z państw trzecich

Liczba oddziałów (4)

 

[Wartość]

050

Aktywa oddziałów razem (w mln EUR)

 

[Wartość]

060

Liczba jednostek zależnych (5)

 

[Wartość]

070

Aktywa jednostek zależnych razem (w mln EUR)

 

[Wartość]

 

Łączny kapitał instytucji kredytowych i obowiązujące je wymogi kapitałowe

 

 

080

Łączny kapitał podstawowy Tier I wyrażony jako % łącznego kapitału (6)

CA1 (wiersz 020 / wiersz 010)

[Wartość]

090

Łączny kapitał dodatkowy Tier I wyrażony jako % łącznego kapitału (7)

CA1 (wiersz 530 / wiersz 010)

[Wartość]

100

Łączny kapitał Tier II wyrażony jako % łącznego kapitału (8)

CA1 (wiersz 750 / wiersz 010)

[Wartość]

110

Łączne wymogi kapitałowe (w mln EUR) (9)

CA2 (wiersz 010) *8 %

[Wartość]

120

Łączny współczynnik kapitałowy (10)

CA3 (wiersz 050)

[Wartość]

 

Liczba i wielkość firm inwestycyjnych

 

 

130

Liczba firm inwestycyjnych

 

[Wartość]

140

Aktywa razem (w mln EUR) (1)

 

[Wartość]

150

Aktywa razem jako % PKB

 

[Wartość]

 

Łączny kapitał firm inwestycyjnych i obowiązujące je wymogi kapitałowe

 

 

160

Łączny kapitał podstawowy Tier I wyrażony jako % łącznego kapitału (6)

CA1 (wiersz 020 / wiersz 010)

[Wartość]

170

Łączny kapitał dodatkowy Tier I wyrażony jako % łącznego kapitału (7)

CA1 (wiersz 530 / wiersz 010)

[Wartość]

180

Łączny kapitał Tier II wyrażony jako % łącznego kapitału (8)

CA1 (wiersz 750 / wiersz 010)

[Wartość]

190

Łączne wymogi kapitałowe (w mln EUR) (9)

CA2 (wiersz 010) *8 %

[Wartość]

200

Łączny współczynnik kapitałowy (10)

CA3 (wiersz 050)

[Wartość]


CZĘŚĆ 2

Dane dotyczące ryzyka kredytowego (XXXX r.)

 

Dane dotyczące ryzyka kredytowego

Odniesienie do danych we wzorze COREP

Dane

 

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

 

 

010

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (11)

CA2 (wiersz 040) / (wiersz 010)

[Wartość]

020

Instytucje kredytowe: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby instytucji kredytowych  (12)

Metoda standardowa (SA)

 

[Wartość]

030

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) ani współczynniki konwersji

 

[Wartość]

040

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) lub współczynniki konwersji

 

[Wartość]

050

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

SA

CA2 (wiersz 050) / (wiersz 040)

[Wartość]

060

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) ani współczynniki konwersji

CR IRB, FIRB (wiersz 010, kol. 260) / CA2 (wiersz 040)

[Wartość]

070

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) lub współczynniki konwersji

CR IRB, AIRB (wiersz 010, kol. 260) / CA2 (wiersz 040)

[Wartość]

080

Instytucje kredytowe: zestawienie według kategorii ekspozycji zgodnie z IRB

% na podstawie łącznej kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem według metody IRB

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) ani współczynniki konwersji

CA2 (wiersz 250 / wiersz 240)

[Wartość]

090

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

CA2 (wiersz 260 / wiersz 240)

[Wartość]

100

Ekspozycje wobec instytucji

CA2 (wiersz 270 / wiersz 240)

[Wartość]

110

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

CA2 (wiersz 280 / wiersz 240)

[Wartość]

120

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

CA2 (wiersz 290 / wiersz 240)

[Wartość]

130

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne

CA2 (wiersz 300 / wiersz 240)

[Wartość]

140

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB), w przypadku gdy są stosowane oszacowania własne straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) lub współczynniki konwersji

CA2 (wiersz 310 / wiersz 240)

[Wartość]

150

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

CA2 (wiersz 320 / wiersz 240)

[Wartość]

160

Ekspozycje wobec instytucji

CA2 (wiersz 330 / wiersz 240)

[Wartość]

170

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

CA2 (wiersz 340 / wiersz 240)

[Wartość]

180

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

CA2 (wiersz 350 / wiersz 240)

[Wartość]

190

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne

CA2 (wiersz 360 / wiersz 240)

[Wartość]

200

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

CA2 (wiersz 370 / wiersz 240)

[Wartość]

210

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością

CA2 (wiersz 380 / wiersz 240)

[Wartość]

220

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

CA2 (wiersz 390 / wiersz 240)

[Wartość]

230

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

CA2 (wiersz 400 / wiersz 240)

[Wartość]

240

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

CA2 (wiersz 410 / wiersz 240)

[Wartość]

250

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

CA2 (wiersz 420 / wiersz 240)

[Wartość]

260

Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB

CA2 (wiersz 430 / wiersz 240)

[Wartość]

270

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

CA2 (wiersz 450 / wiersz 240)

[Wartość]

 

Dane dotyczące ryzyka kredytowego

Dane dotyczące

odniesienia do danych we wzorze COREP

280

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

 

 

290

Instytucje kredytowe: zestawienie według klas ekspozycji zgodnie z metodą standardową (SA)*

% na podstawie łącznej kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem według metody standardowej

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

CA2 (wiersz 070 / wiersz 050)

[Wartość]

300

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

CA2 (wiersz 080 / wiersz 050)

[Wartość]

310

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

CA2 (wiersz 090 / wiersz 050)

[Wartość]

320

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

CA2 (wiersz 100 / wiersz 050)

[Wartość]

330

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

CA2 (wiersz 110 / wiersz 050)

[Wartość]

340

Ekspozycje wobec instytucji

CA2 (wiersz 120 / wiersz 050)

[Wartość]

350

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

CA2 (wiersz 130 / wiersz 050)

[Wartość]

360

Ekspozycje detaliczne

CA2 (wiersz 140 / wiersz 050)

[Wartość]

370

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

CA2 (wiersz 150 / wiersz 050)

[Wartość]

380

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

CA2 (wiersz 160 / wiersz 050)

[Wartość]

390

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

CA2 (wiersz 170 / wiersz 050)

[Wartość]

400

Obligacje zabezpieczone

CA2 (wiersz 180 / wiersz 050)

[Wartość]

410

Należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

CA2 (wiersz 190 / wiersz 050)

[Wartość]

420

Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania

CA2 (wiersz 200 / wiersz 050)

[Wartość]

430

Kapitał własny

CA2 (wiersz 210 / wiersz 050)

[Wartość]

440

Inne pozycje

CA2 (wiersz 211 / wiersz 050)

[Wartość]

450

Pozycje stanowiące pozycje sekurytyzacyjne według SA

CA2 (wiersz 220 / wiersz 050)

[Wartość]

460

Instytucje kredytowe: zestawienie według metod ograniczania ryzyka kredytowego (CRM)

% na podstawie łącznej liczby instytucji kredytowych  (13)

Uproszczona metoda ujmowania zabezpieczeń finansowych

 

[Wartość]

470

Kompleksowa metoda ujmowania zabezpieczeń finansowych

 

[Wartość]

 

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

 

 

480

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (14)

CA2 (wiersz 040) / (wiersz 010)

[Wartość]

490

Firmy inwestycyjne: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby firm inwestycyjnych  (12)

SA

 

[Wartość]

500

IRB

 

[Wartość]

510

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego  (15)

SA

CA2 (wiersz 050) / (wiersz 040)

[Wartość]

520

IRB

CA2 (wiersz 240) / wiersz 040)

[Wartość]

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące sekurytyzacji (w mln EUR)

Dane dotyczące

odniesienia do danych we wzorze COREP

 

Instytucje kredytowe: jednostka inicjująca

 

 

530

Łączna kwota ekspozycji sekurytyzacyjnych ujętych oraz nieujętych w bilansie

CR SEC SA (wiersz 030, kol. 010) + CR SEC IRB (wiersz 030, kol. 010)

[Wartość]

540

Łączna kwota utrzymanych pozycji sekurytyzacyjnych (pozycje sekurytyzacyjne – ekspozycja pierwotna przed uwzględnieniem współczynników konwersji) ujętych oraz nieujętych w bilansie

CR SEC SA (wiersz 030, kol. 050) + CR SEC IRB (wiersz 030, kol. 050)

[Wartość]

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje i straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (MEUR) (16)

Dane dotyczące

odniesienia do wzoru COREP

550

Zabezpieczenie na nieruchomości mieszkalnej

Suma ekspozycji zabezpieczonych nieruchomością mieszkalną  (17)

Straty CR IP (wiersz 010, kol. 050)

[Wartość]

560

Suma strat z tytułu udzielonych kredytów do referencyjnych wartości procentowych  (18)

Straty CR IP (wiersz 010, kol. 010)

[Wartość]

570

w tym: nieruchomości wycenione za pomocą wartości bankowo-hipotecznej  (19)

Straty CR IP (wiersz 010, kol. 020)

[Wartość]

580

Suma całkowitych strat  (20)

Straty CR IP (wiersz 010, kol. 030)

[Wartość]

590

w tym: nieruchomości wycenione za pomocą wartości bankowo-hipotecznej  (19)

Straty CR IP (wiersz 010, kol. 040)

[Wartość]

600

Zabezpieczenie na nieruchomości komercyjnej

Suma ekspozycji zabezpieczonych nieruchomością komercyjną  (17)

Straty CR IP (wiersz 020, kol. 050)

[Wartość]

610

Suma strat z tytułu udzielonych kredytów do referencyjnych wartości procentowych  (18)

Straty CR IP (wiersz 020, kol. 010)

[Wartość]

620

w tym: nieruchomości wycenione za pomocą wartości bankowo-hipotecznej  (19)

Straty CR IP (wiersz 020, kol. 020)

[Wartość]

630

Suma całkowitych strat  (20)

Straty CR IP (wiersz 020, kol. 030)

[Wartość]

640

w tym: nieruchomości wycenione za pomocą wartości bankowo-hipotecznej  (19)

Straty CR IP (wiersz 020, kol. 040)

[Wartość]


CZĘŚĆ 3

Dane dotyczące ryzyka rynkowego  (21) (XXXX r.)

 

Dane dotyczące ryzyka rynkowego

Odniesienie do danych we wzorze COREP

Dane

 

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

 

 

010

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (22)

CA2 (wiersz 520) / (wiersz 010)

[Wartość]

020

Instytucje kredytowe: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby instytucji kredytowych  (23)

Metoda standardowa

 

[Wartość]

030

Metoda modeli wewnętrznych

 

[Wartość]

040

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

Metoda standardowa

CA2 (wiersz 530) / (wiersz 520)

[Wartość]

050

Metoda modeli wewnętrznych

CA2 (wiersz 580) / (wiersz 520)

[Wartość]

 

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

 

 

060

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (22)

CA2 (wiersz 520) / (wiersz 010)

[Wartość]

070

Firmy inwestycyjne: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby firm inwestycyjnych  (23)

Metoda standardowa

 

[Wartość]

080

Metoda modeli wewnętrznych

 

[Wartość]

090

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego

Metoda standardowa

CA2 (wiersz 530) / (wiersz 520)

[Wartość]

100

Metoda modeli wewnętrznych

CA2 (wiersz 580) / (wiersz 520)

[Wartość]


CZĘŚĆ 4

Dane dotyczące ryzyka operacyjnego (XXXX r.)

 

Dane dotyczące ryzyka operacyjnego

Odniesienie do danych we wzorze COREP

Dane

 

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

 

 

010

Instytucje kredytowe: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (24)

CA2 (wiersz 590) / (wiersz 010)

[Wartość]

020

Instytucje kredytowe: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby instytucji kredytowych  (25)

Metoda wskaźnika bazowego (BIA)

 

[Wartość]

030

Metoda standardowa (TSA)

Alternatywna metoda standardowa (ASA)

 

[Wartość]

040

Metoda zaawansowanego pomiaru (AMA)

 

[Wartość]

050

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

BIA

CA2 (wiersz 600) / (wiersz 590)

[Wartość]

060

TSA/ASA

CA2 (wiersz 610) / (wiersz 590)

[Wartość]

070

AMA

CA2 (wiersz 620) / (wiersz 590)

[Wartość]

 

Instytucje kredytowe: straty z tytułu ryzyka operacyjnego

 

 

080

Instytucje kredytowe: łączna strata brutto

Łączna strata brutto wyrażona jako % łącznego dochodu brutto  (26)

OPR Szczegóły (wiersz 920, kol. 080) / OPR ((suma (od rzędu 010 do rzędu 130), kol. 030)

[Wartość]

 

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

 

 

090

Firmy inwestycyjne: wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

% łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych  (24)

CA2 (wiersz 590) / (wiersz 010)

[Wartość]

100

Firmy inwestycyjne: zestawienie według metod

% na podstawie łącznej liczby firm inwestycyjnych  (25)

BIA

 

[Wartość]

110

TSA/ASA

 

[Wartość]

120

AMA

 

[Wartość]

130

% na podstawie łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

BIA

CA2 (wiersz 600) / (wiersz 590)

[Wartość]

140

TSA/ASA

CA2 (wiersz 610) / (wiersz 590)

[Wartość]

150

AMA

CA2 (wiersz 620) / (wiersz 590)

[Wartość]

 

Firmy inwestycyjne: straty z tytułu ryzyka operacyjnego

 

 

160

Firmy inwestycyjne: łączna strata brutto

Łączna strata brutto wyrażona jako % łącznego dochodu brutto  (26)

OPR Szczegóły (wiersz 920, kol. 080) / OPR ((suma (od rzędu 010 do rzędu 130), kol. 030)

[Wartość]


CZĘŚĆ 5

Dane dotyczące środków nadzorczych i sankcji administracyjnych  (27) (XXXX r.)

 

Środki nadzorcze

Dane

 

Instytucje kredytowe

 

010

Środki nadzorcze wprowadzone zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. a)

Łączna liczba środków nadzorczych wprowadzonych zgodnie z art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE w celu:

[Wartość]

011

wymagania posiadania funduszy własnych przewyższających minimalne wymogi kapitałowe [art. 104 ust. 1 lit. a)]

[Wartość]

012

wymagania wzmocnienia rozwiązań w zakresie zarządzania firmą inwestycyjną oraz zarządzania kapitałem wewnętrznym [art. 104 ust. 1 lit. b)]

[Wartość]

013

wymagania przedstawienia planu przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi [art. 104 ust. 1 lit. c)]

[Wartość]

014

wymagania stosowania szczególnej polityki w zakresie rezerw lub szczególnego traktowania aktywów [art. 104 ust. 1 lit. d)]

[Wartość]

015

ograniczenia działalności [art. 104 ust. 1 lit. e)]

[Wartość]

016

wymagania ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, produktami i systemami [art. 104 ust. 1 lit. f)]

[Wartość]

017

wymagania ograniczenia wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia [art. 104 ust. 1 lit. g)]

[Wartość]

018

wymagania przeznaczenia zysków netto na zwiększenie funduszy własnych [art. 104 ust. 1 lit. h)]

[Wartość]

019

ograniczenia lub zakazania wypłat zysków lub odsetek [art. 104 ust. 1 lit. i)]

[Wartość]

020

nakładania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości [art. 104 ust. 1 lit. j)]

[Wartość]

021

nakładania szczególnych wymogów w zakresie płynności [art. 104 ust. 1 lit. k)]

[Wartość]

022

nakładania dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji [art. 104 ust. 1 lit. l)]

[Wartość]

023

Liczba i charakter innych wprowadzonych środków nadzorczych (niewymienionych w art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE)

[Wartość]

024

Środki nadzorcze wprowadzone zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. b) i innymi przepisami dyrektywy 2013/36/UE lub rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Łączna liczba środków nadzorczych wprowadzonych zgodnie z art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE w celu:

[Wartość]

025

wymagania posiadania funduszy własnych przewyższających minimalne wymogi kapitałowe [art. 104 ust. 1 lit. a)]

[Wartość]

026

wymagania wzmocnienia rozwiązań w zakresie zarządzania firmą inwestycyjną oraz zarządzania kapitałem wewnętrznym [art. 104 ust. 1 lit. b)]

[Wartość]

027

wymagania przedstawienia planu przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi [art. 104 ust. 1 lit. c)]

[Wartość]

028

wymagania stosowania szczególnej polityki w zakresie rezerw lub szczególnego traktowania aktywów [art. 104 ust. 1 lit. d)]

[Wartość]

029

ograniczenia działalności [art. 104 ust. 1 lit. e)]

[Wartość]

030

wymagania ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, produktami i systemami [art. 104 ust. 1 lit. f)]

[Wartość]

031

wymagania ograniczenia wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia [art. 104 ust. 1 lit. g)]

[Wartość]

032

wymagania przeznaczenia zysków netto na zwiększenie funduszy własnych [art. 104 ust. 1 lit. h)]

[Wartość]

033

ograniczenia lub zakazania wypłat zysków lub odsetek [art. 104 ust. 1 lit. i)]

[Wartość]

034

nakładania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości [art. 104 ust. 1 lit. j)]

[Wartość]

035

nakładania szczególnych wymogów w zakresie płynności [art. 104 ust. 1 lit. k)]

[Wartość]

036

nakładania dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji [art. 104 ust. 1 lit. l)]

[Wartość]

037

Liczba i charakter innych wprowadzonych środków nadzorczych (niewymienionych w art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE)

[Wartość]

 

 

 

 

 

Dane dotyczące

środków nadzorczych

 

Firmy inwestycyjne

 

037

Środki nadzorcze wprowadzone zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. a)

Łączna liczba środków nadzorczych wprowadzonych zgodnie z art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE w celu:

[Wartość]

038

wymagania posiadania funduszy własnych przewyższających minimalne wymogi kapitałowe [art. 104 ust. 1 lit. a)]

[Wartość]

039

wymagania wzmocnienia rozwiązań w zakresie zarządzania firmą inwestycyjną oraz zarządzania kapitałem wewnętrznym [art. 104 ust. 1 lit. b)]

[Wartość]

040

wymagania przedstawienia planu przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi [art. 104 ust. 1 lit. c)]

[Wartość]

041

wymagania stosowania szczególnej polityki w zakresie rezerw lub szczególnego traktowania aktywów [art. 104 ust. 1 lit. d)]

[Wartość]

042

ograniczenia działalności [art. 104 ust. 1 lit. e)]

[Wartość]

043

wymagania ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, produktami i systemami [art. 104 ust. 1 lit. f)]

[Wartość]

044

wymagania ograniczenia wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia [art. 104 ust. 1 lit. g)]

[Wartość]

045

wymagania przeznaczenia zysków netto na zwiększenie funduszy własnych [art. 104 ust. 1 lit. h)]

[Wartość]

046

ograniczenia lub zakazania wypłat zysków lub odsetek [art. 104 ust. 1 lit. i)]

[Wartość]

047

nakładania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości [art. 104 ust. 1 lit. j)]

[Wartość]

048

nakładania szczególnych wymogów w zakresie płynności [art. 104 ust. 1 lit. k)]

[Wartość]

049

nakładania dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji [art. 104 ust. 1 lit. l)]

[Wartość]

050

Liczba i charakter innych wprowadzonych środków nadzorczych (niewymienionych w art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE)

[Wartość]

051

Środki nadzorcze wprowadzone zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. b) i innymi przepisami dyrektywy 2013/36/UE lub rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Łączna liczba środków nadzorczych wprowadzonych zgodnie z art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE w celu:

[Wartość]

052

wymagania posiadania funduszy własnych przewyższających minimalne wymogi kapitałowe [art. 104 ust. 1 lit. a)]

[Wartość]

053

wymagania wzmocnienia rozwiązań w zakresie zarządzania firmą inwestycyjną oraz zarządzania kapitałem wewnętrznym [art. 104 ust. 1 lit. b)]

[Wartość]

054

wymagania przedstawienia planu przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi [art. 104 ust. 1 lit. c)]

[Wartość]

055

wymagania stosowania szczególnej polityki w zakresie rezerw lub szczególnego traktowania aktywów [art. 104 ust. 1 lit. d)]

[Wartość]

056

ograniczenia działalności [art. 104 ust. 1 lit. e)]

[Wartość]

057

wymagania ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działalnością, produktami i systemami [art. 104 ust. 1 lit. f)]

[Wartość]

058

wymagania ograniczenia wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia [art. 104 ust. 1 lit. g)]

[Wartość]

059

wymagania przeznaczenia zysków netto na zwiększenie funduszy własnych [art. 104 ust. 1 lit. h)]

[Wartość]

060

ograniczenia lub zakazania wypłat zysków lub odsetek [art. 104 ust. 1 lit. i)]

[Wartość]

061

nakładania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości [art. 104 ust. 1 lit. j)]

[Wartość]

062

nakładania szczególnych wymogów w zakresie płynności [art. 104 ust. 1 lit. k)]

[Wartość]

063

nakładania dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania informacji [art. 104 ust. 1 lit. l)]

[Wartość]

064

Liczba i charakter innych wprowadzonych środków nadzorczych (niewymienionych w art. 104 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE)

[Wartość]

 

 

 

 

 

Dane dotyczące

sankcji administracyjnych  (28)

 

Instytucje kredytowe

 

065

Sankcje administracyjne (za naruszenia wymogów dotyczących zezwolenia lub nabywania znacznych pakietów akcji)

Łączna liczba sankcji administracyjnych zastosowanych na podstawie art. 66 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE:

[Wartość]

066

podanie do publicznej wiadomości informacji wskazującej osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za naruszenie i charakter naruszenia [art. 66 ust. 2 lit. a)]

[Wartość]

067

nakaz zobowiązujący odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania [art. 66 ust. 2 lit. b)]

[Wartość]

068

administracyjne sankcje finansowe nałożone na osobę prawną lub fizyczną [art. 66 ust. 2 lit. c)–e)]

[Wartość]

069

zawieszenie praw głosu akcjonariuszy [art. 66 ust. 2 lit. f)]

[Wartość]

070

Liczba i charakter innych nałożonych sankcji administracyjnych (nieokreślonych w art. 66 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE)

[tekst dowolny]

071

Sankcje administracyjne (za naruszenia innych wymogów przewidzianych w dyrektywie 2013/36/UE lub rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)

Łączna liczba sankcji administracyjnych zastosowanych na podst. art. 67 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE:

[Wartość]

072

podanie do publicznej wiadomości informacji wskazującej osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za naruszenie i charakter naruszenia [art. 67 ust. 2 lit. a)]

[Wartość]

073

nakaz zobowiązujący odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania [art. 67 ust. 2 lit. b)]

[Wartość]

074

cofnięcie zezwolenia udzielonego instytucji kredytowej [art. 67 ust. 2 lit. c)]

[Wartość]

075

tymczasowy zakaz sprawowania funkcji w instytucjach kredytowych wobec osoby fizycznej [art. 67 ust. 2 lit. d)]

[Wartość]

076

administracyjne sankcje finansowe nałożone na osobę prawną lub fizyczną [art. 67 ust. 2 lit. e)–g)]

[Wartość]

077

Liczba i charakter innych nałożonych sankcji administracyjnych (nieokreślonych w art. 67 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE)

[tekst dowolny]

 

Firmy inwestycyjne

 

078

Sankcje administracyjne (za naruszenia wymogów dotyczących zezwolenia lub nabywania znacznych pakietów akcji)

Łączna liczba sankcji administracyjnych zastosowanych na podstawie art. 66 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE:

[Wartość]

079

podanie do publicznej wiadomości informacji wskazującej osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za naruszenie i charakter naruszenia [art. 66 ust. 2 lit. a)]

[Wartość]

080

nakaz zobowiązujący odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania [art. 66 ust. 2 lit. b)]

[Wartość]

081

administracyjne sankcje finansowe nałożone na osobę prawną lub fizyczną [art. 66 ust. 2 lit. c)–e)]

[Wartość]

082

zawieszenie praw głosu akcjonariuszy [art. 66 ust. 2 lit. f)]

[Wartość]

083

Liczba i charakter innych nałożonych sankcji administracyjnych (nieokreślonych w art. 66 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE)

[Wartość]

084

Sankcje administracyjne (za naruszenia innych wymogów przewidzianych w dyrektywie 2013/36/UE lub rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)

Łączna liczba sankcji administracyjnych zastosowanych na podstawie art. 66 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE:

[Wartość]

085

podanie do publicznej wiadomości informacji wskazującej osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za naruszenie i charakter naruszenia [art. 67 ust. 2 lit. a)]

[Wartość]

086

nakaz zobowiązujący odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania określonego postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania [art. 67 ust. 2 lit. b)]

[Wartość]

087

cofnięcie zezwolenia udzielonego firmie inwestycyjnej [art. 67 ust. 2 lit. c)]

[Wartość]

088

tymczasowy zakaz sprawowania funkcji w firmach inwestycyjnych wobec osoby fizycznej [art. 67 ust. 2 lit. d)]

[Wartość]

089

administracyjne sankcje finansowe nałożone na osobę prawną lub fizyczną [art. 67 ust. 2 lit. e)–g)]

[Wartość]

090

Liczba i charakter innych nałożonych sankcji administracyjnych (nieokreślonych w art. 67 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE)

[tekst dowolny]

Właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych wprowadzonych w stosunku do konkretnych instytucji. Publikując informacje na temat ogólnych kryteriów i metod, właściwe organy nie ujawniają żadnych środków nadzorczych wprowadzonych w stosunku do konkretnych instytucji, niezależnie od tego, czy zostały one wprowadzone w stosunku do jednej instytucji czy do ich grupy.


CZĘŚĆ 6

Dane dotyczące odstępstw  (29) (XXXX r.)

 

Odstępstwo od stosowania na zasadzie indywidualnej wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do piątej oraz siódmej i ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

 

Odniesienie do przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 7 ust. 1 i 2

(Odstępstwa wobec jednostek zależnych) (30)

art. 7 ust. 3

(Odstępstwa wobec instytucji dominujących)

010

Łączna liczba przyznanych odstępstw

[Wartość]

[Wartość]

011

Liczba odstępstw przyznanych instytucjom dominującym posiadającym udziały kapitałowe w jednostkach zależnych mających siedzibę w państwach trzecich

Nd

[Wartość]

012

Łączna kwota skonsolidowanych funduszy własnych posiadanych w jednostkach zależnych mających siedzibę w państwach trzecich (w mln EUR)

nd

[Wartość]

013

Odsetek łącznych skonsolidowanych funduszy własnych posiadanych w jednostkach zależnych mających siedzibę w państwach trzecich (%)

Nd

[Wartość]

014

Odsetek wymogów w zakresie skonsolidowanych funduszy własnych przypadających na jednostki zależne mające siedzibę w państwach trzecich (%)

Nd

[Wartość]

 

Zezwolenia udzielone instytucjom dominującym na uwzględnienie jednostek zależnych w obliczeniach ich wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do piątej oraz ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

 

Odniesienie do przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 9 ust. 1

(Metoda konsolidacji indywidualnej)

015

Łączna liczba przyznanych zezwoleń

[Wartość]

016

Liczba zezwoleń udzielonych jednostkom dominującym na uwzględnienie w obliczeniach ich wymogów jednostek zależnych mających siedzibę w państwach trzecich

[Wartość]

017

Łączna kwota skonsolidowanych funduszy własnych posiadanych w jednostkach zależnych mających siedzibę w państwach trzecich (w mln EUR)

[Wartość]

018

Odsetek łącznych skonsolidowanych funduszy własnych posiadanych w jednostkach zależnych mających siedzibę w państwach trzecich (%)

[Wartość]

019

Odsetek wymogów w zakresie skonsolidowanych funduszy własnych przypadających na jednostki zależne mające siedzibę w państwach trzecich (%)

[Wartość]

 

Odstępstwo od stosowania na zasadzie indywidualnej wymogów dotyczących płynności określonych w części szóstej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

 

Odniesienie do przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 8

(Odstępstwo od wymogów dotyczących płynności wobec jednostek zależnych)

020

Łączna liczba przyznanych odstępstw

[Wartość]

021

Liczba odstępstw przyznanych na podstawie art. 8 ust. 2 w przypadku, gdy wszystkie instytucje wchodzące w skład wydzielonej podgrupy płynnościowej uzyskały zezwolenie w tym samym państwie członkowskim

[Wartość]

022

Liczba odstępstw przyznanych na podstawie art. 8 ust. 1 w przypadku, gdy wszystkie instytucje wchodzące w skład wydzielonej podgrupy płynnościowej uzyskały zezwolenie w kilku państwach członkowskich

[Wartość]

023

Liczba odstępstw przyznanych na podstawie art. 8 ust. 3 instytucjom, które są członkami tego samego instytucjonalnego systemu ochrony

[Wartość]

 

Odstępstwo od stosowania na zasadzie indywidualnej wymogów ostrożnościowych określonych w częściach od drugiej do ósmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013

 

Odniesienie do przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 10

(Instytucje kredytowe trwale powiązane z organem centralnym)

024

Łączna liczba przyznanych odstępstw

[Wartość]

025

Liczba odstępstw przyznanych w odniesieniu do instytucji kredytowych trwale powiązanych z organem centralnym

[Wartość]

026

Liczba odstępstw przyznanych w odniesieniu do organów centralnych

[Wartość]


(1)  Aktywa razem oznaczają: dla właściwych organów krajowych wartość aktywów razem w danym państwie, wyłącznie w przypadku wierszy 020 i 030, a dla EBC – wartość aktywów razem istotnych instytucji dla całego Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

(2)  PKB w cenach rynkowych; sugerowane źródło – Eurostat/EBC.

(3)  Nie należy włączać państw EOG.

(4)  Liczba oddziałów zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). Jako jeden oddział należy traktować dowolną liczbę miejsc prowadzenia działalności ustanowionych w tym samym państwie przez instytucję kredytową posiadającą siedzibę główną w państwie trzecim.

(5)  Liczba jednostek zależnych zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 16 CRR. Jednostki zależne są uznawane za jednostki zależne wobec jednostki dominującej kierującej tymi jednostkami.

(6)  Stosunek kapitału podstawowego Tier I zdefiniowanego w art. 50 CRR do funduszy własnych zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72 CRR, wyrażony w procentach (%).

(7)  Stosunek kapitału dodatkowego Tier I zdefiniowanego w art. 61 CRR do funduszy własnych zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72 CRR, wyrażony w procentach (%).

(8)  Stosunek kapitału Tier II zdefiniowanego w art. 71 CRR do funduszy własnych zdefiniowanych w art. 4 ust. 2 pkt 118 i art. 72 CRR, wyrażony w procentach (%).

(9)  8 % łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 92 ust. 3, art. 95, 96 i 98 CRR.

(10)  Stosunek kapitału własnego do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. c) CRR, wyrażony w procentach (%).

(11)  Stosunek wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, o których mowa w art. 92 ust. 3 lit. a) i f) CRR, do łącznych funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 3, art. 95, 96 i 98 CRR.

(12)  W przypadku gdy dana instytucja stosuje więcej niż jedną metodę, instytucję tę należy uwzględnić w odniesieniu do każdej z używanych metod. Dlatego suma wartości procentowych zgłoszonych w odniesieniu do tych trzech metod może być wyższa niż 100 %

(13)  W wyjątkowych przypadkach, gdy dana instytucja stosuje więcej niż jedną metodę, instytucję tę należy uwzględnić w odniesieniu do każdej z używanych metod. Dlatego suma wartości procentowych zgłoszonych może być wyższa niż 100 %

(14)  Stosunek wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, o których mowa w art. 92 ust. 3 lit. a) i f) CRR, do łącznych funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 3, art. 95, 96 i 98 CRR.

(15)  Stosunek procentowy wymogów w zakresie funduszy własnych instytucji inwestycyjnych, które stosują metody SA i IRB do łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, o których mowa odpowiednio w art. 92 ust. 3 lit. a) i f) CRR.

(16)  Kwota szacunkowych strat zgłaszana jest według stanu na sprawozdawczy dzień odniesienia.

(17)  Zgodnie z – odpowiednio – art. 101 ust. 1 lit. c) i f) CRR wartość rynkowa i wartość bankowo-hipoteczna zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 74 i 76; wyłącznie w odniesieniu do części ekspozycji traktowanej jako w pełni i zupełnie zabezpieczona zgodnie z art. 124 ust. 1 CRR.

(18)  Zgodnie z — odpowiednio – art. 101 ust. 1 lit. a) i d) CRR wartość rynkowa i wartość bankowo-hipoteczna zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 74 i 76.

(19)  W przypadku gdy wartość zabezpieczenia została obliczona jako wartość bankowo-hipoteczna.

(20)  Zgodnie z – odpowiednio – art. 101 ust. 1 lit. b) i e) CRR wartość rynkowa i wartość bankowo-hipoteczna zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 74 i 76.

(21)  Wzór zawiera informacje dotyczące wszystkich instytucji, a nie tylko tych z pozycjami ryzyka rynkowego.

(22)  Stosunek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów, o których mowa w art. 92 ust. 3 lit. b) ppkt (i), art. 92 ust. 3 lit. c) ppkt (i) i (iii) oraz art. 92 ust. 4 lit. b) CRR, do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 92 ust. 3, art. 95, 96 i 98 CRR (w %).

(23)  W przypadku gdy dana instytucja stosuje więcej niż jedną metodę, instytucję tę należy uwzględnić w odniesieniu do każdej z używanych metod. Dlatego suma wartości procentowych zgłoszonych może być wyższa lub niższa niż 100 %, ponieważ podmioty z małym portfelem handlowym nie są zobowiązane do określenia ryzyka rynkowego.

(24)  Stosunek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego, o którym mowa w art. 92 ust. 3 CRR, do łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, o której mowa w art. 92 ust. 3, art. 95, 96 i 98 CRR (w %).

(25)  W przypadku gdy dana instytucja stosuje więcej niż jedną metodę, instytucję tę należy uwzględnić w odniesieniu do każdej z używanych metod. Dlatego suma wartości procentowych zgłoszonych może być wyższa lub niższa niż 100 %, ponieważ niektóre firmy inwestycyjne nie są zobowiązane do obliczania opłat z tytułu kapitału ryzyka operacyjnego.

(26)  Wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które stosują metody AMA lub TSA/ASA – stosunek łącznej kwoty strat dla wszystkich linii biznesowych do sumy odpowiedniego wskaźnika działalności bankowej objętej TSA/ASA i AMA w poprzednim roku (w %).

(27)  Informacje przedstawiane są w oparciu o datę decyzji.

Ze względu na różnice pomiędzy przepisami krajowymi oraz pomiędzy praktykami i metodami nadzorczymi stosowanymi przez właściwe organy dane przedstawione w powyższej tabeli mogą być niewystarczające na potrzeby miarodajnego porównania jurysdykcji. Wszelkie wnioski nieuwzględniające właściwie takich różnic mogą być błędne.

(28)  Sankcje administracyjne nakładane przez właściwe organy. Właściwe organy zgłaszają wszystkie sankcje administracyjne, od których w ich jurysdykcji do dnia odniesienia ujawnienia nie przysługuje odwołanie. Właściwe organy państw członkowskich, w których dozwolone jest publikowanie sankcji administracyjnych, od których przysługuje odwołanie, zgłaszają również te sankcje administracyjne, chyba że wydano decyzję uchylającą daną zaskarżoną sankcję administracyjną.

(29)  Właściwe organy zgłaszają informacje na temat praktyk w zakresie odstępstw w oparciu o łączną liczbę odstępstw przyznanych przez dany właściwy organ, które są wciąż skuteczne lub obowiązujące. Informacje, które należy zgłaszać, dotyczą jedynie podmiotów, którym przyznano odstępstwo. Jeżeli informacje nie są dostępne, tj. nie są częścią regularnej sprawozdawczości, należy wpisać „Nd”.

(30)  Podstawę do obliczenia liczby odstępstw stanowi liczba instytucji, którym przyznano odstępstwo.