22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/125


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/364

z dnia 13 grudnia 2018 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednolity format składanych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wniosków o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji repozytoriów transakcji powinien zapewnić, by wszystkie informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/359 (2) były przedkładane ESMA i mogły zostać łatwo zidentyfikowane przez ESMA.

(2)

Aby ułatwić identyfikację informacji przedkładanych przez repozytorium transakcji, każdy dokument załączony do wniosku powinien zostać oznaczony niepowtarzalnym numerem referencyjnym.

(3)

Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/359, jeżeli składające wniosek repozytorium transakcji uważa, że wymóg określony w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/359 nie ma do niego zastosowania, musi ono wyraźnie wskazać dany wymóg w swoim wniosku oraz wyjaśnić, dlaczego wymóg ten nie ma zastosowania. Te wymogi i wyjaśnienia należy wyraźnie oznaczyć we wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji.

(4)

Wszelkie informacje przedkładane ESMA we wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji powinny zostać przekazane na trwałym nośniku informacji, zdefiniowanym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (3), tak aby umożliwić ich przechowywanie w sposób pozwalający na przyszłe korzystanie z nich oraz ich odtworzenie.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4).

(6)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu wykonawczych standardów technicznych, przeanalizował potencjalne związane z nim koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Format wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji

1.   Wniosek o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji składa się w formacie określonym w załączniku.

2.   Repozytorium transakcji nadaje niepowtarzalny numer referencyjny każdemu dokumentowi, który załącza do wniosku, oraz wyraźnie wskazuje, do jakiego konkretnego wymogu określonego w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/359 odnosi się dany dokument.

3.   We wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji wyraźnie podaje się powody, dla których nie przedkłada się informacji dotyczących określonego wymogu.

4.   Wniosek o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji składa się na trwałym nośniku informacji, zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy 2009/65/WE.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/359 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (zob. s. 45 niniejszego Dziennika Urzędowego)

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

FORMAT WNIOSKU O REJESTRACJĘ LUB O ROZSZERZENIE REJESTRACJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

INFORMACJE OGÓLNE

Data wniosku

 

Nazwa handlowa repozytorium transakcji

 

Adres siedziby repozytorium transakcji

 

Rodzaje transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w odniesieniu do których repozytorium transakcji składa wniosek o rejestrację

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wniosek

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek

 

Imię i nazwisko osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za zapewnienie zgodności z prawem repozytorium transakcji lub zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem repozytorium transakcji

 

Dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za zapewnienie zgodności z prawem repozytorium transakcji lub zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem repozytorium transakcji

 

Wskazanie ewentualnej spółki dominującej lub ewentualnych spółek zależnych

 


ODNIESIENIA DO DOKUMENTÓW (1)

 

Artykuł rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/359

Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu

Tytuł dokumentu

Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja, lub powody nieprzedstawienia informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Dla wszystkich informacji wymaganych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/359, z wyjątkiem art. 1 lit. a), c) i g).