14.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2

z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zawiera przepisy dopuszczające umowy leasingu statków powietrznych zarejestrowanych w państwach trzecich, w szczególności w przypadku umów leasingu z załogą.

(2)

Takie umowy są dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, takich jak w przypadku braku odpowiednich statków powietrznych na rynku unijnym. Powinny one być ściśle ograniczone w czasie oraz spełniać normy bezpieczeństwa równoważne przepisom bezpieczeństwa określonym w prawie unijnym i krajowym.

(3)

Umowa o transporcie lotniczym (4) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (zwana dalej „ATA”) została podpisana w dniu 25 kwietnia 2007 r., a następnie zmieniona protokołem z dnia 24 czerwca 2010 r. ATA odzwierciedla zobowiązanie stron tej umowy do kontynuowania działań na rzecz usuwania barier w dostępie do rynku w celu maksymalizacji korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw lotniczych, pracowników i społeczeństw po obu stronach Atlantyku.

(4)

W ATA przewidziano stosowanie między stronami tej umowy otwartego systemu leasingu z załogą. Odpowiednie postanowienia, które zawarto w art. 10 ATA, dopuszczają zawieranie umów leasingu z załogą na potrzeby międzynarodowych przewozów lotniczych, pod warunkiem że wszystkie strony takich umów posiadają odpowiednie zezwolenia i spełniają warunki przewidziane w przepisach ustawowych i wykonawczych stosowanych zazwyczaj przez strony ATA.

(5)

Odnośne wydarzenia oraz dyskusje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu ustanowionego w ramach ATA pokazały, że strony ATA odniosłyby korzyści ze specjalnej umowy leasingu z załogą, która doprecyzowałaby odpowiednie postanowienia ATA.

(6)

Ponieważ taka umowa leasingu z załogą wiązałaby się ze złagodzeniem istniejących ograniczeń czasowych, miałaby ona pośrednio wpływ na rozporządzenie (WE) nr 1008/2008, w którym przewidziano ograniczenia czasowe w przypadkach, gdy przewoźnicy unijni biorą statki powietrzne w leasing z załogą od przewoźników z państw trzecich.

(7)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1008/2008, aby umożliwić złagodzenie ograniczeń czasowych dotyczących leasingu z załogą zgodnie z uzgodnieniami w umowach międzynarodowych zawieranych przez Unię z państwami trzecimi.

(8)

Mając na uwadze fakt, że Komisja dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, w tym jego przepisów dotyczących leasingu z załogą oraz ich potencjalnego wpływu na pracowników i konsumentów, oraz że przegląd dokonywany przez Komisję mógłby doprowadzić do ogólnej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, zakres niniejszego rozporządzenia jest ograniczony do dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 do odpowiednich zobowiązań międzynarodowych. Międzynarodowa umowa leasingu z załogą powinna obejmować wzajemne prawa i obowiązki obu stron i powinna opierać się na istniejącej umowie o transporcie lotniczym.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1008/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„o ile nie przewidziano inaczej w podpisanej przez Unię międzynarodowej umowie leasingu z załogą opartej na umowie o transporcie lotniczym, której Unia jest stroną i którą podpisano przed dniem 1 stycznia 2008 r., spełniony jest jeden z poniższych warunków:”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 grudnia 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. BOGNER-STRAUSS

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 126.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2018 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3).

(4)  Dz.U. L 134 z 25.5.2007, s. 4.