25.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/649

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006 Komisja może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o włączeniu substancji innej niż witamina lub składnik mineralny albo składnika zawierającego taką substancję do załącznika III do tego rozporządzenia, zawierającego wykaz substancji, których stosowanie w żywności jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli Unii, jeżeli substancja ta jest powiązana z potencjalnym zagrożeniem dla konsumentów, jak przewidziano w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 4 grudnia 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przyjął opinię naukową (2), w której stwierdził, że spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych powinno być tak niskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość odżywczą.

(3)

W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności i w ogólnej diecie populacji Unii (3). W sprawozdaniu tym przypomniano, że główną przyczyną zgonów w Unii jest choroba niedokrwienna serca, a wysokie spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, bardziej niż jakikolwiek inny składnik odżywczy w przeliczeniu na kalorie.

(4)

W sprawozdaniu stwierdzono, że ustanowienie limitu prawnego dla przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności wydaje się najskuteczniejszym środkiem pod względem zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i zgodności z rynkiem wewnętrznym.

(5)

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja zwróciła się do Urzędu o zestawienie wyników wcześniej przedstawionej przez Urząd opinii naukowej w sprawie wpływu izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie, w szczególności w odniesieniu do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, referencyjnych wartości żywieniowych i dodatków do żywności, oraz o poinformowanie Komisji, w jaki sposób taka opinia naukowa odnosi się do aktualnych celów i zaleceń w sprawie spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych w celu zachowania zdrowia.

(6)

W dniu 19 czerwca 2018 r. Urząd przedstawił swoje wnioski w formie pomocy naukowej i technicznej. Na podstawie przeglądu dostępnych dowodów naukowych Urząd stwierdził (4), że zgodnie z najnowszymi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych powinno być jak najniższe.

(7)

W dniu 15 maja 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do wyeliminowania z globalnego łańcucha dostaw żywności izomerów trans kwasów tłuszczowych produkowanych przemysłowo (5).

(8)

Izomery trans kwasów tłuszczowych są substancją inną niż witaminy i składniki mineralne, w odniesieniu do której stwierdzono szkodliwy wpływ na zdrowie. W związku z tym substancja ta powinna zostać umieszczona w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, a jej dodawanie do żywności lub jej stosowanie w produkcji żywności powinno być dozwolone wyłącznie na warunkach określonych w tym załączniku, w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej i technicznej.

(9)

Do odpowiednich terminów w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 zastosowanie powinny mieć definicje „tłuszczu” i „izomerów trans kwasów tłuszczowych” określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 (6) oraz definicja „handlu detalicznego” określona w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

(10)

Aby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym z wyjątkiem sprzedawców detalicznych muszą przekazywać im informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

(11)

Aby umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze dostosowanie się do nowych wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia, należy przyjąć odpowiednie środki przejściowe.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1925/2006.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Artykuł 2

Podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego zapewniają, by zaopatrywane podmioty działające na rynku spożywczym otrzymywały informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Artykuł 3

W części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Żywność niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia może być nadal wprowadzana do obrotu do dnia 1 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26.

(2)  Panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA); Opinia naukowa w sprawie referencyjnych wartości żywieniowych w odniesieniu do tłuszczów, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu. Dziennik EFSA 2010; 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final z 3.12.2015.

(4)  EFSA, 2018. Pomoc naukowa i techniczna dotycząca izomerów trans kwasów tłuszczowych. Publikacja dodatkowa EFSA 2018:EN-1433. 16 s. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  „REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids” (pakiet działań mający na celu wyeliminowanie produkowanych przemysłowo izomerów trans kwasów tłuszczowych), nr ref. WHO/NMH/NHD/18.4, maj 2018 r.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 dodaje się tabelę w brzmieniu:

„CZĘŚĆ B

Substancje podlegające ograniczeniom

Substancja podlegająca ograniczeniom

Warunki stosowania

Wymagania dodatkowe

Izomery trans kwasów tłuszczowych, inne niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego

Maksymalnie 2 g na 100 g tłuszczu wżywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego

Podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego zapewniają, by zaopatrywane podmioty działające na rynku spożywczym otrzymywały informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.”