29.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/132

z dnia 28 stycznia 2019 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji (1), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 4 lutego 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 101/2011.

(2)

Na podstawie przeglądu wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 stwierdzono, że należy skreślić wpis dotyczący jednej osoby.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2019 r.

W imieniu Rady

P. DAEA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 101/2011 skreśla się wpis 28. (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK).