25.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/150


DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1789

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 września 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/573/WPZiB (1) dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy.

(2)

Do decyzji 2010/573/WPZiB należy dodać przepis stanowiący, że Rada i Wysoki Przedstawiciel są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań wynikających z tej decyzji.

(3)

Jak wynika z przeglądu decyzji 2010/573/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy należy przedłużyć do dnia 31 października 2020 r. Po sześciu miesiącach Rada dokona przeglądu sytuacji dotyczącej środków ograniczających.

(4)

Należy w związku z tym odpowiednio zmienić decyzję 2010/573/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/573/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

Artykuł 2a

1.   Rada i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej »Wysokim Przedstawicielem«) są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań wynikających z niniejszej decyzji, w szczególności:

a)

w przypadku Rady: w celu przygotowania i wprowadzania zmian do załącznika;

b)

w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: w celu przygotowania zmian do załącznika.

2.   Rada i Wysoki Przedstawiciel są uprawnieni, w stosownych przypadkach, do przetwarzania odpowiednich danych dotyczących przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby za przestępstwa lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do przygotowania załącznika.

3.   Do celów niniejszej decyzji Rada i Wysoki Przedstawiciel są wyznaczeni jako »administratorzy« w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (*1)w celu zapewnienia, aby zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).”;"

2)

art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 października 2020 r. Podlega ona stałemu przeglądowi. Jest ona w stosownych przypadkach przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 października 2019 r.

W imieniu Rady

A.-K. PEKONEN

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (Dz.U. L 253 z 28.9.2010, s. 54).