20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/56


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/442

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 w celu określenia wymogu, zgodnie z którym ceny mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, oraz w celu zaktualizowania i skorygowania niektórych przepisów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6, art. 14 ust. 7, art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/587 (2) ustanowiono wymogi w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i podmiotów systematycznie internalizujących transakcje w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych. W szczególności w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587 określono, że ceny kwotowane przez podmioty systematycznie internalizujące transakcje mają odzwierciedlać istniejące warunki rynkowe, jak przewidziano w art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 600/2014, w przypadku gdy ceny te są zbliżone – w momencie publikacji – do kwotowań o równorzędnej wielkości dla tego samego instrumentu finansowego na najodpowiedniejszym rynku w sensie płynności. Podmioty systematycznie internalizujące transakcje mogą zatem dokonywać kwotowań, które nie podlegają wymogowi stosowania minimalnego kroku notowania („minimalna wielkość zmiany ceny”), a do którego stosować się muszą systemy obrotu.

(2)

Zdolność podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do oferowania kwotowań z krokami notowania mniejszymi niż te, które mogą stosować systemy obrotu, może skutkować dostępnością nieznacznie lepszych cen dla inwestorów. Kwotowania te zaburzają jednak ogólną jakość dostępnej płynności, wydajny proces wyceny i ustalania cen instrumentów finansowych oraz równe warunki działania systemów obrotu i podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Ma to szczególne znaczenie dla akcji i kwitów depozytowych, w stosunku do których obowiązuje szerszy zakres minimalnych wielkości zmiany ceny niż ma to miejsce w przypadku innych instrumentów finansowych.

(3)

Aby zapewnić skuteczne kształtowanie się cen, ogólną jakość dostępnej płynności oraz wydajną wycenę akcji i kwitów depozytowych, należy uznać, że ceny kwotowane przez podmioty systematycznie internalizujące transakcje w odniesieniu do tych instrumentów odzwierciedlają istniejące warunki rynkowe tylko wówczas, gdy ceny te podawane są z zastrzeżeniem minimalnych kroków notowań odpowiadających minimalnym wielkościom zmiany ceny, które obowiązują w stosunku do cen publikowanych przez systemy obrotu.

(4)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 (3) usunięto transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z zakresu przepisów dotyczących przejrzystości mających zastosowanie do systemów obrotu i podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Należy zatem usunąć odniesienia do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych z rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/587.

(6)

Szereg przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587 odbiega od projektu regulacyjnych standardów technicznych stanowiącego podstawę tego rozporządzenia (4). Rozbieżności te należy usunąć, o ile stanowią one błędy, które wpływają na treść tych przepisów.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(8)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 uchyla się lit. h);

2)

w art. 6 uchyla się lit. h);

3)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Ceny odzwierciedlające istniejące warunki rynkowe

(Art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 600/2014)

Ceny publikowane przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje uznaje się za odzwierciedlające istniejące warunki rynkowe, w przypadku gdy są one zbliżone – w momencie publikacji – do kwotowań o równorzędnej wielkości dla tego samego instrumentu finansowego na najodpowiedniejszym rynku w sensie płynności, określonym zgodnie z art. 4, dla tego instrumentu finansowego.

Ceny publikowane przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje w odniesieniu do akcji i kwitów depozytowych uznaje się za odzwierciedlające istniejące warunki rynkowe jednak tylko wówczas, gdy ceny te spełniają wymogi określone w akapicie pierwszym niniejszego artykułu i są zgodne z minimalnymi krokami notowań odpowiadającymi minimalnym wielkościom zmiany ceny określonym w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/588 (*1).

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 411).”."

Artykuł 2

Sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/587

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

art. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

transakcja stanowi część transakcji portfelowej, która obejmuje co najmniej pięć różnych akcji;”;

2)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Wymogi w zakresie przejrzystości, o których mowa w ust. 1, stosuje się również do każdej »wykonywalnej deklaracji zainteresowania« w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 i zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia.”;

3)

art. 11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.   Zanim akcja, kwit depozytowy, fundusz inwestycyjny typu ETF, certyfikat lub inny podobny instrument finansowy po raz pierwszy będzie przedmiotem obrotu w systemie obrotu w Unii, właściwy organ szacuje średnią wartość transakcji na tym instrumencie finansowym, uwzględniając dotychczasową historię transakcji na tym instrumencie finansowym oraz na innych instrumentach finansowych, które uznaje się za posiadające podobne cechy, i zapewnia publikację tych szacunków.

5.   Szacunkową średnią wartość transakcji, o której mowa w ust. 4, stosuje się do określenia standardowej wielkości rynkowej dla akcji, kwitu depozytowego, funduszu inwestycyjnego typu ETF, certyfikatu lub innego podobnego instrumentu finansowego w sześciotygodniowym okresie następującym po dniu, w którym akcję, kwit depozytowy, fundusz inwestycyjny typu ETF, certyfikat lub inny podobny instrument finansowy po raz pierwszy dopuszczono do obrotu lub były one po raz pierwszy przedmiotem obrotu w systemie obrotu.”;

4)

art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Właściwe organy, operatorzy rynku i firmy inwestycyjne, w tym firmy inwestycyjne prowadzące system obrotu, stosują informacje opublikowane zgodnie z ust. 1 od dnia 1 kwietnia roku, w którym informacje te opublikowano.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 387).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.6.2016, s. 1).

(4)  Sprawozdanie końcowe Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (Projekt regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych MiFID II/MiFIR) z dnia 28 września 2015 r. (ESMA/2015/1464).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84)