27.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 139/103


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/775

z dnia 16 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w odniesieniu do zarządzania zmianami

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 5 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 (2) określono wymóg, by Agencja Kolejowa Unii Europejskiej („Agencja”) przedkładała Komisji zalecenia w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności („TSI”) oraz ich przeglądu, zgodnie z art. 5 dyrektywy (UE) 2016/797, a także zapewniała dostosowanie TSI do postępu w dziedzinie techniki, tendencji rynkowych i uwarunkowań społecznych.

(2)

W art. 14 decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474 (3) ustanowiono wymóg wprowadzenia zmian w sekcji 7.5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011 (4) (TAP TSI) w celu określenia zmodyfikowanych procedur zarządzania zmianami na potrzeby TSI TAP.

(3)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/796 powołano grupę roboczą, powierzając jej zadanie przedstawienia propozycji zalecenia dotyczącego zmian w sekcji 7.5 TSI TAP.

(4)

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Agencja przedłożyła Komisji zalecenie w sprawie przeglądu sekcji 7.5 rozporządzenia (UE) nr 454/2011 (TSI TAP).

(5)

Należy odpowiednio zmienić sekcję 7.5 załącznika I rozporządzenia (UE) nr 454/2011 dotyczącego TSI TAP.

(6)

Należy zaktualizować wykaz odpowiednich dokumentów technicznych wymienionych w TSI TAP.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Sekcję 7.5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 454/2011 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 454/2011 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1).

(3)  Decyzja delegowana Komisji (UE) 2017/1474 z dnia 8 czerwca 2017 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w odniesieniu do szczegółowych celów dotyczących opracowania, przyjęcia i przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (Dz.U. L 210 z 15.8.2017, s. 5).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011, s. 11).


ZAŁĄCZNIK I

Sekcja 7.5 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 454/2011 otrzymuje brzmienie:

„7.5.   Zarządzanie zmianami

7.5.1.   Proces zarządzania zmianami

Należy opracować procedury zarządzania zmianami w celu zapewnienia, by koszty i korzyści każdej zmiany zostały odpowiednio przeanalizowane, a zmiany były wprowadzane w kontrolowany sposób. Procedury te są określane, wdrażane, wspierane i zarządzane przez Agencję i obejmują:

określenie ograniczeń technicznych leżących u podstaw zmiany,

oświadczenie podmiotu przyjmującego odpowiedzialność za procedury wdrażania zmian,

procedurę potwierdzenia zmian, które mają być wdrażane,

politykę zarządzania zmianami i wersjami oraz migracji i wprowadzania zmian,

określenie podziału odpowiedzialności w zakresie zarządzania szczegółowymi specyfikacjami oraz zapewnienia jakości i zarządzania konfiguracją.

W skład Komisji Kontroli Zmian (ang. Change Control Board, CCB) wchodzą Agencja, organy przedstawicielskie sektora kolei, organ przedstawicielski sprzedawców biletów, organ przedstawicielski pasażerów oraz państwa członkowskie. Taki skład zapewni odpowiednie podejście do zmian, które mają być wprowadzone, oraz wszechstronną ocenę ich konsekwencji. Docelowo CCB ma działać pod egidą Agencji.

7.5.2.   Szczególny proces zarządzania zmianami dotyczący dokumentów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia

Agencja ustanawia zarządzanie zmianami w odniesieniu do dokumentów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zgodnie z następującymi kryteriami:

1.

Wnioski o wprowadzenie zmian mających wpływ na dokumenty przedkłada się za pośrednictwem państw członkowskich lub organów przedstawicielskich sektora kolei działających na szczeblu europejskim, określonych w art. 38 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 (*1), bądź za pośrednictwem przedstawiciela sprzedawców biletów lub za pośrednictwem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w przypadku potrzeby skorygowania błędów w specyfikacjach pierwotnie opracowanych przez UIC, lub też za pośrednictwem komitetu sterującego TSI TAP.

2.

Agencja gromadzi i przechowuje wnioski o wprowadzenie zmian.

3.

Agencja kieruje wnioski o wprowadzenie zmian do odpowiedniej grupy roboczej Agencji, która je ocenia i sporządza propozycję, w razie potrzeby wraz z oceną ekonomiczną.

4.

Następnie Agencja kieruje każdy wniosek o wprowadzenie zmiany i powiązaną propozycję do Komisji Kontroli Zmian, która dokonuje lub odmawia potwierdzenia zmiany lub też odkłada ją w czasie.

5.

Jeżeli wniosek o wprowadzenie zmiany nie zostaje potwierdzony, Agencja przekazuje wnioskodawcy uzasadnienie odrzucenia wniosku lub prośbę o przedłożenie dodatkowych informacji dotyczących projektu wniosku o wprowadzenie zmian.

6.

Jeżeli wniosek o wprowadzenie zmiany zostaje potwierdzony, w dokumencie technicznym wprowadza się zmiany.

7.

Jeżeli nie można osiągnąć konsensusu w kwestii potwierdzenia wniosku o wprowadzenie zmiany, Agencja przedkłada Komisji zalecenie aktualizacji dokumentów wymienionych w załączniku III, wraz z projektem nowej wersji dokumentu, wnioskami o wprowadzenie zmian i ich oceną ekonomiczną, oraz udostępnia te dokumenty na swojej stronie internetowej.

8.

Agencja udostępnia na swojej stronie internetowej nową wersję dokumentu technicznego wraz z potwierdzonymi wnioskami o wprowadzenie zmian. Agencja będzie na bieżąco informować państwa członkowskie za pośrednictwem komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE.

9.

Jeżeli wniosek o wprowadzenie zmiany wymagałby zmiany tekstu przepisów TSI TAP, Agencja przesyła Komisji Europejskiej wniosek dotyczący wniesienia o dokonanie przeglądu TSI TAP lub o opinię techniczną Agencji.

W przypadkach gdy zarządzanie zmianami ma wpływ na elementy pozostające we wspólnym użytkowaniu w ramach TSI TAF, zmian dokonuje się w taki sposób, aby zachować zgodność z już wdrożoną TSI TAF w celu osiągnięcia jak największego stopnia synergii.


(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1)”.”


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 454/2011 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz dokumentów technicznych

Nr

Oznaczenie

Tytuł

1

B.1

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych dotyczących taryf przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej lub zagranicznej – bilety NRT

2

B.2

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych dotyczących taryf przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej i zagranicznej – bilety zawierające obowiązkową rezerwację miejsca (IRT)

3

B.3

Komputerowe tworzenie oraz wymiana danych przeznaczonych do celów sprzedaży międzynarodowej lub zagranicznej – oferty specjalne

4

B.4

Wskazówki dotyczące wdrażania w przypadku komunikatów EDIFACT obejmujących wymianę danych dotyczących rozkładu jazdy

5

B.5

Elektroniczna rezerwacja miejsc siedzących i miejsc do leżenia oraz elektroniczne tworzenie dokumentów podróży – wymiana komunikatów

6

B.6

Elektroniczna rezerwacja miejsc siedzących i miejsc do leżenia oraz elektroniczne tworzenie dokumentów przewozowych (normy RCT2)

7

B.7

Międzynarodowy bilet kolejowy do samodzielnego wydrukowania

8

B.8

Znormalizowane kodowanie numeryczne na potrzeby przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury i innych przedsiębiorstw zaangażowanych w łańcuchy przewozów kolejowych

9

B.9

Znormalizowane kodowanie numeryczne lokalizacji

10

B.10

Elektroniczna rezerwacja pomocy dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – wymiana komunikatów

12

B.30

Schemat – katalog komunikatów/zestawów danych niezbędnych do komunikacji przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury w odniesieniu do TSI TAP

”.