28.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/856

z dnia 26 lutego 2019 r.

uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 10a ust. 8 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić szczegółowe zasady działania funduszu innowacyjnego, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w ramach programu NER300 ustanowionego na mocy dyrektywy 2003/87/WE i wdrażanego na podstawie decyzji Komisji 2010/670/UE (2); w szczególności należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania Trybunału Obrachunkowego (3).

(2)

Aby pokryć niższą rentowność i wyższy stopień ryzyka technologicznego projektów kwalifikowalnych w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, znaczną część finansowania z funduszu innowacyjnego należy zapewnić w formie dotacji. Należy zatem ustanowić szczegółowe zasady wypłaty dotacji.

(3)

Ponieważ poziom ryzyka i rentowności kwalifikowalnych projektów może się różnić w zależności od sektorów i działań w ramach tych projektów i może też z czasem ewoluować, należy zezwolić na udzielanie części wsparcia z funduszu innowacyjnego poprzez wkłady w działania łączone w ramach unijnego instrumentu wsparcia inwestycji, jak również w innych formach przewidzianych w rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) („rozporządzenie finansowe”).

(4)

Różnicę między całkowitymi kosztami kwalifikowalnego projektu a całkowitymi kosztami równoważnego projektu wykorzystującego technologię konwencjonalną należy uwzględnić jako odnośne koszty do celów finansowania w ramach funduszu innowacyjnego. Aby uniknąć nadmiernych obciążeń administracyjnych dla projektów na małą skalę i rozwiązać szczególne trudności w pozyskiwaniu finansowania dla takich projektów, za odnośne koszty projektów na małą skalę uznaje się jednak całość wydatków kapitałowych ponoszonych w ramach takich projektów.

(5)

W celu terminowego udostępnienia odpowiednich środków finansowych kwalifikowalnym projektom wypłata dotacji powinna być uzależniona od osiągnięcia celów pośrednich. W przypadku wszystkich projektów cele pośrednie powinny obejmować zamknięcie finansowe i rozpoczęcie eksploatacji. Ponieważ w niektórych projektach wypłata wsparcia może być wymagana w innym czasie, w dokumentacji umownej należy zawrzeć możliwość określenia dodatkowych celów pośrednich.

(6)

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa powodzenia projektów należy ustanowić możliwość wypłacenia części dotacji przed rozpoczęciem eksploatacji projektu. Zasadniczo wypłatę dotacji należy rozpocząć z chwilą osiągnięcia zamknięcia finansowego i kontynuować podczas opracowywania i eksploatacji projektu.

(7)

Główna część wsparcia z funduszu innowacyjnego powinna zależeć od zweryfikowanego unikania emisji gazów cieplarnianych. Osiąganie znacznie gorszych wyników w zakresie planowanego unikania emisji gazów cieplarnianych powinno zatem prowadzić do zmniejszenia i odzyskania kwoty wsparcia uzależnionej od takiego unikania. Mechanizm zmniejszania i odzyskiwania środków powinien być jednak wystarczająco elastyczny, aby uwzględnić innowacyjny charakter projektów wspieranych w ramach funduszu innowacyjnego.

(8)

Dotacje w ramach funduszu innowacyjnego powinny być przyznawane po przeprowadzeniu procedury wyboru w ramach konkursu, w drodze zaproszenia do składania wniosków. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla wnioskodawców projektów należy ustanowić dwuetapową procedurę składania wniosków składającą się z wyrażenia zainteresowania i pełnego wniosku.

(9)

Oceny projektów ubiegających się o wsparcie z funduszu innowacyjnego należy przeprowadzać na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Połączenie takich kryteriów powinno zapewnić kompletność oceny projektu pod względem jego potencjału technologicznego i biznesowego. Aby zapewnić sprawiedliwy i oparty na zasługach wybór, należy wybierać projekty na podstawie takich samych kryteriów wyboru, ale najpierw oceniać je i klasyfikować w stosunku do innych projektów z tego samego sektora, a następnie w stosunku do projektów ze wszystkich sektorów.

(10)

Do objęcia wsparciem z funduszu innowacyjnego nie należy wybierać projektów, których plany, model biznesowy oraz struktura finansowa i prawna wydają się niewystarczająco zaawansowane, w szczególności w świetle możliwego braku wsparcia ze strony danych państw członkowskich lub braku niezbędnych krajowych zezwoleń. Takie projekty mogą jednak być obiecujące. W związku z tym należy ustanowić możliwość zapewnienia takim projektom pomocy w zakresie ich opracowywania. Pomocy takiej należy w szczególności udzielać projektom na małą skalę i projektom w państwach członkowskich o niższych dochodach, co pomoże osiągnąć zrównoważony pod względem geograficznym rozdział wsparcia z funduszu innowacyjnego.

(11)

Ważne jest zapewnienie, aby wsparcie z funduszu innowacyjnego było zrównoważone pod względem geograficznym. Aby zapobiec sytuacji, w której niektóre państwa członkowskie nie są objęte wsparciem w wystarczającym stopniu, należy określić możliwość ustanowienia dodatkowych kryteriów wyboru w celu osiągnięcia równowagi pod względem geograficznym w drugim lub kolejnym zaproszeniu do składania wniosków.

(12)

Komisja powinna zapewnić wdrażanie funduszu innowacyjnego. Komisja powinna jednak mieć możliwość przekazania niektórych z działań wdrożeniowych, takich jak organizacja zaproszenia do składania wniosków, wstępny wybór projektów lub zarządzanie umowami dotyczącymi dotacji, organom wykonawczym.

(13)

Dochodami funduszu innowacyjnego, w tym dochodami z uprawnień sprzedawanych na wspólnej platformie aukcyjnej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1031/2010 (5), należy zarządzać zgodnie z celami dyrektywy 2003/87/WE. W związku z tym Komisja powinna sama realizować to zadanie i mieć możliwość przekazania jego wykonania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

(14)

Komisja powinna stosować różne przepisy w zależności od metody wdrażania funduszu innowacyjnego. W przypadku gdy fundusz innowacyjny wdrażany jest w ramach zarządzania bezpośredniego, przepisy niniejszego rozporządzenia należy dostosować w pełni do przepisów rozporządzenia finansowego.

(15)

Państwa członkowskie powinny odgrywać ważną rolę we wdrażaniu funduszu innowacyjnego. Komisja powinna w szczególności przeprowadzać z państwami członkowskimi konsultacje na temat najważniejszych decyzji dotyczących wdrażania funduszu innowacyjnego, a także na temat jego rozwoju.

(16)

Fundusz innowacyjny należy wdrażać zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, które określono w rozporządzeniu finansowym.

(17)

Należy określić jasne ustalenia dotyczące sprawozdawczości, rozliczalności i kontroli finansowej w celu zapewnienia, by Komisja otrzymywała kompletne i aktualne informacje na temat postępu w projektach otrzymujących wsparcie z funduszu innowacyjnego, by podmioty zarządzające funduszem innowacyjnym stosowały zasady należytego zarządzania finansami, a państwa członkowskie były odpowiednio wcześnie informowane o wdrażaniu funduszu innowacyjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe przepisy uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do:

a)

celów operacyjnych funduszu innowacyjnego ustanowionego na mocy art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE;

b)

form wsparcia udzielanego w ramach funduszu innowacyjnego;

c)

procedury składania wniosków o udzielenie wsparcia z funduszu innowacyjnego;

d)

procedury i kryteriów wyboru projektów w ramach funduszu innowacyjnego;

e)

wypłacania wsparcia z funduszu innowacyjnego;

f)

zarządzania funduszem innowacyjnym;

g)

sprawozdawczości, monitorowania, oceny, kontroli i jawności dotyczących działania funduszu innowacyjnego.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„zamknięcie finansowe” oznacza taką chwilę w cyklu opracowywania projektu, w której wszystkie umowy w sprawie projektu i w sprawie finansowania zostały podpisane i spełnione zostały wszystkie wymagane warunki zawarte w tych umowach;

2)

„rozpoczęcie eksploatacji” oznacza taką chwilę w cyklu opracowywania projektu, w której wszystkie elementy i systemy wymagane do eksploatacji projektu zostały przetestowane i rozpoczęły się działania, które powodują skuteczne unikanie emisji gazów cieplarnianych;

3)

„projekt na małą skalę” oznacza projekt, którego łączne wydatki kapitałowe nie przekraczają 7 500 000 EUR.

Artykuł 3

Cele operacyjne

Cele operacyjne funduszu innowacyjnego są następujące:

a)

wspieranie projektów demonstrujących wysoce innowacyjne technologie, procesy lub produkty, które to projekty są wystarczająco zaawansowane i wykazują znaczący potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych;

b)

oferowanie wsparcia finansowego dopasowanego do potrzeb rynku i profilów ryzyka kwalifikowalnych projektów, przy jednoczesnym przyciąganiu dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych;

c)

zapewnienie, by dochodami funduszu innowacyjnego zarządzano zgodnie z celami dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 4

Formy wsparcia z funduszu innowacyjnego

Wsparcie udzielane projektom z funduszu innowacyjnego może przyjmować następujące formy:

a)

dotacje;

b)

wkład w działania łączone w ramach unijnego instrumentu wsparcia inwestycji;

c)

w stosownych przypadkach w celu osiągnięcia celów dyrektywy 2003/87/WE, finansowanie w którejkolwiek z pozostałych form określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”), w szczególności nagrody i zamówienia.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe mające zastosowanie do dotacji

Artykuł 5

Odnośne koszty

1.   Do celów art. 10a ust. 8 akapit trzeci zdanie czwarte dyrektywy 2003/87/WE odnośne koszty są kosztami dodatkowymi, które ponosi wnioskodawca projektu w wyniku stosowania technologii innowacyjnej związanej z redukcją lub unikaniem emisji gazów cieplarnianych. Odnośne koszty oblicza się jako różnicę między najlepszym szacunkiem łącznych wydatków kapitałowych, wartością bieżącą netto kosztów operacyjnych i korzyści powstałych w trakcie 10 lat po rozpoczęciu eksploatacji projektu w porównaniu z wynikiem tego samego obliczenia dla produkcji konwencjonalnej o takiej samej zdolności pod względem skutecznej produkcji odpowiedniego produktu końcowego.

W przypadku gdy produkcja konwencjonalna, o której mowa w akapicie pierwszym, nie istnieje, za odnośne koszty uznaje się najlepszy szacunek łącznych wydatków kapitałowych oraz wartość bieżącą netto kosztów operacyjnych i korzyści powstałych w trakcie 10 lat po rozpoczęciu eksploatacji projektu.

2.   Za odnośne koszty projektów na małą skalę uznaje się łączne koszty wydatków kapitałowych tego projektu.

Artykuł 6

Wypłata dotacji

1.   Wsparcie z funduszu innowacyjnego w formie dotacji wypłaca się po osiągnięciu wcześniej określonych celów pośrednich.

2.   W odniesieniu do wszystkich projektów cele pośrednie, o których mowa w ust. 1, opierają się na cyklu opracowywania projektu i dotyczą co najmniej:

a)

zamknięcia finansowego;

b)

rozpoczęcia eksploatacji.

3.   Biorąc pod uwagę wykorzystaną technologię i szczególne okoliczności panujące w sektorze lub w sektorach, w których wykorzystuje się tę technologię, w dokumentach umownych można określić dodatkowe szczególne cele pośrednie.

4.   Maksymalnie 40 % łącznej kwoty wsparcia z funduszu innowacyjnego, w tym pomocy w zakresie opracowywania projektu, przydzielanej na rzecz konkretnego projektu wypłaca się po zamknięciu finansowym lub po osiągnięciu szczególnego celu pośredniego przed zamknięciem finansowym w przypadku, gdy taki cel pośredni określono zgodnie z ust. 3.

5.   O ile łącznej kwoty wsparcia z funduszu innowacyjnego udzielanego konkretnemu projektowi nie wypłacono na podstawie ust. 4, kwotę tę wypłaca się po zamknięciu finansowym. Kwotę tę można wypłacać częściowo przed rozpoczęciem eksploatacji i w rocznych ratach po rozpoczęciu eksploatacji.

6.   Do celów ust. 4 i 5 niniejszego artykułu łączna kwota wsparcia z funduszu innowacyjnego przydzielana na rzecz konkretnego projektu obejmuje kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego przydzielaną na rzecz tego projektu w ramach pomocy w zakresie opracowywania projektu zgodnie z art. 13.

Artykuł 7

Ogólne zasady odzyskiwania środków

1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, podczas realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochrony interesów finansowych funduszu innowacyjnego poprzez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innej nielegalnej działalności, poprzez skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje administracyjne i finansowe.

2.   Odzyskiwanie środków realizuje się zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

3.   Podstawy odzyskiwania środków, a także procedury odzyskiwania środków określa się bardziej szczegółowo w dokumentacji umownej.

Artykuł 8

Szczególne zasady odzyskiwania środków

1.   Kwota wsparcia z funduszu innowacyjnego wypłacana zgodnie z art. 6 ust. 5 po zamknięciu finansowym zależy od ilości gazów cieplarnianych, których emisji udało się uniknąć, zweryfikowanej na podstawie rocznych sprawozdań przedkładanych przez wnioskodawców projektów za okres 3–10 lat po rozpoczęciu eksploatacji. Końcowe sprawozdanie roczne przedkładane przez wnioskodawcę projektu zawiera łączną ilość gazów cieplarnianych, których emisji udało się uniknąć w trakcie całego okresu sprawozdawczego.

2.   W przypadku gdy łączna ilość gazów cieplarnianych, których emisji udało się uniknąć w trakcie całego okresu sprawozdawczego, jest niższa niż 75 % łącznej ilości gazów cieplarnianych, których emisji planowano uniknąć, kwotę wypłaconą lub kwotę, która ma zostać wypłacona, wnioskodawcy projektu zgodnie z art. 6 ust. 5 odzyskuje się lub zmniejsza w proporcjonalnym wymiarze.

3.   W przypadku gdy eksploatacja projektu nie rozpocznie się we wcześniej określonym terminie lub gdy wnioskodawca projektu nie wykaże, że rzeczywiście uniknięto jakichkolwiek emisji gazów cieplarnianych, należy odzyskać całą kwotę wypłaconą po zamknięciu finansowym zgodnie z art. 6 ust. 5.

4.   W przypadku gdy sytuacje, o których mowa w ust. 2 i 3, mają miejsce na skutek nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od wnioskodawcy projektu i wnioskodawca projektu wykaże potencjał projektu do osiągnięcia celu, jakim jest uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w ilości większej niż zgłoszona, lub w przypadku gdy wnioskodawca projektu wykaże, że w ramach projektu można osiągnąć znaczne korzyści z niskoemisyjnych innowacji, Komisja może podjąć decyzję o niestosowaniu mechanizmów odzyskiwania środków określonych w ust. 2 i 3.

5.   Podstawę odzyskiwania środków i procedury odzyskiwania środków określa się bardziej szczegółowo w dokumentacji umownej.

6.   Przepisy ustanowione w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla ogólnych zasad odzyskiwania środków określonych w art. 7.

Artykuł 9

Zaproszenia do składania wniosków

1.   Wnioskodawców projektów zaprasza się do składania wniosków o otrzymanie wsparcia z funduszu innowacyjnego za pośrednictwem otwartych zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych przez Komisję.

Przed przyjęciem decyzji o ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków Komisja przeprowadza z państwami członkowskimi konsultacje dotyczące projektu decyzji.

2.   Decyzja Komisji o ogłoszeniu zaproszenia do składania wniosków zawiera co najmniej następujące elementy:

a)

ogólną kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego dostępną w ramach danego zaproszenia do składania wniosków;

b)

maksymalną kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego dostępną do celów pomocy w zakresie opracowywania projektu;

c)

rodzaje projektów lub sektorów, których dotyczy zaproszenie;

d)

opis procedury składania wniosków i szczegółowy wykaz informacji, które należy przedstawić, i dokumentów, które należy przedłożyć, na każdym etapie procedury składania wniosków;

e)

szczegółowe informacje dotyczące procedury wyboru, w tym metodyki oceny i klasyfikacji;

f)

w przypadku gdy zgodnie z art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 6 do projektów na małą skalę stosuje się szczególne procedury składania wniosków i wyboru, przepisy dotyczące tych szczególnych procedur;

g)

w przypadku gdy Komisja rezerwuje część łącznej dostępnej kwoty wsparcia z funduszu innowacyjnego dla wniosków dotyczących projektów na małą skalę, kwotę tej części;

h)

w przypadku gdy zgodnie z art. 11 ust. 2 stosuje się dodatkowe kryteria wyboru mające na celu osiągnięcie zrównoważonego pod względem geograficznym podziału wsparcia z funduszu innowacyjnego, przedmiotowe kryteria.

Artykuł 10

Procedura składania wniosków

1.   Organ wykonawczy przyjmuje wnioski i przeprowadza procedurę składania wniosków w dwóch następujących po sobie etapach:

a)

wyrażenie zainteresowania;

b)

pełny wniosek.

2.   Na etapie wyrażania zainteresowania wnioskodawca projektu ma obowiązek przedłożyć opis głównych cech projektu zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednim zaproszeniu do składania wniosków, w tym opis skuteczności, stopnia innowacyjności i zaawansowania projektu, jak określono w art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c).

3.   Na etapie składania pełnego wniosku wnioskodawca projektu ma obowiązek przedłożenia szczegółowego opisu projektu i całej dokumentacji uzupełniającej, w tym planu dzielenia się wiedzą.

4.   W przypadku projektów na małą skalę można stosować uproszczoną procedurę składania wniosków.

Artykuł 11

Kryteria wyboru

1.   Wybór projektów, które otrzymają wsparcie z funduszu innowacyjnego, opiera się na następujących kryteriach:

a)

skuteczność pod względem potencjalnego unikania emisji gazów cieplarnianych, w stosownym przypadkach w porównaniu ze wskaźnikami, o których mowa w art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE;

b)

stopień innowacyjności projektów w porównaniu ze stanem techniki;

c)

stopień zaawansowania projektu w zakresie planowania, modelu biznesowego, struktury finansowej i prawnej, a także możliwości osiągnięcia zamknięcia finansowego w ustalonym wcześniej okresie nieprzekraczającym czterech lat po decyzji o przyznaniu wsparcia;

d)

potencjał techniczny i potencjał rynku dotyczący powszechnego stosowania lub ponownego zastosowania lub przyszłych obniżek kosztów;

e)

skuteczność w zakresie odnośnych kosztów projektu z wyjątkiem jakiegokolwiek uczestnictwa wnioskodawcy projektu w tych kosztach, podzielona przez łączną planowaną ilość gazów cieplarnianych, których emisji będzie można uniknąć, lub ilość energii, którą będzie można wyprodukować lub magazynować, lub ilość CO2, którą będzie można składować w trakcie pierwszych 10 lat działania.

2.   Do celów wyboru projektu można również stosować dodatkowe kryteria mające na celu osiągnięcie zrównoważonego pod względem geograficznym podziału wsparcia z funduszu innowacyjnego.

Artykuł 12

Procedura wyboru

1.   Na podstawie wniosków otrzymanych na etapie wyrażania zainteresowania organ wykonawczy ocenia kwalifikowalność każdego projektu zgodnie z art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE. Następnie organ wykonawczy przystępuje do wyboru kwalifikowalnych projektów zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.   Na podstawie wniosków otrzymanych na etapie wyrażenia zainteresowania organ wykonawczy sporządza wykaz projektów, które spełniają kryteria wyboru określone w art. 11 ust. 1 lit. a), b) i c), i zaprasza wnioskodawców tych projektów do przedłożenia pełnego wniosku.

W przypadku gdy organ wykonawczy stwierdzi, że projekt spełnia kryteria wyboru określone w art. 11 ust. 1 lit. a) i b), ale nie spełnia kryterium określonego w art. 11 ust. 1 lit. c), organ wykonawczy ocenia, czy projekt wykazuje potencjał do spełnienia wszystkich kryteriów wyboru, jeżeli będzie dalej rozwijany. W przypadku gdy projekt wykazuje taki potencjał, organ wykonawczy może przyznać danemu projektowi pomoc w zakresie opracowywania projektu lub – w przypadku gdy zadanie to realizuje Komisja – zaproponować Komisji przyznanie projektowi pomocy w zakresie opracowywania projektu.

3.   Na podstawie pełnego wniosku otrzymanego zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu organ wykonawczy przystępuje do oceny i kwalifikacji projektu na podstawie wszystkich kryteriów wyboru ustanowionych w art. 11. Do celów tej oceny organ wykonawczy porównuje projekt z projektami z tego samego sektora, a także z projektami z innych sektorów i sporządza wykaz wstępnie wybranych projektów.

4.   Wykaz wstępnie wybranych projektów, o którym mowa w ust. 3, i – w stosownych przypadkach – sugestie, o których mowa w ust. 2 akapit drugi, przekazuje się Komisji z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów:

a)

potwierdzenie zgodności z kryteriami kwalifikowalności i wyboru;

b)

szczegółowe informacje dotyczące oceny i klasyfikacji projektu;

c)

łączne koszty projektu i odnośne koszty, o których mowa w art. 5, w EUR;

d)

wniosek o udzielenie łącznego wsparcia z funduszu innowacyjnego w EUR;

e)

planowana ilość gazów cieplarnianych, których emisji będzie można uniknąć;

f)

planowana ilość energii, którą będzie można wyprodukować lub magazynować;

g)

planowana ilość CO2, którą będzie można składować;

h)

informacje dotyczące formy prawnej wsparcia z funduszu innowacyjnego, o które wnioskuje wnioskodawca projektu.

5.   Na podstawie informacji przekazanych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi zgodnie z art. 21 ust. 2, przyjmuje decyzję o przyznaniu wsparcia, w której określa wsparcie udzielane wybranym projektom i, w stosownych przypadkach, sporządza listę rezerwową.

6.   W odniesieniu do projektów na małą skalę można stosować określoną procedurę wyboru.

Artykuł 13

Pomoc w zakresie opracowywania projektu

1.   Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. c), określa maksymalną kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego dostępną do celów pomocy w zakresie opracowywania projektu.

2.   Pomoc w zakresie opracowywania projektu przyznaje Komisja lub organ wykonawczy zgodnie z art. 12 ust. 2 w formie dotacji.

3.   W ramach pomocy w zakresie opracowywania projektu mogą być finansowane następujące działania:

a)

uzupełnienie i opracowanie dokumentacji projektowej lub elementów koncepcyjnych projektu w celu zapewnienia jego wystarczającego zaawansowania;

b)

ocena wykonalności projektu, w tym badania techniczne i ekonomiczne;

c)

doradztwo w zakresie struktury finansowej i prawnej projektu;

d)

budowanie zdolności wnioskodawcy projektu.

4.   Do celów pomocy w zakresie opracowywania projektu, odnośnymi kosztami są wszystkie koszty związane z pracami nad rozwojem projektu. Fundusz innowacyjny może pokryć do 100 % odnośnych kosztów.

ROZDZIAŁ III

Przepisy szczegółowe mające zastosowanie do form wsparcia z funduszu innowacyjnego innych niż dotacje

Artykuł 14

Zapewnienie wsparcia z funduszu innowacyjnego poprzez wkłady w działania łączone w ramach unijnego instrumentu wsparcia inwestycji

1.   W przypadku gdy Komisja podejmuje decyzję o wypłacie wsparcia z funduszu innowacyjnego poprzez wkłady w działania łączone w ramach unijnego instrumentu wsparcia inwestycji, wsparcie z funduszu innowacyjnego jest wdrażane zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do unijnego instrumentu wspierania inwestycji. Kwalifikowalność projektów należy jednak oceniać zgodnie z art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi Komisja przyjmuje decyzję określającą, czy wkład w działania łączone ma formę bezzwrotnego wsparcia lub wsparcia zwrotnego, czy też obu tych form, oraz wskazującą kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego dostępną do wypłacenia za pośrednictwem unijnego instrumentu wspierania inwestycji.

Artykuł 15

Przepisy dotyczące wsparcia z funduszu innowacyjnego w każdej innej formie określonej w rozporządzeniu finansowym

1.   W przypadku gdy Komisja podejmuje decyzję o wypłacie wsparcia z funduszu innowacyjnego w jakiejkolwiek formie innej niż dotacje, określonej w rozporządzeniu finansowym, Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi, przyjmuje decyzję określającą kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego dostępną do wypłacenia w tej formie, jak również zasady mające zastosowanie do wniosku o takie wsparcie, wyboru projektów i wypłaty wsparcia.

2.   Projekty otrzymujące wsparcie z funduszu innowacyjnego na podstawie niniejszego artykułu są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

ROZDZIAŁ IV

Zarządzanie

Artykuł 16

Wdrażanie funduszu innowacyjnego

1.   Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 125–153 rozporządzenia finansowego lub w ramach zarządzania pośredniego poprzez organy, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

2.   Koszty poniesione w związku z działaniami dotyczącymi wdrażania funduszu innowacyjnego, w tym koszty administracyjne i koszty zarządzania, są finansowane z funduszu innowacyjnego.

Artykuł 17

Wyznaczanie organów wykonawczych

1.   W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o przekazaniu niektórych zadań związanych z wdrażaniem funduszu innowacyjnego organowi wykonawczemu, Komisja przyjmuje decyzję o wyznaczeniu takiego organu wykonawczego.

Komisja i wyznaczony organ wykonawczy zawierają umowę określającą szczegółowe warunki, na jakich organ wykonawczy ma wykonywać swoje zadania.

2.   W przypadku gdy Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania bezpośredniego i podejmie decyzję o przekazaniu niektórych zadań wykonawczych organowi wykonawczemu, Komisja wyznacza agencję wykonawczą do roli organu wykonawczego.

3.   W przypadku gdy Komisja wdraża fundusz innowacyjny w ramach zarządzania pośredniego, organem wykonawczym wyznaczonym przez Komisję jest organ, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

4.   Komisja wykonuje zadania związane z wdrażaniem funduszu innowacyjnego w zakresie, w jakim nie powierza ich organowi wykonawczemu.

Artykuł 18

Zadania organu wykonawczego

Organowi wykonawczemu wyznaczonemu zgodnie z art. 17 ust. 1 można powierzyć ogólne zarządzanie zaproszeniem do składania wniosków, wypłatą wsparcia z funduszu innowacyjnego oraz monitorowanie realizacji wybranych projektów. W tym celu organowi wykonawczemu można powierzyć następujące zadania:

a)

organizowanie zaproszeń do składania wniosków;

b)

organizowanie procedury składania wniosków, w tym naboru wniosków i analizy wszystkich dokumentów uzupełniających;

c)

organizowanie procesu wyboru projektów, w tym przeprowadzanie oceny projektów lub oceny należytej staranności i tworzenie rankingu;

d)

doradzanie Komisji w zakresie projektów, które mają otrzymać wsparcie z funduszu innowacyjnego oraz projektów, które mają zostać umieszczone na liście rezerwowej;

e)

przyznawanie lub zapewnianie pomocy w zakresie opracowywania projektu;

f)

podpisywanie umów o udzielenie dotacji i innych umów w zależności od formy wsparcia z funduszu innowacyjnego;

g)

opracowywanie i zarządzanie dokumentacją umowną dotyczącą projektów, które zakwalifikowano do finansowania;

h)

sprawdzanie, czy spełnione są warunki do przyznania finansowania i wypłacanie środków z funduszu innowacyjnego wnioskodawcom projektów;

i)

monitorowanie wdrażania projektów;

j)

kontaktowanie się z wnioskodawcami projektów;

k)

składanie sprawozdań Komisji, w tym dotyczących ogólnego kierunku dalszego rozwoju funduszu innowacyjnego;

l)

sprawozdawczość finansowa;

m)

działania informacyjne, komunikacyjne i promocyjne, w tym produkcja materiałów promocyjnych oraz opracowanie logo funduszu innowacyjnego;

n)

zarządzanie dzieleniem się wiedzą;

o)

wspieranie państw członkowskich w ich staraniach na rzecz promowania funduszu innowacyjnego i przekazywania informacji wnioskodawcom projektów;

p)

wszelkie inne zadania związane z wdrażaniem funduszu innowacyjnego.

Artykuł 19

Przepisy szczegółowe mające zastosowanie do wdrażania funduszu innowacyjnego w ramach zarządzania bezpośredniego

1.   W przypadku gdy Komisja wyznacza agencję wykonawczą do roli organu wykonawczego na podstawie art. 17 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, taka decyzja Komisji podlega wynikom analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (6), a umowa, o której mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, przyjmuje formę dokumentu przekazania uprawnień zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 58/2003.

2.   W przypadku gdy kwoty wypłacone w ramach zarządzania bezpośredniego są odzyskiwane na podstawie art. 7 i 8 niniejszego rozporządzenia, odzyskane kwoty stanowią dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego i muszą być wykorzystywane do finansowania działań prowadzonych w ramach funduszu innowacyjnego.

3.   W przypadku wszystkich zadań wdrożeniowych realizowanych przez Komisję, w tym za pośrednictwem agencji wykonawczej, dochody funduszu innowacyjnego stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia finansowego. Te dochody przeznaczone na określony cel obejmują również wszystkie inne koszty administracyjne związane z wdrażaniem funduszu innowacyjnego. Komisja może wykorzystać maksymalnie 5 % puli środków dostępnych w ramach funduszu innowacyjnego na pokrycie kosztów zarządzania.

4.   Projekt, który otrzymał wsparcie z funduszu innowacyjnego może również otrzymać wsparcie ze strony dowolnego innego unijnego programu, w tym funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, pod warunkiem że wkłady nie pokrywają tych samych kosztów. Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych projektu, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane proporcjonalnie.

Artykuł 20

Zarządzanie dochodami funduszu innowacyjnego;

1.   Komisja zapewnia, aby uprawnienia przeznaczone dla funduszu innowacyjnego były sprzedawane na aukcji zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, a także zarządza dochodami funduszu innowacyjnego zgodnie z celami dyrektywy 2003/87/WE.

2.   Komisja zapewnia, aby dochody, o których mowa w ust. 1, były terminowo przekazywane organowi wykonawczemu w celu finansowania kosztów związanych z działaniami wykonawczymi oraz w celu wydatkowania na projekty, które zakwalifikowano do finansowania.

3.   Komisja może przekazać Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) zadanie monetyzacji uprawnień i zarządzania dochodami funduszu innowacyjnego. W przypadku takiego przekazania Komisja i EBI zawierają umowę określającą szczegółowe warunki, na jakich EBI wykonuje swoje zadania związane z zarządzaniem dochodami funduszu innowacyjnego.

4.   Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy 2003/87/WE, dochody funduszu innowacyjnego pozostające na koniec okresu kwalifikowalności w odniesieniu do wspieranych projektów przeznacza się na wspieranie nowych projektów, które spełniają kryteria kwalifikowalności określone w art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE, do czasu gdy wszystkie dochody zostaną wydane na cele funduszu innowacyjnego. Takie nowe projekty są wybierane w drodze nowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z art. 9 lub wspierane zgodnie z art. 14 lub 15.

Artykuł 21

Rola państw członkowskich

1.   Podczas wdrażania funduszu innowacyjnego Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi i otrzymuje ich wsparcie.

2.   Konsultacje z państwami członkowskimi będą obejmować następujące kwestie:

a)

wykaz wstępnie wybranych projektów, w tym listę rezerwową, oraz wykaz projektów, w odniesieniu do których przed przyznaniem wsparcia wnioskuje się o pomoc w zakresie opracowywania projektu zgodnie z art. 12 ust. 2;

b)

projekty decyzji Komisji, o których mowa w art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1;

c)

maksymalną kwotę wsparcia z funduszu innowacyjnego, która ma być dostępna do celów pomocy w zakresie opracowywania projektu.

3.   Na wniosek Komisji państwa członkowskie doradzają i udzielają jej wsparcia w następujących kwestiach:

a)

wyznaczanie ogólnego kierunku dalszego rozwoju funduszu innowacyjnego;

b)

rozwiązywanie problemów istniejących lub powstających w toku realizacji projektu;

c)

zajmowanie się wszelkimi innymi kwestiami związanymi z realizacją projektu.

4.   Komisja składa państwom członkowskim sprawozdanie z postępów we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie wdrażania decyzji o przyznaniu dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 5.

Artykuł 22

Rola zainteresowanych stron

Komisja może włączyć zainteresowane strony w dyskusje związane z wdrażaniem funduszu innowacyjnego, w tym dotyczące kwestii wymienionych w art. 21 ust. 3.

ROZDZIAŁ V

Monitorowanie, sprawozdawczość i ocena

Artykuł 23

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.   Organ wykonawczy monitoruje działanie funduszu innowacyjnego, w tym kwoty wypłaconego wsparcia z funduszu innowacyjnego.

2.   Na wnioskodawców projektu mogą zostać nałożone proporcjonalne wymogi w zakresie sprawozdawczości w celu zapewnienia, aby dane do celów monitorowania, o którym mowa w ust. 1, oraz wyniki, były gromadzone w sposób wydajny, skuteczny i terminowy. Sprawozdania wnioskodawców projektów zawierają informacje na temat działań w zakresie dzielenia się wiedzą podjętych zgodnie z art. 27.

3.   Organ wykonawczy składa Komisji regularne sprawozdania z wykonania swoich zadań.

4.   Organ wykonawczy składa Komisji sprawozdanie z pełnego cyklu wypłaty wsparcia, a w szczególności z organizacji zaproszeń do składania wniosków i podpisywania umów z wnioskodawcami projektów.

5.   Komisja składa państwom członkowskim sprawozdanie z wdrażania każdego zaproszenia do składania wniosków po jego zakończeniu.

6.   Komisja corocznie składa Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z postępów we wdrażaniu funduszu innowacyjnego.

7.   Organy wykonawcze inne niż agencje wykonawcze oraz podmioty, którym powierzono zarządzanie dochodami funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 20 ust. 3, przekazują Komisji następujące informacje:

a)

do dnia 15 lutego, nieaudytowane sprawozdania finansowe obejmujące poprzedni rok obrotowy, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w odniesieniu do działań przekazanych tym organom wykonawczym i podmiotom;

b)

do dnia 15 marca roku, w którym złożono nieaudytowane sprawozdania finansowe, audytowane sprawozdania finansowe obejmujące poprzedni rok obrotowy, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w odniesieniu do działań powierzonym tym organom wykonawczym i podmiotom.

Komisja przygotowuje roczne sprawozdania finansowe funduszu innowacyjnego za każdy rok budżetowy, który trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych zgodnie z akapitem pierwszym. Sprawozdanie to podlega niezależnemu audytowi zewnętrznemu.

Wszelkie sprawozdania i zestawienia finansowe przewidziane w niniejszym ustępie sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości, o których mowa w art. 80 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 24

Ocena

1.   W 2025 r., a następnie co każde pięć lat, Komisja przeprowadza ocenę działania funduszu innowacyjnego. Ocena ta skupia się m.in. na ocenie synergii między funduszem innowacyjnym a innymi istotnymi programami Unii, jak również na procedurze wypłaty wsparcia z funduszu innowacyjnego.

2.   Na podstawie wyników ocen, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja, w stosownych przypadkach, przedstawia wnioski w celu zapewnienia postępów funduszu innowacyjnego w zakresie osiągania jego celów określonych w dyrektywie 2003/87/WE i w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

3.   Po zakończeniu wdrażania funduszu innowacyjnego, ale nie później niż w 2035 r., Komisja przeprowadza ostateczną ocenę jego działania.

4.   Komisja podaje do wiadomości publicznej wyniki ocen przeprowadzonych zgodnie z ust. 1, 2 i 3.

ROZDZIAŁ VI

Audyty, jawność i dzielenie się wiedzą

Artykuł 25

Audyty

1.   Audyty dotyczące wykorzystania wsparcia z funduszu innowacyjnego przeprowadzane przez niezależnych audytorów zewnętrznych, w tym przez podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. 26.

2.   Każda osoba lub podmiot otrzymujący wsparcie z funduszu innowacyjnego zgadza się na piśmie na przyznanie niezbędnych praw i dostępu przewidzianych w art. 129 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 26

Wzajemne uznawanie wyników audytów

Bez uszczerbku dla istniejących możliwości prowadzenia dalszych audytów, w przypadku gdy niezależny audytor przeprowadził – w oparciu o przyjęte na szczeblu międzynarodowym standardy audytu – zapewniające wystarczającą pewność badanie sprawozdania finansowego i sprawozdań, w których przedstawiono wykorzystanie wkładów Unii, badanie to stanowi podstawę ogólnej pewności, w stosownych przypadkach szczegółowo określonej w przepisach sektorowych, pod warunkiem że istnieją wystarczające dowody na niezależność i kompetencję audytora. Sprawozdanie niezależnego audytora i odnośną dokumentację audytową udostępnia się na wniosek Parlamentowi Europejskiemu, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz instytucjom audytowym państw członkowskich.

Artykuł 27

Komunikacja, dzielenie się wiedzą i jawność

1.   Wnioskodawcy projektów aktywnie i systematycznie udostępniają publicznie na swoich stronach internetowych informacje dotyczące projektów, którym przyznano wsparcie na podstawie niniejszego rozporządzenia. Informacje takie zawierają wyraźne odniesienie do otrzymanego wsparcia z funduszu innowacyjnego.

2.   Wnioskodawcy projektów przekazują spójne, skuteczne i ukierunkowane informacje na temat otrzymywanego wsparcia z funduszu innowacyjnego wielu odbiorcom, w tym mediom i opinii publicznej.

3.   Logo funduszu innowacyjnego lub inne elementy promocyjne wymagane w dokumentacji umownej są wykorzystywane do wszelkich działań w zakresie komunikacji i dzielenia się wiedzą oraz pojawiają się na tablicach ogłoszeń w strategicznych publicznie dostępnych miejscach.

4.   Wnioskodawcy projektów przekazują szczegółowe informacje na temat planowanych działań zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w planie dotyczącym dzielenia się wiedzą przedłożonym zgodnie z art. 10 ust. 3.

5.   Organ wykonawczy prowadzi działania informacyjne, komunikacyjne i promocyjne związane ze wsparciem przyznawanym w ramach funduszu innowacyjnego i jego wynikami. Organ wykonawczy organizuje specjalne seminaria, warsztaty lub, w stosownych przypadkach, inne rodzaje działań, aby ułatwić wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie opracowania, przygotowania i realizacji projektów, a także w zakresie skuteczności finansowania przyznawanego w ramach projektów dotyczących pomocy w zakresie opracowywania projektu.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

Artykuł 28

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Decyzja Komisji 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39).

(3)  Sprawozdanie specjalne z dnia 5 września 2018 r. nr 24/2018: Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE: w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy, dostępny na stronie internetowej Trybunału Obrachunkowego pod adresem: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 302 z 18.11.2010, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1).