29.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/43


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/888

z dnia 13 marca 2019 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i producentów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/956 określono dane, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie w odniesieniu do nowych pojazdów ciężkich zarejestrowanych po raz pierwszy w Unii.

(2)

W części B załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/956 w pkt 2 określono dane, które mają być monitorowane i zgłaszane przez producentów pojazdów ciężkich dla każdego nowego pojazdu ciężkiego.

(3)

Od dnia 1 lipca 2019 r. producenci pojazdów określają i zgłaszają dodatkowe dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 (2) i przepisami wykonawczymi do niego. W celu skutecznego wdrożenia przepisów dotyczących CO2 w odniesieniu do pojazdów ciężkich ważne jest zapewnienie kompleksowego, przejrzystego i odpowiedniego gromadzenia danych dotyczących konfiguracji floty pojazdów ciężkich w Unii, jej rozwoju w czasie oraz potencjalnego wpływu na emisje CO2. Producenci pojazdów ciężkich powinni zatem monitorować te dane i zgłaszać je Komisji.

(4)

Aby umożliwić dokładną analizę takich dodatkowych danych, w szczególności w celu identyfikacji pojazdów specjalistycznych, właściwe organy państw członkowskich powinny również monitorować i zgłaszać uzupełniające informacje rejestracyjne.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2018/956,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/956 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/956 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

dla pojazdów zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2019 r., o ile jest dostępny, i dla pojazdów zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2020 r., we wszystkich przypadkach, kod nadwozia określony w pozycji 38 świadectwa zgodności, w tym, w stosownych przypadkach, cyfry uzupełniające, o których mowa w dodatku 2 do załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE;”;

b)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

dla pojazdów zarejestrowanych od dnia 1 stycznia 2020 r. maksymalna prędkość pojazdu określona w pozycji 29 świadectwa zgodności.”;

2)

w pkt 2 części B wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

Nr

Parametry monitorowania

Źródło załącznik IV część I do rozporządzenia (UE) 2017/2400, chyba że określono inaczej

Opis

„5

Numer certyfikacji osi

1.7.2

Specyfikacje osi”

b)

pozycja 15 otrzymuje brzmienie:

Nr

Parametry monitorowania

Źródło załącznik IV część I do rozporządzenia (UE) 2017/2400, chyba że określono inaczej

Opis

„15

Marka (nazwa handlowa producenta)

Specyfikacje pojazdu”

c)

pozycja 21 otrzymuje brzmienie:

Nr

Parametry monitorowania

Źródło załącznik IV część I do rozporządzenia (UE) 2017/2400, chyba że określono inaczej

Opis

„21

Rodzaj paliwa (olej napędowy CI/sprężony gaz ziemny PI/skroplony gaz ziemny PI...)

1.2.7

Specyfikacje silnika”

d)

pozycja 73 otrzymuje brzmienie:

Nr

Parametry monitorowania

Źródło załącznik IV część I do rozporządzenia (UE) 2017/2400, chyba że określono inaczej

Opis

„73

Skrót kryptograficzny dokumentacji producenta

3.1.4

Informacje o oprogramowaniu”

e)

dodaje się pozycje 79–100 w brzmieniu:

Nr

Parametry monitorowania

Źródło załącznik IV część I do rozporządzenia (UE) 2017/2400, chyba że określono inaczej

Opis

„79

Model pojazdu

1.1.2

Specyfikacje pojazdu

80

Pojazd specjalistyczny (tak/nie)

1.1.9

81

Bezemisyjny pojazd ciężki (tak/nie)

1.1.10

82

Hybrydowy pojazd ciężki z napędem elektrycznym (tak/nie)

1.1.11

83

Pojazd dwupaliwowy (tak/nie)

1.1.12

84

Kabina sypialna (tak/nie)

1.11.13

85

Model silnika (*1)

1.2.1

Specyfikacje silnika

86

Model przekładni (*1)

1.3.1

Specyfikacje przekładni

87

Model zwalniacza (*1)

1.4.1

Specyfikacje zwalniacza

88

Numer certyfikacji zwalniacza

1.4.2

89

Opcja certyfikacji stosowana do stworzenia mapy strat (wartości standardowe/pomiar)

1.4.3

90

Model przemiennika momentu obrotowego (*1)

1.5.1

Specyfikacje przemiennika momentu obrotowego

91

Numer certyfikacji przemiennika momentu obrotowego

1.5.2

92

Opcja certyfikacji stosowana do stworzenia mapy strat (wartości standardowe/pomiar)

1.5.3

93

Model napędu kątowego (*1)

1.6.1

Specyfikacje napędu kątowego

94

Numer certyfikacji napędu kątowego

1.6.2

95

Model osi (*1)

1.7.1

Specyfikacje osi

96

Model oporu powietrza (*1)

1.8.1

Aerodynamika

97

System wyłączania-włączania silnika podczas postojów pojazdu (tak/nie)

1.12.1

Nowoczesne systemy wspomagania kierowcy (ADAS)

98

System eco-roll bez systemu wyłączania-włączania silnika (tak/nie)

1.12.2

99

System eco-roll z systemem wyłączania-włączania silnika (tak/nie)

1.12.3

100

Tempomat przewidujący (tak/nie)

1.12.4


(*1)  Pozycje 85, 86, 87, 90, 93, 95 i 96 nie są podawane do wiadomości publicznej w Centralnym rejestrze danych dotyczących pojazdów ciężkich.”.