24.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/74


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/840

z dnia 12 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do przywozu wina pochodzącego z Kanady i zwalniające sprzedawców detalicznych z obowiązku posiadania rejestru przychodów i rozchodów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 89 lit. a) i art. 147 ust. 3 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/273 (2) ustanowiono zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do dokumentów towarzyszących dotyczących dopuszczenia do swobodnego obrotu w całej Unii przywożonych produktów sektora wina.

(2)

W art. 23 umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą dotyczącej handlu winami i napojami alkoholowymi (3) („umowa”) przewiduje się, że wino pochodzące z Kanady, które jest produkowane pod nadzorem i kontrolą jednego z właściwych organów wymienionych w załączniku VI do umowy, może być przywożone zgodnie z postanowieniami o uproszczonej certyfikacji określonymi w przepisach unijnych. Zgodnie z art. 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 producenci wina z państw trzecich mogą sami sporządzić i podpisać dokument certyfikacyjny, jeżeli zostali do tego upoważnieni przez jeden z właściwych organów tych państw trzecich i podlegają ich kontroli. W celu wdrożenia art. 23 umowy należy zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273, tak aby zawierało przepis dopuszczający stosowanie procedury uproszczonej określonej w art. 26 tego rozporządzenia w odniesieniu do przywozu do Unii win pochodzących z Kanady.

(3)

Zgodnie z art. 147 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 osoby fizyczne lub prawne posiadające produkty sektora wina w ramach działalności handlowej prowadzą rejestr przychodów i rozchodów w odniesieniu do tych produktów. Rozporządzeniem delegowanym (UE) 2018/273 ustanowiono zwolnienia z tego obowiązku w odniesieniu do niektórych kategorii podmiotów. Ich celem jest zwolnienie podmiotów sprzedających lub posiadających zapasy małych ilości produktów sektora wina z nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego. Jednak sprzedawcy detaliczni, których działalność gospodarcza z definicji obejmuje sprzedaż wina i moszczu w małych ilościach, nie korzystają ze zwolnień.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 (4), które zostało uchylone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2018/273, zwalniało sprzedawców detalicznych z obowiązku prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów stanowi znaczne obciążenie administracyjne dla sprzedawców detalicznych, podczas gdy przywrócenie zwolnień dla sprzedawców detalicznych nie stanowi przeszkody w zapewnieniu zadowalającego poziomu identyfikowalności produktów sektora wina. Należy zatem zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w celu zwolnienia sprzedawców detalicznych z obowiązku prowadzenia rejestru przychodów i rozchodów.

(5)

Wziąwszy pod uwagę, że rozporządzenie to przywraca zwolnienie przyznane wcześniej na mocy rozporządzenia (WE) nr 436/2009, należy unikać sytuacji, w której sprzedawcy detaliczni musieliby prowadzić rejestr przychodów i rozchodów w okresie między wejściem w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 a wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. W związku z tym oraz ze względu na pewność prawa zwolnienie powinno stosować się z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/273 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 28 ust. 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

sprzedawcy detaliczni.”;

2)

sekcja B części IV załącznika VII otrzymuje brzmienie:

„B.

Wykaz państw trzecich, o których mowa w art. 26:

Australia

Kanada

Chile

Stany Zjednoczone Ameryki”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 ust. 1 stosuje się od dnia 3 marca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 1).

(3)  Umowa między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi z dnia 16 września 2003 r. („umowa z 2003 r. w sprawie win i napojów spirytusowych”) ze zmianami i włączona do Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą z jednej strony a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 23).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 15).