14.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/113


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1909

z dnia 12 listopada 2019 r.

zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 6,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich (1),

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2315.

(2)

W art. 4 ust. 2 lit. e) decyzji (WPZiB) 2017/2315 przewidziano, że Rada ustanawia listę projektów do zrealizowania w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO), odzwierciedlającą zarówno wsparcie rozwoju zdolności, jak i zapewnianie istotnego wsparcia w ramach środków i zdolności misji i operacji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPZiB).

(3)

W dniu 6 marca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/340 (2) ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO.

(4)

W dniu 6 marca 2018 r. Rada przyjęła zalecenie (3) dotyczące planu wdrażania PESCO („zalecenie”).

(5)

W pkt 9 zalecenia przewidziano, że Rada powinna zaktualizować najpóźniej w listopadzie 2018 r. listę projektów PESCO, aby włączyć do niej kolejny zestaw projektów, zgodnie z procedurą określoną w art. 5 decyzji (WPZiB) 2017/2315, który stanowi, że Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) może wydać zalecenie dotyczące identyfikacji i oceny projektów PESCO, na podstawie ocen przedstawionych przez Sekretariat PESCO, które mają się stać przedmiotem decyzji Rady w następstwie doradztwa wojskowego udzielonego przez Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC).

(6)

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/909 (4) ustanawiającą wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO.

(7)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1797 (5) zmieniającą i aktualizującą decyzję Rady (WPZiB) 2018/340.

(8)

W dniu 14 maja 2019 r. Rada przyjęła zalecenie (6) oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

(9)

W dniu 30 września 2019 r. Wysoki Przedstawiciel przedstawił zalecenie dla Rady dotyczące identyfikacji i oceny propozycji projektów w ramach PESCO.

(10)

W dniu 22 października 2019 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa uzgodnił zalecenia przedstawione w ramach doradztwa wojskowego EUMC w sprawie zalecenia Wysokiego Przedstawiciela dotyczącego identyfikacji i oceny propozycji projektów w ramach PESCO.

(11)

Rada powinna zatem zmienić i zaktualizować decyzję (WPZiB) 2018/340,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2018/340 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 do listy dodaje się następujące projekty:

„35.

Zintegrowany europejski ośrodek wspólnych szkoleń i symulacji (EUROSIM);

36.

Cyberakademia i centrum innowacji UE (EU CAIH);

37.

Ośrodek szkoleń medycznych w ramach wsparcia sił operacji specjalnych (SMTC);

38.

Poligon szkoleniowy w zakresie obrony CBRJ (CBRNDTR);

39.

Unijna sieć ośrodków nurkowania (EUNDC);

40.

Morski bezzałogowy system przeciw okrętom podwodnym (MUSAS);

41.

Europejska korweta patrolowa (EPC);

42.

Powietrzne środki walki elektronicznej (AEA);

43.

Centrum koordynacji działań w zakresie cyberprzestrzeni i informacji (CIDCC);

44.

Terminowe ostrzeganie i przechwytywanie poprzez nadzór satelitarny w teatrze działań wojennych (TWISTER);

45.

Materiały i komponenty służące konkurencyjności technologicznej UE (MAC-EU);

46.

Wspólne unijne zdolności zwalczania zagrożeń (ECoWAR);

47.

Europejski system ogólnego włączenia BSP do SES.”;

2)

w załączniku I dodaje się pozycje przedstawione w załączniku I do niniejszej decyzji;

3)

załącznik II zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/340 z dnia 6 marca 2018 r. ustanawiająca listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 65 z 8.3.2018, s. 24).

(3)  Zalecenia Rady z dnia 6 marca 2018 r. dotyczące planu wdrażania PESCO (Dz.U. C 88 z 8.3.2018, s. 1).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/909 z dnia 25 czerwca 2018 r. ustanawiająca wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO (Dz.U. L 161 z 26.6.2018, s. 37).

(5)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1797 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 294 z 21.11.2018, s. 18).

(6)  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2019 r. oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) (Dz.U. C 166 z 15.5.2019, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Projekt

Członkowie projektu

35.

Zintegrowany europejski ośrodek wspólnych szkoleń i symulacji (EUROSIM)

Węgry, Niemcy, Francja, Polska, Słowenia

36.

Cyberakademia i centrum innowacji UE (EU CAIH)

Portugalia, Hiszpania

37.

Ośrodek szkoleń medycznych w ramach wsparcia sił operacji specjalnych (SMTC)

Polska, Węgry

38.

Poligon szkoleniowy w zakresie obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ) (CBRNDTR)

Rumunia, Francja, Włochy

39.

Unijna sieć ośrodków nurkowania (EUNDC)

Rumunia, Bułgaria, Francja

40.

Morski bezzałogowy system przeciw okrętom podwodnym (MUSAS)

Portugalia, Hiszpania, Francja, Szwecja

41.

Europejska korweta patrolowa (EPC)

Włochy, Francja

42.

Powietrzne środki walki elektronicznej (AEA)

Hiszpania, Francja, Szwecja

43.

Centrum koordynacji działań w zakresie cyberprzestrzeni i informacji (CIDCC)

Niemcy, Czechy, Hiszpania, Węgry, Niderlandy

44.

Terminowe ostrzeganie i przechwytywanie poprzez nadzór satelitarny w teatrze działań wojennych (TWISTER)

Francja, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Finlandia

45.

Materiały i komponenty służące konkurencyjności technologicznej UE (MAC‐EU)

Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia

46.

Wspólne unijne zdolności zwalczania zagrożeń (ECoWAR)

Francja, Belgia, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Szwecja

47.

Europejski system ogólnego włączenia zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) do SES

Włochy, Francja, Rumunia


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

SKONSOLIDOWANA I ZAKTUALIZOWANA LISTA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW

Projekt

Członkowie projektu

1.

Europejskie dowództwo medyczne

Niemcy, Belgia, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Rumunia, Słowacja, Szwecja

2.

Europejskie bezpieczne radiostacje programowalne (ESSOR)

Francja, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia

3.

Sieć centrów logistycznych w Europie i wsparcie operacji

Niemcy, Belgia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Słowenia, Słowacja

4.

Mobilność wojskowa

Niderlandy, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

5.

Centrum kompetencji przydatnych w misjach szkoleniowych UE (EU TMCC)

Niemcy, Czechy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Austria, Niderlandy, Rumunia, Szwecja

6.

Europejskie centrum szkoleniowo-certyfikacyjne na potrzeby wojsk europejskich

Włochy, Grecja

7.

Funkcja operacyjna w zakresie energii (EOF)

Francja, Belgia, Włochy, Hiszpania

8.

Pakiet dotyczący mobilnych wojskowych zdolności reagowania na katastrofy

Włochy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Austria

9.

Morskie (pół)autonomiczne systemy środków przeciwminowych (MAS MCM)

Belgia, Grecja, Łotwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia

10.

Nadzór portowy i morski oraz ochrona portów i morza (HARMSPRO)

Włochy, Grecja, Polska, Portugalia

11.

Unowocześnienie nadzoru morskiego

Grecja, Bułgaria, Irlandia, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr,

12.

Platforma wymiany informacji o cyberzagrożeniach i reagowaniu na cyberincydenty

Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Węgry, Austria, Portugalia

13.

Zespoły szybkiego reagowania na cyberincydenty i pomoc wzajemna w zakresie cyberbezpieczeństwa

Litwa, Estonia, Chorwacja, Włochy, Niderlandy, Polska, Rumunia, Finlandia

14.

System strategicznego dowództwa i kontroli (C2) na potrzeby misji i operacji w dziedzinie WPBiO

Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia

15.

Opancerzony bojowy wóz piechoty / amfibia wojskowa / lekki pojazd opancerzony

Włochy, Grecja, Słowacja

16.

Pośrednie wsparcie ogniowe (artyleria europejska)

Słowacja, Włochy, Węgry

17.

Centrum EUFOR ds. operacji reagowania kryzysowego (EUFOR CROC)

Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr

18.

Szkolenie na śmigłowcach latających w wysokiej temperaturze i na dużej wysokości (szkolenie H3)

Grecja, Włochy, Rumunia

19.

Wspólna szkoła wywiadu UE

Grecja, Cypr

20.

Centra testów i ocen UE

Francja, Szwecja, Hiszpania, Słowacja

21.

Zintegrowany bezzałogowy system naziemny (UGS)

Estonia, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Łotwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Finlandia

22.

Unijne naziemne systemy rakietowe pola walki BLOS (Beyond Line Of Sight)

Francja, Belgia, Cypr

23.

Mobilny modułowy pakiet zdolności do interwencji podwodnych (DIVEPACK)

Bułgaria, Grecja, Francja

24.

Europejskie zdalnie kierowane systemy powietrzne o długiej autonomiczności działania, działające na średniej wysokości –MALE RPAS (Eurodrone)

Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Wochy

25.

Europejskie śmigłowce uderzeniowe TIGER Mark III

Francja, Niemcy, Hiszpania

26.

System przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS)

Włochy, Czechy

27.

Europejski sterowiec-platforma działająca w wyższej warstwie atmosfery (EHAAP) – stała zdolność w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR)

Włochy, Francja

28.

Pojedyncze mobilne stanowisko dowodzenia (CP) do celów dowództwa taktycznego i kontroli (C2) w ramach sił operacji specjalnych (SOF) na potrzeby małych operacji sił połączonych (SJO) – dowodzenie i kierowanie operacjami specjalnymi (SOCC) na potrzeby SJO

Grecja, Cypr

29.

Program dotyczący zdolności i interoperacyjności w zakresie walki elektronicznej na potrzeby przyszłej współpracy w zakresie wspólnego wywiadu, obserwacji i rozpoznania (JISR)

Czechy, Niemcy

30.

Nadzór chemiczny, biologiczny, radiologiczny i jądrowy (CBRN) jako usługa (CBRN SaaS)

Austria, Francja, Chorwacja, Węgry, Słowenia

31.

Wspólne bazy

Francja, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Niderlandy

32.

Geo-meteorologiczny i oceanograficzny (GeoMETOC) element koordynacji wsparcia (GMSCE)

Niemcy, Grecja, Francja, Austria, Portugalia, Rumunia

33.

Rozwiązanie radionawigacyjne UE (EURAS)

Francja, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska

34.

Europejska wojskowa sieć orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (EU-SSA-N)

Włochy, Francja

35.

Zintegrowany europejski ośrodek wspólnych szkoleń i symulacji (EUROSIM)

Węgry, Niemcy, Francja, Polska, Słowenia

36.

Cyberakademia i centrum innowacji UE (EU CAIH)

Portugalia, Hiszpania

37.

Ośrodek szkoleń medycznych w ramach wsparcia sił operacji specjalnych (SMTC)

Polska, Węgry

38.

Poligon szkoleniowy w zakresie obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ) (CBRNDTR)

Rumunia, Francja, Włochy

39.

Unijna sieć ośrodków nurkowania (EUNDC)

Rumunia, Bułgaria, Francja

40.

Morski bezzałogowy system przeciw okrętom podwodnym (MUSAS)

Portugalia, Francja, Hiszpania, Szwecja

41.

Europejska korweta patrolowa (EPC)

Włochy, Francja

42.

Powietrzne środki walki elektronicznej (AEA)

Hiszpania, Francja, Szwecja

43.

Centrum koordynacji działań w zakresie cyberprzestrzeni i informacji (CIDCC)

Niemcy, Czechy, Hiszpania ,Węgry, Niderlandy

44.

Terminowe ostrzeganie i przechwytywanie poprzez nadzór satelitarny w teatrze działań wojennych (TWISTER)

Francja, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Finlandia

45.

Materiały i komponenty służące konkurencyjności technologicznej UE (MAC‐EU)

Francja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia

46.

Wspólne unijne zdolności zwalczania zagrożeń (ECoWAR)

Francja, Belgia, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Szwecja

47.

Europejski system ogólnego włączenia zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) do SES

Włochy, Francja, Rumunia