31.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/58


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/126

z dnia 16 stycznia 2019 r.

ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) została ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2062/94 (3) w celu przyczyniania się do poprawy środowiska pracy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy w tej dziedzinie.

(2)

Od jej ustanowienia w 1994 r. EU-OSHA odgrywa ważną rolę we wspieraniu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w całej Unii. W tym samym czasie zaszły zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiany technologiczne. Należy zatem dostosować terminologię używaną do opisu celów i zadań EU-OSHA, aby uwzględnić te zmiany.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 2062/94 było wielokrotnie zmieniane. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić.

(4)

W miarę możliwości i z uwzględnieniem trójstronnego charakteru EU-OSHA, zasady regulujące EU-OSHA należy określić zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

(5)

Ponieważ trzy trójstronne agencje, a mianowicie EU-OSHA, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop), zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między nimi. W swojej pracy EU-OSHA powinna zatem uzupełniać działania Eurofoundu i Cedefopu w sytuacji, gdy mają one podobne obszary zainteresowania, a jednocześnie wspierać dobrze funkcjonujące narzędzia, jak protokoły ustaleń. EU-OSHA powinna wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii oraz unikać w swojej działalności powielania działań Eurofoundu i Cedefopu oraz Komisji. Ponadto, w stosownych przypadkach, EU-OSHA powinna się starać skutecznie współpracować z instytucjami Unii i zewnętrznymi wyspecjalizowanymi organami w celu wykorzystania ich wewnętrznych zdolności badawczych.

(6)

Podczas oceny EU-OSHA Komisja powinna konsultować się z głównymi zainteresowanymi stronami, w tym z członkami Zarządu i posłami do Parlamentu Europejskiego.

(7)

Trójstronny charakter EU-OSHA, Eurofoundu i Cedefopu to niezwykle cenny przejaw kompleksowego podejścia opartego na dialogu społecznym między partnerami społecznymi oraz organami unijnymi i krajowymi, co jest niezwykle ważne dla znalezienia wspólnych i trwałych rozwiązań społecznych i gospodarczych.

(8)

Gdy w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, przyjmuje się, że odnosi się to zarówno do zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

(9)

Aby usprawnić proces decyzyjny EU-OSHA i przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności, należy wprowadzić dwupoziomową strukturę zarządzania. W tym celu państwa członkowskie, krajowe organizacje pracodawców i pracowników oraz Komisja powinny być reprezentowane w Zarządzie, który powinien dysponować niezbędnymi uprawnieniami, w tym uprawnieniami do przyjmowania budżetu i zatwierdzania dokumentu programowego. W dokumencie programowym, zawierającym wieloletni program prac EU-OSHA oraz jej roczny program prac, Zarząd powinien określić priorytety strategiczne działalności EU-OSHA. Ponadto przyjęte przez Zarząd zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi powinny obejmować środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie.

(10)

Aby EU-OSHA mogła prawidłowo funkcjonować, państwa członkowskie, europejskie organizacje pracodawców i pracowników oraz Komisja powinny zapewnić, aby osoby powołane do Zarządu posiadały odpowiednią wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z myślą o podejmowaniu strategicznych decyzji oraz nadzorowaniu działalności EU-OSHA.

(11)

Należy powołać Radę Wykonawczą, której zadaniem będzie właściwe przygotowywanie posiedzeń Zarządu oraz wspomaganie jego procesu decyzyjnego i procesu monitorowania. Wspomagając Zarząd, Rada Wykonawcza powinna, w razie potrzeby, mieć możliwość podejmowania w pilnych przypadkach niektórych decyzji tymczasowych w imieniu Zarządu. Zarząd powinien przyjąć regulamin wewnętrzny Rady Wykonawczej.

(12)

Dyrektor Wykonawczy powinien odpowiadać za ogólne zarządzanie EU-OSHA zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd, w tym za bieżące administrowanie oraz zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi. Dyrektor Wykonawczy powinien wykonywać powierzone mu uprawnienia. Powinna istnieć możliwość zawieszenia tych uprawnień w wyjątkowych okolicznościach, takich jak konflikt interesów lub poważne naruszenie obowiązków wynikających z regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”).

(13)

Zasada równości jest podstawową zasadą prawa Unii. Wymaga ona zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach, w tym zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Wszystkie strony powinny dążyć do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Wykonawczej. Cel ten powinien być też realizowany przez Zarząd w odniesieniu do przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, jak również przez grupy reprezentujące rządy oraz organizacje pracodawców i organizacje pracowników w Zarządzie w odniesieniu do wyznaczania zastępców uczestniczących w posiedzeniach Rady Wykonawczej.

(14)

EU-OSHA prowadzi biuro kontaktowe w Brukseli. Należy zachować możliwość prowadzenia tego biura.

(15)

W Unii i w państwach członkowskich istnieją już organizacje, które zapewniają tego samego typu informacje i usługi jak EU-OSHA. Aby uzyskać jak największe korzyści na poziomie Unii z prac już wykonanych przez te organizacje, należy utrzymać istniejącą dobrze funkcjonującą sieć ustanowioną przez EU-OSHA w ramach rozporządzenia (WE) nr 2062/94, obejmującą krajowe punkty centralne i sieci trójstronne państw członkowskich. Ważne jest też, aby EU-OSHA utrzymywała bardzo ścisłe funkcjonalne powiązania z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, ustanowionym decyzją Rady z dnia 22 lipca 2003 r. (4), w celu zapewnienia dobrej koordynacji i synergii.

(16)

Przepisy finansowe i przepisy dotyczące programowania i sprawozdawczości dotyczące EU-OSHA powinny zostać uaktualnione. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 (5) stanowi, że EU-OSHA ma przeprowadzać oceny ex ante i ex post tych programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki. EU-OSHA powinna uwzględniać te oceny w swoim programowaniu wieloletnim i rocznym.

(17)

W celu zapewnienia EU-OSHA pełnej autonomii i niezależności oraz umożliwienia prawidłowej realizacji celów i zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem EU-OSHA powinna posiadać odpowiedni i autonomiczny budżet, którego dochody będą pochodzić głównie z budżetu ogólnego Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie do EU-OSHA w zakresie dotyczącym wkładu Unii i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Trybunał Obrachunkowy powinien przeprowadzać kontrolę sprawozdań finansowych EU-OSHA.

(18)

Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania EU-OSHA powinny być świadczone przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Centrum Tłumaczeń). EU-OSHA powinna współpracować z Centrum Tłumaczeń, aby określić wskaźniki jakości, terminowości i poufności, jasno określić potrzeby i priorytety EU-OSHA oraz stworzyć przejrzyste i obiektywne procedury procesu tłumaczenia.

(19)

Przepisy dotyczące personelu EU-OSHA powinny być zgodne z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii (zwanymi dalej „warunkami zatrudnienia innych pracowników”), ustanowionymi rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (6).

(20)

EU-OSHA powinna przedsięwziąć niezbędne środki, aby zapewnić postępowanie z informacjami poufnymi i ich przetwarzanie w sposób bezpieczny. W stosownych przypadkach EU-OSHA powinna przyjąć przepisy bezpieczeństwa równoważne przepisom określonym w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (7) i (UE, Euratom) 2015/444 (8).

(21)

Konieczne jest ustanowienie przejściowych przepisów budżetowych i przepisów przejściowych dotyczących Zarządu, Dyrektora Wykonawczego i personelu, aby zapewnić kontynuację działalności EU-OSHA do czasu wdrożenia niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

CELE I ZADANIA

Artykuł 1

Ustanowienie i cele

1.   Niniejszym ustanawia się Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jako agencję Unii.

2.   Celem EU-OSHA jest dostarczanie instytucjom i organom Unii, państwom członkowskim, partnerom społecznym i innym podmiotom działającym w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy odpowiednich informacji technicznych, naukowych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej w tej dziedzinie, aby poprawić środowisko pracy w zakresie zapewniania pracownikom bezpieczeństwa i ochrony ich zdrowia.

W tym celu EU-OSHA zwiększa i rozpowszechnia wiedzę, zapewnia dowody i usługi na potrzeby kształtowania polityki, włącznie z wnioskami opartymi na badaniach naukowych, oraz ułatwia wymianę wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi.

Artykuł 2

Zadania

1.   EU-OSHA ma następujące zadania w odniesieniu do obszarów polityki, o których mowa w art. 1 ust. 2, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności państw członkowskich:

a)

gromadzi i analizuje informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w państwach członkowskich w celu:

(i)

identyfikacji zagrożeń i dobrych praktyk, jak również istniejących priorytetów i programów krajowych;

(ii)

zapewnienia niezbędnych danych przy opracowywaniu priorytetów i programów Unii; oraz

(iii)

rozpowszechniania tych informacji wśród instytucji i organów Unii, państw członkowskich, partnerów społecznych oraz innych podmiotów działających w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;

b)

gromadzi i analizuje informacje techniczne, naukowe i gospodarcze na temat badań naukowych nad bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy oraz na temat innych prac badawczych dotyczących aspektów związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, a także rozpowszechnia wyniki takich badań naukowych i prac badawczych;

c)

promuje i wspiera współpracę oraz wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych;

d)

organizuje konferencje i seminaria oraz wymianę wiedzy fachowej zgromadzonej przez państwa członkowskie w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy;

e)

dostarcza instytucjom i organom Unii oraz państwom członkowskim obiektywnych dostępnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebują do opracowywania i wdrażania rozsądnej i skutecznej polityki mającej zapewniać bezpieczeństwo pracownikom i chronić ich zdrowie, włącznie z zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom oraz ich przewidywaniem, w szczególności dostarczając Komisji informacji technicznych, naukowych i gospodarczych oraz wiedzy fachowej, których potrzebuje ona do wykonywania swoich zadań polegających na identyfikowaniu, przygotowywaniu i ocenie środków prawodawczych oraz innych środków dotyczących zapewniania bezpieczeństwa pracownikom i ochrony ich zdrowia, w szczególności, w odniesieniu do wpływu aktów prawnych, ich dostosowania do rozwoju technicznego, naukowego i regulacyjnego, a także ich praktycznego wdrażania przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP);

f)

zapewnia forum wymiany doświadczeń i informacji między rządami, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym;

g)

przyczynia się, w tym za pośrednictwem informacji i analiz opartych na dowodach, do realizowania reform i polityk na poziomie krajowym;

h)

gromadzi informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i zdrowia od państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz udostępnia im takie informacje;

i)

dostarcza informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat metod i narzędzi wdrażania działań prewencyjnych, identyfikuje dobre praktyki oraz wspiera działania prewencyjne, zwracając szczególną uwagę na specyficzne problemy MMŚP, a w przypadku dobrych praktyk skupia swoją uwagę w szczególności na tych praktykach, które stanowią praktyczne narzędzia do stosowania przy ocenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz na określaniu środków przeciwdziałania tym zagrożeniom;

j)

przyczynia się do opracowywania strategii oraz programów działania Unii w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, bez uszczerbku dla sfery kompetencji Komisji;

k)

opracowuje, zgodnie z art. 30, strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji EU-OSHA;

l)

prowadzi działania i kampanie komunikacyjne oraz podnoszące świadomość dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

2.   Jeżeli konieczne są nowe badania, przed podjęciem decyzji dotyczących polityki instytucje Unii uwzględniają wiedzę fachową EU-OSHA oraz wszelkie badania, które przeprowadziła lub jest w stanie przeprowadzić w danej dziedzinie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (9).

3.   EU-OSHA zapewnia, aby rozpowszechniane informacje oraz udostępniane narzędzia były dostosowane do potrzeb docelowych użytkowników. W tym celu EU-OSHA prowadzi bliską współpracę z krajowymi punktami centralnymi, o których mowa w art. 12 ust. 1, zgodnie z art. 12 ust. 2.

4.   EU-OSHA może zawierać umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii, aby ułatwiać i wspierać współpracę z nimi.

5.   Podczas wykonywania swoich zadań EU-OSHA prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami – publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi – z organami publicznymi, z instytucjami akademickimi i naukowymi, z organizacjami pracodawców i pracowników oraz z krajowymi organami trójstronnymi, o ile takowe istnieją. Bez uszczerbku dla realizacji swoich celów i zamierzeń EU-OSHA współpracuje z innymi agencjami Unii, w szczególności z Eurofoundem i Cedefopem, aby – unikając powielania wysiłków – wspierać synergię i komplementarność w ramach ich działalności.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA EU-OSHA

Artykuł 3

Struktura administracyjna i zarządcza

Strukturę administracyjną i zarządczą EU-OSHA tworzą:

a)

Zarząd;

b)

Rada Wykonawcza;

c)

Dyrektor Wykonawczy;

d)

sieć.

SEKCJA 1

Zarząd

Artykuł 4

Skład Zarządu

1.   W skład Zarządu wchodzi:

a)

po jednym członku reprezentującym rząd z każdego państwa członkowskiego;

b)

po jednym członku reprezentującym organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;

c)

po jednym członku reprezentującym organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;

d)

trzech członków reprezentujących Komisję;

e)

jeden niezależny ekspert wyznaczony przez Parlament Europejski.

Każdy z członków, o których mowa w lit. a)–d), ma prawo głosu.

Rada powołuje członków, o których mowa w lit. a), b) i c), spośród członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w lit. a), powołuje się na wniosek państw członkowskich. Członków, o których mowa w lit. b) i c), powołuje się na wniosek rzeczników odpowiednich grup w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy.

Wnioski, o których mowa w akapicie czwartym, przedkłada się Radzie; a także przedkłada się je do wiadomości Komisji.

Komisja powołuje członków, o których mowa w lit. d).

Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje eksperta, o którym mowa w lit. e).

2.   Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka Zarządu pod jego nieobecność. Zastępców powołuje się zgodnie z ust. 1.

3.   Członków Zarządu i ich zastępców wyznacza się i powołuje w oparciu o ich wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, biorąc pod uwagę ich odpowiednie umiejętności, takie jak umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe oraz wiedzę fachową w dziedzinie podstawowych zadań EU-OSHA, pozwalające im na skuteczne pełnienie funkcji nadzorczej. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie starają się ograniczyć rotację swoich przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu.

4.   W chwili obejmowania stanowiska każdy członek Zarządu i jego zastępca podpisuje pisemne oświadczenie, zgodnie z którym nie zachodzi w jego przypadku konflikt interesów. Każdy członek Zarządu i jego zastępca uaktualnia swoje oświadczenie w przypadku zmiany okoliczności w odniesieniu do jakiegokolwiek konfliktu interesów. EU-OSHA publikuje oświadczenia i ich aktualizacje na swojej stronie internetowej.

5.   Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie i ich zastępcy pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich powołania lub wyznaczenia następcy.

6.   W ramach Zarządu tworzy się grupy obejmujące przedstawicieli odpowiednio rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowników. Każda grupa wyznacza koordynatora w celu poprawy efektywności obrad wewnątrz grup i między grupami. Koordynatorami grup pracodawców i pracowników są przedstawiciele odnośnych organizacji europejskich, którzy mogą być wyznaczani spośród powołanych członków Zarządu. Koordynatorzy, którzy nie są powołanymi członkami Zarządu zgodnie z ust. 1, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

Artykuł 5

Funkcje Zarządu

1.   Zarząd:

a)

wyznacza strategiczne kierunki działania EU-OSHA;

b)

przyjmuje co roku, większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu i zgodnie z art. 6, dokument programowy EU-OSHA, zawierający wieloletni program prac EU-OSHA wraz z jej rocznym programem prac na nadchodzący rok;

c)

przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu, roczny budżet EU-OSHA oraz pełni inne funkcje związane z tym budżetem na podstawie rozdziału III;

d)

przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności wraz z oceną działalności EU-OSHA; przedkłada je do dnia 1 lipca każdego roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, a skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podaje do wiadomości publicznej;

e)

przyjmuje zgodnie z art. 17 przepisy finansowe mające zastosowanie do EU-OSHA;

f)

przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;

g)

przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków i niezależnych ekspertów, a także oddelegowanych ekspertów krajowych i innych członków personelu niezatrudnionych przez EU-OSHA, o których mowa w art. 20;

h)

na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz odzwierciedla je w dokumencie programowym EU-OSHA;

i)

przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;

j)

wykonuje, zgodnie z ust. 2, w odniesieniu do personelu EU-OSHA uprawnienia organu powołującego powierzone mu na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę powierzone mu na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”);

k)

przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;

l)

powołuje Dyrektora Wykonawczego oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska zgodnie z art. 19;

m)

powołuje księgowego podlegającego regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;

n)

przyjmuje regulamin wewnętrzny Rady Wykonawczej;

o)

monitoruje odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

p)

wydaje zgodę na dokonywanie ustaleń związanych ze współpracą z właściwymi organami państw trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi, zgodnie z art. 30.

2.   Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników Zarząd przyjmuje decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Zarząd może zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnienia dalej przekazane przez Dyrektora Wykonawczego. W takich przypadkach Zarząd przekazuje je, na czas określony, jednemu z powołanych przez siebie przedstawicieli Komisji lub członkowi personelu innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

Artykuł 6

Programowanie wieloletnie i roczne

1.   Każdego roku Dyrektor Wykonawczy; zgodnie z art. 11 ust. 5 lit. e) niniejszego rozporządzenia, sporządza projekt dokumentu programowego, zawierający wieloletni i roczny program prac zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.

2.   Dyrektor Wykonawczy przedkłada Zarządowi projekt dokumentu programowego, o którym mowa w ust. 1. Po zatwierdzeniu przez Zarząd projekt dokumentu programowego jest przedkładany Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. Dyrektor Wykonawczy przedkłada zaktualizowane wersje tego dokumentu zgodnie z tą samą procedurą. Zarząd przyjmuje dokument programowy, uwzględniając opinię Komisji.

Dokument programowy staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii i podlega, w razie potrzeby, odpowiednim dostosowaniom.

3.   Wieloletni program prac określa ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane wyniki i wskaźniki skuteczności, unikając powielania działań innych agencji. Określa on również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżet wieloletni i personel. Zawiera on strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 30, działania powiązane z tą strategią oraz specyfikację odnośnych zasobów.

4.   Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 3, i zawiera on:

a)

szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności;

b)

opis działań, które mają być finansowane, w tym planowanych środków mających na celu zwiększenie efektywności;

c)

informacje o zasobach finansowych i ludzkich przeznaczonych na każde działanie zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań;

d)

możliwe działania dotyczące stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 30.

Jednoznacznie określa on działania, które zostały dodane, zmienione lub usunięte w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

5.   Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przydzielenia EU-OSHA nowego działania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą co pierwotny roczny program prac.

6.   Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb i uwzględniają w szczególności wyniki oceny, o której mowa w art. 28.

Przydzielenie EU-OSHA nowego działania w celu realizacji zadań określonych w art. 2 jest uwzględniane w jej programowaniu w zakresie zasobów i finansów, bez uszczerbku dla uprawnień Parlamentu Europejskiego i Rady („władza budżetowa”).

Artykuł 7

Przewodniczący Zarządu

1.   Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób:

a)

jedną osobę spośród członków reprezentujących rządy państw członkowskich;

b)

jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców;

c)

jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników; oraz

d)

jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję.

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

2.   Kadencja przewodniczącego i zastępców przewodniczącego trwa jeden rok. Ich kadencja jest odnawialna. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.

Artykuł 8

Posiedzenia Zarządu

1.   Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

2.   Dyrektor Wykonawczy bierze udział w obradach bez prawa głosu.

3.   Zarząd zbiera się raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.

4.   Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie. Przedstawiciele państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów, jeżeli Porozumienie EOG przewiduje ich udział w działalności EU-OSHA.

5.   EU-OSHA zapewnia Zarządowi obsługę sekretariatu.

Artykuł 9

Zasady głosowania Zarządu

1.   Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 lit. b) i c), art. 7 ust. 1 akapit drugi i art. 19 ust. 7, Zarząd podejmuje decyzje większością członków z prawem głosu.

Jednakże decyzje podejmowane w ramach rocznego programu prac i mające konsekwencje budżetowe dla krajowych punktów centralnych wymagają również zgody większości członków grupy reprezentującej rządy.

2.   Każdy członek z prawem głosu ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka z prawem głosu jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

3.   Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

4.   Dyrektor Wykonawczy bierze udział w obradach bez prawa głosu.

5.   Bardziej szczegółowe zasady głosowania, zwłaszcza okoliczności, w których jeden członek Zarządu może działać w imieniu innego członka, określone są w regulaminie wewnętrznym Zarządu.

SEKCJA 2

rada wykonawcza

Artykuł 10

Rada Wykonawcza

1.   Zarząd jest wspierany przez Radę Wykonawczą.

2.   Rada Wykonawcza:

a)

przygotowuje decyzje, które mają zostać przyjęte przez Zarząd;

b)

monitoruje, wraz z Zarządem, podjęcie odpowiednich działań następczych w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również z dochodzeń OLAF;

c)

nie naruszając obowiązków Dyrektora Wykonawczego określonych w art. 11, doradza mu – w razie potrzeby – w zakresie wykonywania decyzji Zarządu, mając na uwadze wzmocnienie nadzoru nad zarządzaniem administracyjnym i budżetowym.

3.   W razie potrzeby, Rada Wykonawcza może, w pilnych przypadkach, podejmować niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w tym dotyczące zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 ust. 2, oraz w kwestiach związanych z budżetem.

4.   Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 6, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 6, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność członka powołanego przez daną grupę. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej bez prawa głosu.

5.   Kadencja członków Rady Wykonawczej trwa dwa lata. Kadencja ta jest odnawialna. Kadencja członka Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem jego członkostwa w Zarządzie.

6.   Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członków. Po każdym spotkaniu koordynatorzy trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 6, dokładają wszelkich starań w celu terminowego i przejrzystego poinformowania członków swojej grupy o przedmiocie dyskusji.

SEKCJA 3

dyrektor wykonawczy

Artykuł 11

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

1.   Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie EU-OSHA zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem.

2.   Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, Zarządu i Rady Wykonawczej, Dyrektor Wykonawczy jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu.

3.   Dyrektor Wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania swoich obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego wezwanie. Rada może wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

4.   Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem EU-OSHA.

5.   Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych EU-OSHA na mocy niniejszego rozporządzenia. W szczególności Dyrektor Wykonawczy odpowiada za:

a)

bieżące administrowanie EU-OSHA, w tym wykonywanie uprawnień powierzonych mu w odniesieniu do kwestii kadrowych, zgodnie z art. 5 ust. 2;

b)

wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;

c)

zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 5 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;

d)

podejmowanie decyzji w odniesieniu do wewnętrznych struktur organizacyjnych EU-OSHA oraz, w razie potrzeby, ich zmiany, przy uwzględnieniu potrzeb związanych z działalnością EU-OSHA i należytego zarządzania budżetem;

e)

opracowywanie dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi po konsultacji z Komisją;

f)

wdrażanie dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;

g)

opracowywanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności EU-OSHA i przedstawianie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;

h)

ustanowienie skutecznego systemu monitorowania pozwalającego na przeprowadzanie regularnych ocen, o których mowa w art. 28, oraz opracowanie systemu sprawozdawczego podsumowującego ich wyniki;

i)

przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do EU-OSHA;

j)

przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków EU-OSHA jako części dokumentu programowego EU-OSHA; oraz wykonywanie budżetu EU-OSHA;

k)

przygotowanie planu działań w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, a także z dochodzeń OLAF, oraz składanie dwa razy w roku Komisji, a regularnie – Zarządowi i Radzie Wykonawczej, sprawozdania z postępów;

l)

dążenie do zapewnienia równowagi płci w EU-OSHA;

m)

ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, przez skuteczne kontrole, a w razie wykrycia nieprawidłowości przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych i finansowych;

n)

przygotowanie strategii EU-OSHA dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;

o)

w stosownych przypadkach, współpracę z innymi agencjami Unii i zawieranie z nimi umów o współpracy.

6.   Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań EU-OSHA w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie biura łącznikowego w Brukseli, aby rozwijać współpracę EU-OSHA z odpowiednimi instytucjami Unii. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i danego państwa członkowskiego. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym biurze łącznikowym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji EU-OSHA.

SEKCJA 4

sieć

Artykuł 12

Sieć

1.   EU-OSHA ustanawia sieć obejmującą:

a)

główne elementy składowe krajowych sieci informacyjnych, w tym krajowe organizacje pracodawców i pracowników, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową;

b)

krajowe punkty centralne.

2.   Państwa członkowskie regularnie informują EU-OSHA o głównych elementach składowych swoich krajowych sieci informacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tym o wszelkich instytucjach, które w ich ocenie mogą wnieść wkład w działalność EU-OSHA, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia możliwie jak najpełniejszego zasięgu terytorialnego.

Organy krajowe lub instytucja krajowa wyznaczona przez dane państwo członkowskie jako krajowy punkt centralny koordynują i przekazują informacje dostarczane EU-OSHA na poziomie krajowym, w ramach umowy zawartej między poszczególnym krajowym punktem centralnym a EU-OSHA na podstawie programu prac przyjętego przez EU-OSHA.

Organy krajowe lub instytucja krajowa konsultują się z krajowymi organizacjami pracodawców i pracowników i uwzględniają ich punkty widzenia zgodnie z prawem krajowym lub praktyką.

3.   Tematy, które uznano za mające szczególne znaczenie, są wymieniane w rocznym programie prac EU-OSHA.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 13

Budżet

1.   Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków EU-OSHA jest przygotowywany w każdym roku budżetowym i jest wykazywany w budżecie EU-OSHA. Rok budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

2.   Dochody i wydatki wykazane w budżecie EU-OSHA muszą się równoważyć.

3.   Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody EU-OSHA obejmują:

a)

wkład Unii ujęty w budżecie ogólnym Unii;

b)

dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich;

c)

należności za publikacje i wszelkie usługi świadczone przez EU-OSHA;

d)

wkłady państw trzecich biorących udział w pracach EU-OSHA, zgodnie z art. 30.

4.   Wydatki EU-OSHA obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

Artykuł 14

Ustanowienie budżetu

1.   Co roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków EU-OSHA na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

2.   Na podstawie wstępnego projektu preliminarza Zarząd przyjmuje projekt preliminarza dochodów i wydatków EU-OSHA na następny rok budżetowy i przesyła go Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku.

3.   Komisja przedkłada projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii. Projekt preliminarza jest również udostępniany EU-OSHA.

4.   Na podstawie projektu preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii szacunki, które uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia, oraz kwotę wkładu, który ma obciążyć budżet ogólny, i przedstawia je władzy budżetowej zgodnie z art. 313 i 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

5.   Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład z budżetu ogólnego Unii dla EU-OSHA.

6.   Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia EU-OSHA.

7.   Budżet EU-OSHA jest przyjmowany przez Zarząd. Budżet ten staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii, a w razie potrzeby jest on odpowiednio aktualizowany. Wszelkie zmiany w budżecie EU-OSHA, w tym w planie zatrudnienia, przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą.

8.   W przypadku przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet EU-OSHA, stosuje się rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013.

Artykuł 15

Wykonanie budżetu

1.   Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet EU-OSHA.

2.   Co roku Dyrektor Wykonawczy przesyła władzy budżetowej wszystkie informacje istotne z punktu widzenia wyników procedur oceny.

Artykuł 16

Przedstawienie sprawozdania finansowego i absolutorium

1.   Księgowy EU-OSHA przesyła wstępne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy (rok N) księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 marca następnego roku budżetowego (roku N + 1).

2.   EU-OSHA przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca roku N + 1.

3.   Księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie finansowe EU-OSHA za rok N, skonsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Komisji, do dnia 31 marca roku N + 1.

4.   Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania finansowego EU-OSHA za rok N, na podstawie art. 246 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, księgowy sporządza końcowe sprawozdanie finansowe EU-OSHA za ten rok. Dyrektor Wykonawczy przesyła je Zarządowi do zaopiniowania.

5.   Zarząd wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania finansowego EU-OSHA za rok N.

6.   Do dnia 1 lipca roku N + 1 księgowy EU-OSHA przesyła końcowe sprawozdanie finansowe za rok N wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

7.   Końcowe sprawozdanie finansowe za rok N publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada roku N + 1.

8.   Do dnia 30 września roku N + 1 Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi zawarte w jego sprawozdaniu rocznym. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Zarządowi.

9.   Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za rok N zgodnie z art. 109 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.

10.   Na zalecenie Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną, do dnia 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski udziela dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

Artykuł 17

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do EU-OSHA przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Przepisy te nie mogą się różnić od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie różnice są szczególnie wymagane dla funkcjonowania EU-OSHA, a Komisja wydała na nie uprzednią zgodę.

ROZDZIAŁ IV

PERSONEL

Artykuł 18

Przepisy ogólne

1.   Do personelu EU-OSHA stosuje się regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu wdrożenia regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników.

2.   Zarząd przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu wdrożenia regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

Artykuł 19

Dyrektor Wykonawczy

1.   Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu EU-OSHA zatrudnianym na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.

2.   Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję w wyniku otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Wybranego kandydata wzywa się do złożenia oświadczenia przed Parlamentem Europejskim i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego. Ta wymiana poglądów nie może nadmiernie opóźniać powołania.

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Wykonawczym EU-OSHA jest reprezentowana przez przewodniczącego Zarządu.

3.   Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed EU-OSHA.

4.   Zarząd, uwzględniając ocenę, o której mowa w ust. 3, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż pięć lat.

5.   Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.

6.   Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie decyzją Zarządu. W swojej decyzji Zarząd bierze pod uwagę dokonaną przez Komisję ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego, o której mowa w ust. 3.

7.   Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.

Artykuł 20

Oddelegowani eksperci krajowi i inni członkowie personelu

1.   EU-OSHA może korzystać z pomocy oddelegowanych ekspertów krajowych i innych członków personelu niezatrudnionych przez EU-OSHA.

2.   Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do EU-OSHA.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 21

Status prawny

1.   EU-OSHA jest agencją Unii. Posiada ona osobowość prawną.

2.   W każdym państwie członkowskim EU-OSHA ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa krajowego. EU-OSHA może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

3.   Siedzibą EU-OSHA jest Bilbao.

4.   EU-OSHA może ustanowić biuro łącznikowe w Brukseli, aby pogłębiać swoją współpracę z odpowiednimi instytucjami Unii, zgodnie z art. 11 ust. 6.

Artykuł 22

Przywileje i immunitety

Do EU-OSHA i jej personelu stosuje się Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł 23

System językowy

1.   Przepisy określone w rozporządzeniu Rady nr 1 (10) stosuje się do EU-OSHA.

2.   Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania EU-OSHA świadczy Centrum Tłumaczeń.

Artykuł 24

Przejrzystość i ochrona danych

1.   EU-OSHA prowadzi swoją działalność z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości.

2.   Do dokumentów posiadanych przez EU-OSHA stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (11).

3.   W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

4.   Przetwarzanie danych osobowych przez EU-OSHA podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (12). W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd wprowadza środki na potrzeby stosowania przez EU-OSHA rozporządzenia (UE) 2018/1725, w tym środki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych. Środki te wprowadza się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Artykuł 25

Zwalczanie nadużyć finansowych

1.   Aby ułatwiać zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i innej nielegalnej działalności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (13), do dnia 21 sierpnia 2019 r. EU-OSHA przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (14) i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników EU-OSHA, wykorzystując wzór zawarty w załączniku do tego porozumienia.

2.   Trybunał Obrachunkowy ma uprawnienia do przeprowadzania audytu, na podstawie dokumentacji i inspekcji na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe od EU-OSHA.

3.   OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakakolwiek inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem finansowanym przez EU-OSHA, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (15).

4.   Nie naruszając ust. 1, 2 i 3, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowy, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez EU-OSHA zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 26

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych

EU-OSHA przyjmuje, w razie potrzeby, przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, ustanowionymi w decyzjach (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 2015/444. Przepisy bezpieczeństwa EU-OSHA obejmują, między innymi i, w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji.

Artykuł 27

Odpowiedzialność

1.   Odpowiedzialność umowną EU-OSHA regulują przepisy prawa, które stosuje się do danej umowy.

2.   Do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowie zawartej przez EU-OSHA właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości).

3.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej EU-OSHA, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez jej wydziały lub jej personel w trakcie wykonywania ich obowiązków.

4.   Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w zakresie odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 3.

5.   Odpowiedzialność osobistą personelu wobec EU-OSHA regulują przepisy określone w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 28

Ocena

1.   Zgodnie z art. 29 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013 EU-OSHA przeprowadza oceny ex ante i ex post tych programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki.

2.   Do dnia 21 lutego 2024 r., a następnie co pięć lat Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny zgodnie z wytycznymi Komisji w celu dokonania oceny wyników pracy EU-OSHA w odniesieniu do jej celów, mandatu i zadań. Podczas dokonywania oceny Komisja konsultuje się z członkami Zarządu i innymi głównymi zainteresowanymi stronami. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu EU-OSHA oraz skutki finansowe takiej zmiany.

3.   Komisja przekazuje wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Zarządowi. Wyniki oceny są udostępniane publicznie.

Artykuł 29

Dochodzenia administracyjne

Działalność EU-OSHA jest przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z postanowieniami art. 228 TFUE.

Artykuł 30

Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

1.   W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, EU-OSHA może współpracować z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi.

W tym celu, za zgodą Zarządu i po zatwierdzeniu przez Komisję, EU-OSHA może poczynić ustalenia robocze z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi. Ustalenia te nie tworzą zobowiązań prawnych dla Unii ani państw członkowskich.

2.   EU-OSHA jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły w tym celu odpowiednie umowy z Unią.

Na mocy odpowiednich postanowień umów, o których mowa w akapicie pierwszym, dokonuje się ustaleń określających w szczególności charakter, zakres i sposób uczestniczenia danych państw trzecich w pracach EU-OSHA, w tym postanowienia dotyczące udziału w inicjatywach podejmowanych przez EU-OSHA, wkładów finansowych oraz personelu. W odniesieniu do kwestii kadrowych ustalenia te są w każdym przypadku zgodne z regulaminem pracowniczym.

3.   Zarząd przyjmuje strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji EU-OSHA.

Artykuł 31

Umowa w sprawie siedziby i warunki działania

1.   Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić EU-OSHA w przyjmującym państwie członkowskim oraz obiektów udostępnianych przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, personelu i członków ich rodzin, określane są w umowie w sprawie siedziby zawartej między EU-OSHA a państwem członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba.

2.   Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia niezbędne warunki dla zapewnienia właściwego funkcjonowania EU-OSHA, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 32

Przepisy przejściowe dotyczące Zarządu

Członkowie Rady Zarządzającej ustanowionej na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2062/94 pozostają na swoich stanowiskach i pełnią funkcje Zarządu, o którym mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, do czasu powołania członków Zarządu i niezależnego eksperta zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 33

Przepisy przejściowe dotyczące personelu

1.   Dyrektorowi EU-OSHA mianowanemu na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2062/94 powierza się, na pozostały okres jego kadencji, obowiązki Dyrektora Wykonawczego określone w art. 11 niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki jego umowy pozostają bez zmian.

2.   W przypadku trwającej procedury naboru i mianowania Dyrektora Wykonawczego w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2062/94 stosuje się do czasu zakończenia tej procedury.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki członków personelu zatrudnionych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2062/94. Ich umowy o pracę mogą zostać przedłużone na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników.

Zachowuje się wszelkie biura łącznikowe EU-OSHA, które działają w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 34

Przejściowe przepisy budżetowe

Procedura udzielania absolutorium w odniesieniu do budżetów zatwierdzonych na podstawie art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2062/94 jest przeprowadzana zgodnie z art. 14 tego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 35

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 2062/94 traci moc i wszystkie odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 36

Utrzymanie w mocy przepisów wewnętrznych przyjętych przez Radę Zarządzającą

Przepisy wewnętrzne przyjęte przez Radę Zarządzającą na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2062/94 pozostają w mocy po dniu 20 lutego 2019 r., o ile Zarząd nie zdecyduje inaczej przy zastosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 stycznia 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. CIAMBA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 49.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2018 r.

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1).

(4)  Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

(6)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

(7)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(8)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(14)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(15)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).