8.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/21


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1678

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7067)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 i 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi oraz art. 6 ust. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3), w szczególności jej art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2009/821/WE (4) ustanowiono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE oraz wykaz jednostek centralnych, regionalnych i lokalnych w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (TRACES). Wykazy te są określone odpowiednio w załączniku I i załączniku II do tej decyzji.

(2)

Na wniosek Belgii zatwierdzenie punktów kontroli granicznej w porcie Antwerpia i w porcie Zeebrugge powinno zostać rozszerzone na niepakowane produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(3)

Na wniosek Danii należy ująć w wykazie nowy ośrodek inspekcyjny w punkcie kontroli granicznej w porcie Skagen na potrzeby inspekcji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(4)

Na wniosek Hiszpanii należy zatwierdzić nowy punkt kontroli granicznej w porcie Ferrol w odniesieniu do pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto należy znieść zawieszenie punktu kontroli granicznej w porcie Santander w odniesieniu do produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz jednego z ośrodków inspekcyjnych w punkcie kontroli granicznej w porcie Vigo. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5)

Na wniosek Włoch oraz w następstwie zadowalającej inspekcji przeprowadzonej przez Komisję należy zatwierdzić nowy punkt kontroli granicznej na lotnisku Werona w odniesieniu do pakowanych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(6)

W związku z informacjami przekazanymi przez Finlandię należy skreślić wpis dotyczący punktu kontroli granicznej w porcie Hamina z wykazu w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(7)

W związku z informacjami przekazanymi przez Szwecję należy przyznać odstępstwo w odniesieniu do personelu odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli i wydawanie świadectw w punkcie kontroli granicznej w porcie Helsingborg. Należy zatem odpowiednio zmienić wykaz wpisów dotyczących tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(8)

Niemcy poinformowały Komisję, że w wyniku restrukturyzacji administracyjnej należy wprowadzić pewne zmiany w wykazie jednostek lokalnych w systemie TRACES w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2009/821/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(2)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(4)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2009/821/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

do szczególnych uwag dodaje się uwagę w brzmieniu:

„(16) = Z wyłączeniem tusz zwierząt kopytnych.”;

b)

w części dotyczącej Belgii wprowadza się następujące zmiany:

(i)

wpis dotyczący portu Antwerpia otrzymuje brzmienie:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

(ii)

wpis dotyczący portu Zeebrugge otrzymuje brzmienie:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

c)

w części dotyczącej Danii wpis dotyczący portu Skagen otrzymuje brzmienie:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

d)

w części dotyczącej Hiszpanii wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wpisie dotyczącym Ciudad Real dodaje się wpis dotyczący portu Ferrol w brzmieniu:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

(ii)

wpis dotyczący portu Santander otrzymuje brzmienie:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

(iii)

wpis dotyczący portu Vigo otrzymuje brzmienie:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

e)

w części dotyczącej Włoch po wpisach dotyczących Wenecji dodaje się wpis dotyczący lotniska Werona w brzmieniu:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

f)

w części dotyczącej Finlandii skreśla się wpis dotyczący portu Hamina;

g)

w części dotyczącej Szwecji wpis dotyczący portu Helsingborg otrzymuje brzmienie:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

w części dotyczącej Niemiec, w sekcji „DE00010 SAARLAND”, skreśla się wpisy dotyczące jednostek „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” i „DE38310 REGIONALSTELLE WEST”.