18.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/89


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2167

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego sieci dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na lata 2020–2029

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 677/2011 (2) oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/123 (3) określono, że menedżer sieci wyznaczony zgodnie z tymi rozporządzeniami musi sporządzić i aktualizować plan strategiczny sieci.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 677/2011 oraz rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/123 plan strategiczny sieci musi zostać zaakceptowany przez Radę ds. Zarządzania Siecią, a następnie zatwierdzony przez Komisję.

(3)

W dniu 27 czerwca 2019 r. Rada ds. Zarządzania Siecią zaakceptowała plan strategiczny sieci na lata 2020–2029. Okres ten jest dostosowany do odpowiednich okresów odniesienia i obejmuje okres, na jaki wyznaczono menedżera sieci.

(4)

Należy zatwierdzić plan strategiczny sieci.

(5)

Niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym przed rozpoczęciem okresu objętego planem strategicznym sieci.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej ustanowionego na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się plan strategiczny sieci na lata 2020–2029 (5) w kształcie zaakceptowanym przez Radę ds. Zarządzania Siecią na jej 25. posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010 (Dz.U. L 185 z 15.7.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011 (Dz.U. L 28 z 31.1.2019, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1).

(5)  Network Strategy Plan for the air traffic management network functions of the single European sky for the period 2020-2029 („Plan strategiczny sieci dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na lata 2020–2029”), opublikowany jako dokument NMB/19/25/7 na stronie internetowej menedżera sieci: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents