27.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 85/11


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/494

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo przekazało notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, to jest od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)

Głównym celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (3) jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego i jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Unii. W tym celu ustanowiono system certyfikatów odnoszących się do różnego rodzaju działalności z zakresu lotnictwa służący osiągnięciu wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz umożliwieniu niezbędnej weryfikacji i wzajemnego akceptowania wydanych certyfikatów.

(3)

W dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego wiele zainteresowanych stron może, za pomocą różnych środków, zneutralizować wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na certyfikaty i zatwierdzenia. Środki te obejmują przeniesienie się do organu lotnictwa cywilnego jednego z pozostałych 27 państw członkowskich lub złożenie, przed dniem wystąpienia, wniosku o wydanie przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) certyfikatu, który stanie się skuteczny dopiero od dnia wystąpienia i w związku z tym będzie uwarunkowany uzyskaniem przez Zjednoczone Królestwo statusu państwa trzeciego.

(4)

W przeciwieństwie do innych dziedzin prawa Unii istnieją jednak szczególne przypadki, w których uzyskanie certyfikatu od innego państwa członkowskiego lub Agencji nie będzie możliwe, ponieważ od dnia wystąpienia Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do swojej jurysdykcji ponownie przyjmie rolę „państwa projektu” zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Z kolei Zjednoczone Królestwo może w tej nowej roli wydawać certyfikaty dopiero po przyjęciu tej roli, czyli od chwili, gdy prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa po jego wystąpieniu z Unii.

(5)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie tymczasowego mechanizmu w celu przedłużenia ważności niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego, aby zapewnić zainteresowanym operatorom i Agencji wystarczającą ilość czasu na wydanie niezbędnych certyfikatów na podstawie art. 68 rozporządzenia (UE) 2018/1139, tak aby uwzględnić status Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego.

(6)

Czas trwania takiego przedłużenia ważności certyfikatów powinien być ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego sprostać wyjściu Zjednoczonego Królestwa z unijnego systemu bezpieczeństwa lotniczego.

(7)

W celu zapewnienia, w stosownych przypadkach, więcej czasu na wydanie zainteresowanym operatorom certyfikatów na podstawie art. 68 rozporządzenia (UE) 2018/1139, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dalszego przedłużenia okresu ważności certyfikatów, o których mowa w sekcji 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (4). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(8)

Ponadto, w przeciwieństwie do większości innych dziedzin prawa Unii dotyczącego towarów, nieważność certyfikatów ma wpływ nie na wprowadzenie na rynek, lecz na faktyczne użytkowanie wyrobów lotniczych, części i akcesoriów w Unii, np. w przypadku instalowania części i akcesoriów na unijnym statku powietrznym eksploatowanym w Unii. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa nie powinno mieć wpływu na takie użytkowanie wyrobów lotniczych w Unii.

(9)

Szkolenie pilotów i mechaników w ramach unijnego systemu bezpieczeństwa lotniczego jest ściśle uregulowane, a moduły szkoleniowe są zharmonizowane. Osoby biorące udział w module szkoleniowym w jednym państwie członkowskim nie zawsze mogą zmienić państwo członkowskie w trakcie tego szkolenia. W unijnych środkach awaryjnych należy uwzględnić tę szczególną sytuację.

(10)

Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny wejść w życie w trybie pilnym i mieć zastosowanie zasadniczo od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, chyba że zawarta ze Zjednoczonym Królestwem umowa o wystąpieniu wejdzie w życie do tego dnia. Aby umożliwić jak najszybsze przeprowadzenie niezbędnych procedur administracyjnych, niektóre przepisy powinny mieć jednak zastosowanie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy szczegółowe w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwwem”) z Unii Europejskiej w odniesieniu do niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego wydawanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (5) lub rozporządzenia (UE) 2018/1139 osobom fizycznym i prawnym, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, oraz w odniesieniu do niektórych sytuacji dotyczących szkoleń lotniczych.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do certyfikatów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, które obowiązują w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia i które zostały wydane przez:

a)

Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) osobom fizycznym lub prawnym, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, jak określono w załączniku sekcja 1; lub

b)

osoby fizyczne lub prawne certyfikowane przez właściwe organy Zjednoczonego Królestwa, jak określono w załączniku sekcja 2.

3.   Oprócz certyfikatów wymienionych w ust. 2 niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do modułów szkoleniowych, o których mowa w art. 5.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednie definicje zawarte w rozporządzeniu (UE) 2018/1139 oraz w aktach delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie oraz na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Artykuł 3

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), zachowują ważność przez okres dziewięciu miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy na wydanie zainteresowanym operatorom certyfikatów, o których mowa wart. 68 rozporządzenia (UE) 2018/1139 potrzeba więcej czasu, Komisja może – w drodze aktów delegowanych – przedłużyć okres ważności, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.

Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 4

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

Certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), dotyczące użytkowania wyrobów, części i akcesoriów zachowują ważność.

Artykuł 5

Przenoszenie modułów szkoleniowych

Na zasadzie odstępstwa od rozporządzeń Komisji (UE) nr 1178/2011 (6) i (UE) nr 1321/2014 (7) właściwe organy państw członkowskich lub Agencja, w zależności od przypadku, uwzględniają egzaminy przeprowadzone przez organizacje szkoleniowe podlegające nadzorowi właściwego organu Zjednoczonego Królestwa, w wyniku których to egzaminów przed datą rozpoczęcia stosowania, o której mowa w art. 10 ust. 2 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, nie wydano jeszcze licencji, w taki sposób, jakby zostały przeprowadzone przez organizację szkoleniową podlegającą nadzorowi właściwego organu państwa członkowskiego.

Artykuł 6

Zasady i obowiązki dotyczące certyfikatów regulowanych art. 3 lub 4

1.   Certyfikaty regulowane art. 3 lub 4 niniejszego rozporządzenia podlegają przepisom mającym do nich zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz z aktami wykonawczymi i delegowanymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008. Agencja posiada uprawnienia ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2018/1139 oraz w aktach wykonawczych i delegowanych przyjętych na jego podstawie oraz na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008 w odniesieniu do podmiotów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie trzecim.

2.   Na wniosek Agencji posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, i podmioty wydające certyfikaty, o których mowa w art. 4, dostarczają kopie wszystkich sprawozdań z audytu, ustaleń i planów działań naprawczych dotyczących certyfikatów wydanych w ciągu trzech lat poprzedzających wniosek. W przypadku gdy takie dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie określonym przez Agencję w jej wniosku, Agencja może cofnąć korzyść uzyskaną odpowiednio na podstawie art. 3 lub 4.

3.   Posiadacze certyfikatów, o których mowa w art. 3, i podmioty wydające certyfikaty, o których mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie informują Agencję o wszelkich działaniach podejmowanych przez organy Zjednoczonego Królestwa, które mogą kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia lub z rozporządzenia (UE) 2018/1139.

Artykuł 7

Właściwy organ

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia i w celu sprawowania nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz podmiotami wydającymi takie certyfikaty, Agencja pełni rolę właściwego organu przewidzianego dla podmiotów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz aktami wykonawczymi i delegowanymi przyjętymi na jego podstawie lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

Artykuł 8

Stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 319/2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 (8) stosuje się do osób prawnych i fizycznych posiadających lub wydających certyfikaty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, na tych samych warunkach co do posiadaczy odpowiednich certyfikatów wydanych osobom prawnym lub fizycznym z państw trzecich.

Artykuł 9

Akceptowalne sposoby spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne

Zgodnie z art. 76 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1139 Agencja może wydawać akceptowalne sposoby spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Art. 5 stosuje się jednak od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wejdzie do dnia, o którym mowa w ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 marca 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. CIAMBA

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 20 lutego 2019 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 19 marca 2019 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91, (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

(4)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 362 z 17.12.2014, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 (Dz.U. L 93 z 28.3.2014, s. 58).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CERTYFIKATÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

Sekcja 1:

Certyfikaty wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) osobom fizycznym lub prawnym, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, oraz w odniesieniu do statków powietrznych, o których mowa w:

1.1.

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 (1), załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść B (certyfikaty typu i ograniczone certyfikaty typu)

1.2.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść D (zmiany w stosunku do certyfikataów typu i ograniczonych certyfikatów typu)

1.3.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść E (uzupełniające certyfikaty typu)

1.4.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść M (naprawy)

1.5.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść O (autoryzacje europejskiej normy technicznej)

1.6.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, część 21, sekcja A, podczęść J (zatwierdzenie organizacji projektującej)

Sekcja 2:

Certyfikaty dla wyrobów, części i akcesoriów wydane przez osoby prawne lub fizyczne certyfikowane przez właściwe organy Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w:

2.1.

rozporządzeniu (UE) nr 748/2012, załącznik I, sekcja A, podczęść G, pkt 21.A.163 lit. c) (autoryzowane poświadczenia produkcji dotyczące wyrobów, części i akcesoriów)

2.2.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik II, część 145, pkt 145.A.75 lit. e) (poświadczenia obsługi w związku z wykonaniem czynności związanych z obsługą techniczną)

2.3.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik II, część 145, pkt 145.A.75 lit. f) (poświadczenia przeglądu zdatności do lotu dla statków powietrznych ELA1)

2.4.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik I, część M, sekcja A, podsekcja F, pkt M.A.615 lit. d) (poświadczenia obsługi po zakończeniu obsługi technicznej)

2.5.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik I, część M, sekcja A, podsekcja F, pkt M.A.615 lit. e) (poświadczenia przeglądu zdatności do lotu dla statków powietrznych ELA1)

2.6.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik I, część M, sekcja A, podsekcja G, pkt M.A.711 lit. a) ppkt (4) lub lit. b) ppkt (1) (poświadczenia przeglądu zdatności do lotu i ich przedłużanie)

2.7.

rozporządzeniu (UE) nr 1321/2014, załącznik I, część M, sekcja A, podsekcja H, pkt M.A.801 lit. b) ppkt (2) i (3) oraz lit. c) (poświadczenia obsługi w odniesieniu do zakończenia obsługi technicznej).


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).