12.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/595

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1635/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy państwem trzecim.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 (2) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, by właściwe organy państw trzecich dotkniętych wypadkiem w Czarnobylu wystawiały świadectwa wywozowe potwierdzające, że produkty, do których zostały one dołączone, są zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażenia określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 733/2008. Konkretne państwa trzecie są wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1635/2006.

(3)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/370 (3) zmieniono rozporządzenie (WE) nr 1635/2006 w celu umieszczenia Zjednoczonego Królestwa w załączniku II do tego rozporządzenia. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/370 ma mieć zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, chyba że umowa o wystąpieniu wejdzie w życie przed tym dniem lub wydłużony zostanie dwuletni okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(4)

Na wniosek Zjednoczonego Królestwa Rada Europejska podjęła w dniu 22 marca 2019 r. decyzję o przedłużeniu okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym nie można już spełnić warunków stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/370, jak określono w art. 2 tego rozporządzenia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1635/2006 oraz określić warunki stosowania tej zmiany.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1635/2006 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz.U. L 306 z 7.11.2006, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/370 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1635/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (Dz.U. L 68 z 8.3.2019, s. 1).