29.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/25


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/517

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Domenę Najwyższego Poziomu (ang. Top-Level Domain, TLD) .eu ustanowiono rozporządzeniem (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 874/2004 (4). Od przyjęcia tych rozporządzeń kontekst polityczny i prawny w Unii, środowisko internetowe oraz rynek internetowy znacznie się zmieniły.

(2)

Szybka ewolucja rynku TLD i dynamiczny charakter otoczenia cyfrowego wymagają wytrzymującego próbę czasu i elastycznego otoczenia regulacyjnego. TLD .eu stanowi jeden z największych krajowych kodów TLD (ang. country code top-level domains, ccTLD). TLD .eu jest wykorzystywana przez instytucje, agencje i organy Unii, w tym na potrzeby europejskich projektów i inicjatyw. Celem TLD .eu jest – dzięki dobremu zarządzaniu – wspieranie rozwoju tożsamości Unii i promowanie w internecie jej wartości, takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz poszanowanie praw człowieka, a także określonych priorytetów w internecie.

(3)

TLD są podstawowym elementem w hierarchicznej strukturze systemu nazw domen (DNS), zapewniając interoperacyjny system niepowtarzalnych identyfikatorów, dostępnych na całym świecie w odniesieniu do wszelkich zastosowań i wszelkich sieci.

(4)

TLD .eu powinna promować korzystanie z sieci internetowych i dostęp do nich, zgodnie z art. 170 i 171 TFUE, poprzez dostarczanie dodatkowej rejestracji w stosunku do istniejących ccTLD oraz do rejestracji globalnej w podstawowych TLD.

(5)

TLD .eu, będąca wyraźnym i łatwo rozpoznawalnym znakiem, powinna zapewniać wyraźne skojarzenie z Unią i rynkiem europejskim. Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym na obszarze Unii rejestrację nazwy domeny w ramach TLD .eu. Istnienie takiej nazwy domeny jest istotne dla wzmocnienia tożsamości Unii w internecie. Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 powinno zatem zostać zmienione, aby zezwolić obywatelom Unii na rejestrację nazwy TLD. eu, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, od dnia 19 października 2019 r.

(6)

Nazwy domen w ramach TLD .eu powinny być przyznawane kwalifikującym się stronom w miarę dostępności.

(7)

Komisja powinna promować współpracę między Rejestrem, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i innymi agencjami Unii w celu przeciwdziałania spekulacyjnym i służącym nadużyciom rejestracjom nazw domen, w tym piractwu domenowemu, oraz udostępniania prostych procedur administracyjnych, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

(8)

W celu zapewnienia lepszej ochrony prawa stron do zawierania umów z, odpowiednio, Rejestrem i rejestratorami, spory dotyczące rejestracji nazw domen w TLD .eu powinny być rozwiązywane przez organy mające siedzibę w Unii, przy zastosowaniu odpowiednich przepisów krajowych, bez uszczerbku dla uznanych przez państwa członkowskie lub Unię praw i obowiązków, wynikających z instrumentów międzynarodowych.

(9)

Komisja powinna, na podstawie otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, uwzględniając oszczędność kosztową i prostotę administracyjną, wyznaczyć Rejestr dla TLD .eu. W celu wspierania jednolitego rynku cyfrowego, stworzenia internetowej tożsamości europejskiej oraz wspierania transgranicznej działalności internetowej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności i wyboru oraz procedury wyznaczania Rejestru. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (5). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(10)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania wykazów nazw domen zastrzeżonych i zablokowanych przez państwa członkowskie, do ustanawiania zasad, które mają zostać zawarte w umowie między Komisją a Rejestrem, oraz do wyznaczania Rejestru w przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby, w szczególności aby zagwarantować ciągłość usługi. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (6). Wykazy takie należy zestawiać z uwzględnieniem dostępności nazw domen, biorąc pod uwagę nazwy domen na drugim poziomie, już zastrzeżonych lub zarejestrowanych przez państwa członkowskie.

(11)

Komisja powinna zawrzeć z wyznaczonym Rejestrem umowę obejmującą szczegółowe zasady i procedury mające zastosowanie do Rejestru w zakresie organizacji, administrowania i zarządzania TLD .eu. Umowa powinna być ograniczona w czasie i przewidywać możliwość jej jednokrotnego odnowienia bez potrzeby organizowania nowej procedury wyboru.

(12)

Zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu należy załączyć do umowy między Komisją a wyznaczonym Rejestrem.

(13)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na stosowanie reguł konkurencji, określonych w art. 101 i 102 TFUE.

(14)

Rejestr powinien być zgodny z zasadami niedyskryminacji i przejrzystości oraz wprowadzać środki służące zapewnieniu uczciwej konkurencji, które Komisja powinna uprzednio zatwierdzić, zwłaszcza gdy Rejestr świadczy usługi przedsiębiorstwom, z którymi konkuruje na rynkach niższego szczebla.

(15)

Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN) jest obecnie odpowiedzialna za koordynację przydzielania rejestrom kodów oznaczających ccTLD. Rejestr powinien zawrzeć z ICANN odpowiednią umowę, określającą przydzielenie kodu ccTLD .eu z uwzględnieniem odpowiednich zasad przyjętych przez Rządowy Komitet Doradczy (GAC).

(16)

W celu zapewnienia ciągłości usług, a zwłaszcza w celu zagwarantowania, aby w przypadku ponownego przekazania uprawnień bądź wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności istniała możliwość ciągłego świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności internetowej z ograniczeniem do minimum wszelkich zakłóceń, Rejestr powinien zawrzeć odpowiednią umowę powierniczą. Rejestr powinien codziennie przedkładać powiernikowi elektroniczną kopię aktualnej zawartości bazy danych TLD .eu.

(17)

Procedury alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), które mają zostać przyjęte, powinny być zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE (7) i należy w nich uwzględniać najlepsze praktyki międzynarodowe w przedmiotowej dziedzinie, a zwłaszcza odpowiednie zalecenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, aby w jak największym stopniu zagwarantować unikanie rejestracji o charakterze spekulacyjnym i służącym nadużyciom. W ramach tych procedur ADR należy przestrzegać jednolitych zasad proceduralnych, zgodnych z zasadami proceduralnymi określonymi w Jednolitych Zasadach Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen ICANN.

(18)

W polityce dotyczącej służących nadużyciom rejestracji nazw domen .eu należy przewidzieć weryfikację przez Rejestr otrzymywanych danych, w szczególności danych dotyczących tożsamości podmiotów wnioskujących o rejestrację, jak również wycofanie i zablokowanie przyszłych rejestracji nazw domen uznanych prawomocnym orzeczeniem sądu państwa członkowskiego za zniesławiające, rasistowskie lub w inny sposób sprzeczne z prawem państwa członkowskiego. Rejestr powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić poprawność otrzymywanych i przechowywanych danych. Procedura wycofania powinna dawać posiadaczowi nazwy domeny rozsądną możliwość naprawienia wszelkich naruszeń kryteriów kwalifikowalności lub wymogów w zakresie rejestracji, lub uregulowania niespłaconych długów przed dokonaniem wycofania.

(19)

Nazwa domeny, która jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego zostało ustanowione prawo i która to nazwa domeny została zarejestrowana bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia, powinna, co do zasady, zostać wycofana, a w razie konieczności przekazana prawowitemu posiadaczowi. Nazwę domeny należy wycofać w każdym przypadku, w którym stwierdzono, że została ona wykorzystana w złej wierze.

(20)

Rejestr powinien przyjąć jasną politykę mającą na celu zapewnienie terminowego wykrywania służących nadużyciom rejestracji nazw domen oraz, w razie konieczności, współpracować z właściwymi organami i innymi podmiotami publicznymi działającymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, które są szczególnie zaangażowane w zwalczanie takich rejestracji, jak np. krajowe zespoły reagowania na incydenty komputerowe (CERT).

(21)

Rejestr powinien wspomagać organy ścigania w walce z przestępczością za pomocą wprowadzania technicznych i organizacyjnych środków mających na celu umożliwienie właściwym organom dostępu do danych w Rejestrze do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawach postępowań przygotowawczych i ich ścigania, zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

(22)

Niniejsze rozporządzenie powinno być wykonywane zgodnie z zasadami odnoszącymi się do prywatności i do ochrony danych osobowych. Rejestr powinien być zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami, zasadami i wytycznymi dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa, zasadami konieczności, proporcjonalności, ograniczenia celu i proporcjonalnego okresu zatrzymywania danych. Ponadto ochrona danych osobowych już w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych powinny być wbudowane we wszystkie opracowane lub utrzymywane systemy przetwarzania danych i bazy danych.

(23)

W celu zapewnienia skutecznego okresowego nadzoru Rejestr powinien być przynajmniej raz na dwa lata kontrolowany na własny koszt przez niezależny podmiot w celu potwierdzenia, w drodze sprawozdania z oceny zgodności, że Rejestr spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. Rejestr powinien przedłożyć Komisji to sprawozdanie zgodnie z umową zawartą z Komisją.

(24)

Umowa między Komisją a Rejestrem powinna określać procedury służące poprawie organizacji, administrowania i zarządzania TLD .eu przez Rejestr zgodnie z instrukcjami Komisji wynikającymi z jej działań nadzorczych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(25)

W swoich konkluzjach w sprawie zarządzania internetem z dnia 27 listopada 2014 r. Rada ponownie potwierdziła zobowiązanie Unii do wspierania wielostronnych struktur zarządczych opartych na spójnym zestawie ogólnoświatowych zasad zarządzania internetem. Zarządzanie internetem sprzyjające włączeniu społecznemu odnosi się do rozwijania i stosowania przez rządy, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, organizacje międzynarodowe i środowisko techniczne, w ramach pełnienia przypisanych im ról, wspólnych zasad, norm, przepisów, procedur decyzyjnych i programów, które kształtują rozwój i korzystanie z internetu.

(26)

Należy powołać Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu, która będzie pełnić rolę doradczą wobec Komisji, w celu wzmocnienia i poszerzenia wkładu w dobre zarządzanie Rejestrem. Grupa powinna odzwierciedlać wielostronny model zarządzania internetem, a jej członków, innych niż reprezentujący organy państw członkowskich i organizacje międzynarodowe, powinna powołać Komisja w oparciu o otwartą, niedyskryminacyjną i przejrzystą procedurę. Przedstawiciele organów państw członkowskich powinni być powoływani w systemie rotacji, co zapewni wystarczającą ciągłość uczestnictwa w grupie.

(27)

Komisja powinna przeprowadzić ocenę skuteczności i funkcjonowania TLD .eu. Ocena ta powinna dotyczyć metod pracy wyznaczonego Rejestru i istotności jego zadań. Komisja powinna również przedkładać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie regularne sprawozdania z oceny funkcjonowania nazwy TLD. eu.

(28)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), zapisanymi w Traktatach, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi i informacji oraz ochrony konsumentów. Należy przestrzegać właściwych procedur unijnych, dopilnowując, aby przepisy prawa krajowego, które mają wpływ na niniejsze rozporządzenie, były zgodne z prawem Unii, w szczególności z Kartą. W przypadku wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Rejestr powinien zwracać się o wytyczne do Komisji.

(29)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie wdrożenie ogólnoeuropejskiej TLD obok ccTLD, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na zakres i skutki działań możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(30)

Aby ograniczyć wszelkie ryzyko zakłóceń w świadczeniu usług przez TLD .eu w okresie wdrażania nowych ram regulacyjnych, w niniejszym rozporządzeniu określono przepisy przejściowe.

(31)

Należy zatem zmienić i uchylić rozporządzenie (WE) nr 733/2002 oraz uchylić rozporządzenie (WE) nr 874/2004,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot i cele

1.   Niniejszym rozporządzeniem wdraża się kod krajowy domeny najwyższego poziomu (ccTLD) .eu oraz jego dostępne warianty w innych alfabetach w celu wspierania jednolitego rynku cyfrowego, stworzenia internetowej tożsamości Unii i wspierania transgranicznej działalności internetowej. Niniejsze rozporządzenie określa również warunki wdrożenia tego ccTLD, w tym wyznaczenie i charakterystykę Rejestru. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się również ramy prawne i ogólne ramy polityki, w obrębie których wyznaczony Rejestr ma funkcjonować.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla ustaleń poczynionych przez państwa członkowskie w odniesieniu do swoich krajowych ccTLD.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjęto następujące definicje:

1)

„Rejestr” oznacza podmiot, któremu powierzono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD .eu, w tym utrzymywanie właściwych baz danych i związanych z nimi usług kwerendy publicznej, rejestrację nazw domen, obsługę Rejestru nazw domen, obsługę Rejestru serwerów nazw (TLD) oraz rozpowszechnianie plików strefowych TLD na serwerach nazw;

2)

„rejestrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która, w drodze umowy z Rejestrem, dostarcza usługi rejestracji nazwy domeny podmiotom wnioskującym o rejestrację;

3)

„protokoły umiędzynarodowionej nazwy domeny” oznaczają standardy i protokoły, które wspierają stosowanie nazw domen zawierających znaki, które nie są znakami kodu ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange);

4)

„baza danych WHOIS” oznacza zbiór danych zawierający informacje na temat technicznych i administracyjnych aspektów rejestracji w TLD .eu;

5)

„zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu” oznaczają szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania TLD .eu oraz zarządzania nią;

6)

„rejestracja” oznacza serię czynności i etapów procedury, od rozpoczęcia do ukończenia, wykonywanych przez rejestratorów lub Rejestr na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, służących wdrożeniu rejestracji nazwy domeny na określony czas.

ROZDZIAŁ II

WPROWADZENIE W ŻYCIE TLD .eu

SEKCJA 1

Zasady ogólne

Artykuł 3

Kryteria kwalifikowalności

Wniosek o rejestrację jednej lub kilku nazw domen w ramach TLD .eu może złożyć każdy z wymienionych niżej podmiotów:

a)

obywatel Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania;

b)

osoba fizyczna, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkała w państwie członkowskim;

c)

przedsiębiorstwo, które ma siedzibę w Unii; oraz

d)

organizacja, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.

Artykuł 4

Rejestracja i wycofanie nazw domen

1.   Nazwę domeny przydziela się kwalifikującej się stronie, której wniosek wpłynął jako pierwszy do Rejestru w technicznie prawidłowy sposób, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla wniosków o rejestrację na podstawie art. 11 lit. b).

2.   Po zarejestrowaniu nazwy domeny jej ponowna rejestracja jest niemożliwa do czasu wygaśnięcia rejestracji bez przedłużenia lub do czasu wycofania danej nazwy domeny.

3.   Rejestr może wycofać nazwę domeny z własnej inicjatywy oraz bez kierowania sporu na drogę ADR lub na drogę postępowania sądowego z następujących przyczyn:

a)

istnienie nieuregulowanych długów wobec Rejestru;

b)

niespełnienie przez posiadacza nazwy domeny kryteriów kwalifikowalności zgodnie z art. 3;

c)

naruszenie przez posiadacza nazwy domeny wymogów dotyczących wniosków o rejestrację ustanowionych na podstawie art. 11 lit. b) i c).

4.   Nazwa domeny może również zostać wycofana, a w razie potrzeby następnie przekazana innemu podmiotowi, po właściwym ADR lub rozstrzygnięciu postępowania sądowego, zgodnie z zasadami i procedurami dotyczącymi funkcjonowania TLD .eu określonymi zgodnie z art. 11, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna z oznaczeniem lub łudząco podobna do oznaczenia, do którego na mocy prawa Unii lub prawa krajowego zostało ustanowione prawo, a:

a)

nazwa została zarejestrowana przez jej posiadacza bez tytułu prawnego do tego oznaczenia lub bez uzasadnionego interesu w odniesieniu do tego oznaczenia; lub

b)

nazwa została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze.

5.   W przypadku uznania, w drodze orzeczenia sądu państwa członkowskiego, nazwy domeny za zniesławiającą, rasistowską lub sprzeczną z zasadami porządku publicznego lub z bezpieczeństwem publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym zgodnym z prawem Unii, po otrzymaniu powiadomienia o orzeczeniu sądu Rejestr taką nazwę blokuje, a po otrzymaniu powiadomienia o orzeczeniu prawomocnym – wycofuje. Rejestr blokuje przyszłe rejestracje nazw domen będących przedmiotem takiego orzeczenia sądu przez okres obowiązywania tego orzeczenia.

6.   Nazwy domen zarejestrowane w TLD .eu mogą być przenoszone wyłącznie na strony uprawnione do rejestracji nazw TLD .eu.

Artykuł 5

Języki, prawo właściwe i jurysdykcja

1.   Rejestracji nazw domen dokonuje się we wszystkich znakach języków urzędowych instytucji Unii zgodnie z dostępnymi standardami międzynarodowymi i stosownie do możliwości obsługi przez odpowiednie protokoły umiędzynarodowionej nazwy domeny.

2.   Nie naruszając rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 (8) ani uznanych przez państwa członkowskie lub Unię praw i obowiązków wynikających z instrumentów międzynarodowych, w umowach między Rejestrem a rejestratorami ani w umowach między rejestratorami a podmiotami wnioskującymi o rejestrację nazw domen nie wskazuje się prawa innego niż prawo jednego z państw członkowskich jako prawa właściwego, ani nie wyznacza się sądu powszechnego, sądu arbitrażowego ani też innego organu znajdującego się poza terytorium Unii jako odpowiedniego organu rozstrzygania sporów.

Artykuł 6

Zastrzeganie nazw domen

1.   Rejestr może zastrzec lub zarejestrować pewną liczbę nazw domen uznanych za niezbędne do jego funkcji operacyjnych na mocy umowy, o której mowa w art. 8 ust. 4.

2.   Komisja może nakazać Rejestrowi zastrzeżenie lub zarejestrowanie bezpośrednio w ramach TLD .eu nazwy domeny na użytek instytucji i organów Unii.

3.   Bez uszczerbku dla nazw domen już zastrzeżonych lub zarejestrowanych państwa członkowskie mogą zgłosić Komisji wykaz nazw domen, które:

a)

nie mogą zostać zarejestrowane na podstawie ich prawa krajowego; lub

b)

mogą zostać zarejestrowane lub zastrzeżone przez państwa członkowskie wyłącznie na drugim poziomie.

W przypadku akapitu pierwszego lit. b) takie nazwy domen muszą być ograniczone do powszechnie uznanych terminów geograficznych lub geopolitycznych, które mają wpływ na organizację polityczną lub terytorialną państw członkowskich.

4.   Komisja przyjmuje wykazy zgłoszone przez państwa członkowskie w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Artykuł 7

Rejestratorzy

1.   Rejestr udziela rejestratorom akredytacji zgodnie z racjonalnymi, przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi procedurami akredytacji, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Komisję. Rejestr udostępnia publicznie procedury akredytacji w łatwo dostępnej formie.

2.   W równoważnych okolicznościach Rejestr stosuje równorzędne warunki w odniesieniu do akredytowanych rejestratorów domeny .eu świadczących równoważne usługi. Rejestr zapewnia tym rejestratorom usługi i informacje na tych samych warunkach i tej samej jakości jak w przypadku własnych usług równoważnych.

SEKCJA 2

Rejestr

Artykuł 8

Wyznaczenie Rejestru

1.   Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 18 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze ustanowienia kryteriów kwalifikowalności i wyboru oraz procedury wyznaczania Rejestru.

2.   Komisja określa zasady, które należy zawrzeć w umowie między Komisją a Rejestrem, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

3.   Komisja wyznacza podmiot pełniący funkcję Rejestru po zakończeniu procedury, o której mowa w ust. 1 i 2.

4.   Komisja zawiera umowę z wyznaczonym Rejestrem. W umowie określa się zasady, polityki i procedury związane ze świadczeniem usług przez Rejestr oraz warunki, na jakich Komisja ma nadzorować organizację TLD .eu oraz administrowanie i zarządzanie nią przez Rejestr. Umowa musi być ograniczona w czasie i przewidywać możliwość jej jednokrotnego odnowienia bez potrzeby organizowania nowej procedury wyboru. Umowa musi odzwierciedlać obowiązki Rejestru oraz obejmować zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu określone na podstawie art. 10 i 11.

5.   W drodze odstępstwa od ust. 1, 2 i 3 Komisja, w przypadku wystąpienia szczególnie pilnej potrzeby, może wyznaczyć Rejestr w drodze aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Artykuł 9

Cechy Rejestru

1.   Rejestr jest organizacją nienastawioną na zysk. Jego siedziba statutowa i zarząd oraz główne miejsce prowadzenia działalności znajdują się na terytorium Unii.

2.   Rejestr może nakładać opłaty. Opłaty te są bezpośrednio związane z ponoszonymi kosztami.

Artykuł 10

Obowiązki Rejestru

Rejestr jest zobowiązany do:

a)

promowania TLD .eu w całej Unii i w państwach trzecich;

b)

przestrzegania przepisów, polityk i procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, umowy, o której mowa w art. 8 ust. 4, oraz w szczególności prawa Unii dotyczącego ochrony danych;

c)

organizowania TLD .eu, administrowania i zarządzania nią w ogólnym interesie publicznym oraz zapewniania we wszystkich aspektach administrowania i zarządzania TLD .eu wysokiej jakości, przejrzystości, bezpieczeństwa, stabilności, przewidywalności, niezawodności, dostępności, skuteczności, niedyskryminacji, sprawiedliwych warunków konkurencji i ochrony konsumentów;

d)

zawarcia odpowiedniej umowy, określającej przydzielenie kodu TLD .eu, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Komisji;

e)

prowadzenia rejestracji nazw domen w TLD .eu, jeżeli wniosek o to złoży dowolna kwalifikująca się strona, o której mowa w art. 3;

f)

zapewnienia, bez uszczerbku dla wszelkich postępowań sądowych i pod warunkiem odpowiednich gwarancji proceduralnych dla zainteresowanych stron, możliwości rozwiązywania przez rejestratorów i podmioty wnioskujące o rejestrację wszelkich sporów z Rejestrem wynikających z umowy w drodze ADR;

g)

zapewnienia dostępności i integralności baz danych nazw domen;

h)

zawarcia na własny koszt i za zgodą Komisji umowy z renomowanym powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym z siedzibą na terytorium Unii, wyznaczając Komisję jako beneficjenta umowy powierniczej, i codziennego przekazywania aktualnej elektronicznej kopii zawartości bazy danych TLD .eu odpowiednio powiernikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu;

i)

wdrożenia wykazów, o których mowa w art. 6 ust. 3;

j)

propagowania celów Unii w dziedzinie zarządzania internetem, między innymi dzięki uczestnictwu w forach międzynarodowych;

k)

publikowania zasad i procedur dotyczących funkcjonowania TLD .eu określonych na podstawie art. 11 we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii;

l)

przeprowadzenia na własny koszt kontroli wykonywanej przez niezależny podmiot przynajmniej raz na dwa lata w celu poświadczenia przestrzegania przez Rejestr niniejszego rozporządzenia i przesyłania wyników takich kontroli Komisji;

m)

uczestniczenia, na wniosek Komisji, w pracach Grupy Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu i współpracy z Komisją w celu usprawniania funkcjonowania TLD .eu i zarządzania nią.

Artykuł 11

Zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu

Umowa, zawarta między Komisją a wyznaczonym Rejestrem zgodnie z art. 8 ust. 4, zawiera zasady i procedury dotyczące funkcjonowania TLD .eu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym:

a)

politykę w zakresie ADR;

b)

wymogi i procedury dotyczące wniosków o rejestrację, politykę dotyczącą weryfikacji kryteriów rejestracji, politykę dotyczącą weryfikacji danych podmiotów wnioskujących o rejestrację oraz politykę w zakresie spekulacyjnej rejestracji nazw domen;

c)

politykę dotyczącą służących nadużyciom rejestracji nazw domen oraz politykę dotyczącą terminowego identyfikowania nazw domen zarejestrowanych i używanych w złej wierze, o których mowa w art. 4;

d)

politykę dotyczącą wycofywania nazw domen;

e)

podejście do praw własności intelektualnej;

f)

środki służące zapewnieniu właściwym organom dostępu do danych w Rejestrze do celów zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawach postępowań przygotowawczych i ich ścigania, zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym zgodnym z prawem Unii, z zastrzeżeniem odpowiednich mechanizmów kontroli i równowagi;

g)

szczegółowe procedury umożliwiające zmianę umowy.

Artykuł 12

Baza danych WHOIS

1.   Z zachowaniem należytej staranności Rejestr tworzy bazę danych WHOIS i zarządza nią do celów zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i odporności TLD .eu, dzięki dostarczaniu dokładnych i aktualnych informacji dotyczących rejestracji nazw domen w TLD .eu.

2.   Baza danych WHOIS zawiera istotne informacje na temat punktów kontaktowych zarządzających nazwami domen w TLD .eu oraz posiadaczy nazw domen. Informacje w bazie danych WHOIS nie mogą wykraczać poza cel bazy danych. Rejestr musi być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (9).

SEKCJA 3

Dozór nad rejestrem

Artykuł 13

Nadzór

1.   Komisja monitoruje i nadzoruje organizację TLD .eu, jej administrowanie i zarządzanie nią przez Rejestr.

2.   Komisja upewnia się co do rzetelności zarządzania finansami Rejestru i przestrzegania przez Rejestr niniejszego rozporządzenia oraz zasad i procedur dotyczących funkcjonowania TLD .eu, o których mowa w art. 11. Komisja może zwrócić się w tym celu do Rejestru z wnioskiem o udzielenie informacji.

3.   Zgodnie ze swoimi działaniami nadzorczymi Komisja może przekazać Rejestrowi szczegółowe instrukcje w celu skorygowania lub usprawnienia organizacji TLD .eu, jej administrowania i zarządzania nią.

4.   W stosownych przypadkach Komisja może przeprowadzić konsultacje z Grupą Doradczą Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i może zasięgnąć porady ekspertów w sprawie wyników działań nadzorczych określonych w niniejszym artykule oraz w sprawie sposobów poprawy organizacji TLD .eu, jej administrowania i zarządzania nią przez Rejestr.

Artykuł 14

Grupa Doradcza Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu

1.   Komisja powołuje Grupę Doradczą Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu. Grupa Doradcza Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu wykonuje następujące zadania:

a)

doradza Komisji w kwestiach wykonania niniejszego rozporządzenia;

b)

wydaje i przekazuje Komisji opinie w kwestiach strategicznych dotyczących zarządzania TLD .eu, jej organizacji i administrowania nią, w tym kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych;

c)

doradza Komisji w kwestiach dotyczących monitorowania Rejestru i nadzoru nad nim, w szczególności w kwestii kontroli, o której mowa w art. 10 lit. l);

d)

doradza Komisji w sprawie najlepszych praktyk w odniesieniu do polityki i środków na rzecz walki ze służącymi nadużyciom rejestracjami nazw domen, w szczególności rejestracjami bez tytułu prawnego lub rejestracjami bez uzasadnionego interesu i rejestracjami dokonywanymi w złej wierze.

2.   Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja uwzględnia wszelkie porady Grupy Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu.

3.   W skład Grupy Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron z siedzibą w Unii. Reprezentują oni sektor prywatny, środowisko techniczne, społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie, jak również organy państw członkowskich i organizacje międzynarodowe. Przedstawiciele inni niż reprezentujący organy państw członkowskich i organizacje międzynarodowe są powoływani przez Komisję na podstawie otwartej, niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury uwzględniającej w jak największym stopniu zasadę równouprawnienia płci.

4.   Niezależnie od ust. 3 w skład Grupy Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu może wejść jeden przedstawiciel zainteresowanych stron z siedzibą poza Unią.

5.   Grupie Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu przewodniczy przedstawiciel Komisji lub osoba wyznaczona przez Komisję. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu Grupy Doradczej Zainteresowanych Stron ds. Domeny .eu.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 15

Zastrzeżenie praw

Unia zachowuje wszystkie prawa związane z TLD .eu, w tym w szczególności wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa do baz danych Rejestru wymagane do zapewnienia wykonania niniejszego rozporządzenia, jak również prawo do ponownego wyznaczenia Rejestru.

Artykuł 16

Ocena i przegląd

1.   Do dnia 13 października 2027 r., a następnie co trzy lata, Komisja ocenia wdrożenie, skuteczność oraz funkcjonowanie TLD .eu, posiłkując się w szczególności informacjami uzyskanymi z Rejestru na podstawie art. 10 lit. l).

2.   Do dnia 30 czerwca 2020 r. Komisja ocenia, uwzględniając przy tym aktualną praktykę, czy i w jaki sposób Rejestr ma współpracować z EUIPO i innymi agencjami Unii w celu przeciwdziałania spekulacyjnym i służącym nadużyciom rejestracjom nazw domen oraz czy i w jaki sposób należy zapewnić proste procedury administracyjne, w szczególności dla MŚP. W razie potrzeby Komisja może zaproponować dalsze środki w tym zakresie.

3.   Do dnia 13 października 2024 r. Komisja ocenia możliwość rozszerzenia kryteriów określonych w art. 9 i w stosownych przypadkach może przedłożyć wniosek ustawodawczy.

4.   Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 17

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Łączności ustanowiony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 (10). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Artykuł 18

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 18 kwietnia 2019 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 19

Przepisy przejściowe

1.   Posiadacze nazw domen zarejestrowanych na podstawie art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 zachowują swoje prawa w odniesieniu do istniejących zarejestrowanych nazw domen.

2.   Do dnia 12 października 2021 r. Komisja podejmuje niezbędne działania w celu wyznaczenia podmiotu pełniącego funkcję Rejestru i zawarcia z nim umowy na podstawie niniejszego rozporządzenia. Umowa staje się skuteczna od dnia 13 października 2022 r.

3.   Umowa zawarta między Komisją a Rejestrem na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 pozostaje skuteczna do dnia 12 października 2022 r.

Artykuł 20

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 733/2002

Art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 otrzymuje brzmienie:

„b)

rejestruje nazwy domen w TLD .eu za pośrednictwem wszystkich akredytowanych rejestratorów .eu na wniosek:

(i)

obywatela Unii, niezależnie od miejsca jego zamieszkania;

(ii)

osoby fizycznej, która nie jest obywatelem Unii, zamieszkałej w państwie członkowskim;

(iii)

przedsiębiorstwa, które ma siedzibę w Unii; lub

(iv)

organizacji, która ma siedzibę w Unii, bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego.”.

Artykuł 21

Uchylenie

Rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz (WE) nr 874/2004 tracą moc ze skutkiem od dnia 13 października 2022 r.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 października 2022 r.

Natomiast art. 20 stosuje się od dnia 19 października 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. CIAMBA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 112.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 18 lutego 2019 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu (Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 40).

(5)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(10)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36).