18.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/14


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/990

z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniająca wykaz rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2002/55/WE, w załączniku II do dyrektywy Rady 2008/72/WE i w załączniku do dyrektywy Komisji 93/61/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (2), w szczególności jej art. 1 ust. 3 i art. 22,

uwzględniając dyrektywę Komisji 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, zgodnie z dyrektywą Rady 92/33/EWG (3), w szczególności jej art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywach 2002/55/WE i 2008/72/WE wymieniono objęte nimi gatunki w formie dwukolumnowej tabeli; jedna kolumna zawiera nazwę systematyczną gatunku, a druga – jedną lub kilka nazw zwyczajowych w przypadku każdego gatunku.

(2)

Niektóre odmiany gatunków warzyw należą do gatunków wymienionych pod ich nazwami systematycznymi, ale nie do rodzajów odmian określonych nazwami zwyczajowymi. W związku z tym należy określić, czy dana odmiana jest objęta zakresem stosowania dyrektyw 2002/55/WE i 2008/72/WE.

(3)

Należy również uwzględnić fakt, że chociaż niektóre odmiany pewnych odrębnych gatunków warzyw są wprowadzane do obrotu w Unii, inne mają ograniczone rynki krajowe lub regionalne. Nie należy zatem uwzględniać w wykazie wszystkich odmian tych gatunków warzyw. Należy zatem określić, że w przypadku niektórych gatunków należy uwzględnić wszystkie odmiany, natomiast w przypadku innych gatunków należy uwzględnić tylko niektóre odmiany.

(4)

W Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Roślin Uprawnych (ICNCP) wprowadzono formalną kategorię „grupy” do celów klasyfikacji odmian gatunków uprawnych. Kategoria „grupa” jest odpowiednim narzędziem do określania odmian należących do określonego gatunku, które są objęte zakresem stosowania dyrektyw 2002/55/WE i 2008/72/WE.

(5)

Do celów określenia, czy objęte zakresem są wszystkie odmiany gatunku rośliny warzywnej czy tylko niektóre grupy, należy zmienić tabele gatunków przewidziane w dyrektywach 2002/55/WE i 2008/72/WE. Odpowiednie nazwy botaniczne gatunków warzyw oraz nazwy należących do nich grup powinny być przedstawione w porządku hierarchicznym, aby wyeliminować wszelką możliwą niejednoznaczność w odniesieniu do zakresu odmian przedmiotowych gatunków.

(6)

Wykorzystanie hybrydyzacji międzygatunkowej i hybrydyzacji wewnątrzgatunkowej może prowadzić do powstania odmian gatunków warzyw, które nie należą do żadnego usystematyzowanego gatunku ani żadnej grupy. Aby uwzględnić takie rodzaje odmian w zakresie dyrektywy 2002/55/WE, do wykazu gatunków należy włączyć mieszańce gatunków i grup wymienionych w wykazie w art. 2 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

(7)

Grupy wymienione w wykazie w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/55/WE powinny również w stosownych przypadkach zostać uwzględnione w wykazach znajdujących się w pkt 3 lit. a) załącznika II i pkt 2 załącznika III do tej dyrektywy.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2002/55/WE, 2008/72/WE i 93/61/EWG.

(9)

Ponadto dyrektywa 93/61/EWG wdraża art. 4 dyrektywy Rady 92/33/WE (4), który został uchylony i zastąpiony art. 4 dyrektywy 2008/72/WE. W załączniku do dyrektywy 93/61/EWG ustanowiono wykaz, w którym określono warunki, jakie musi spełniać materiał rozmnożeniowy warzyw, i wymieniono gatunki oraz organizmy szkodliwe, które mogą mieć wpływ na ich jakość.

(10)

Nazwy botaniczne niektórych gatunków wymienionych w dyrektywie 93/61/EWG należy zaktualizować zgodnie z najnowszą wiedzą naukową w ramach aktualizacji odpowiedniego wykazu.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2002/55/WE

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się zmiany zgodnie z częścią A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2008/72/WE

Załącznik II do dyrektywy 2008/72/WE zastępuje się tekstem zawartym w części B załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 93/61/EWG

W załączniku do dyrektywy 93/61/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z częścią C załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Transpozycja do prawa krajowego

Państwa członkowskie przyjmą i opublikują do dnia 30 czerwca 2020 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o tych przepisach.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(2)  Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28.

(3)  Dz.U. L 250 z 7.10.1993, s. 19.

(4)  Dyrektywa Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

 

Allium cepa L.

Grupa Cepa (Cebula, Szalotka Echalion)

Grupa Aggregatum (Szalotka)

 

Allium fistulosum L. (Cebula siedmiolatka (czosnek dęty))

wszystkie odmiany

 

Allium porrum L. (Por)

wszystkie odmiany

 

Allium sativum L. (Czosnek pospolity)

wszystkie odmiany

 

Allium schoenoprasum L. (Szczypiorek)

wszystkie odmiany

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Trybula ogrodowa)

wszystkie odmiany

 

Apium graveolens L.

Grupa selera naciowego

Grupa selera korzeniowego

 

Asparagus officinalis L. (Szparag)

wszystkie odmiany

 

Beta vulgaris L.

Grupa buraka ćwikłowego

Grupa buraka liściowego

 

Brassica oleracea L.

Grupa jarmużu

Grupa kalafiora

Grupa Capitata (kapusta głowiasta czerwona i kapusta głowiasta biała)

Grupa kapusty brukselskiej

Grupa kalarepy

Grupa kapusty włoskiej

Grupa brokułów

Grupa kapusty palmowej

Grupa kapusty portugalskiej

 

Brassica rapa L.

Grupa kapusty pekińskiej

Grupa rzepy

 

Capsicum annuum L. (Papryka)

wszystkie odmiany

 

Cichorium endivia L. (Endywia)

wszystkie odmiany

 

Cichorium intybus L.

Grupa cykorii sałatowej

Grupa cykorii liściowej

Grupa cykorii korzeniowej

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Arbuz)

wszystkie odmiany

 

Cucumis melo L. (Melon)

wszystkie odmiany

 

Cucumis sativus L.

Grupa ogórka sałatkowego

Grupa ogórka konserwowego

 

Cucurbita maxima Duchesne (Dynia olbrzymia)

wszystkie odmiany

 

Cucurbita pepo L. (Dynia zwyczajna, w tym dojrzała dynia i patison, lub cukinia, w tym niedojrzały patison)

wszystkie odmiany

 

Cynara cardunculus L.

Grupa karczocha zwyczajnego

Grupa karczocha hiszpańskiego (karda)

 

Daucus carota L. (Marchew jadalna i marchew pastewna)

wszystkie odmiany

 

Foeniculum vulgare Mill. (Koper włoski – fenkuł)

Grupa Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Sałata)

wszystkie odmiany

 

Solanum lycopersicum L. (Pomidor)

wszystkie odmiany

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

Grupa pietruszki naciowej

Grupa pietruszki korzeniowej

 

Phaseolus coccineus L. (Fasola wielokwiatowa)

wszystkie odmiany

 

Phaseolus vulgaris L.

Grupa fasoli zwykłej karłowej

Grupa fasoli zwykłej tycznej

 

Pisum sativum L.

Grupa grochu siewnego łuskowego – gładkiego

Grupa grochu siewnego łuskowego – pomarszczonego

Grupa grochu siewnego cukrowego

 

Raphanus sativus L.

Grupa rzodkiewki

Grupa rzodkwi czarnej

 

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbar)

wszystkie odmiany

 

Scorzonera hispanica L. (Skorzonera (wężymord))

wszystkie odmiany

 

Solanum melongena L. (Oberżyna)

wszystkie odmiany

 

Spinacia oleracea L. (Szpinak)

wszystkie odmiany

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Roszpunka warzywna)

wszystkie odmiany

 

Vicia faba L. (Bób)

wszystkie odmiany

 

Zea mays L.

Grupa kukurydzy cukrowej

Grupa kukurydzy pękającej

Wszystkie mieszańce gatunków i grup wymienionych powyżej.”;

2)

w pierwszej kolumnie tabeli w załączniku II pkt 3 lit. a) pozycje między „Asparagus officinalis” i „Cichorium endivia” otrzymują brzmienie:

 

Beta vulgaris (Grupa buraka ćwikłowego)

 

Beta vulgaris (inne niż grupa buraka ćwikłowego)

 

Brassica oleracea (Grupa kalafiora)

 

Brassica oleracea (inne niż grupa kalafiora)

 

Brassica rapa (Grupa kapusty pekińskiej)

 

Brassica rapa (Grupa rzepy)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Grupa cykorii sałatowej, grupa cykorii liściowej)

 

Cichorium intybus (Grupa cykorii korzeniowej)”;

3)

w pierwszej kolumnie tabeli w załączniku III pkt 2 pozycje między „Capsicum annuum” i „Cichorium endivia” otrzymują brzmienie:

 

Cichorium intybus (Grupa cykorii sałatowej, grupa cykorii liściowej)

 

Cichorium intybus (Grupa cykorii korzeniowej)”.

CZĘŚĆ B

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz rodzajów i gatunków określonych w art. 1 ust. 2

Allium cepa L.

Grupa Cepa (Cebula, Szalotka Echalion)

Grupa Aggregatum (Szalotka)

Allium fistulosum L. (Cebula siedmiolatka (czosnek dęty))

wszystkie odmiany

Allium porrum L. (Por)

wszystkie odmiany

Allium sativum L. (Czosnek pospolity)

wszystkie odmiany

Allium schoenoprasum L. (Szczypiorek)

wszystkie odmiany

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Trybula ogrodowa)

wszystkie odmiany

Apium graveolens L.

Grupa selera naciowego

Grupa selera korzeniowego

Asparagus officinalis L. (Szparag)

wszystkie odmiany

Beta vulgaris L.

Grupa buraka ćwikłowego

Grupa buraka liściowego

Brassica oleracea L.

Grupa jarmużu

Grupa kalafiora

Grupa Capitata (kapusta głowiasta czerwona i kapusta głowiasta biała)

Grupa kapusty brukselskiej

Grupa kalarepy

Grupa kapusty włoskiej

Grupa brokułów

Grupa kapusty palmowej

Grupa kapusty portugalskiej

Brassica rapa L.

Grupa kapusty pekińskiej

Grupa rzepy

Capsicum annuum L. (Papryka)

wszystkie odmiany

Cichorium endivia L. (Endywia)

wszystkie odmiany

Cichorium intybus L.

Grupa cykorii sałatowej

Grupa cykorii liściowej

Grupa cykorii korzeniowej

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Arbuz)

wszystkie odmiany

Cucumis melo L. (Melon)

wszystkie odmiany

Cucumis sativus L.

Grupa ogórka sałatkowego

Grupa ogórka konserwowego

Cucurbita maxima Duchesne (Dynia olbrzymia)

wszystkie odmiany

Cucurbita pepo L. (Dynia zwyczajna, w tym dojrzała dynia i patison, lub cukinia, w tym niedojrzały patison)

wszystkie odmiany

Cynara cardunculus L.

Grupa karczocha zwyczajnego

Grupa karczocha hiszpańskiego (karda)

Daucus carota L. (Marchew jadalna i marchew pastewna)

wszystkie odmiany

Foeniculum vulgare Mill. (Koper włoski – fenkuł)

Grupa Azoricum

Lactuca sativa L. (Sałata)

wszystkie odmiany

Solanum lycopersicum L. (Pomidor)

wszystkie odmiany

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

Grupa pietruszki naciowej

Grupa pietruszki korzeniowej

Phaseolus coccineus L. (Fasola wielokwiatowa)

wszystkie odmiany

Phaseolus vulgaris L.

Grupa fasoli zwykłej karłowej

Grupa fasoli zwykłej tycznej

Pisum sativum L.

Grupa grochu siewnego łuskowego – gładkiego

Grupa grochu siewnego łuskowego – pomarszczonego

Grupa grochu siewnego cukrowego

Raphanus sativus L.

Grupa rzodkiewki

Grupa rzodkwi czarnej

Rheum rhabarbarum L. (Rabarbar)

wszystkie odmiany

Scorzonera hispanica L. (Skorzonera (wężymord))

wszystkie odmiany

Solanum melongena L. (Oberżyna)

wszystkie odmiany

Spinacia oleracea L. (Szpinak)

wszystkie odmiany

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Roszpunka warzywna)

wszystkie odmiany

Vicia faba L. (Bób)

wszystkie odmiany

Zea mays L.

Grupa kukurydzy cukrowej

Grupa kukurydzy pękającej

”.

CZĘŚĆ C

W załączniku do dyrektywy 93/61/EWG w kolumnie „Rodzaj lub gatunek” wprowadza się następujące zmiany:

a)

słowa „Allium ascalonicum” zastępuje się słowami „Allium cepa – Grupa Aggregatum”;

b)

słowa „Allium cepa” zastępuje się słowami „Allium cepa – Grupa Cepa”;

c)

słowa „Brassica pekinensis” zastępuje się słowami „Brassica rapa – Grupa kapusty pekińskiej”;

d)

słowa „Lycopersicon lycopersicum” zastępuje się słowami „Solanum lycopersicum”.