8.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/227

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych/grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 (2) określono wykaz kombinacji substancji czynnych/grup produktowych włączonych do programu przeglądu istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych („program przeglądu”).

(2)

Właściwy organ Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) jest właściwym organem oceniającym dla szeregu kombinacji substancji czynnych/grup produktowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

(3)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii w dniu 30 marca 2019 r., a prawodawstwo Unii nie będzie już miało zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Obecnie negocjowana jest umowa o wystąpieniu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, która obejmuje „okres przejściowy”. Zgodnie z projektem postanowień umowy o wystąpieniu, uzgodnionych między UE a Zjednoczonym Królestwem na poziomie negocjatorów, w okresie przejściowym właściwy organ Zjednoczonego Królestwa nie może działać jako właściwy organ oceniający dla żadnej kombinacji substancji czynnej/grupy produktowej włączonej do programu przeglądu. Ponadto nie ma pewności co do tego, czy umowa o wystąpieniu po jej finalizacji zostanie podpisana i ratyfikowana przez obie strony i czy stanie się to przed 30 marca 2019 r.

(4)

W związku z tym, w odniesieniu do kombinacji substancji czynnych/grup produktowych zawartych w programie przeglądu, dla których jako właściwy organ oceniający wyznaczony został właściwy organ Zjednoczonego Królestwa, należy ze skutkiem od 30 marca 2019 r. wyznaczyć nowy właściwy organ oceniający spośród właściwych organów 27 pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG i Szwajcarii.

(5)

Niezależnie od etapu oceny wniosku, państwa członkowskie, których właściwe organy są wyznaczone do zastąpienia Zjednoczonego Królestwa, powinny mieć możliwość pobierania opłat za świadczone usługi, zgodnie z art. 80 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(6)

Biorąc pod uwagę, że program przeglądu musi zakończyć się przed datą wskazaną w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, należy ustalić odpowiednie terminy sfinalizowania ocen na nowo przydzielonych wniosków dotyczących kombinacji substancji czynnych/grup produktowych.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1062/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Wnioski, w przypadku których przed dniem 30 marca 2019 r. właściwym organem oceniającym był właściwy organ Zjednoczonego Królestwa

1.   Niniejszy artykuł stosuje się do wniosków, w przypadku których przed dniem 30 marca 2019 r. właściwym organem oceniającym był właściwy organ Zjednoczonego Królestwa, w odniesieniu do pozycji 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 i 1047 załącznika II.

2.   Właściwy organ oceniający państwa członkowskiego, który zastępuje właściwy organ Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do wniosku złożonego przed dniem 30 marca 2019 r., informuje uczestnika o opłatach należnych zgodnie z art. 80 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. i odrzuca wniosek, jeżeli uczestnik nie uiści opłat w terminie ustalonym przez właściwy organ oceniający. Właściwy organ informuje o tym odpowiednio uczestnika i Agencję.

3.   Na zasadzie odstępstwa od terminów określonych w art. 6 ust. 3, właściwy organ oceniający przesyła sprawozdanie i wnioski z oceny w późniejszym z następujących terminów:

a)

31 grudnia 2020 r.;

b)

termin na przedłożenie sprawozdania z oceny na podstawie art. 6 ust. 3 lit. b), określony w załączniku III.”;

2)

tabelę zawartą w załączniku II zastępuje się tabelą zawartą w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tabelę zawartą w załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 zastępuje się tabelą w brzmieniu:

„Numer pozycji

Nazwa substancji

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Numer WE

Numer CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Kwas mrówkowy

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1025

Kwas nadmrówkowy otrzymywany z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru

BE

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Kwas salicylowy

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tlenek etylenu

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Kwas glikolowy

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadtlenku wodoru

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Kwas nadoctowy otrzymywany z octanu 1,3-diaceloksypropan-2-ylu i nadtlenku wodoru

AT

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i monohydratu nadboranu sodu

AT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1029

Kwas nadoctowy otrzymywany w procesie perhydrolizy N-acetylokaprolaktamu nadtlenkiem wodoru w warunkach alkalicznych

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-kwas mlekowy

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-izopropenylo-8,9-dimetoksychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symklosen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenylo-propen-2-al (aldehyd cynamonowy)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Kwas heksa-2,4-dienowy (kwas sorbinowy)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

Chlorofen

NO

204-385-8

120-32-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksyetanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1072

Ditlenek węgla

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

179

Ditlenek węgla otrzymywany z propanu, butanu lub mieszaniny obu tych związków poprzez spalanie

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Dimetyloarsenian sodu (kakodylan sodu)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylochloramid sodu (chloramina T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Dimetyloditiokarbaminian potasu

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Dimetyloditiokarbaminian sodu

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

2-bifenylan sodu

ES

205-055-6

132-27-4

 

 

 

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

Tiuram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metam sodowy

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-ilo-1H-benzimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyjanoamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5-tiadiazyno-2-tion (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

Terbutryna

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-ilo)metylu (d-tetrametryna)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-ditiobis[N-metylobenzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozen sodu

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Etylosiarczan mecetroniowy (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehyd uwolniony z (etylenodioksy)dimetanolu (produktów reakcji glikolu etylenowego z paraformaldehydem (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu (pirytion sodu)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Chlorek 3-chloroallilometenaminy (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triylo)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Ditiocyjanian metylenu

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Srebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

Srebro, jako nanomateriał

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

Ditlenek siarki otrzymywany z siarki poprzez spalanie

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu sodu

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu wapnia

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i chloru

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu w drodze elektrolizy

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktywny brom otrzymywany z kwasu podbromowego i mocznika oraz bromomocznika

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktywny brom otrzymywany z podbrominu sodu i N-bromosulfamidu oraz kwasu amidosulfonowego

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1035

Aktywny brom otrzymywany z ozonu i bromków w wodzie naturalnej i bromku sodu

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametryna

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Nadtlenek wodoru

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Nadtlenek wodoru uwalniany z nadwęglanu sodu

FI

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Azotan srebra

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Peroksydisiarczan disodu

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu wapnia

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Aktywny chlor uwalniany z chloru

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monochloramina uzyskana z siarczanu amonu i źródła chloru

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Chlorek srebra

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

Pyretryny i pyretroidy

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Ditlenek chloru

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu w drodze elektrolizy

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszanie

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez utlenianie

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Ditlenek chloru otrzymywany z chloranu sodu i nadtlenku wodoru w obecności silnego kwasu

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1041

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1042

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu, disiarczanu sodu i kwasu chlorowodorowego

DE

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1043

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i disiarczanu sodu

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1044

Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i nadsiarczanu sodu

DE

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazym

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

Chlorek pentahydroksodiglinu

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Chloramina aktywowana bromkiem (BAC) uzyskana z prekursorów bromku amonu i podchlorynu sodu

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Pirytionian cynku

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktywny brom otrzymywany z chlorku bromu

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benzyloksy)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

Kwas d-glukonowy, związek z N,N″- bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 2-metylo-4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu (praletryna)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu (sorbinian potasu)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,O-dimetylo tiofosforan (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksysilylo)propylo]amonu

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Olejek cytronelowy z palczatki Cymbopogon winterianus, frakcjonowany, uwodniony, cyklizowany

CZ

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1047

Olejek z eukaliptusa cytrynowego oraz cytronelal, uwodniony, cyklizowany

CZ

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

609

2-hydroksy-α,α,4-trimetylocykloheksanometanol

CZ

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Siarczan tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichloro-2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

N-(hydroksymetylo)glicynian sodu

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenki

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1048

Aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego

SK

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu i bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu) pentapotasu

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktywny chlor otrzymywany z wody morskiej (chlorku sodu) w drodze elektrolizy

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu i chlorku potasu w drodze elektrolizy

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1052

Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu w drodze elektrolizy

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku potasu w drodze elektrolizy

DK

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktywny chlor otrzymywany z N-chlorosulfaminianu sodu

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1055

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu, bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu i kwasu sulfaminowego

SI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056

Aktywny chlor otrzymywany z kwasu chlorowodorowego w drodze elektrolizy

SI

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Bis[monoperoksyftalano(2-)-O1,OO1]magnezian(2-) diwodoru (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Ekstrakt z margosy z tłoczonego na zimno oleju z nasion Azadirachta Indica, ekstrahowany ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12-C14) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12-C14) dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Wyciąg z wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1057

Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika węglowodorowego

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lawenda, Lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Produkty reakcji: kwasu glutaminowego i N-(C12-C14-alkilo)propylenodiaminy (glukoprotamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

Kwas 6-(ftalimido)peroksyheksanowy (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butylo-benzo [d]izotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Ditlenek chloru otrzymywany z kompleksu tetrachlorodekatlenku (TCDO) poprzez zakwaszanie

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

2-(2-hydroksyetylo)piperydyno-1-karboksylan sec-butylu (ikarydyna)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

813

Kwas peroksyoktanowy

FR

 

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Zeolit srebrowy

SE

Brak danych

Brak danych

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z bromem i chlorem (DCDMH)

NL

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Mieszanina reakcyjna ditlenku tytanu i chlorku srebra

SE

Brak danych

Brak danych

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z chlorem (DCEMH)

NL

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Szkło fosforanowe zawierające srebro

SE

Brak danych

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Zeolit zawierający srebro i cynk

SE

Brak danych

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Zeolit srebrowo-miedziowy

SE

Brak danych

130328-19-7

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Srebro osadzone na krzemionce (jako nanomateriał w postaci stabilnego agregatu z cząstkami pierwotnymi w nanoskali)

SE

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 4 izomerów 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletryna)

DE

Środek ochrony roślin

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 2 izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie 1:3) (esbiotryna)

DE

Środek ochrony roślin

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-etoksymetylo-5-trifluorometylopirolo-3-karbonitryl (chlorfenapyr)

PT

Środek ochrony roślin

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometylo)-oksiranem (EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu (polimer PQ)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) wynoszącej 1415 i średniej polidyspersyjności (PDI) wynoszącej 4,7 (PHMB (1415; 4,7))

FR

Polimer

32289-58-0 i 1802181-67-4

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylometyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól) (bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu (polimer betaina)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059

Oleożywica Capsicum

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Produkt może zawierać kwasy żywiczne i ich estry, terpeny oraz produkty utleniania i polimeryzacji tych terpenów. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BE

Brak danych

8023-77-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1060

Wyciąg z papryki rocznej Capsicum annuum

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości itd., otrzymane z Capsicum annuum, Solanaceae.

BE

283-403-6

84625-29-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1061

Masa poreakcyjna: (6E)-N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-metylofenylo)-8-metylonon-6-enoamidu i N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-metylofenylo) -8-metylononanoamidu

BE

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1062

D-fruktoza

AT

200-333-3

57-48-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1063

Miód

AT

 

8028-66-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1064

Wyciąg ze słodu

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Hordeum, Gramineae.

AT

232-310-9

8002-48-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1065

Ocet

(o zawartości maksymalnie 10 % kwasu octowego)

AT

Brak danych

8028-52-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1066

Ser

AT

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1067

Sproszkowane jajo

NL

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1068

Saccharomyces cerevisiae

NL

Brak danych

68876-77-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1069

Zagęszczony sok jabłkowy

NL

Brak danych

Brak danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1070

Wyciąg ze słodkich pomarańczy

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Wyciąg z czosnku pospolitego

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x”