10.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/565

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/396 (2) przewidziano zmianę rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2205 (3), rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/592 (4) i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1178 (5) w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/396 rozporządzenie to ma mieć zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, chyba że umowa o wystąpieniu wejdzie w życie przed tym dniem lub wydłużony zostanie dwuletni okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3)

W piśmie z dnia 20 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo złożyło wniosek o przedłużenie do dnia 30 czerwca 2019 r. okresu przewidzianego w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w celu sfinalizowania procesu ratyfikacji umowy o wystąpieniu (6). Dnia 21 marca 2019 r. Rada Europejska zgodziła się na przedłużenie tego okresu do dnia 22 maja 2019 r., pod warunkiem zatwierdzenia umowy o wystąpieniu przez Izbę Gmin w następnym tygodniu. Jeżeli do tego nie dojdzie, Rada Europejska zgodziła się na przedłużenie tego okresu do dnia 12 kwietnia 2019 r. W konsekwencji rozporządzenie delegowane (UE) 2019/396 nie będzie miało zastosowania.

(4)

Powody leżące u podstaw przyjęcia rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/396 nie utraciły jednak znaczenia, bez względu na jakiekolwiek przedłużenie okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. W szczególności ryzyka zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu rynku oraz równym warunkom działania między kontrahentami mającymi siedzibę w Unii będą utrzymywać się w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy również po upływie przedłużonego okresu. Oczekuje się, że te rodzaje ryzyka utrzymają się w przewidywalnej przyszłości.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178.

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(7)

Należy jak najszybciej ułatwić wdrożenie przez uczestników rynku wydajnych rozwiązań. W związku z tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści, lecz nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (7). Z tego samego powodu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2205

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2205 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 i 2, w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania staje się skuteczny od daty przypadającej 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

obowiązek rozliczania nie został uruchomiony do dnia 11 kwietnia 2019 r.;

b)

kontrakty zostały odnowione wyłącznie w celu zastąpienia kontrahenta mającego siedzibę w Zjednoczonym Królestwie kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim.”;

2)

art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W odniesieniu do kontrahentów finansowych należących do kategorii 3 oraz transakcji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, zawartych między kontrahentami finansowymi minimalny okres pozostały do zapadalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny, wynosi:

a)

50 lat w odniesieniu do kontraktów, które należą do klas określonych w tabeli 1 lub 2 w załączniku;

b)

3 lata w odniesieniu do kontraktów, które należą do klas określonych w tabeli 3 lub 4 w załączniku.”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/592

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/592 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 i 2, w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania staje się skuteczny od daty przypadającej 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

obowiązek rozliczania nie został uruchomiony do dnia 11 kwietnia 2019 r.;

b)

kontrakty zostały odnowione wyłącznie w celu zastąpienia kontrahenta mającego siedzibę w Zjednoczonym Królestwie kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim.”;

2)

art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W odniesieniu do kontrahentów finansowych należących do kategorii 3 oraz transakcji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, zawartych między kontrahentami finansowymi minimalny okres pozostały do zapadalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny, wynosi 5 lat i 3 miesiące.”.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1178

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1178 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 i 2, w odniesieniu do kontraktów dotyczących klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wymienionych w załączniku obowiązek rozliczania staje się skuteczny od daty przypadającej 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

obowiązek rozliczania nie został uruchomiony do dnia 11 kwietnia 2019 r.;

b)

kontrakty zostały odnowione wyłącznie w celu zastąpienia kontrahenta mającego siedzibę w Zjednoczonym Królestwie kontrahentem mającym siedzibę w państwie członkowskim.”;

2)

art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W odniesieniu do kontrahentów finansowych należących do kategorii 3 oraz transakcji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, zawartych między kontrahentami finansowymi minimalny okres pozostały do zapadalności, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w dniu, w którym obowiązek rozliczania staje się skuteczny, wynosi:

a)

15 lat w odniesieniu do kontraktów, które należą do klas określonych w tabeli 1 w załączniku I;

b)

3 lata w odniesieniu do kontraktów, które należą do klas określonych w tabeli 2 w załączniku I.”.

Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się jednak w następujących przypadkach:

a)

umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wejdzie w życie w dniu, o którym mowa w akapicie drugim niniejszego artykułu;

b)

podjęto decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, wykraczającym poza dzień 31 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/396 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (Dz.U. L 71 z 13.3.2019, s. 11.).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 5).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3).

(6)  Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. C 66 I z 19.2.2019, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).