23.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/15


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/829

z dnia 14 marca 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 5 oraz art. 48 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031 państwa członkowskie mogą, na wniosek, tymczasowo zezwolić na wprowadzanie, przemieszczanie oraz utrzymywanie i rozmnażanie na ich terytorium agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia do badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli. Ponadto państwa członkowskie mogą, na wniosek, zezwolić tymczasowo na wprowadzanie i przemieszczanie na swoim terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wykorzystywanych do badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli.

(2)

Konieczne jest uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2016/2031 poprzez przyjęcie przepisów dotyczących wymiany między państwami członkowskimi a Komisją informacji dotyczących wprowadzania i przemieszczania na terytorium Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, procedur i warunków udzielania odpowiednich zezwoleń, monitorowania przestrzegania warunków oraz działań, które należy podjąć w przypadku nieprzestrzegania warunków.

(3)

W celu zapewnienia, aby zagrożenie fitosanitarne związane z daną działalnością zostało wyeliminowane lub ograniczone do dopuszczalnego poziomu, zezwolenie na wprowadzenie do Unii i przemieszczanie w jej obrębie jakiegokolwiek określonego materiału powinno podlegać pewnym warunkom zapewniającym przedłożenie kompletnego i odpowiedniego wniosku, analizę charakteru i celów danej działalności, potwierdzenie, że dana działalność jest prowadzona w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację, a także zniszczenie i bezpieczne usunięcie zanieczyszczonego materiału.

(4)

W celu zapewnienia monitorowania i identyfikowalności określonego materiału oraz w celu natychmiastowego zaradzenia związanemu z nim zagrożeniu fitosanitarnemu, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma być prowadzona zatwierdzona działalność, powinien, po wydaniu zezwolenia, wydawać dokument upoważniający, który powinien być zawsze dołączany do danego określonego materiału.

(5)

Format dokumentu upoważniającego powinien być podobny do formatu określonego w załączniku II do dyrektywy Komisji 2008/61/WE (2), ponieważ był on wdrażany skutecznie i spójnie.

(6)

Używany powinien być jeden dokument upoważniający w przypadku wielokrotnego wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania w jej obrębie określonego materiału będącego przedmiotem określonej działalności, zgodnie ze specjalnymi warunkami, tak aby zapewnić proporcjonalne i skuteczne ramy wprowadzania i przemieszczania materiału.

(7)

Badania urzędowe są przeprowadzane częściej niż inna określona działalność. Wydajniej byłoby zatem określić bardziej elastyczne ramy w przypadku badań urzędowych niż w przypadku innej określonej działalności.

(8)

W celu zapewnienia jak najszybszych działań naprawczych należy określić przepisy dotyczące działań, które są podejmowane przez właściwe organy w przypadkach nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia Działania takie powinny obejmować obowiązki osób odpowiedzialnych za określoną działalność.

(9)

Ze względu na pewność i przejrzystość prawa należy uchylić dyrektywę 2008/61/WE.

(10)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów przyjętych na podstawie art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (rozporządzenia w sprawie kontroli urzędowych) (3) w odniesieniu do towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

(11)

Aby umożliwić zakończenie bez zakłóceń działalności, na którą wydano zezwolenie, należy przedłużyć ważność zezwoleń dla danej działalności na określony czas.

(12)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie określa warunki odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2016/2031, zgodnie z którymi określone agrofagi oraz rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, zdefiniowane w art. 2 niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do Unii lub przemieszczane, utrzymywane, rozmnażane i wykorzystywane w Unii lub w jej strefach chronionych, do celów badań urzędowych, do celów naukowych lub edukacyjnych, do doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli. W szczególności niniejsze rozporządzenie określa odstępstwa od następujących przepisów rozporządzenia (UE) 2016/2031:

a)

art. 5 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania agrofagów kwarantannowych dla Unii na terytorium Unii;

b)

art. 30 ust. 1 w sprawie środków unijnych przyjętych w odniesieniu do agrofagów niewymienionych jako agrofagi kwarantannowe dla Unii, które jednak mogą spełniać warunki włączenia do wykazu;

c)

art. 32 ust. 2 w sprawie zakazu wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub uwalniania agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej w strefach chronionych na terytorium Unii;

d)

art. 40 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów ze wszystkich lub niektórych państw lub terytoriów trzecich;

e)

art. 41 ust. 1 w sprawie wymogów szczególnych i równoważnych dotyczących wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania na jej terytorium niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z państw trzecich;

f)

art. 42 ust. 2 w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka z państw trzecich;

g)

art. 49 ust. 1 w sprawie środków tymczasowych dotyczących wprowadzania na terytorium Unii i przemieszczania na jej terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z państw trzecich;

h)

art. 53 ust. 1 w sprawie zakazu wprowadzania do stref chronionych na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii;

i)

art. 54 ust. 1 w sprawie wymogów szczególnych dotyczących wprowadzania do stref chronionych na terytorium Unii roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.

W szczególności niniejsze rozporządzenie określa:

a)

przepisy dotyczące wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją dotyczących wprowadzania do Unii oraz przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania lub wykorzystywania w Unii lub w jej strefach chronionych określonych agrofagów lub roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów;

b)

procedurę i warunki, na jakich państwa członkowskie udzielają tymczasowego zezwolenia na wykonywanie określonej działalności;

c)

przepisy dotyczące monitorowania przestrzegania warunków oraz działania, które należy podjąć w przypadku ich nieprzestrzegania.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„określone agrofagi” oznaczają jedne z następujących agrofagów:

(i)

agrofagi kwarantannowe dla Unii, włączone do wykazu na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

(ii)

agrofagi objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia;

(iii)

agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, włączone do wykazu na podstawie art. 32 ust. 3 tego rozporządzenia;

b)

„rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty” oznaczają rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty objęte środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 i włączone do wykazu na podstawie art. 40 ust. 2 i 3, art. 41 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2 i 3, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 2 i 3 oraz art. 54 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

c)

„określony materiał” oznacza określone agrofagi, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty wymagające zezwolenia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

d)

„określona działalność” oznacza każdą działalność wykonywaną przez dowolną osobę, w tym właściwe organy, instytucje akademickie, instytucje badawcze i podmioty profesjonalne, związaną z przeprowadzaniem badań urzędowych, celami naukowymi lub edukacyjnymi, doświadczeniami, selekcją odmianową lub hodowlą, obejmującą wprowadzanie do Unii, przemieszczanie, utrzymywanie, rozmnażanie lub wykorzystanie na jej terytorium oraz w jej strefie chronionej dowolnego określonego materiału.

Artykuł 3

Wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją

1.   Państwa członkowskie prowadzą współpracę administracyjną w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją na temat wprowadzania, przemieszczania, utrzymywania, rozmnażania i wykorzystywania na terytorium Unii i jej stref chronionych określonego materiału.

2.   Do celów ust. 1 państwa członkowskie przesyłają Komisji i pozostałym państwom członkowskim przed dniem 31 marca każdego roku następujące informacje:

a)

wykaz rodzajów i ilości określonego materiału, na który wydano zezwolenie na podstawie niniejszego rozporządzenia i który wprowadzono do Unii lub przemieszczano na jej terytorium w poprzednim roku kalendarzowym;

b)

sprawozdanie na temat występowania określonych agrofagów, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, oraz wszelkich innych agrofagów uznanych przez właściwy organ za zagrożenie dla Unii i wykrytych podczas określonej działalności;

c)

działania podjęte w przypadku nieprzestrzegania warunków;

d)

wykaz stacji kwarantanny i obiektów zapewniających izolację wykorzystywanych do celów niniejszego rozporządzenia.

3.   Przemieszczanie w Unii oraz wprowadzanie do Unii określonego materiału do celów określonej działalności dozwolonej zgodnie z art. 5 jest rejestrowane, wraz z odpowiednim zezwoleniem, w skomputeryzowanym systemie zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), o którym mowa w art. 131 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Wniosek

Przed wprowadzeniem do Unii oraz przemieszczaniem, utrzymywaniem, rozmnażaniem i wykorzystaniem w Unii określonego materiału, zgodnie z, odpowiednio, art. 8 ust. 1 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, należy złożyć wniosek do właściwych organów.

Jego treść musi być zgodna z wymogami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Warunki udzielania zezwoleń

Zezwolenie na wprowadzanie do Unii i przemieszczanie, utrzymywanie, rozmnażanie i wykorzystywanie w Unii określonego materiału zgodnie z, odpowiednio, art. 8 ust. 1 i art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, udzielane jest przez państwa członkowskie na czas określony i wyłącznie jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

wniosek został uznany za zgodny z art. 4 niniejszego rozporządzenia;

b)

charakter i cele określonej działalności proponowanej we wniosku zostały zbadane przez właściwy organ i uznane za zgodne z definicją określonej działalności zawartą w art. 2 niniejszego rozporządzenia;

c)

potwierdzono, że określona działalność odbywa się w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację wskazanych we wniosku i wyznaczonych przez właściwy organ zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

d)

zapewniono, aby po zakończeniu określonej działalności, której dotyczy zezwolenie, określony materiał został zniszczony i bezpiecznie usunięty, lub aby był on przechowywany w odpowiednich warunkach na potrzeby dalszego wykorzystania zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 6

Dokument upoważniający po wydaniu zezwolenia

1.   Po wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 5, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma być prowadzona zatwierdzona określona działalność, wydaje dokument upoważniający. Ten dokument upoważniający musi zawsze być dołączony do danego określonego materiału.

2.   W przypadku określonego materiału pochodzącego z Unii dokument upoważniający musi być zgodny z formatem określonym w załączniku II część A. Musi być on poświadczony urzędowo przez państwo członkowskie pochodzenia na potrzeby przemieszczania danego określonego materiału w warunkach kwarantanny lub izolacji.

3.   W przypadku określonego materiału pochodzącego z państw trzecich dokument upoważniający musi być zgodny z formatem określonym w załączniku II część B. Musi być on poświadczony urzędowo przez państwo trzecie pochodzenia na potrzeby wprowadzania danego określonego materiału w warunkach kwarantanny lub izolacji.

4.   W przypadku wielokrotnego wprowadzania do Unii lub przemieszczania na terytorium Unii konkretnego rodzaju określonego materiału właściwy organ może przy pierwszej wysyłce wydać jeden dokument upoważniający obejmujący wszystkie przypadki wprowadzania i przemieszczenia, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich następujących warunków:

a)

wprowadzanie lub przemieszczanie odbywa się wielokrotnie w ciągu roku;

b)

określony materiał jest pakowany w taki sam sposób;

c)

określony materiał pochodzi od tego samego dostawcy i przeznaczony jest dla tej samej osoby odpowiedzialnej za zatwierdzoną działalność.

Właściwy organ wyraźnie wskazuje w polu 10 modelu określonego w załączniku II części A i B, że dokument upoważniający obejmuje wielokrotne wprowadzanie do Unii lub przemieszczanie na terytorium Unii danego określonego materiału. Dokument upoważaniający może obowiązywać przez co najwyżej rok od daty jego wydania.

Artykuł 7

Szczególne przepisy w zakresie badań urzędowych

Na zasadzie odstępstwa od art. 4, 5 i 6 państwa członkowskie udzielają zezwolenia na przeprowadzenie badań urzędowych, wykonywanych przez właściwe organy lub przez podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

osoba odpowiedzialna za zatwierdzoną działalność powiadomiła właściwy organ o badaniach urzędowych przed ich przeprowadzeniem;

b)

w powiadomieniu podano charakter i cele danego badania urzędowego;

c)

powiadomienie zawiera potwierdzenie, że badania urzędowe są przeprowadzane w stacjach kwarantanny lub obiektach zapewniających izolację, o których mowa w art. 5 lit. c);

d)

badania urzędowe są przeprowadzane w taki sposób, aby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się określonych agrofagów podczas przeładunku i transportu określonego materiału przed badaniami urzędowymi, w ich trakcie lub po ich zakończeniu.

Artykuł 8

Ogólne przepisy dotyczące monitorowania przestrzegania warunków

Właściwy organ monitoruje określoną działalność w celu zapewnienia spełnienia wszystkich następujących wymogów:

a)

wszelkie przypadki porażenia określonego materiału przez określone agrofagi, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub przez jakiekolwiek inne agrofagi uznane za zagrożenie dla Unii, i wykryte podczas prowadzenia określonej działalności, są niezwłocznie zgłaszane właściwemu organowi przez osobę odpowiedzialną za działalność. Jeżeli materiał jest sam w sobie określonym agrofagiem, monitorowanie dotyczy potencjalnego porażenia przez inne określone agrofagi, na które nie wydano zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia, lub wszelkie inne agrofagi uznane przez właściwy organ za zagrożenie dla Unii i wykryte podczas prowadzenia określonej działalności;

b)

każde zdarzenie skutkujące ucieczką lub prawdopodobieństwem ucieczki do środowiska agrofagów, o których mowa w lit. a), jest niezwłocznie zgłaszane właściwemu organowi przez osobę odpowiedzialną za działalność.

Artykuł 9

Działania podejmowane w razie nieprzestrzegania warunków

1.   Właściwy organ może zażądać od osoby odpowiedzialnej za działalność zastosowania działań naprawczych w celu zapewnienia zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie lub w określonym terminie.

2.   Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że osoba odpowiedzialna za działalność nie stosuje się do przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu, organ ten niezwłocznie wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, aby nieprzestrzeganie przepisów nie utrzymywało się. Środki te mogą obejmować cofnięcie lub czasowe zawieszenie zezwolenia, o którym mowa w art. 5.

3.   W przypadku gdy zgodnie z ust. 2 właściwy organ wprowadził środki inne niż cofnięcie zezwolenia, a nieprzestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia utrzymuje się, organ ten niezwłocznie cofa dane zezwolenie.

Artykuł 10

Uchylenie dyrektywy 2008/61/WE i okres przejściowy dla zatwierdzonej działalności

Dyrektywa 2008/61/WE traci moc.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Zezwolenia na działalność przyznane zgodnie z art. 2 tej dyrektywy wygasają w dniu 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 11

Data wejścia w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Dz.U. L 158 z 18.6.2008, s. 41).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

1.   

Wniosek, o którym mowa w art. 4, obejmuje co najmniej następujące elementy, zależnie od przypadku:

a)

nazwę, adres, adres e-mail i numer telefonu wnioskodawcy oraz osoby lub osób odpowiedzialnych za określoną działalność, jeżeli dane te są inne, wraz z ich kwalifikacjami naukowymi i technicznymi do celów określonej działalności;

b)

rodzaj określonego materiału, nazwę systematyczną lub nazwę określonego materiału, oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie opublikowane informacje, w tym informacje na temat potencjalnych wektorów;

c)

ilość określonego materiału, liczbę przesyłek i ilość w jednej przesyłce w przypadku przesyłek wielokrotnych, uzasadnioną w zależności od celu określonej działalności oraz od pojemności stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację;

d)

miejsce pochodzenia określonego materiału, w tym nazwę, adres, adres e-mail i numer telefonu wysyłającego i dostawcy oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające, w przypadku gdy określony materiał ma być wprowadzony z państwa trzeciego;

e)

czas trwania określonej działalności oraz podsumowanie charakteru i celów określonej działalności, a także dodatkowo specyfikację w przypadku doświadczeń oraz prace naukowe lub edukacyjne odnoszące się do selekcji odmianowej;

f)

warunki pakowania, w których określony materiał będzie przemieszczany lub przywożony;

g)

nazwę, adres i opis stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację;

h)

ostateczne wykorzystanie określonego materiału po zakończeniu określonej działalności, np.: zniszczenie, gromadzenie lub przechowywanie;

i)

metodę zniszczenia lub przetworzenia określonego materiału po zakończeniu określonej działalności, w stosownych przypadkach.

2.   

Na wniosek właściwego organu udziela się innych informacji i wyjaśnień.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Wzór dokumentu upoważniającego na potrzeby przemieszczania w obrębie Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli, o którym mowa w art. 6 ust. 2

Tytuł: Dokument upoważniający

 

1.

Nazwa, adres, adres e-mail i numer telefonu [wysyłającego]/[organizacji ochrony roślin]* w państwie członkowskim pochodzenia

2.

Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego, w którym wystawiono dokument

3.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za określoną działalność

4.

Nazwa i adres [stacji kwarantanny]/[obiektu zapewniającego izolację]*

5.

Nazwa systematyczna, w stosownych przypadkach, lub nazwa określonego materiału, w tym nazwa systematyczna danego określonego agrofaga

6.

Ilość określonego materiału

7.

Rodzaj określonego materiału

8.

Opakowanie i warunki przemieszczania *

Należy określić jeden z poniższych warunków:

8.1.

poczta/firma kurierska/pasażer/inny, proszę określić

8.2.

transport drogowy/kolejowy/lotniczy/wodny/inny, proszę określić

8.3.

inne

9.

Informacje dodatkowe

Ten określony materiał jest przemieszczany na terytorium Unii na podstawie rozporządzenia (UE) …/… [Urząd Publikacji: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia].

10.

Przesyłki wielokrotne: [tak]/[nie]*

Jeżeli tak:

Data wydania:

Sygnatura przesyłki:

Liczba przesyłek i ilość określonego materiału w jednej przesyłce:

11.

Ostateczne wykorzystanie

Zniszczenie/gromadzenie lub przechowywanie*

12.

Potwierdzenie określonego materiału przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia

13.

Podpis i pieczęć lub pieczęć elektroniczna i podpis elektroniczny właściwego organu

Miejsce potwierdzenia:

 

Data:

Miejsce wydania:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

Data wydania:

Data ważności

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

14.

Nr referencyjny IMSOC

 

*

Niepotrzebne skreślić.

B.   Wzór dokumentu upoważniającego na potrzeby wprowadzania do Unii agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli, o którym mowa w art. 6 ust. 3

Tytuł: Dokument upoważniający

 

1.

Nazwa, adres, adres e-mail i numer telefonu [wysyłającego]/[organizacji ochrony roślin]* w państwie trzecim pochodzenia

2.

Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego, w którym wystawiono dokument

3.

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za określoną działalność

4.

Nazwa i adres [stacji kwarantanny]/[obiektu zapewniającego izolację]*

5.

Nazwa systematyczna, w stosownych przypadkach, lub nazwa określonego materiału, w tym nazwa systematyczna danego określonego agrofaga

6.

Ilość określonego materiału

7.

Rodzaj określonego materiału

8.

Opakowanie i warunki przywozu *

Należy określić jeden z poniższych warunków:

8.1.

poczta/firma kurierska/pasażer/inny, proszę określić

8.2.

transport drogowy/kolejowy/lotniczy/wodny/inny, proszę określić

8.3.

inne

9.

Informacje dodatkowe

Ten określony materiał jest przywożony na terytorium Unii na podstawie rozporządzenia (UE) …/… [Urząd Publikacji: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia].

10.

Przesyłki wielokrotne: [tak]/[nie]*

Jeżeli tak:

Data wydania:

Sygnatura przesyłki:

Liczba przesyłek i ilość określonego materiału w jednej przesyłce:

11.

Ostateczne wykorzystanie

Zniszczenie/gromadzenie lub przechowywanie*

12.

Potwierdzenie określonego materiału przez krajową organizację ochrony roślin (NPPO) państwa trzeciego pochodzenia określonego materiału

12.

Podpis i pieczęć lub pieczęć elektroniczna i podpis elektroniczny właściwego organu

Miejsce potwierdzenia:

 

Data:

Miejsce wydania:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

Data wydania:

Data ważności:

Imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego pracownika:

13.

Nr referencyjny IMSOC

 

*

Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 2008/61/WE

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1 ust. 1

Art. 4

Art. 1 ust. 2

Art. 4, załącznik I

Art. 2 ust. 1 akapit pierwszy

Art. 5

Art. 2 ust. 1 akapit drugi

Art. 9 ust. 2

Art. 2 ust. 2

Art. 6, załącznik II

Art. 2 ust. 3

Art. 8

Art. 2 ust. 4

__

Art. 3

__

Art. 4

__

Art. 5

__

Art. 6

Art. 11

Art. 7

__

Załącznik I pkt 1

Art. 5

Załącznik I pkt 2

__

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

__

Załącznik IV

__

Załącznik V

Załącznik III